RSS

รายงานสภาวะการศึกษาไทย 2549/2550 (บรรณานุกรม)

15 ก.ย.

บรรณานุกรม

หนังสือเล่ม

กองบรรณาธิการ มติชน รัฐประหาร 19 กันยา ’49 เรียบแต่ลึก มติชน ฉบับเฉพาะกิจ 2549.

คณะกรรมาธิการการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ วุฒิสภา รัฐบาลทักษิณกับความ

มั่นคงในชีวิตประชาชน กรุงเทพ,2549.

รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี รายงานการวิจัยเรื่องการศึกษาภาระงานผู้เรียนระดับ

การศึกษาขั้นพื้นฐาน สกศ. 2550.

รองศาสตราจารย์ ดร.อุทัย บุญประเสริฐ และ ดร.ดิเรก วรรณเศียร รายงานการวิจัยเรื่องสภาพภาระ

งานครูระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2550.

วิทยากร เชียงกูล การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ สายธาร 2549.

สำนักงานพัฒนาการทางเศรษฐกิจสังคมแห่งชาติ การจัดอันดับความสามารถในการแข่งขัน

ประจำปี 2549 กรกฎาคม 2549.

สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา(องค์กรมหาชน) (ร่าง) บทสรุปสำหรับ

    ผู้บริหาร ผลสะท้อนจากการประเมินคุณภาพภายนอกรอบแรก (พ.ศ. 2544-2548) กทม. 2549.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา การประชุมระดมความคิดยุทธศาสตร์ที่คุณธรรมนำความรู้ ครั้ง

ที่ 1 วันที่ 22 พฤศจิกายน 2549.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ยุทธศาสตร์การศึกษาที่คุณธรรมนำความรู้ ครั้งที่ 2 วันที่ 7

ธันวาคม พ.ศ.2549.

สำนักงานเลขาธิการสถานศึกษา ยุทธศาสตร์การศึกษาที่คุณธรรมนำความรู้ ครั้งที่ 3 12

ธันวาคม 2549.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษา

ไทย (ROADMAP)พ.ศ. 2548 – 2551 สกศ. 2549.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รายงานการประเมินการปฏิรูป การเรียนรู้

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผลลัพธ์ผู้เรียน สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 2548.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รายงานการติดตามประเมินผล การปฏิรูป

    การศึกษาด้านการบริหารและการจัดการ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2548 กรุงเทพ สกศ. 2549

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รายงานการวิจัยประเมินผลการกระจายอำนาจการบริหารและ

การจัดการในเขตพื้นที่การศึกษา ฉบับสรุป สกศ. 2549.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รายงานการติดตามผลการปฏิรูปการบริหารและการจัด

การศึกษาเมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2548 สกศ. 2549.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รายงานการติดตามและประเมินความก้าวหน้าการปฏิรูป

การศึกษาด้านการเรียนรู้ เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2548 สกศ.2549.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ รายงานผลการประเมินการบังคับใช้

กฎหมายการศึกษาในรอบปี 2548 กรุงเทพ, สกศ2549.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รายงานผลการศึกษาความต้องการกำลังคนของกลุ่ม

อุตสาหกรรม สกศ. 2549.

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สถิติการศึกษาประเทศไทยปี 2548 ,2549 ,2550.

สำนักนโยบายและการศึกษา สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา สรุปรายงานการวิจัยเรื่อง การ

วิเคราะห์ประสิทธิภาพการใช้จ่ายเพื่อการศึกษา สกศ. 2550.

เว็บไซต์

WORLD BANK OFFICE, BANKKOK THAILAND ECONOMIC MONITOR, APRIL 2007

WWW.WORLDBANK.OR.TH

WORLD ECONOMIC FORUM GLOBAL COMPETETIVENESS REPORT 2006-2007.

HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/LIST-CF-COUNTRIES-BY-GDP-(PPP).

HTTP://EN.WIKIPEDIA.ORG/WIKI/LIST-CF-ASIAN-COUNTRIES-BY-GDP-PER-CAPITA.

HTTP://HDR.UNDP.ORG/HDR2006/STATISTICS/.

HTTP://TH.WIKIPEDIA.ORG.

HTTP://WWW.CENSUS.GOV/CGI-BIN/IPC/IDBRANK.PL.

WWW.TRANSPARENCY.ORG

หนังสือพิมพ์ นิตยสาร

มติชน 1 มิถุนายน 2550 หน้า 10.คณะกรรมการรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยคำร้องที่อัยการสูงสุด ขอให้

คณะตุลาการฯมีคำสั่งยุบพรรคไทยรักไทยฯ ใน “มูลเหตุอวสานไทยรักไทย”

บ้านเมือง วันที่ 23 พฤษภาคม 2550.

ประชาทรรศน์ ปีที่ 12 ฉบับที่ 112 เดือนกันยายน-ตุลาคม 2549

ฟ้าเดียวกัน รัฐประหาร 19 กันยา กรุงเทพ 2550.

บทที่ 1 : เศรษฐกิจการเมืองไทยและความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ
บทที่ 2 : การจัดการศึกษาในปี 2549 – 2550
บทที่ 3 : การประเมิน การจัดสรรทรัพยากร ประสิทธิภาพ และความเสมอภาคในการจัดการศึกษา
บทที่ 4 : ปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการการศึกษษ
บทที่ 5 : บทบาทของการศึกษาเพื่อตอบสนองการพัฒนาประเทศ
บทที่ 6 : ปัญหาคอขวดและทางออกในการดำเนินการปฏิรูปการศึกษา
บทที่ 7 : การศึกษาและการพัฒนาประเทศแบบองค์รวมเพื่อประชาธิปไตย ความเป็นธรรม และความยั่งยืน

Download เอกสารเล่มเต็ม PDF

Advertisements
 

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: