RSS

ทางออกที่แท้จริงคือต้องปฎิรูปเศรษฐกิจการเมืองในแนวทางสหกรณ์สังคมนิยมประชาธิปไตย และเศรษฐกิจพอเพียง

29 ก.ค.

ทางออกที่แท้จริงคือต้องปฎิรูปเศรษฐกิจการเมืองในแนวทางสหกรณ์สังคมนิยมประชาธิปไตย และเศรษฐกิจพอเพียง

      ปัญหาที่สำคัญของสังคมไทยในปัจจุบันไม่ใช่ปัญหาการเลือกตั้ง คือ ปัญหาวิกฤติศรัทธาใหม่ในแต่รัฐบาลทักษิณประชาชนที่มีการศึกษารับรู้ข้อมูลข่าวสารมากหรือรู้ทันรัฐบาลออกมาประท้วงว่ารัฐบาลใช้อำนาจในทางที่ผิดแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมากมาย และเรียกร้องนานยกฯทักษิณลาออกและแก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปฎิรูปการเมืองก่อนที่จะมีการเลือกตั้งใหม่ แต่รัฐบาลทำให้ปัญหายุ่งเหยิงมากขึ้นเมื่อเลือกใช้วิธียุบสภา จัดการเลือกตั้งใหม่อย่างรีบเร่ง หลังจะใช้คะแนนเสียงจากประชาชนที่รู้ไม่เท่าทันรัฐบาล และอำนาจอิทธิพลต่างๆ เอาชนะเลือกตั้ง เพื่อฟอกข้อกล่าวหาเรื่องการคอรัปชั่นแต่การเลือกตั้งแบบไม่โปร่งใสไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะมีพรรคใหญ่พรรคเดียว การจ้างพรรคเล็กมาลงเพื่อแก้ปัญหาผู้สมัครสส.แบบแบ่งเขตได้รับคะแนนไม่ถึง 20 % และการโกงเลือกตั้งทำให้มีการเรียกร้องจนศาลตัดสินว่าการเลือกตั้งไม่ชอบธรรม ต้องจัดการเลือกตั้งใหม่อีกครั้ง รัฐบาลก็ยังดันทุรังหนุนกกต.เดิม ซึ่งเอียงข้างรัฐบาลให้อยู่ต่อทั้งที่ศาลฎีกาสรุปความเห็นว่ากกต.ชุดนี้เหลือ 3 คนไม่เป็นกลางขาดความชอบธรรม       ทั้งนี้เท่ากับรัฐบาลปิดประเด็นให้คนไปสนใจเรื่องกกต.และการจัดการเลือกตั้งใหม่ แต่รากของปัญหาคือ การคอรัปชั่นควรเลือกตั้งให้นายกฯทักษิณ ข้าราชการและคณะกรรมการสอบสวนที่เป็นอิสระ การใช้อำนาจหาผลประโยชน์ทับซ้อนของคุณทักษิณและการใช้อำนาจหน้าที่ในทางที่ผิด ทั้งเรื่องการเลี่ยงภาษีและขายทรัพย์สมบัติที่เป็นสิทธิเฉพาะของชาติไทย เช่น สถานีโทรทัศน์ ดาวเทียม สายการบิน ให้กับบริษัทต่างชาติ รวมทั้งการใช้อำนาจที่ผิดๆเช่น ยุบสภา จัดการเลือกตั้งที่ไม่ชอบธรรม การจ้างพรรคเล็ก การโกงการเลือกตั้ง ฯลฯ      ปัญหาหลัก คือ รัฐบาลทักษิณไม่เพียงแต่รวบอำนาจผูกขาดและแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อนเอาเปรียบประเทศอย่างมากมายเท่านั้น แต่ยังใช้นโยบายพัฒนาประเทศแบบกอบโกยล้างผลาญทั้งเปิดเสรีให้ทุนต่างชาติและทุนขนาดใหญ่มากเกินไป เร็วเกินไป ทำให้มีการถลุงใช้ทรัพยากรรวมทั้งเอาเงินอนาคตมาใช้มาก การพัฒนาขาดความสมดุล คนส่วนน้อยร่ำรวยขึ้น คนส่วนใหญ่ได้เป็นหนี้สินเพิ่มขึ้น เพราะบริโภคมากกว่าผลิตหรือขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การพัฒนาแนวนี้ทำให้ตัวเลขเติบโตแบบฉาบฉวยในระยะสั้น แต่ประชาชนและชุมชนยังอ่อนแอ และจะนำไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหม่ ซึ่งจะรุนแรงกว้างขวางยิ่งกว่าปีพ.ศ. 2540 ส่วนหนึ่งเพราะเศรษฐกิจไทยยิ่งผูกพันกับต่างประเทศโดยเฉพาะสหรัฐซึ่งเศรษฐกิจกำลังเป็นขาลง ฟองสบู่จะแตกภายในไม่กี่ปีนี้มากขึ้น ผูกพันกับการใช้น้ำมันซึ่งราคาสูงอย่างไม่มีทางลดลงรวมทั้งเงินคงคลังระดับกลางระดับล่างเป็นหนี้สินล้นตัวยิ่งกว่าปีพ.ศ. 2540 ทรัพยากรงบประมาณถูกถลุงไปมากขึ้น รวมทั้งรัฐบาลก็ขายรัฐวิสาหกิจดีๆ เช่น ปตท.ออกไปเป็นหนี้จากการกู้ และออกพันธบัตรมากขึ้นยิ่งกว่ารัฐบาลใดที่ผ่านมา      ปัญหาต่อเนื่องมาจากข้อแรก คือ ชนชั้นนำไทยถูกครอบงำทางการศึกษาและความคิดเรื่องการพัฒนาประเทศจากประเทศทุนนิยมตะวันตกมาก พรรคประชาธิปัตย์ ชาติไทย มหาชน ฯลฯ ไม่ได้มีแนวนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแนวใหญ่ๆที่ต่างกันไปจากรัฐบาลทักษิณต่างเฉพาะรายละเอียด หากพวกเขาได้เข้ามาเป็นรัฐบาล พวกเขาก็จะยังคงพัฒนาเศรษฐกิจตามกระแสทุนนิยมโลกเพื่อคนรวย คนชั้นกลาง และไม่ยั่งยืน ที่ไม่สมดุลก็จะได้แต่ ถ้าพวกเขาไม่เข้าใจว่ารากเหง้าปัญหาอยู่ที่ไหนจะผ่าตัดได้อย่างไร พวกเขาแก้ปัญหาเฉพาะหน้าแบบให้ยาแก้ปวดหัวไปวันๆและสังคมไทยยังต้องวิกฤติต่อไปแม้ทักษิณจะไม่อยู่แล้วก็ตาม      การจะผ่าตัดเพื่อแก้ไขวิกฤติของสังคมไทยได้จะต้องปฎิรูปทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมครั้งใหญ่ นั่นก็คือทางเศรษฐกิจจะต้องปฎิรูปเชิงโครงสร้าง การกระจายทรัพย์สิน รายได้ การศึกษา และการมีงานทำให้ทั่วถึงเป็นธรรม ส่งเสริมระบบสหกรณ์ รัฐวิสาหกิจ ธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง และบริษัทมหาชนแทนธุรกิจเอกชนขนาดใหญ่โดยเฉพาะแบบผูกขาดและเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาแบบเน้นความเติบโตตามกระแสทุนนิยมแบบเสรี เป็นการเน้นการพัฒนาคน เศรษฐกิจและตลาดภายในประเทศแบบคำนึงถึงความสุขของคนส่วนใหญ่แทนการหากำไรสูงสุดจะพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงพรือเศรษฐกิจแบบพึ่งตนเองในระดับประเทศใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการพัฒนาทางเลือกแทนการพัฒนาตามทุนนิยมตะวันตก      ในทางการเมืองจะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญและกฎหมายที่จะให้ประชาชนมีส่วนร่วมและถอดถอนเจ้าหน้าที่รัฐได้ง่ายขึ้นมีแนวทางที่จะป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่น/ผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างเป็นระบบ รัฐต้องให้ทั้งสิทธิเสรีจัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อพัฒนาองค์กรอิสระ พรรคการเมืองใหม่ สหภาพแรงงาน สมาคมชาวนาชาวไร่ กลุ่มองค์กรต่างๆของประชาชนให้มีความหลากหลาย เข้มแข็ง ตรวจสอบคานอำนาจ การเมืองภาครัฐได้เพิ่มขึ้น ให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของรัฐได้ สะดวกและให้สิทธิเสรีภาพ สื่อมวลชน นักวิชาการ องค์กรประชาชนต่างๆเพิ่มขึ้น      ในทางสังคม ต้องปฎิรูปการศึกษาให้มีคุณภาพและคนมีโอกาสได้เรียนรู้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง ให้คนใช้สองอย่างมีประสิทธิภาพ รักการเรียนรู้ คิด วิเคราะห์ สังเคราะห์เป็น ปฎิรูปสื่อสารมวลชน ให้มีเพื่อที่ที่มีข้อมูลข่าวสารและความบันเทิงถึงเนื้อหาสาระที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนและสังคมเพิ่มขึ้น ปฎิรูปหรือยกระดับการพัฒนาด้านศาสนาศิลปะวัฒนธรรม การปลูกจิตสำนึกให้รู้จักอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมเพื่อส่วนรวม สร้างค่านิยมที่ดีงาม เช่น ความซื่อสัตย์ ความเป็นธรรม ความเอื้ออาทร เห็นแก่ส่วนรวม      ดังนั้นภาคประชาชนต้องสร้างองค์กร/พรรคการเมืองเพื่อเผยแพร่ผลักดันให้เกิดการปฎิรูปทั้ง 3 ด้านนี้ มาแทนที่ซึ่งต้องทำอย่างสอดคล้องเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบองค์รวม นโยบายของพรรคการเมืองใหญ่ๆขณะนี้ที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเน้นการเติบโตทางเศรษฐกิจตามกระแสทุนนิยมโลก และทำให้เกิดปัญหาการแย่งเชิงผลประโยชน์เอาเปรียบทางการเมืองแบบด้านได้อายอดอย่างที่เป็นอยู่ เพราะถ้าไม่ทำเช่นนี้ นอกจากจะนำไปสู่วิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่แล้วที่ร้ายยิ่งกว่านั้นคือ การทำให้เกิดปัญหาทางสังคมวัฒนธรรมที่มอมเมาให้คนเห็นแก่ตัว เห็นแก่การหาเงินมาบริโภคและสร้างปัญหาสังคมตามมามากมายชนิดที่การเร่งรัดการใช้ทรัพยากรเพื่อเพิ่มความเติบโตทางเศรษฐกิจที่เน้นความเติบโตของธุรกิจเอกชนแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอาของพรรคไทยรักไทยและพรรคอื่นๆด้วยนี้เอง ที่เป็นตัวการสร้างปัญหาทางการเมืองและสังคมวัฒนธรรม ดังนั้นจึงต้องศึกษาทำความเข้าใจความสัมพันธ์และผลกระทบที่เลวร้ายนี้และอย่างถึงรากถึงโคนและอย่างเป็นระบบองค์รวม จึงจะแก้ปัญหาวิกฤติและนำสังคมไทยไปสู่การพัฒนาที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม และยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

วิทยากร เชียงกูล

Advertisements
 

One response to “ทางออกที่แท้จริงคือต้องปฎิรูปเศรษฐกิจการเมืองในแนวทางสหกรณ์สังคมนิยมประชาธิปไตย และเศรษฐกิจพอเพียง

 1. killerpress

  สิงหาคม 1, 2007 at 6:57 pm

  อ่านบทความแล้วก็รู้สึก “งั้นๆ” ไม่เข้าใจว่า เขียนขึ้นมาบนรากฐานความคิดที่ว่า ประชาชนคนไทยมันโง่ ไร้ราคา ไร้การศึกษา น่าสงสาร ทำอะไรไม่เป็น ต้องประคบประหงมเสียเหลือเกิน แต่ก็ด่ารัฐบาลทักษิณ ที่ดำเนินนโยบายประชานิยม ประชาชนไม่เข้มแข็ง”ยั่งยืน” “ถาวร” (ตรงนี้ไม่ทราบว่าขัดกับหลักพุทธหรือเปล่านะ เพราะหลักศาสนาพุทธ ไม่มีอะไรยั่งยืนถาวร แต่มันจะแปรสภาพไปตามเหตุ และปัจจัย)

  ในขณะเดียวกันก็กล่าวหาประนาม นักการเมืองว่า ชั่วช้าเลวทราม โกงกิน ทุจริต ซื้อเสียง ซึ่งผมเห็นกล่าวหามาตั้งแต่ผมยังจำความได้แล้ว สู้พวกศักดินาฐานันดร ลูกท่านหลานเธอไม่ได้ คนพวกนี้รักชาติรักแผ่นดินกว่า ซื่อสัตย์สุจริตกว่า (ซึ่งผมว่า คุณวิทยากร ไร้เดียงสามากนะ) คือเท่าที่ทราบๆมา ปรากฏว่า ประเทศนี้ถูกปกครองด้วย คนจำพวกที่คุณวิทยากร ยกย่องนั่นมาโดยตลอด เพิ่งจะมีนักการเมืองขนานแท้ ปกครองกันแบบ ล้วนๆเอาเมื่อยุคสมัยทักษิณ นี่แหละมั้ง

  แล้วที่ผ่านมาประเทศชาติบ้านเมืองมันเจริญรุ่งเรืองไปในทางใดบ้างหรือไม่เล่า ? ทางวัตถุหรือก็เปล่า ทางธรรมหรือก็เปล่า คือมันไม่เจริญอะไรเลยซักทางนึง จะเอาทางไหนก็ไม่เอา จะว่าเดินสายกลางก็คงไม่ใช่ ไม่มีปัญญา “ทำไม่เป็น” มากกว่า

  บทความนี้ยังเขียนถึงพวกเทคโนแครต ว่าคลั่งวิทยาการตะวันตก คุณวิทยากร ไม่ทราบหรอกหรือว่า ประเทศเราเผชิญหน้ากับ สารพัดลัทธิ ที่มาจาก ภูมิภาคอื่นทั่วโลก มาหลายยุคหลายสมัยแล้ว ตั้งแต่คุณวิทยากร ยังไม่เกิดโน่น เราแพ้มาตลอดถูกหรือไม่ นั่นแปลว่าอะไร … ต่อให้เราย้อนยุค ย้อนความคิดไปในอดีตกาล ดำรงชีพอยู่ด้วยวิถีไทยอย่างเก่าๆ ก็ไม่ช่วยอะไรได้ เพราะ ในอดีตเราก็แพ้เหมือนกัน เพราะเรารู้ไม่เท่าทัน เรามัวแต่ “กัดกันเอง” ริษยากันเองมาตลอดต่างหาก

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: