RSS

เศรษฐกิจของภาคกลาง (ตอนกลาง)

22 ก.ค.

เศรษฐกิจของภาคกลาง (ตอนกลาง)

      ภาคกลางเมื่อเรียกแยกจากกรุงเทพและปริมณฑล,  ภาคตะวันออก และ ภาคตะวันตก ประกอบไปด้วย 6 จังหวัดคือ ชัยนาท  พระนครศรีอยุธยา ลพบุรี  สระบุรี สิงห์บุรี อ่างทอง เอกสารบางแห่งก็เรียกว่าภาคกลางตอนกลาง

      ภาคกลาง (ตอนกลาง) ในที่นี้มีเนื้อที่ 10,370,922  ไร่ (หรือ  16,593.5  ตารางกิโลเมตร)  คิดเป็นร้อยละ 3.2  ของพื้นที่ทั้งประเทศ และมีประชากรเมื่อ 31 ธันวาคม 2544  รวม   2,984,711  คน  คิดเป็นร้อยละ 4.8  ของประชากรทั้งประเทศ  ผลิตภัณฑ์ภาคตามราคาประจำปี ในปี 2542  มีรวม 207,653  ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 4.5 ของผลิตภัณฑ์ประจำภาคของทั้งประเทศ เฉลี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ต่อหัวได้ 71,334  บาท อยู่ระดับกลาง ๆ ค่อนข้างสูง คือต่ำกว่ากรุงเทพมหานคร (228,921 บาท ),  ปริมณฑล (151,886 บาท ) และภาคตะวันออก (144,230  บาท),  แต่สูงกว่าภาคตะวันตก (55,734  บาท)      ภาคใต้  (51,254  บาท), ภาคเหนือ (37,905  บาท)  และ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (25,367 บาท)  ตามลำดับ1

      ภาคกลางมีเงินฝากธนาคารพาณิชย์เป็นสัดส่วนต่ำเพียงร้อยละ 2.2 ของเงินฝากธนาคารพาณิชย์ของทั้งประเทศ และมีเงินให้สินเชื่อเพียงร้อยละ 1.2  ของทั้งประเทศ แต่มีความต้องการใช้ไฟฟ้าถึงร้อยละ 9.6  ของทั้งประเทศ2 ส่วนหนึ่งเพราะมีภาคอุตสาหกรรมค่อนข้างใหญ่ในอยุธยา   สระบุรี ลพบุรี และ

ส่วนหนึ่งเพราะเป็นสังคมเมืองและใกล้เมืองมีการใช้เพื่อการบริโภคมากด้วย

      เศรษฐกิจภาคกลางโดยรวมแล้ว มีทั้งเกษตรอุตสาหกรรม การค้าและบริการ ภาคกลางเป็นแหล่งปลูกและส่งออกข้าวที่สำคัญ ทำนาได้ปีละ 2 ครั้ง เพราะมีระบบชลประทานที่ดี และเป็นภาคที่อยู่ใกล้กรุงเทพ มีการคมนาคมสะดวก จึงมีการลงทุนอุตสาหกรรม การค้าและบริการเพิ่มขึ้นค่อนข้างมาก อยุธยา  สระบุรี และ ลพบุรี ซึ่งเป็นจังหวัดที่มีผลิตภัณฑ์จังหวัดสูง ส่วนจังหวัดที่มี      ภาคเกษตรมาก คือ ชัยนาท  อ่างทอง สิงห์บุรี ผลิตภัณฑ์จังหวัดจะค่อนข้างต่ำ ส่วนหนึ่งเพราะเป็นจังหวัดค่อนข้างเล็ก  มีพื้นที่และประชากรค่อนข้างน้อยด้วย 
 
 


 

  1. บริษัทอัลฟา รีเสริช จำกัด ตัวเลขต้องรู้ของเมืองไทย บรรพ 2  2545  – 2546
  2. เล่มเดียวกัน
Advertisements
 

One response to “เศรษฐกิจของภาคกลาง (ตอนกลาง)

  1. guichai

    สิงหาคม 30, 2010 at 10:51 am

    ดีมากเลยค่ะ มีครบทุกอย่างที่ต้องการ

     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: