RSS

ทางเลือกที่ 3 ควรเป็นทางเลือกของประชาชน ไม่ใช่ของนักการเมือง

11 ก.ย.

ทางเลือกที่ 3 ควรเป็นทางเลือกของประชาชน ไม่ใช่ของนักการเมือง

วิทยากร  เชียงกูล 

      ผลการลงประชามติที่มีคะแนนไม่เห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ ในภาคอีสานและภาคเหนือเป็นสัดส่วนสูง สะท้อนว่ากลุ่มนิยมทักษิณยังมีโอกาสได้รับเลือกกลับเข้ามาป็นสส.และรัฐบาลสูงพอสมควร แม้คนที่ลงคะแนนไม่เห็นชอบส่วนหนึ่งจะเป็นคนมีการศึกษาที่ไม่ชอบการรัฐประหารและไม่ชอบรัฐบาลขุนนางชุดนี้หรือถูกชัดจูงให้เข้าใจผิดในประเด็นต่างๆ แต่คนที่ลงคะแนนไม่เห็นชอบส่วนใหญ่ก็คือคนจนที่ยังนิยมหรือออกเสียงตามการรณรงค์ของของกลุ่มทักษิณและแนวร่วม

      พรรคที่เป็นคู่แข่งกลุ่มทักษิณอย่างพรรคประชาธิปัตย์ชาติไทย มหาชน ประชาราช มีนโยบายการแก้ปัญหาและพัฒนาประเทศ ในแนวนิยมตลาดเสรี โลกาภิวัตน์ ประชานิยมแบบหาเสียง ฯลฯ ที่ไม่ต่างไปจากกลุ่มทักษิณ จึงเป็นคู่แข่งทางด้านกลุ่มผลประโยชน์มากกว่าคู่แข่งด้านแนวนโยบายอุดมการณ์ พรรคมัฌชิมาและพรรคอื่นที่ชอบพูดเรื่องสมานฉันท์ ทางสายกลาง ทางเลือกที่ 3 อาจเป็นเพียงนักประนีประนอมในหมู่ชนชั้นสูงด้วยกัน ที่พร้อมจะจับมือกับพรรคตัวแทนไทยรักไทย เพื่อจัดตั้งรัฐบาล หากพรรคตัวแทนไทยรักไทยได้เสียงมากพอสมควร โดยภาพรวมแล้วพรรคที่เป็นมาข่าวมาทั้งหมดยังไม่ได้เสนอนโยบายที่ทางเลือกใหม่สำหรับประชาชนที่ต่างไปจากระบอบทักษิณหรือระบบสนธิ-สุรยุทธ์เลย พรรคประชาธิปัตย์ ชาติไทย ประชาราช อาจจะมีฐานเสียงของตนเอง รวมทั้งได้ชื่อว่าเป็นฝ่ายค้านระบอบทักษิณเท่านั้น พรรคการเมืองหน้าเก่าที่เปลี่ยนชื่อพรรคใหม่ ที่อ้างว่าเป็นทางเลือกใหม่ หรือทางเลือกที่ 3 ก็คือเพื่อเป็นทางเลือกให้ตัวเองได้เข้าไปมีอำนาจเท่านั้น

      ภาคประชาชนจะทำอะไรได้บ้าง หลายคนอยากให้มีการจัดตั้งพรรคใหม่ที่มีแนวนโยบายก้าวหน้า อิงประโยชน์ประชาชนอย่างชัดเจน เช่น สังคมนิยมประชาธิปไตย ขบวนการสหกรณ์ ชุมชนนิยม ชาตินิยม  ฯลฯ เพราะพรรคที่มีอยู่เป็นพรรคที่เป็นตัวแทนนายทุนและชนชั้นกลางที่มีแนวนโยบายแบบจารีตนิยมและเสรีนิยม ปัญหาคือกลุ่มประชาชนมีหลายกลุ่มมาก ไม่เคยทำงานร่วมกันอย่างกว้างขวาง และยังไม่ได้ศึกษาและพัฒนาแนวคิดอุดมการณ์ที่ชัดเจน เช่น เป็นพันธมิตรต่อต้านระบอบทักษิณ แต่ไม่ได้เสนออะไรที่ใหม่กว่าอย่างแท้จริง

