RSS

ผลงาน


ผลงานเขียน แปลเรียบเรียงวิทยากร เชียงกูล  ที่พิมพ์เป็นเล่มแล้ว

(ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 2552 รวม 121 เล่ม)

ก .ประเภทเรื่องแต่ง (เรื่องสั้น บทกวี นิยาย)

 1. ฉันจึงมาหาความหมาย (พิมพ์ครั้งแรก 2514 ครั้งที่ 15 สนพ.สามัญชน  2543)
 2. ฝันของเด็กชายชาวนา (2522, 2544)
 3. ฤดูใบไม้ผลิจักต้องมาถึง (2522,2532)

ข. ประเภทบทความและงานวิชาการ

 1. 4. เราจะไปทางไหนกัน 2516, 2518
 2. 5. ปัญหาและทางออกของประเทศด้อยพัฒนา 2517 (ปัญหาพื้นฐานของประเทศด้อยพัฒนา) 2521
 3. 6. ขบวนการนักศึกษาไทย (บก.) 2517,2536
 4. 7. ปัญหาและแนวทางการต่อสู้ของโลกที่สาม 2518 (โลกที่สาม จงสามัคคีกัน) 2522
 5. 8. ปัญหาเศรษฐกิจของชาวนาไทย 2518 (ปัญหาพื้นฐานของชาวนาไทย) 2521
 6. 9. เพื่อปากท้องและชีวิตที่ดีกว่า 2521
 7. เศรษฐศาสตร์ทั่วไป 2522, 2529 (หนังสือเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น สนพ.ไทยวัฒนาพานิช)
 8. การพัฒนาทุนนิยมในประเทศไทย ; ศึกษากรณี สังคมเกษตรกรรมภาคกลาง สนพ.ต้นหมาก

2526

12. การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมไทย : บทวิเคราะห์ 2527

13. ทางเลือกสังคมไทย 2528

14. ปัญญาชนกับการเปลี่ยนแปลงสังคม 2530

15. ศึกษาบทบาทและความคิดของป๋วย อึ๊งภากรณ์ มิ่งมิตร 2531

16. ทางออกการเมืองไทย 2531

17. ศึกษาบทบาทและความคิดของ ม.ร.ว.คึกฤทธิ์ ปราโมช มิ่งมิตร 2532, 2538

18. ศึกษาบทบาทและความคิดของ กุหลาบ สายประดิษฐ์ มิ่งมิตร 2532

19. ศึกษาบทบาทและความคิดของ ส.ศิวรักษ์ มิ่งมิตร 2533

20. ทางสองแพร่งของเศรษฐกิจการเมืองไทย 2533

21. การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคม กับผลกระทบต่อเด็กและเยาวชนไทย 2533

22. รัฐประหาร 23 กุมภาพันธ์ กับอนาคตของเศรษฐกิจการเมืองไทย ผลึก 2535

23. ประชาธิปไตยเพื่อประชาชนไทย ผลึก 2535

24. รัฐประหารเมืองไทย คลังสมอง 2535

25. พจนานุกรม นักคิดนักเขียนคนสำคัญของโลก สุขภาพใจ  2536

26. ทำไม ฉันจึงมาหาความหมาย แกรมมี่  2536

27. เพื่อศตวรรษที่ 21 วิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสังคมไทย มิ่งมิตร  2538

28. วิเคราะห์ 4 ปัญญาชนสยาม สำนักพิมพ์ 222,  2538

29. ปัญญาชน ชนชั้นนำในโลกยุคข้อมูลข่าวสาร มิ่งมิตร  2538

30. Vision 2020  จินตภาพสำหรับผู้บริหารและสังคมไทย มิ่งมิตร  2539

31. ปฏิรูปการเมือง มิ่งมิตร  2540

32วิกฤติเศรษฐกิจไทย : ผลกระทบจากการรับเงื่อนไข IMF และทางออกสำหรับประชาชน

ประพันธ์สาสน์  2540

33. การกอบกู้และฟื้นฟูชาติจากพันธนาการของ IMF มิ่งมิตร  2541

34. รายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2540 สกศ. 2541

35. ปฏิวัติภูมิปัญญาใหม่ ต้านภัย IMF มิ่งมิตร  2541

36. ถาม-ตอบ ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจไทย มิ่งมิตร  2541

37. สารานุกรมแนะนำหนังสือดี 100 เล่มที่คนไทยควรอ่าน สกว. 2542

38.หนังสือดีในรอบศตวรรษ มิ่งมิตร 2542,  (หนังสือดีในรอบหลายศตวรรษ (ปรับปรุงใหม่)

สายธาร 2547)

 1. 39. รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2541  สกศ. 2542   (ยุทธศาสตร์การปฏิรูปการศึกษา เพื่อแก้ไขวิกฤติของชาติ สุขภาพใจ  2543)
 2. 40. งานคัดสรรในรอบ 30 ปี ของวิทยากร เชียงกูล มิ่งมิตร  2542
 3. 41. วิกฤติระบบทุนนิยมโลกในทัศนะ จอร์ช โซรอส มิ่งมิตร  2542
 4. 42. เศรษฐศาสตร์มิติใหม่ วิถีทรรศน์  2542
 5. 43. วิเคราะห์งานเขียนดร.ป๋วย  อึ๊งภากรณ์ วิญญูชน  2542
 6. 44. หนังสือดี 100 ชื่อเรื่องที่คนไทยควรอ่าน  ฉบับสังเขป วิญญูชน  2543
 7. 45. คนหนุ่มสาวจะไปทางไหนกัน มิ่งมิตร  2543
 8. 46. สังคมประชาธิปไตยใหม่-ทางออกประชาชน มิ่งมิตร  2543
 9. 47. ธรรมะแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประชาชนได้อย่างไร บุญญปัญญา  2543
 10. 48. .ป๋วย  อึ๊งภากรณ์  สามัญชนผู้ยิ่งใหญ่ เพื่อนดี  2543
 11. 49. รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2543/2544  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ  2544    (ทางรอดของประเทศไทย  ปฏิวัติกรอบวิธีคิดและระบบการเรียนรู้ใหม่ เรือนปัญญา  2544)
 12. 50. คู่มือผู้รักการอ่านและผู้ใฝ่การเรียนรู้ สายธาร  2544
 13. 51. ข้อเท็จจริงและอนาคตเศรษฐกิจสังคมไทย มิ่งมิตร  2544
 14. 52. หนังสือดี 100 เรื่องที่เด็กและเยาวชนไทยควรอ่าน สกว. และสายธาร  2544
 15. 53. การพัฒนาสวัสดิการสำหรับคนจนและคนด้อยโอกาสในสังคมไทย : กลุ่มผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อย ศูนย์ศึกษาเศรษฐศาสตร์การเมือง  2546
 16. 54. วิพากษ์ไทยรักไทยบนฐานคิดเศรษฐศาสตร์การเมืองแบบองค์รวม วิถีทรรศน์  2545
 17. 55. เศรษฐกิจไทย  เศรษฐกิจโลก สายธาร 2545
 18. 56. การพัฒนาแบบยั่งยืนกับการแก้ปัญหาคนจน วิถีทรรศน์  2547
 19. 57. คู่มือการพัฒนาตนเองและภาวะความเป็นผู้นำ สายธาร  2547
 20. 58. เศรษฐกิจจีนในระบบเศรษฐกิจโลก สายธาร  2547
 21. 59. ปรัชญาการเมือง เศรษฐกิจ สังคม สายธาร  2548
 22. 60. รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2547/2548 สกศ. 2548
 23. 61. จิตวิทยาในการสร้างความสุข สายธาร  2548
 24. 62. เรียนลึก  รู้ไว  ใช้สมองอย่างมีประสิทธิภาพ สถาบันวิทยาการการเรียนรู้  2548
 25. 63. เศรษฐกิจไทย ปัญหา และทางแก้ สายธาร 2548
 26. 64. ความสุขซื้อไม่ได้ แต่สร้างได้ด้วยตนเอง ประพันธ์สาส์น 2548
 27. 65. การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สายธาร 2549
 28. 66. รายงานสภาวะการศึกษาไทยปี 2548/2549 รากเหง้าของปัญหาและแนวทางแก้ไข สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2549
 29. 67. นโยบายของรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ : การทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ สถาบันพระปกเกล้า 2549
 30. 68. แนวทางการปราบคอรัปชั่นอย่างได้ผล สายธาร 2549
 31. 69. แง่คิดจากภูฐาน  การพัฒนาเพื่อความสุขประชาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต 2549
 32. 70. ผู้นำผู้เปลี่ยนแปลงและให้แรงบันดาลใจแก่โลก สายธาร 2549
 33. 71. ก้าวข้ามระบอบทักษิณ สู่เส้นทางปฏิรูป การเมือง เศรษฐกิจ บ้านพระอาทิตย์  2550
 34. 72. หยุดวิกฤติซ้ำซากด้วยระบบสหกรณ์ บ้านพระอาทิตย์ 2550
 35. 73. รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2549/2550 การแก้ปัญหาและการปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบองค์รวม สำนำงานเลขาธิการ สภาการศึกษา 2550
 36. 74. อนาคตเศรษฐกิจโลกและทางออกของไทย บ้านพระอาทิตย์ 2550
 37. 75. ปัญหาและทางออกของการเมืองไทย ชมรมนักศึกษาวิทยาลัยนวัตกรรมสังคม 2551
 38. 76. ปฏิวัติประชาธิปไตยเพื่อแก้ไขวิกฤติของชาติ สายธาร 2551
 39. 77. รายงานสภาวะการศึกษาไทย ปี 2550/2551 สกศ. 2551
 40. 78. อูโก ชาเวซ ผู้นำการเมืองใหม่แห่งลาตินอเมริกา บ้านพระอาทิตย์ 2551
 41. 79. แก้วิกฤติเศรษฐกิจแนวพุทธ สายธาร 2551
 42. 80. มูฮัมหมัด ยูนุส ธนาคารคนจนและรางวัลโนเบล สายธาร 2551
 43. 81. มุมมองใหม่ วิกฤติเศรษฐกิจโลก บ้านพระอาทิตย์ 2552

ค. ประเภทอธิบายศัพท์

 1. 82. อธิบายศัพท์การเมืองการปกครองสมัยใหม่ สายธาร  2543
 2. 83. อธิบายศัพท์ปรัชญาการเมืองและสังคม สายธาร  2543
 3. 84. ศัพท์เศรษฐกิจ ธุรกิจ การเงินการธนาคาร เบี้ยฟ้า 2534, 2536, 2538 (ปรับปรุงใหม่ สำนักพิมพ์มติชน 2540  , สายธาร 2546)
 4. 85. อธิบายศัพท์การบริหารจัดการสมัยใหม่ สายธาร 2543
 5. 86. อธิบายศัพท์โลกยุคใหม่ มติชน  2539  (อธิบายศัพท์ใหม่เพื่อเข้าใจโลกยุคใหม่ สายธาร 2547)
 6. 87. อธิบายศัพท์เศรษฐศาสตร์การเมือง สายธาร 2545
 7. 88. อธิบายศัพท์เศรษฐศาสตร์สมัยใหม่ สายธาร  2547
 8. 89. อธิบายศัพท์การศึกษาและความรู้สาขาต่าง สายธาร 2547
 9. 90. อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา สายธาร 2550
 10. 91. อธิบายศัพท์ จิตวิทยาและการพัฒนาตนเอง 2552

ง. ประเภทงานแปลและเรียบเรียง (ทั้งวิชาการและวรรณกรรม)

 1. 92. เพื่อโลกที่ดีกว่า 2516
 2. 93. การแต่งงานในทัศนะใหม่ (แปลร่วม) 2516,2518,2520,2522,2524
 3. 94. แนวคิดใหม่ทางการศึกษา (แปล) 2518, 2521
 4. 95. บทกวีเพื่อผู้ถูกกดขี่ (บก.แปล) 2518
 5. 96. เธอคือชีวิต (นวนิยาย) 2519, 2520, 2521
 6. 97. เรือนรก (นวนิยาย) 2521  เรือโรงงาน 2522, 2532
 7. 98. 55 วันก่อนญวนแตก (บก.แปล) 2521
 8. 99. แด่ความจนและความโง่เขลา รวมเรื่องสั้นจาก 6 ทวีป (แปลร่วม) 2521

100.กวีแห่งอาเซี่ยน 2521

101.น้ำพุแห่งความขมขื่น (นิยาย) 2523  ฟอนตามาร่า

102.(เศรษฐศาสตร์ชาวบ้าน 2524) เศรษฐศาสตร์ที่ทุกคนควรรู้ สามัญชน 2531 พิมพ์ครั้งที่ 4

2541

103.ทำอย่างไรจึงจะเรียนเก่ง ปรีชญา  2537

104.ความรักในทัศนะใหม่ ปรีชญา  2538

105.คุณฉลาดกว่าที่คุณคิดไว้ คบไฟ  2540

106.ฉันยังมีชีวิตและยังใฝ่ฝันอยู่ (รวมบทกวีแปล)  มิ่งมิตร 2541

107.ทางสายใหม่  คู่มือการเดินทางสู่ชีวิตที่ดีกว่า สามสี  2546

108.ความรัก การสร้างสรรค์ และความสุข สายธาร 2550

109.จิตวิทยาในการสร้างความสุข สายธาร 2551, 2552

110.จิตวิทยา ความฉลาด และความคิดสร้างสรรค์ สายธาร 2551

111.จิตวิทยาวัยรุ่น สายธาร 2552

จ. ประเภทคำคม

112.แด่โลกและชีวิต ปรัชญาความคิดบุคคลสำคัญของโลก มิ่งมิตร 2539

113.คำคมเพื่อชีวิตที่ดีกว่า สายธาร  2543

114.คำคมคนรักหนังสือ มิ่งมิตร  2544

115.เติมไฟให้ชีวิต  คำคมเพื่อแรงบันดาลใจ สายธาร  2545

116.คำคมว่าด้วยความรักและมิตรภาพ มิ่งมิตร 2545

117.คำคม  การเรียนรู้และพัฒนาตนเอง สายธาร  2545

118-119.  คำคมและวาทะสำคัญในประวัติศาสตร์โลก 1 2 สายธาร  2546

120-121.  คำคมว่าด้วยความสุข 1 2 สายธาร 2549

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: