RSS

พรรคแนวใหม่ต้องมีนโยบายก้าวหน้าและพึ่งฐานมวลชนมากกว่าพรรคแนวเก่าฉบับปรับปรุง

07 ก.ค.

 โยบายที่เป็นแนวคิดหลัก

 1. ปฏิรูประบบเศรษฐกิจให้เป็นระบบผสม ระหว่างระบบตลาดที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม กับระบบสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชนและ บริษัทมหาชนที่พนักงานและประชาชนถือหุ้นใหญ่และร่วมบริหาร เน้นการพัฒนาแบบเศรษฐกิจพึ่งพาตนเองหรือแบบพอเพียงในระดับประเทศเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้น ลดการพึ่งพาทุนและการค้ากับบริษัทข้ามชาติลง และเพิ่มการจ้างงานและใช้ทรัพยากร ใช้ภูมิปัญญาคนในชาติ พิทักษ์ผลประโยชน์ชุมชนและชาติมากกว่าของกลุ่มทุน เน้นการกระจายทรัพย์สิน รายได้ที่เป็นธรรม และเพื่อความสุขประชาชาติ มากกว่าตัวเลขการเติบโตของผลิตภัณฑ์มวลรวม

 2. ปฏิรูปการเมืองและการบริหารแผ่นดินให้เป็นประชาธิปไตยแบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมโดยตรงเพิ่มขึ้น เช่น แก้รัฐธรรมนูญและกฎหมายประกอบเปิดที่เปิดทางให้การเมืองภาคประชาชนมีบทบาทเพิ่มขึ้น ลดการผูกขาดครอบงำอำนาจ ทุน ความรู้ข้อมูลข่าวสาร โดยนักธุรกิจการเมือง สร้างมาตรป้องกันและปราบคอรัปชั่นและผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แค่ลงโทษตัวบุคคลบางคน

 3. ปฏิรูปการศึกษา และสื่อมวลชนให้มีคุณภาพ ทำให้ประชาชน คิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้ได้อย่างฉลาด ใจกว้าง มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ปฏิรูปการสาธารณสุข ระบบประกันสังคม และสวัสดิการสังคมให้ประชาชนมีความสุข ความพอใจ อยู่ร่วมกันอย่างสันติ ยอมรับความแตกต่าง และความหลากหลายทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวัฒนธรรม

 4. พัฒนาพลังงานทางเลือก เกษตรทางเลือก สาธารณะสุขทางเลือก การใช้ภูมิปัญญา และเทคโนโลยีทางเลือกอื่น ๆ ที่เหมาะสม เพื่อช่วยให้ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขในระดับพอเพียง ฟื้นฟู และอนุรักษ์ธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม ให้เกิดความสมดุล และการพัฒนาที่ยั่งยืน

 5. ส่งเสริมพัฒนาเด็ก และเยาวชน สถาบันครอบครัว กลุ่ม องค์กร ชุมชน ให้รู้จักการเรียนรู้และพัฒนาตัวเองอย่างฉลาด มีวินัยและมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม พัฒนาการจัดตั้งองค์กรภาคสังคมประชา เช่น สหภาพแรงงาน สหกรณ์ องค์กรบริหารท้องถิ่น สมาคมอาชีพ สื่อมวลชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรศาสนา ฯลฯ ให้มีความเข้มแข็ง มีอำนาจต่อรองกับภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชนได้ และมีบทบาทในการพัฒนาชุมชน และประเทศอย่างเสมอภาค และยั่งยืนเพิ่มขึ้น
    นโยบายทั่วไป

            มุ่งกอบกู้สังคมที่กำลังมีปัญหา การผูกขาดอำนาจ คอรัปชั่น ใช้อำนาจในทางที่ผิด การเอารัดเอาเปรียบ และความเหลื่อมล้ำสูง ทางเศรษฐกิจสังคม  ปัญหาวิกฤติทางสังคม วัฒนธรรม เนื่องจากมีการสร้างค่านิยมแบบเห็นแก่ตัว เห็นแก่การบริโภค ประโยชน์ส่วนตัว ที่นำไปสู่การแข่งขันแบบตัวใครตัวมัน โรคจิตประสาท ความเครียด และปัญหาความตกต่ำเสื่อมโทรมสังคม

      เพื่อฟื้นฟู สังคมที่เป็นประชาธิปไตย ทั้งในทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมเป็นสังคมที่เจริญงอกงามอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส เป็นธรรม ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุข ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง ประเทศพึ่งตนเองได้อย่างมีศักดิ์ศรี มีสันติธรรม และอย่างยั่งยืน

  นโยบายรูปธรรม 10 ข้อ

      1. นโยบายด้านการเงิน และการลงทุน

        ทบทวนและชลอการตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีเพื่อปกป้องผลประโยชนของเกษตรกร ผู้ผลิต และผู้บริโภคของไทย จำกัดภาระหนี้ และการพึ่งการลงทุนจากต่างประเทศ ให้เหลือเท่าที่จำเป็นและเป็นประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนไทยเวลาที่จะพัฒนาตนเองและความสามารถในการไปแข่งขันในระบบเศรษฐกิจโลกได้โดยไม่เสียเปรียบ
        รัฐบาล เลิกค้ำประกันหนี้ภาคเอกชนให้เจ้าหนี้ต่างชาติ และเลิกอุดหนุนธนาคาร สถาบันการเงินที่บริหารผิดพลาด จัดตั้งสถาบันประกันผู้ฝากรายย่อย เพื่อช่วยเหลือผู้ฝากที่บริสุทธิ์ กรณีธนาคารแห่งหนึ่งแห่งใดมีปัญหาถึงขั้นต้องล้มละลาย ธนาคาร สถาบันการเงินไหนบริหารไม่ดี ก็เป็นเรื่องของเอกชนต่อเอกชนที่จะต้องแก้ไขปัญหากันเอง ไม่ใช่เอาเงินประชาชนทั้งประเทศไปอุ้มคนรวย
        ปฏิรูปธนาคารพาณิชย์ เพื่อให้เกิดการแข่งขันอย่างสร้างสรรค์ ลดต้นทุน และลดดอกเบี้ยเงินกู้ลง กระจายสินเชื่อสู่สาขาเกษตร ผู้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อมเพิ่มขึ้น ปฏิรูปธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นธนาคารเพื่อการพัฒนาภาคชนบทอย่างแท้จริง แก้ไขกฎหมายเปิดทางให้กลุ่มออมทรัพย์ มหกรรมออมทรัพย์เติบโตเป็นธนาคารชุมชน  ธนาคารท้องถิ่นได้ ให้มีการตั้งธนาคาร สถาบันการเงิน เฉพาะกิจเช่น ธนาคารอิสลาม ธนาคารเพื่อการพัฒนาที่ดิน ฯลฯ เพิ่มขึ้น ได้ รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนมีช่องทางการออมและการลงทุนอื่น ๆ เช่น การขยายระบบประกันสังคมให้ทั่วถึง การซื้อพันธบัตร การซื้อหุ้นรัฐวิสาหกิจ

      2. นโยบายด้านการคลัง และการจัดตั้งงบประมาณ

            ปฏิรูประบบภาษีอากรและการจัดสรรงบประมาณ ให้เกิดความเป็นธรรมแก่คนส่วนใหญ่ และเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจภาคประชาชน เช่น เก็บภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สิน ในอัตราก้าวหน้า เก็บภาษีผู้เดินทางไปต่างประเทศ เพิ่มภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศ ลดหรือยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าจำเป็น และสินค้าเพื่อการศึกษา ลดหย่อนภาษีรายได้ทั้งบุคคลและนิติบุคคล เพื่อการศึกษาอบรม การวิจัยและพัฒนามากขึ้น

      จัดสรรงบประมาณเพื่อการศึกษา สาธารณสุข การพัฒนาชนบท และชุมชน ผู้มีรายได้น้อยในเมือง และสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้น และต้องควบคุมให้มีการใช้จ่ายงบประมาณ อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส 

      3. นโยบายพัฒนาการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ และอุตสาหกรรม

            ทบทวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเน้นที่การปฏิรูปให้พนักงาน ประชาชน

และองค์กรประชาชนถือหุ้นในสัดส่วนที่สูง เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการบริการ เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่

           ให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ และความช่วยเหลือทางภาษีและด้านอื่น ๆ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดเล็กและขนาดกลางที่ใช้วัตถุดิบ และการจ้างงานในประเทศสูง เพื่อให้ก่อมูลค่าเพิ่มในประเทศสูง ทำให้เศรษฐกิจ และตลาดภายในประเทศขยายใหญ่ขึ้นได้

           ส่งเสริมพัฒนาอุตสาหกรรมที่จำเป็นต่อการดำรงชีพมาก และทำลายสิ่งแวดล้อมน้อย การส่งเสริมการลงทุนหรือทำโครงการใด ๆ ต้องคิดต้นทุนทางสังคม (สิ่งที่สังคมต้องเสียในระยะยาว) ไม่ใช่คิดแค่ต้นทุน และผลกำไรของธุรกิจหรือโครงการ ต้องบังคับในโรงงานอุตสาหกรรมเป็นฝ่ายลงทุนด้านการกำจัดสารพิษ และการอนุรักษ์ฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมเพิ่มมากขึ้น

           พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว โดยเน้นการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ควบคู่ไปกับการสนับสนุนภูมิปัญญาไทย ด้านการแพทย์ทางเลือก เกษตรทางเลือกและการอนุรักษ์และฟื้นฟูธรรมชาติ และสภาพแวดล้อม

           แก้ไขกฎหมายแรงงานให้ก้าวหน้า พัฒนาทักษะ และความรู้แรงงาน ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพคนงาน และการตั้งสหภาพแรงงาน คุ้มครองและรักษาสวัสดิภาพ พัฒนาระบบประกันสังคมบริการให้กว้างขวาง ครอบคลุมคนทำงานในอุตสาหกรรมขนาดเล็ก และผู้ประกอบอาชีพอิสระ ครอบคลุมการประกันการว่างงาน ผลักดันให้ต้องมีการฝึกอบรมคนใหม่ และนโยบายการพัฒนาที่ต้องเน้นการจ้างงานและเทคโนโลยี่ที่เหมาะสมมากกว่าการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติ คอมพิวเตอร์แบบไฮเทคเกินความจำเป็น

 •  
  • นโยบายปฏิรูปประสิทธิภาพ และความโปร่งใสของการเมืองและการบริหารราชการ

            แก้ไขรัฐธรรมนูญ และกฎหมายประกอบให้ประชาชนมีบทบาทควบคุมดูแล และถอดถอนนักการเมืองได้มากขึ้น ปฏิรูปวิธีการคัดเลือกคณะกรรมการอิสระชุดต่าง ๆ ให้โปร่งใส

ยุติธรรม สนับสนุนให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติและองค์กรอิสระอื่น ๆ มีงบประมาณ และทำงานได้อย่างอิสระ และมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

          รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตื่นตัว ในเรื่องการจัดตั้งองค์กรเพื่อตรวจสอบควบคุม ถ่วงดุลอำนาจภาครัฐบาล และภาคธุรกิจเอกชนได้อย่างเข้มแข็งขึ้น

          ลดขนาดระบบข้าราชการให้เล็กลง เปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานบางอย่างให้เป็นองค์กรมหาชนและการร่วมมือกับองค์กรอื่นเพิ่มขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพ เพิ่มเงินเดือน แรงจูงใจในการทำงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ขณะเดียวกันก็ต้องสร้างกลไกการตรวจสอบการประสานงาน เพื่อลดการคอรัปชั่น การใช้อำนาจในทางที่ผิดเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส และยุติธรรม

          5. นโยบายแก้ปัญหาเกษตรกรขาดที่ทำกิน เป็นหนี้สิน ประสิทธิภาพต่ำ ขายพืชผลได้ราคาต่ำ

            ปฏิรูปกองทุนหมู่บ้าน กองทุนแก้ปัญหาหนี้เกษตรกร กองทุน พัฒนาชนบท และชุมชนต่าง ๆ รวมทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นระบบเดียวกัน หรือเป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันอย่างเห็นภาพรวมและแก้ไขที่รากเหง้าของปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างครบวงจร เช่น แก้ทั้งเรื่องปัจจัยการผลิตลดต้นทุนเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง และการตลาด

            ปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปโครงการปลูกป่าไม้โตเร็วทั่วทั้งประเทศทั้งในรูปหน่วยงานรัฐ

สหกรณ์ องค์กรประชาชน และธุรกิจเอกชน ปฏิรูปการเกษตรในทุก ๆ ด้าน ทำให้เกษตรกรมีที่ทำกิน มีแหล่งน้ำ มีทุนทรัพย์ ความรู้ความสามารถในการจัดการ

            สร้างระบบสหกรณ์และเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งตนเองได้ให้มีสัดส่วนสูงขึ้น

            ส่วนเกษตรกรบางกลุ่ม บางพื้นที่ที่มีความเหมาะสมจะผลิตเพื่อขายได้ก็ต้องช่วยลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการผลิต สร้างความเข้มแข็งของกลุ่มให้มีอำนาจต่อรองกับพ่อค้าได้เพิ่มขึ้น

 •  
  • นโยบายด้านการศึกษา สื่อมวลชน และศิลปวัฒนธรรม

            ผ่าตัดปฏิรูปโครงสร้างการจัดการศึกษาทั้งในระบบ และนอกระบบโดยเน้นด้านคุณภาพของกระบวนการเรียนรู้ (รักการอ่าน การใฝ่การเรียนรู้ เรียนเป็น คิดเป็น) และกระจายโอกาสทางการศึกษาอย่างเป็นธรรม ส่งเสริมให้นักเรียน นักศึกษา ผู้ปกครอง และชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาอย่างเป็นประชาธิปไตย และสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น เน้นการพัฒนาให้นักเรียนนักศึกษาและคนทั่วไป ได้พัฒนาความฉลาดทุกด้าน รวมทั้งความฉลาดทางอารมณ์ มีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม มีค่านิยมที่สร้างสรรค์ เป็นประชาธิปไตย เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่มากขึ้น

            ปฏิรูปสื่อของรัฐบาลให้เป็นสื่อของประชาชนมากขึ้น สื่อของเอกชนต้องมีการตรวจสอบควบคุมถ่วงดุลอำนาจ ให้ลดการเป็นสื่อเพื่อการค้า ทำให้เป็นสื่อที่มีสาระประโยชน์มากขึ้น ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ทั้งทางสื่อต่าง ๆ หนังสือ และเครือข่ายอินเตอร์เน็ต โดยส่งเสริมสื่อทุกอย่างให้มีคุณภาพ มีเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์มากขึ้น ต้นทุนต่ำลงประชาชนเข้าถึงมากขึ้น ปฏิรูปส่งเสริมการสร้างสรรค์ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาการศาสนาให้มีบทบาทที่สร้างสรรค์ เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตประชาชนมากขึ้น

      7. นโยบายแก้ไขปัญหาทางสังคมเช่น ยาเสพติด อาชญากรรม โสเภณี และปัญหาของผู้ด้อยโอกาสทางสังคมในด้านต่าง ๆ

            แก้ไขที่รากเหง้าของปัญหา ทั้งในเชิงป้องกันและปราบปราม คือต้องปฏิรูประบบสังคมสงเคราะห์ และการแก้ไขปัญหาการพัฒนาทางสังคม กระจายการศึกษา และข้อมูลข่าวสารด้านยาเสพติด และอบายมุขอื่น ๆ ให้มีคุณภาพ และเข้าถึงคนได้มากขึ้น ปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมเพื่อกระจายทรัพย์สินรายได้ สวัสดิการ ให้เป็นธรรมมากขึ้น ปกป้องไม่ให้คนยากจน คนมีปัญหาถูกทอดทิ้ง หรือมีโอกาสเป็นเหยื่อของผู้ค้ากำไรจากอบายมุขได้ง่าย

            ในด้านการปราบปรามอบายมุข ต้องผ่าตัดปฏิรูประบบราชการโดยเฉพาะตำรวจและผู้เกี่ยวข้องกับปัญหาเหล่านี้อย่างจริงจัง ขจัดและลงโทษตำรวจ ทหาร ข้าราชการและนักการเมืองที่ทุจริตฉ้อฉลในเรื่องอบายมุขอย่างไม่เห็นแก่พรรคพวก สร้างระบบป้องกัน และตรวจสอบที่ดี ทำลายระบบการหากำไรจากการขายยาเสพติด ซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญ โดยการแยกผู้เสพจากผู้ค้า และรัฐลงทุนด้านสร้างศูนย์บำบัด รับคนเข้ามารับการรักษาพยาบาลอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีบทบาทช่วยป้องกันและแก้ปัญหาทางสังคมเพิ่มขึ้น

      8.นโยบายสาธารณสุข สภาพแวดล้อม วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

            ปฏิรูประบบสาธารณสุข และสภาพแวดล้อม อย่างเชื่อมโยงเป็นองค์รวม โดยเน้นการป้องกัน และการส่งเสริมแพทย์ทางเลือก ( การกินอาหารชีวจิต สมุนไพร การออกกำลังกาย การนั่งสมาธิ ฯลฯ) ควบคู่กับความรู้แผนใหม่ การกระจายความรู้ และบริการ ให้ประชาชนทั่วไปช่วยตัวเองได้อย่างทั่วถึง และส่งเสริมการผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในระดับต่าง ๆ เพิ่มมากขึ้น ส่งเสริมลงทุนด้านศูนย์ดูแลเด็ก คนชรา ให้มีคุณภาพมากขึ้น จะช่วยเพิ่มการจ้างงานและเพิ่มคุณภาพชีวิตของคนไทยได้มาก

            เน้นการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางเลือก โดยเฉพาะเรื่องพลังงานทางเลือกการแพทย์ สาธารณสุขทางเลือก เกษตรทางเลือก ที่มีความเหมาะสมกับทรัพยากรของประเทศและเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่

 •  
  • นโยบายด้านการขนส่ง การคมนาคม และการสื่อสาร

           ปฏิรูประบบขนส่งคมนาคม การสื่อสารทั่วประเทศ ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น และต้นทุนลดลง ขจัดการผูกขาดและการค้ากำไรเกินควร เพิ่มความปลอดภัยของการขนส่ง การคมนาคม โดยคำนึงถึงประโยชน์ของประชนส่วนใหญ่ในระยะยาว มากกว่าเพือผลกำไรของธุรกิจเอกชนรายใหญ่

           เน้นการขนส่งสาธารณะที่ประหยัดปลอดภัย และลดการทำลายสิ่งแวดล้อม เช่น รถไฟฟ้า รถไฟ การขนส่งทางเรือ จักรยาน ฯลฯ แทนการใช้รถยนต์ รถบรรทุก ที่สิ้นเปลือง อันตราย และทำลายสภาพแวดล้อมมาก

           เพิ่มงบประมาณและกำลังคนเพื่อวิจัยและพัฒนาพลังงานทางเลือก เช่นน้ำมันพืช แสงอาทิตย์ แก๊สชีวภาพ ลม ความร้อนใต้โลก ฯลฯ อย่างจริงจัง เพราะนอกจากจะลดการใช้เงินตราต่างประเทศแล้ว ยังคุ้มหากมองในแง่ต้นทุน ผลประโยชน์ตอบแทนทางสังคมในระยะยาว ทำลายสิ่งแวดล้อมน้อยกว่าน้ำมันปิโตรเลียม แก๊ส และพลังงานปรมาณูด้วย

           ปฏิรูปสื่อวิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต ให้มีเนื้อหาสาระสร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ช่วยสร้างภูมิปัญญาและจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม หรือค่านิยมที่ดีงามมากขึ้น ทำให้การสื่อสารต่าง ๆ มีราคาถูกลงและมีคุณภาพมากขึ้น

 •  
  • นโยบายการป้องกันประเทศ และความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ

            ปฏิรูปกองทัพให้เล็กลง แต่พัฒนาทหารให้เป็นมืออาชีพ ที่มีความรู้ความสามารถมีประสิทธิภาพในทางป้องกันและมีความยืดหยุ่น ปรับตัวให้ทำงานด้านอื่น ๆ ที่เป็นประโยชน์ เช่น งานพิทักษ์ทรัพยากรชายแดน การปราบปรามยาเสพติดและอาชญากรรรมข้ามแดน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และโปร่งใส สุจริตเพิ่มขึ้น

            ปัญหาความรุนแรง 3 จังหวัด ภาคใต้ ควรใช้การเมือง นำการทหาร ใช้เจ้าหน้าที่ที่ฉลาด ใจกว้าง และซื่อสัตย์สุจริตไปแก้ปัญหาปราบคนทุจริต ผู้ที่มีอิทธิพลอย่างจริงจัง

            ร่วมมือทางเศรษฐกิจการเมืองกับประเทศเพื่อนบ้านและประเทศอื่น ๆ อย่างหลากหลาย

            ไม่ฝักใฝ่ฝ่ายใดผูกติดกับสหรัฐฯ คบค้ากับทุกประเทศ อย่างเสมอภาค และมีศักดิ์ศรีกล้าต่อรองกับประเทศต่าง ๆ อย่างคำนึงถึงประโยชน์ของประชาชนไทยระยะยาว มากกว่าเพื่อธุรกิจเอกชนบางสาขา

            เปิดรับการลงทุนต่างประเทศอย่างจำแนก เช่น เปิดเฉพาะอุตสาหกรรมที่เราจำเป็นต้องพึ่งพาเทคโนโลยีจากต่างประเทศ มีมาตรการป้องกันการผูกขาดของทุนต่างชาติ และเงินทุนไหลเข้าเพื่อการเก็งกำไรระยะสั้นอย่างฉาบฉวย การค้าระหว่างประเทศ ควรส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร อุตสาหกรรมเกษตรอุตสาหกรรม และการบริการที่ใช้แรงงาน และวัตถุดิบในประเทศสูง ลดการสั่งเข้าสินค้าฟุ่มเฟือยด้วยมาตรการทางภาษีและอื่น ๆ

            ส่งเสริมการหารายได้จากการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ระบบนิเวศน์ เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ รวมทั้งการขายบริการด้านสุขภาพ การดูแลคนชรา การศึกษา ศิลปวัฒนธรรม กระจายให้รายได้จากการท่องเที่ยว และการขายบริการที่สร้างสรรค์ ให้ถึงมือธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม และประชาชนส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น 

 

Advertisements
 

One response to “พรรคแนวใหม่ต้องมีนโยบายก้าวหน้าและพึ่งฐานมวลชนมากกว่าพรรคแนวเก่าฉบับปรับปรุง

 1. สายธาร

  กรกฎาคม 14, 2007 at 5:22 am

  http://www.winyuchon.co.th/saitarn/main/default1.asp

  ลิ้งค์ให้นะ /สนพ.สายธาร

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: