RSS

Daily Archives: กันยายน 12, 2007

รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2549/2550 (ปก-สารบัญ)


รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2549/2550

จะแก้ปัญหาและปฏิรูปการศึกษาอย่างเป็นระบบองค์รวมได้อย่างไร

วิทยากร เชียงกูล

สารบัญ

คำชี้แจงของผู้เขียน

บทสรุปสำหรับผู้บริหาร

 1. เศรษฐกิจการเมืองไทยและความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ
  1. การเมืองและเศรษฐกิจไทยในช่วงปี 2544 – 2550
  2. เปรียบเทียบสถานะของไทยกับประเทศอื่น
  3. เปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันของไทยกับประเทศอื่น
 2. การจัดการศึกษาในปี 2549 – 2550
  1. โอกาสในการได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานของประชากร
  2. การศึกษาระดับอุดมศึกษา
  3. การจัดการศึกษาโดยเอกชนและองค์กรอื่นๆ
  4. จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา
  5. การจัดสรรงบประมาณการศึกษา
 3. การประเมิน การจัดสรรทรัพยากร ประสิทธิภาพและความเสมอภาคในการจัดการศึกษา
  1. การประเมินเรื่องการจัดการศึกษาแบบถ้วนหน้า
  2. การวิเคราะห์ประสิทธิภาพของการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา
  3. การประเมินคุณภาพภายนอกของสถานศึกษา
  4. ภาระงานและการใช้เวลาของครูอาจารย์และนักเรียน
 4. ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการศึกษา
  1. การประเมินผลการบังคับใช้กฎหมายปฏิรูปการศึกษา
  2. ปัญหาด้านการบริหารจัดการโดยรวม
  3. ปัญหาด้านการบริหารจัดการของเขตพื้นที่การศึกษา
  4. ปัญหาด้านการปฏิรูปการเรียนรู้
  5. การประเมินคุณลักษณะของผู้เรียน
 5. บทบาทของการศึกษาเพื่อการสนองการพัฒนาประเทศ
  1. การศึกษาของแรงงานและประชากร
  2. การผลิตกำลังคนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบเศรษฐกิจ
  3. การพัฒนาการศึกษาที่เน้นคุณธรรมนำความรู้
 6. ปัญหาคอขวดและทางออกในการดำเนินการปฏิรูปการศึกษา
  6.1 ปัญหาคอขวดในการปฏิรูปการศึกษา
  6.2 ทางออกจากปัญหาคอขวดของการปฏิรูปการศึกษา
 1. การศึกษาและการพัฒนาประเทศแบบองค์รวมเพื่อประชาธิปไตย ความเป็นธรรม และความยั่งยืน
  7.1 นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจที่คับแคบนำไปสู่การจัดการศึกษาอย่างคับแคบ
  7.2 การจัดการศึกษาแบบองค์รวม
  7.3 การวิจัยและพัฒนา เพื่อสร้างองค์ความรู้และเทคโนโลยีที่เหมาะสม

บรรณานุกรม

Download เอกสารเล่มเต็ม PDF