      ภาคประชาชนนอกจากจะขาดเงิน ขาดฐานเสียงและการจัดตั้งแล้ว ยังมีปัญหาอีกข้อคือ พวกปัญญาชนหรือคนที่ตื่นตัวทางการเมืองส่วนใหญ่ ยังมีอุปนิสัยและแนวคิดแบบปัจเจกชนนิยมสูง เห็นว่าตัวเองถูก คนอื่นผิดหรือไม่เข้าท่า ทำงานแบบแนวร่วมหรือพันธมิตรไม่ค่อยเป็น รวมทั้งยังไม่มีอุดมการณ์ผลประโยชน์ร่วมกันเด่นชัดเท่าพวกนักการเมืองอาชีพ ซึ่งมีแนวคิดการแบ่งปันผลประโยชน์ร่วมกันชัดเจน คือมุ่งได้เป็นรัฐบาลหรืออย่างน้อยได้เป็นสส.การตั้งพรรคใหม่ที่เป็นตัวแทนประชาชนและมีนโยบายก้าวหน้าจริง จึงเป็นเรื่องยาก เรื่องแนวคิดนโยบาย ทำได้อยู่แล้ว เพราะพรรคที่มีอยู่ เขาไม่ได้คิดกันแต่เรื่องที่ยาก คือ การระดมทรัพยากรและผู้คน

      ประชาชนมีทางเลือก 2 ทางคือ 1.พยายามเสนอแนะผลักดันนโยบายที่ก้าวหน้า เน้นการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเมือง สังคมให้พรรคการเมืองเช่น ประชาธิปัตย์ ชาติไทย ประชาราช หรือพรรคใหม่อื่นๆ รับไปทำ หรือเข้าไปผลักดันให้มีปีกที่ก้าวหน้าขึ้นในพรรคเหล่านั้น 2. พยายามนัดคุยกันด้วยท่าทีใจกว้าง แสวงจุดร่วมสงวนจุดต่าง หาแนวนโยบายใหญ่ๆที่ก้าวหน้าที่ทุกกลุ่มพอรับกันได้ และรวบรวมกลุ่มต่างๆ เช่น ความหวังใหม่(ของคุณชิงชัย) กลุ่มแรงงาน กลุ่มเกษตรกร ขบวนการสหกรณ์ องค์กรพัฒนาเอกชน ยามเฝ้าแผ่นดินหรือพันธมิตรประชาชนประชาธิปไตย ฯลฯ เข้ามาร่วมมือกันทำงานแบบเครือข่าย คนบางส่วนที่พร้อมจะตั้งพรรคก็ตั้งไป คนบางส่วนที่คิดว่าทำงานการเมืองภาคประชาชนดีกว่าก็ทำต่อไป แต่ควรมีการประสานงานและร่วมมือกันให้กว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้

      แนวนโยบายที่ก้าวหน้าที่ประชาชนน่าจะเห็นร่วมกันได้ เช่น การปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปการเกษตร การปฏิรูประบบสหกรณ์และการตลาด เพื่อพัฒนาชนบทและช่วยคนจนในเมืองอย่างครบวงจรอย่างจริงจัง การปฏิรูประบบการคลังเก็บภาษีคนรวยในอัตราก้าวหน้าและจัดสรรงบประมาณ เพื่อแก้ปัญหาความยากจน ความเหลื่อมล้ำต่ำสูงการปฏิรูปหัตถกรรมและอุตสาหกรรมขนาดย่อมขนาดกลางเพื่อกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจและเพิ่มการจ้างงาน การปฏิรูปการศึกษาและสื่อมวลชนในเชิงคุณภาพ เพื่อพัฒนาความคิด ความรู้ของคนให้มีประสิทธิภาพและจิตสำนึก การปฏิรูประบบสาธารณสุข การปฏิรูปการเมืองและระบบราชการ การปฏิรูปทุกด้านมุ่งให้ภาคประชาชนเข้มแข็งขึ้น มีอำนาจต่อรองเพิ่มขึ้น การป้องกันและปราบการทุจริตคอรัปชั่น ผลประโยชน์ทับซ้อนและการเล่นพวกอย่างเป็นระบบ ไม่ใช่แค่จัดการกับตัวบุคคล การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจและนโยบายด้านการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ ที่เน้นผลประโยชน์ของประชาชนมากกว่านายทุนส่วนน้อย เน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณ นโยบายการพัฒนาคนและเทคโนโลยีที่เหมาะสมภายในประเทศ แบบมีรากฐานที่เข้มแข็งและยั่งยืน มากกว่าการเร่งรีบเปิดเสรีทางด้านการลงทุนและการค้าอย่างฉาบฉวย  นโยบายเพิ่มการจ้างงานที่เป็นธรรม การประกันสังคม สวัสดิการสังคม ที่ครอบคลุมประชาชนทั้งประเทศ 

      นโยบายที่เน้นการปฏิรูปเชิงโครงสร้างขนานใหญ่จริงจังเหล่านี้ ภาคประชาชนต้องจัดการศึกษาและเผยแพร่  เสนอแนะและผลักดันอย่างกว้างขวาง ทั้งจากการประกาศจุดยืน การขยายความรู้และการจัดตั้งของพรรคภาคประชาชน และการตั้งคำถามให้พรรคการเมืองต่างๆต้องตอบหรือคิดถึงนโยบายเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพราะพรรคการเมืองใหญ่ๆ ยังมีแนวนโยบายการพัฒนาประเทศแนวเสรีนิยมและจารีตนิยม สนใจเรื่องการใช้นโยบายเป็นเครื่องมือเพื่อหาเสียง มากกว่ายึดเป็นแนวทางในทางแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศอย่างจริงจังไม่ต่างจากระบอบทักษิณ  เช่น ชอบเสนอนโยบายแบบประชานิยมและสวัสดิการนิยม สัญญาว่าจะให้เงินกู้ ให้การศึกษาฟรี ให้โน่นให้นี่แก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนนิยมชมชอบ รู้สึกเป็นหนี้บุญคุณอยู่ภายใต้ระบบอุปถัมภ์ แต่ไม่ได้เสนอการปฏิรูปโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมอย่างเป็นรูปธรรม เช่น เก็บภาษีคนรวยเพิ่มขึ้น หารายได้จากรัฐวิสาหกิจและสาธารณสมบัติเพิ่มขึ้น ให้ประชาชนตั้งสหกรณ์และสหภาพแรงงานได้อย่างอิสระโดยรัฐหนุนช่วย การปฏิรูปศึกษาและสื่อมวลชนให้มีคุณภาพ การลดอำนาจเจ้าหน้าที่รัฐลง เสริมอำนาจประชาชนช่วยให้ประชาชนเข้มแข็งและมีอำนาจต่อรองกับทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้นอย่างแท้จริง

      ในยุคที่นักการเมืองเตรียมสมานฉันท์แบ่งอำนาจเพื่อปกครองประชาชนแบบเก่าต่อไป คนที่มีการศึกษาและรับรู้ข้อมูลข่าวสาร รู้เท่าทันระบอบทักษิณ ระบอบทหารขุนนาง ระบอบโลกนายทุน/โลกาภิวัตน์ ต้องจัดตั้งกันขึ้นมา ออกไปจัดตั้งและไปอธิบายให้ความรู้แก่ประชาชนในภาคอีสาน เหนือ ชุมชนแออัดในเมืองใหญ่ ที่ยังหลงใหลในระบอบทักษิณและระบอบอุปถัมภ์ทั้งหลาย เพื่อให้ประชาชนรู้เท่าทันทางเศรษฐกิจและการเมืองเพิ่มขึ้น ประชาชนจึงจะสามารถเรียกร้องผลักดันพรรคการเมือง (รวมทั้งระบบราชการ) ให้มีนโยบายที่ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาประเทศเพื่อคนส่วนใหญ่ได้มากกว่าที่เป็นอยู่

 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: