RSS

Daily Archives: กรกฎาคม 19, 2007

การกล้าปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพื่อคนส่วนใหญ่ สำคัญยิ่งกว่าการรีบจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่


การกล้าปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพื่อคนส่วนใหญ่ สำคัญยิ่งกว่าการรีบจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ 
โดย : วิทยากร เชียงกูล