RSS

5. แนวทางแก้ไขวิกฤติและฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมได้ทั้งระบบและอย่างยั่งยืน

04 ต.ค.

5.  แนวทางแก้ไขวิกฤติและฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมได้ทั้งระบบและอย่างยั่งยืน  

      รัฐบาลชอบอ้างว่าได้พยายามระดมกำลังแก้ไขวิกฤติของชาติอย่างเต็มที่ และใครมีข้อเสนอแนะอะไรก็ให้เสนอมา จะได้ช่วยกันแก้ไขวิกฤติของชาติ. แต่การจะแก้ไขปัญหาวิกฤติของชาติได้อย่างแท้จริง  ไม่ใช่อยู่ที่การช่วยเสนอแนะให้รัฐบาลเพิ่มมาตรการแก้ไขปัญหา  ภายใต้กรอบคิดใหญ่ที่ผิดมาตั้งแต่ต้น.  มาตรการที่ฝ่ายประชาชนเสนอ เป็นมาตรการที่แตกต่างรวมทั้งขัดแย้งกับมาตรการที่รัฐบาลทำมาแล้วไม่รู้กี่มาตรการ  และมาตรการรัฐบาลส่วนใหญ่ก็ล้มเหลว มีทั้งที่ช้าเกินไป  และแก้ปัญหาได้น้อยเกินไป.

      การจะหาแนวทางและมาตรการในการแก้ไขวิกฤติของชาติได้ทั้งระบบและอย่างยั่งยืน ต้องการกรอบคิดใหม่  ที่เป็นไทจากกรอบคิดแบบ IMF โดยสิ้นเชิง.  กรอบคิดใหม่คือ จะต้องเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศเป็นด้านหลัก  เน้นการพัฒนาคน การแก้ปัญหาการว่างงาน และการปฏิรูปการจัดสรรทรัพยากรเพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมเพื่อคนส่วนใหญ่ เน้นการพึ่งตนเองในระดับประเทศ และการสร้างความเข้มแข็งและอำนาจต่อรองของประเทศ  อย่างถือเป็นเรื่องเร่งด่วนและสำคัญที่สุด. 

      ส่วนเรื่องการพึ่งการลงทุนจากต่างชาติควรจะลดความสำคัญลงมา โดยรัฐบาลต้องพยายามต่อรองกับพวกเจ้าหนี้ต่างชาติ ต่อรองเรื่องเงื่อนไขกฎเกณฑ์การค้าระหว่างชาติอย่างถึงที่สุด.  เราต้องมีอธิปไตยที่จะเป็นฝ่ายเลือกเปิดประตู ให้เฉพาะการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศเท่าที่จำเป็น และเป็นประโยชน์ต่อคนไทยส่วนใหญ่เท่านั้น ; ไม่ใช่มุ่งทำทุกอย่างรวมทั้งการออกกฎหมายใหม่เพื่อเอาใจนายทุน นายธนาคารต่างชาติ ซึ่งเป็นแนวทางการแก้ไขที่ผิดพลาด  ทำให้นายทุนต่างชาติที่มีอำนาจต่อรองหรือมือยาวมากกว่าเอาเปรียบไทยได้มากยิ่งขึ้น.  นโยบายของรัฐบาลในรอบ2 ปีทำให้ต่างชาติเข้ามาประมูลซื้อสินทรัพย์ที่รัฐบาลยึดจากสถาบันการเงินที่ถูกสั่งปิดในราคาต่ำมาก ๆ แล้วกลับมาขายคนไทยในราคาสูง โดยทั้งที่คนไทยเสียประโยชน์ไปเปล่า ๆ. ธนาคารต่างชาติก็ขูดรีดดอกเบี้ยเงินกู้ที่มีส่วนต่างจากดอกเบี้ยเงินฝากสูงกว่าธนาคารไทยอย่างเห็นได้ชัด ๆ.

กรอบคิดใหม่คืออะไร

      กรอบคิดใหม่ในการแก้ไขวิกฤติคือ ต้องสร้างคนและเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง  พึ่งตนเองในระดับประเทศ (ซื้อขายกันเอง) เป็นสัดส่วนสูงขึ้น  ลดการพึ่งพาต่างประเทศให้มีสัดส่วนน้อยลง. เศรษฐกิจ คือเรื่องการใช้แรงงาน ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์  และสนองความต้องการสมาชิกได้มากที่สุด ส่วนเรื่องการเงินเป็นเพียงเครื่องมือเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจเท่านั้น.  ถ้าเรากล้าต่อรองกับเจ้าหนี้ต่างชาติเพื่อขอลดภาระหนี้  และผลัดผ่อนการชำระหนี้  เจ้าหนี้คงต้องยอมเพราะก็ไม่มีทางทำอะไรเราได้มากนัก.  ส่วนปัญหาการคลังและการเงินภายในประเทศ ถ้าเราจัดการปฏิรูปเสียใหม่ ; ให้มีการจัดสรรกระจายการใช้ทรัพยากรใหม่ทำให้มีเงินหมุนเวียนเพื่อการลงทุน สร้างงานและเพิ่มผลผลิตอย่างเหมาะสม  เราก็จะสามารถกระจายเงิน (ที่คนรวย  คนชั้นกลาง  ยังมีอยู่มาก)  เพื่อการฟื้นฟูเศรษฐกิจได้ดีกว่าในปัจจุบัน. 

      การแก้ไขวิกฤติจึงต้องมุ่งเน้นที่การปฏิรูปที่ดิน ปฏิรูปการเกษตร และปฏิรูปเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ในทุกด้าน ; เพื่อกระจายทรัพย์สินและรายได้ ความรู้ ข้อมูลข่าวสาร สิทธิทางการเมืองและทางสังคมไปสู่คนส่วนใหญ่อย่างทั่วถึง  ทำให้ตลาดภายในประเทศซึ่งมีประชากรเกือบ 62 ล้านคน เป็นตลาดที่ใหญ่พอที่จะฟื้นฟูเศรษฐกิจจากภายในประเทศเป็นด้านหลักได้. 

      ควรมุ่งช่วยคนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ให้มีงานทำ  มีรายได้เพิ่มขึ้นก่อน แล้วคนจนส่วนใหญ่ที่ฟื้นตัวก็จะช่วยซื้อสินค้าและบริการต่าง ๆ เป็นการช่วยคนชั้นกลาง และคนรวยให้สามารถขายสินค้าและบริการได้.  เมื่อธุรกิจขายของได้ ก็จะใช้หนี้ธนาคารได้,  เมื่อหนี้เสียลดลงและธนาคารปล่อยสินเชื่อเพิ่มได้ เศรษฐกิจที่ตกต่ำก็จะกระเตื้องได้.

      กรอบคิดใหม่ทางการเมือง ควรใช้อุดมการณ์สังคมประชาธิปไตย ซึ่งคัดสรรส่วนที่ดีของระบบตลาดการแข่งขันที่มีประสิทธิภาพ  มาผสมกับส่วนที่ดีของสังคมนิยม มุ่งการกระจายทรัพย์สินและรายได้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  และความเป็นธรรมควบคู่กันไป.  อุดมการณ์แบบทางสายกลางค่อนข้างก้าวหน้านี้พยายามขจัดส่วนด้อยของระบบทุนนิยมที่มักนำไปสู่การผูกขาด และการเอาเปรียบ และส่วนด้อยของสังคมนิยมแบบเก่าที่ขาดแรงจูงใจ  ขาดประสิทธิภาพ.

      มาตรการในการแก้ไขวิกฤติ และฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมไทยได้ทั้งระบบและอย่างยั่งยืน

      1.  การปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ  การคลัง การธนาคาร เพื่อการกระจายทรัพยากร  การมีงานทำและมีรายได้ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ.

      (เป้าหมาย คือ สร้างความเป็นไท  ความเป็นธรรม  การเพิ่มการจ้างงาน  และการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน)

 1. แก้ไขปัญหาภาระหนี้สิน  โดยประกาศหยุดการกู้เงินส่วนที่เหลือจาก IMF ตั้งคณะกรรมการระดับชาติไปเจรจาต่อรองขอปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้กับกลุ่มเจ้าหนี้ต่างประเทศ    เพื่อลดภาระหนี้ (เงินต้น, อัตราดอกเบี้ย, ระยะเวลาผ่อนชำระ) และทำให้เงินไหลออกนอกประเทศช้าลง ทำให้มีเงินเหลือสำหรับฟื้นฟูเศรษฐกิจในประเทศเพิ่มขึ้น. 

     ภาคการผลิตในประเทศจะสามารถต่อรองปรับโครงสร้างหนี้เงินกู้กับธนาคารและสถาบันการเงินในประเทศได้มากขึ้น ; และรัฐบาลไม่จำเป็นต้องรีบขายรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร บริษัท อสังหาริมทรัพย์ และทรัพย์สินต่าง ๆ ให้ต่างชาติในราคาต่ำเกินไป หรือเป็นสัดส่วนสูงเกินไปโดยไม่จำเป็น.

 1. แก้ปัญหาหนี้ไม่รับรู้รายได้ในระบบธนาคาร  โดยการตั้งองค์กรบริหารทรัพย์สินที่แยกหนี้ต้องสงสัยออกมาต่างหาก  ใช้มาตรการกึ่งบังคับให้ธนาคารและลูกหนี้ที่มีปัญหาทุกรายต้องยอมรับการปรับโครงสร้างหนี้แบบพบกันครึ่งทาง.    การแก้ปัญหาหนี้ต้องแก้ทั้งระบบ เช่น  การลดอัตราดอกเบี้ยให้ลูกหนี้ที่ดีด้วย  เพื่อไม่ส่งเสริมให้ลูกหนี้ดีพลอยเอาอย่างลูกหนี้ที่มีปัญหา คือหยุดส่งดอกเบี้ย  และเพื่อทำให้ต้นทุนของธุรกิจต่ำลง ธุรกิจโดยรวมจะได้สามารถฟื้นฟูได้. 

     รัฐควรยกเลิกนโยบายเอาภาษีจากประชาชนไปอุ้มชูเจ้าหนี้ต่างชาติธนาคาร และสถาบันการเงิน  เปลี่ยนมาใช้วิธีการจัดตั้ง สถาบันประกันเงินฝากผู้ฝากรายย่อยคุ้มครองประชาชนทั่วไปในระดับหนึ่ง  ที่เหลือก็เป็นเรื่องที่ลูกหนี้เจ้าหนี้ต้องเสี่ยง  ต้องฟ้องร้องกันเองเหมือนกับธุรกิจอื่น ๆ   ขณะเดียวกันก็ควรเปิดให้ตั้งธนาคารเพิ่มขึ้นได้   รวมทั้งขยายบทบาทของกลุ่มออมทรัพย์ เครดิตยูเนียน สหกรณ์ออมทรัพย์ ธนาคารเฉพาะกิจต่าง ๆ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ,  กองทุนบำเหน็จบำนาญ เพื่อเพิ่มการแข่งขันของสถาบันการเงินให้ประชาชนมีทางเลือกในการออมและลงทุนเพิ่มขึ้น.  รัฐจะต้องกล้าเข้าไปดูแลแทรกแซงอัตราดอกเบี้ยเงินกู้  ไม่ให้สูงกว่าอัตราดอกเบี้ยเงินฝากมากเกินไป.

 1. ปฏิรูปที่ดินและปฏิรูปการเกษตรทั้งระบบอย่างเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม  จำกัดขนาดการถือครองที่ดินและเก็บภาษีที่ดินและภาษีโรงเรือนในอัตราก้าวหน้า,  ออกพันธบัตรเพื่อซื้อที่ดินเอกชนมาปฏิรูป กระจายการถือครองที่ดินและกระจายสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ ให้เกษตรกรอย่างทั่วถึง ที่ดินที่เป็นป่าเสื่อมโทรมของรัฐส่วนหนึ่งนำมาใช้ปลูกป่าใหม่ อีกส่วนหนึ่งส่งเสริมการทำการเกษตรแบบยั่งยืนโดยให้เกษตรกรอาศัยทำกินแบบยังชีพได้  และห้ามเกษตรกรขายต่อให้นายทุนไปใช้ทำอย่างอื่น แต่ขายเกษตรกรด้วยกันได้.

     ส่งเสริมการปลูกสวนป่าทั้งของรัฐและเอกชนโดยการออกพันธบัตรเพื่อการปลูกสวนป่า และจัดระบบการถือครองที่ดินใหม่  ทำให้ต้นทุนการปลูกสวนป่าต่ำลง เอกชนสามารถลงทุนปลูกสวนป่าระยะยาว 20-30 ปีอย่างได้ผลคุ้มค่า และทำให้เกิดการจ้างงานเพิ่มขึ้นเกิดผลผลิตเพิ่มขึ้นในระยะยาว.

     ปรับปรุงดินและพัฒนาแหล่งน้ำโดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม และใช้ปัจจัยภายในประเทศเป็นด้านหลัก พัฒนาเกษตรทางเลือกที่พึ่งธรรมชาติ ลดการใช้พลังงาน ปุ๋ย และยาจากต่างประเทศ  เพื่อลดปัญหาหนี้สิน และลดการทำลายสิ่งแวดล้อม  ขณะเดียวกันก็จะทำให้เกิดการจ้างงาน  เกิดการเพิ่มผลผลิตภายในประเทศ.

     พัฒนาระบบสหกรณ์ และการตลาด  ให้มีประสิทธิภาพ  ทำให้เกษตรกรได้ผลตอบแทนเพิ่มขึ้น  ทำให้ภาคเกษตรสามารถที่จะรับแรงงานเพิ่มขึ้น มีผลผลิตเพิ่มขึ้นได้

 1. ฟื้นฟูการผลิตและการบริโภคภายในประเทศ  โดยการออกพันธบัตรเพื่อการปฏิรูปที่ดิน  เพื่อการปลูกสวนป่า  พันธบัตรเพื่ออาคารสงเคราะห์ พันธบัตรเพื่อการพัฒนาเทศบาล พันธบัตรเพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมขนาดย่อม ฯลฯ ;  เพื่อทำให้มีการนำเอา ที่ดิน  ที่อยู่อาศัย ทรัพย์สินต่าง ๆ ที่ขาดผู้ดำเนินการ และขาดสภาพคล่องถูกทอดทิ้งไว้ มาใช้สอย  ทำให้เกิดการจ้างงาน การผลิตและบริโภคเพิ่มขึ้น.  คนจนที่เคยอยู่ชุมชนแออัดหรือเช่าบ้านเขาอยู่ก็จะได้มีที่อยู่อาศัยของตัวเองที่ดีขึ้น  โดยผ่อนส่งระยะยาว เสียดอกเบี้ยต่ำ เศรษฐกิจในประเทศก็จะฟื้นตัวขึ้นได้. 

     คนที่เลี้ยงชีพด้วยเงินออม  ก็จะมีทางเลือกในการลงทุนซื้อพันธบัตรเหล่านี้ โดยได้ดอกเบี้ยสูงพอสมควร  แทนที่จะถูกนายธนาคารกดดอกเบี้ยเงินฝากให้ต่ำมากจนผู้เกษียณอายุ,  มูลนิธิต่าง ๆ ลำบากไปตาม ๆ กัน.

 1. ปฏิรูประบบภาษีอากรและการจัดสรรงบประมาณ  เก็บภาษีมรดก และทรัพย์สิน เช่น ที่ดิน ในอัตราก้าวหน้า เก็บภาษีการซื้อขายเงินตราต่างประเทศ, การเดินทางไปท่องเที่ยวในต่างประเทศ เพิ่มภาษีสินค้าสั่งเข้าและบริการที่ฟุ่มเฟือย  ลดภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าที่จำเป็น   รวมทั้งการผลิตหนังสือ และสื่อเพื่อการศึกษาต่าง ๆ.

     ลดหย่อนภาษีรายได้ให้คนทำงานที่รายได้ต่ำและปานกลาง ลดหย่อนภาษีให้กับธุรกิจขนาดกลาง ขนาดย่อม ที่ใช้ปัจจัยการผลิตภายในประเทศและจ้างแรงงานคนเป็นสัดส่วนสูงกว่าธุรกิจทั่วไป

     ปฏิรูปการจัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรของประเทศใหม่  โดยเน้นความยุติธรรม  และการจัดสรรใหม่เพื่อเพิ่มผลผลิตในระยะยาว ให้มีการกระจายอำนาจทางการคลังและการจัดสรรทรัพยากรไปสู่องค์กรท้องถิ่น, องค์กรประชาชนเพิ่มมากขึ้น โดยต้องมีการตรวจสอบดูแลให้มีการจัดสรร และใช้งบประมาณอย่างซื่อสัตย์ มีประสิทธิภาพ

     การใช้งบประมาณควรเน้นไปในทางพัฒนาสุขภาพและการศึกษาอบรมคน,  พัฒนาทรัพยากรในการผลิต และกิจกรรมที่จะช่วยเพิ่มการจ้างงาน   เพิ่มรายได้ให้กับประชาชนส่วนใหญ่.

 1. ปฏิรูปโครงสร้างการเป็นเจ้าของและผู้บริหารธนาคาร, รัฐวิสาหกิจ และบริษัท ให้เป็น

  แบบบริษัทมหาชนที่บริหารโดยมืออาชีพ.   ช่วยให้พนักงาน และประชาชนเข้าถือหุ้นและมีส่วนในการบริหารมากขึ้น ; โดยธนาคารชาติปล่อยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำ (SOFT  LOAN) โดยตรงหรือผ่านธนาคารพาณิชย์ ให้กองทุนพนักงาน(หรือสหกรณ์ สหภาพแรงงาน) ของธนาคาร รัฐวิสาหกิจหรือบริษัทต่าง ๆ นำไปซื้อหุ้นรัฐวิสาหกิจ ธนาคาร  บริษัท ต่าง ๆ โดยใช้หุ้นค้ำประกัน แล้วให้พนักงานผ่อนส่งค่าหุ้นโดยวิธีหักจากเงินเดือน.

     ปฏิรูประบบการบริหารจัดการทั้งธนาคาร รัฐวิสาหกิจ บริษัทขนาดใหญ่ต่าง ๆ ให้เป็นบริษัทมหาชนที่บริหารงานแบบมืออาชีพ แทนระบบครอบครัวและการเล่นพรรคพวก.  ปฏิรูปธนาคารชาติและหน่วยงานตรวจสอบดูแลให้สามารถทำงานได้อย่างประสิทธิภาพและดำเนินงานเพื่อประโยชน์แก่คนไทยส่วนใหญ่ในระยะยาว.

  1.7เร่งรัดพัฒนาขีดความสามารถในการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพของแรงงาน ผู้ประกอบอาชีพอิสระ ธุรกิจขนาดย่อม ขนาดกลาง ธุรกิจเพื่อการส่งออก. ปฏิรูประบบการวิจัยและการพัฒนา ในเรื่องการบริหารจัดการและการใช้เทคโนโลยี่ที่เหมาะสม เพื่อการแก้ปัญหา และการพัฒนาประเทศ    เทคโนโลยีที่เหมาะสมสำหรับสังคมไทย ควรเน้นการใช้แรงงาน ฝีมือ สติปัญญาและใช้ปัจจัยการผลิตในประเทศเป็นสัดส่วนสูง   เพื่อเพิ่มการจ้างงาน  เพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน  ฟื้นฟูเศรษฐกิจภายในประเทศ ลดการพึ่งพาทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ โดยรัฐจะต้องให้ความสนับสนุนช่วยเหลืออย่างครบวงจรทั้งในเรื่องสินเชื่อ การผลิต และการตลาด.

 1. การปฏิรูปโครงสร้างการเมืองและสังคมให้เป็นประชาธิปไตย เป็นธรรม  มีภูมิปัญญา และมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม

(เป้าหมาย  คือ การสร้างภูมิปัญญาใหม่ การกระจายสิทธิอำนาจทางการเมืองและสังคม  สู่ประชาชนส่วนใหญ่  ทำให้ภาคการเมืองและภาคราชการเล็กลง ภาคสังคมประชาเข้มแข็งขึ้น เป็นประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วมมากขึ้น  สังคมมีภูมิปัญญาและวัฒนธรรมในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งในสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสันติวิธี  เพิ่มมากขึ้น  ประชาชนมีชีวิตที่มีคุณภาพในทุก ๆ ด้าน  ไม่ใช่เน้นแต่การพัฒนาทางวัตถุ)

 1. ปฏิรูปการบริหารจัดการเพื่อเน้นการแก้ไขวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำ  จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการแก้ไขวิกฤติแห่งชาติ เป็นองค์กรประสานงานและปฏิบัติงานระดับสูง  เพื่อรวมพลังทั้งภาครัฐ   เอกชน    ประชาชนในการบริหารจัดการในยามวิกฤติ(CRISIS MANAGAMENT) อย่างเห็นภาพองค์รวมของระบบทั้งหมด.   สำนักงานชุดนี้ควรมีความคล่องตัวและประสิทธิภาพสูง  สามารถดำเนินงานแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมที่เป็นวิกฤติเร่งด่วน, เช่น ปัญหาการปรับโครงสร้างหนี้ภาคเอกชน, การกระตุ้นให้มีการจับจ่ายใช้สอยและการลงทุน,  การฝึกฝนอบรม และส่งเสริมให้คนว่างงานและคนจน ให้มีทักษะ ทุน และช่องทางที่จะมีงานทำ  หรือพัฒนาอาชีพของตนให้ดีขึ้นได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ และเข้าใจสถานะการณ์ทั้งหมด.

     ผ่าตัดแก้ปัญหาทุจริตฉ้อฉลในหมู่นักการเมือง และข้าราชการ  แก้ปัญหาความเสื่อมโทรมทางสังคม เช่น ยาเสพย์ติด, โสเภณี การขูดรีดแรงงานเด็ก  อาชญากรรม,  การทุจริตฉ้อฉลข่มขู่รีดไถ ฯลฯ อย่างเข้มข้น  ทุ่มเทเอาจริงเอาจัง.  ให้อำนาจ  ให้งบประมาณแก่องค์กรอิสระที่ตั้งขึ้นตามรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เพิ่มมากขึ้น เพื่อตรวจสอบดูแลนักการเมืองและข้าราชการ.  มุ่งแก้ที่ต้นตอของปัญหา และอย่างครอบคลุมถึงระบบโครงสร้างของสังคมทั้งหมด ไม่ใช่การใช้วิธีแบบราชการที่ฝ่ายบริหารเพียงแต่สั่งให้หน่วยงานนั้นหน่วยงานนี้แก้ปัญหาตามหน้าที่ไปวัน ๆ ซึ่งมักไม่ได้ผล หรือแก้ได้เฉพาะส่วน แต่ไม่ได้แก้ปัญหาอื่น ๆ อย่างเชื่อมโยงกันเป็นระบบ.

 1. ปฏิรูปการเมือง และปฏิรูประบบราชการ แบบลดขนาดและอำนาจนักการเมือง และราชการลง กระจายอำนาจบริหารสู่องค์กรท้องถิ่นที่ต้องพัฒนาให้เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ส่งเสริมให้องค์กรอิสระและองค์กรประชาชนเข้มแข็ง และตรวจสอบภาครัฐได้เพิ่มมากขึ้น    

     ผ่าตัดการบริหารจัดการบุคคล และการจัดสรรงบประมาณในระบบราชการใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และความคล่องตัวในการสับเปลี่ยนโยกย้ายให้รางวัล  และลงโทษแบบภาคเอกชน.  ตรวจสอบประเมินคุณภาพการทำงานของทุกหน่วยงานใหม่หมด โยกย้ายคนที่ไม่ค่อยมีงานทำให้ไปทำงานอื่นที่เป็นประโยชน์ ปลดคนทำผิด  คนด้อยประสิทธิภาพออกไป  หรือให้เกษียณก่อนกำหนด  ไม่ใช่เพียงแค่การย้ายให้ไปเป็นปัญหาหรือภาระกับหน่วยงานอื่น.

     รณรงค์เพิ่มประสิทธิภาพ ความโปร่งใส ความเป็นธรรม ในการบริหารจัดการทั้งภาครัฐวิสาหกิจและเอกชนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับภาครัฐ.   รัฐวิสาหกิจควรแปรรูปให้เป็นเอกชนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน โดยเน้นการขายให้พนักงาน ประชาชน และองค์กรประชาชน

     เพิ่มการตรวจสอบและรณรงค์ลดการคอรัปชั่น การเล่นพรรคเล่นพวก การใช้อภิสิทธิ และการใช้อำนาจไม่เป็นธรรม อย่างเป็นหลักการทั่วไป  ที่ใช้กับทุกฝ่ายอย่างยุติธรรม และเพื่อแก้ปัญหา หรือป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นอีกทั้งระบบ  ไม่ใช่การเลือกแก้ปัญหาเฉพาะส่วน  เฉพาะบุคคลอย่างที่ทำกันอยู่

 1. ปฏิรูปการศึกษา การวิจัยและการพัฒนา และการสื่อสารมวลชน  กระจายโอกาสสู่ประชาชนส่วนใหญ่ ส่งเสริมให้คนรักการเรียนรู้ และมีโอกาสเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีจิตสำนึกทางสังคมเพิ่มมากขึ้น.

     ทำให้สถาบันการศึกษา  และสื่อมวลชนเป็นของประชาชน  และควบคุมดูแลโดยประชาชนและชุมชนมากขึ้น.  รณรงค์เปลี่ยนวิถีชีวิตและค่านิยมใหม่ให้สอดคล้องกับการเลือกแนวทางพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืนของคนส่วนใหญ่  แทนแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจแบบเก่าที่เน้นการบริโภคสินค้า,  การแสวงหากำไรส่วนเอกชน. 

     ใช้มาตรการทั้งทางภาษี การจัดสรรงบประมาณ และการรณรงค์ทางสังคม  ให้ประชาชนสนใจการเรียนรู้และการคิด  การค้นคว้าวิจัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคมอย่างวิพากษ์วิจารณ์.   เปลี่ยนแปลงค่านิยมแบบเห็นเงินเป็นพระเจ้าและนิยมการบริโภคที่ฟุ่มเฟือย  หันมายกย่องค่านิยมที่ซื่อสัตย์สุจริต   มีจิตสำนึกเห็นแก่ประชาคม และลูกหลานในระยะยาว การใช้ชีวิตประหยัด เรียบง่าย เอื้ออาทรต่อกันและกัน. 

     ส่งเสริมให้คนลดการใช้พลังงานจากน้ำมัน มาใช้พลังงานทางเลือกมากขึ้น ลดการใช้รถส่วนตัวลง ใช้รถสาธารณะ  จักรยาน ฯลฯ มากขึ้น.  การพัฒนาจิตสำนึกที่จะทำให้คนเข้าใจถึงความจำเป็นที่จะต้องร่วมมือกันช่วยแก้ปัญหาของทั้งสังคมอย่างคนที่มีวุฒิภาวะ สามารถตัดสินปัญหาข้อขัดแย้งระหว่างกลุ่มคนต่าง ๆ ด้วยสติปัญญาและสันติวิธี.

 1. ปฏิรูประบบกฎหมาย ตำรวจ อัยการ  ผู้พิพากษา  ราชทัณฑ์  การประชาสงเคราะห์ การพัฒนาสุขภาพจิต การพัฒนาความอบอุ่นในสถาบันครอบครัว อย่างเชื่อมโยงกันเป็นองค์รวม  ไม่ใช่ต่างหน่วยงานต่างทำงานตามหน้าที่ไปวัน ๆ. โดยควรเน้นการส่งเสริมให้คนทำความดี  ทำสิ่งที่ถูกต้อง  มากกว่าการใช้อำนาจของเจ้าหน้าที่ในการลงโทษ  ซึ่งมักจะทำให้เกิดการทุจริต ฉ้อฉล.  เป้าหมายของการปฏิรูปทางด้านกฎหมาย การลงฑัณกรรม  และการประชาสงเคราะห์  คือ เพื่อเน้นให้เกิดความเป็นธรรม  ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ ทันสมัยต่อสภาพการณ์ทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และประชาชนมีส่วนร่วม  ในการแก้ปัญหาเพิ่มมากขึ้น.
 2. ระดมกำลังความคิด ทรัพยากร  บุคคล ทั้งจากภาครัฐและเอกชน  เพื่อแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพย์ติด และปัญหาการกดขี่เอารัดเอาเปรียบผู้หญิง  เด็กและเยาวชน ให้ได้ผลอย่างถึงรากเหง้า.  ถือเรื่องยาเสพย์ติดเป็นเรื่องวิกฤติเร่งด่วน ที่ต้องแก้ไขในหลาย ๆ ด้านพร้อมกันไปอย่างเชื่อมโยง  และต้องลงมือผ่าตัดปราบปรามการทุจริตฉ้อฉลของเจ้าหน้าที่ในเรื่องนี้อย่างเด็ดขาด ไม่มีการลูบหน้าปะจมูก ผ่อนปรนให้กับผู้ที่มีอำนาจหนุนหลัง. 

     ต้องทำให้ผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายเข้าใจด้วยว่า ทางแก้ไขไม่ได้อยู่ที่การไล่ตามจับยาเสพย์ติดอย่างเดียว ต้องแก้ไขทั้งปัจจัยด้านเศรษฐกิจ การเมือง  สังคมวัฒนธรรม ควบคู่กันไป เช่น  ต้องช่วยให้เด็กเยาวชนมีโอกาสได้เรียนทำงาน มีที่เล่นกีฬา ดนตรี ทำงานศิลปะ  และกิจกรรมสร้างอื่น ๆ. ต้องส่งเสริมสถาบันครอบครัวให้เข้มแข็ง มีความอบอุ่น  ผู้ปกครองเข้าใจจิตวิทยาในการดูแลลูกหลานเพิ่มมากขึ้น.  ขยายบทบาท หรือจัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือบำบัดผู้ติดยาเสพย์ติด  ที่เข้าใจปัญหาและช่วยเหลือผู้ป่วยอย่างได้ผลเพิ่มมากขึ้น ฯลฯ.

 1. ปฎิรูประบบสาธารณสุข  สวัสดิการสังคม  และการพัฒนาสังคมในด้านเกี่ยวกับสุขภาพกาย  และสุขภาพจิต  รวมทั้งการพัฒนาสถาบันครอบครัว สถาบันองค์กรประชาชน ให้มีความเข้มแข็ง.  เน้นการป้องกันและการวางแผนดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง.  รณรงค์ลดการใช้ยาสมัยใหม่ที่ปัจจุบันคนไทยใช้กันมากเกินไป.  ลดการติดบุหรี่  เหล้า ยาเสพย์ติดต่าง ๆ. ส่งเสริมการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าทางโภชนาการและสมุนไพรที่ผลิตได้ในประเทศ  และการออกกำลังกาย.

     เน้นการให้ความรู้ความเข้าใจประชาชนให้รู้จักใช้ชีวิตอย่างมีคุณภาพ ทั้งในทางร่างกายและจิตใจ เสริมสร้างสุขภาพกายและสุขภาพจิตของประชาชนในสังคม มากกว่าการตามรักษา  ตามแก้ปัญหาเฉพาะทางไปวัน ๆ ซึ่งมักจะแก้ได้เพียงบางส่วน สิ้นเปลือง  หรือก่อให้เกิดปัญหาอื่นตามมา  พัฒนาองค์กรรัฐที่ทำงานด้านนี้ให้มีประสิทธิภาพแบบองค์กรพัฒนาเอกชน  รวมทั้งสนับสนุนช่วยเหลือองค์กรพัฒนาเอกชน  เพื่อจะช่วยกันเอาใจใส่ดูแลเด็กเยาวชน  สตรี  ผู้สูงอายุ  ผู้พิการ  ผู้ด้อยโอกาสหรือเสียเปรียบในด้านต่าง ๆ อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ.

 1. ปฏิรูปการบริหารจัดการองค์กรคณะสงฆ์ และมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ ใหม่  ให้มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ เป็นประชาธิปไตย สามารถที่จะให้มีบทบาทในการพัฒนาจิตใจ  และคุณธรรมของประชาชนได้อย่างสร้างสรรค์.  ปฏิรูปการจัดการศึกษาของสงฆ์ ให้สงฆ์มีความรู้ที่เป็นประโยชน์ สามารถมีบทบาทเป็นที่พึ่งทางใจ แก้ปัญหาสุขภาพจิต ปัญหาด้านจริยธรรมของประชาชน ตลอดจนส่งเสริมให้วัด  และมูลนิธิสาธารณกุศลต่าง ๆ ขยายบทบาทในการให้สวัสดิการทางสังคมและช่วยพัฒนาการศึกษา  ช่วยพัฒนาชุมชนอย่างมุ่งให้ประชาชนช่วยตัวเองได้ในระยะต่อไป มากกว่าการสงเคราะห์ชนิดให้ประชาชนต้องพึ่งพาผู้ให้การสงเคราะห์แบบผู้อยู่ใต้ความอุปถัมภ์ตลอดชีวิต.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6.  สรุป ทางเลือกใหม่นั้นมี  แต่ประชาชนต้องกล้าเดินด้วยตัวเอง

      ทางเลือกเก่าที่เน้นการกู้หนี้เพิ่ม และการส่งเสริมให้ต่างประเทศเข้ามาซื้อกิจการมากขึ้น  คือทางเลือกเดินตาม IMF แบบประเทศส่วนใหญ่ในลาตินอเมริกา ที่จะนำไปสู่การถูกครอบงำโดยทุนต่างชาติเพื่อประโยชน์ของคนรวย และคนชั้นกลางส่วนน้อย.  ทางเลือกนี้อาจจะทำให้เศรษฐกิจส่วนที่สัมพันธ์กับต่างประเทศฟื้นได้ในระยะสั้น  แต่ไทยจะเป็นคนไข้เรื้อรังที่ต้องกลับไปพึ่งหมอเลี้ยงไข้ IMF ทุก 10 ปี  และไม่มีเอกราชทางเศรษฐกิจ และไม่มีเอกราชทางภูมิปัญญา.

      ทางเลือกใหม่คือการใช้ภูมิปัญญาและทางเลือกแบบไทย ที่เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมแบบสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจภายในประเทศ  เป็นด้านหลัก ; เน้นการพัฒนาคุณภาพคน การเพิ่มการจ้างงาน  การระดมใช้ทรัพยากรในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ  การกระจายทรัพย์สิน  ทรัพยากร  รายได้ที่เป็นธรรม และการขยายตลาดภายในประเทศให้คน 62 ล้านคนมีอำนาจซื้อเพิ่มขึ้น. ทางเลือกใหม่ คือ ประเทศจะต้องมีอธิปไตยที่จะจำกัดให้ต่างชาติมาลงทุน และเลือกค้าขายกับต่างชาติในสาขาและสัดส่วนที่เหมาะสม ในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับประชาชนส่วนใหญ่ในระยะยาวมากกว่าที่จะยอมถูกบีบบังคับ หรือถูกครอบงำให้ต่างชาติเข้ามาได้ตามใจชอบ. 

      ทางเลือกเก่าที่มุ่งส่งเสริมการลงทุนและการค้าเสรีแบบไม่จำกัดและไม่รู้จักต่อรองกับทุนต่างชาติ  อาจจะทำให้เศรษฐกิจไทยบางส่วนที่สัมพันธ์กับต่างชาติฟื้นได้ ตัวเลขเศรษฐกิจบางตัว เช่น  การส่งออก สั่งเข้า  อาจจะดูดีขึ้น แต่ประชาชนส่วนใหญ่จะไม่ได้ประโยชน์และจะยิ่งถูกครอบงำ  และเสียเปรียบต่างชาติเพิ่มมากขึ้น นายทุนชาติ  ธุรกิจขนาดกลางและธุรกิจขนาดเล็กจะแข่งขันสู้ทุนขนาดใหญ่ต่างชาติไม่ได้  จะล้มละลายกันเป็นแถว ๆ.   ประชาชนทั่ว ๆ ไปที่ความรู้น้อยจะยิ่งถูกทอดทิ้งให้ว่างงาน  ชุมชนแออัดจะขยายใหญ่โตขึ้น  เด็กจรจัด อาชญากรรุ่นเยาว์จะเพิ่มขึ้นมาก  จนรัฐบาลดูแลไม่ไหว  และอาจถึงขั้นต้องทำวิสามัญฆาตกรรม กำจัดเด็กเกเรที่ก่ออาชญากรรมทิ้งเหมือนสุนัขข้างถนน  เหมือนที่รัฐบาลบราซิลเขาทำกันมาแล้ว

      ทางเลือกเดินใหม่ ๆ ที่เราสามารถนำมาประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับสถานะการณ์วิกฤตินั้นมีอยู่  ไม่ใช่ว่าการทำตาม IMF เป็นทางเลือกเดียวที่มีอยู่ในโลก.  แนวทางเศรษฐศาสตร์ชาวพุทธ  เศรษฐศาสตร์เพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อม เศรษฐศาสตร์ที่คำนึงถึงความเป็นมนุษย์  มากกว่าการเพิ่มขึ้นของสินค้า  เศรษฐศาสตร์ที่คำนึงถึงต้นทุนและผลได้เสียของสังคมมากกว่ากำไรของเอกชน  เราล้วนสามารถชี้ทางให้เรานำไปประยุกต์ใช้เพื่อแก้ไขวิกฤติของชาติ ได้ถูกทางและยั่งยืน มากกว่าทางเลือกแบบ IMF. (อ่าน วิทยากร เชียงกูล  เศรษฐศาสตร์มิติใหม่  วิถีทรรศน์ 2542) 

      เป้าหมายการพัฒนาประเทศใหม่ควรเน้นการสร้างคุณภาพชีวิต สภาพแวดล้อมที่ดี  การพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรม จิตใจ ค่านิยมที่ดีงาม แทนเป้าหมายเก่าที่เน้นการพัฒนาทางวัตถุ  ซึ่งทำลายทั้งสิ่งแวดล้อม  และค่านิยมที่ดีงาม.

      ถ้าเราเลือกแนวทางการพัฒนาอย่างกล้าปฏิรูประบบโครงสร้างเศรษฐกิจสังคมทั้งหมด กล้ากระจายทรัพย์สินรายได้ สิทธิทางการเมือง  ความรู้ข้อมูลข่าวสาร  สู่คนส่วนใหญ่อย่างทั่วถึง.  เลือกแนวทางการพัฒนาแบบมุ่งพัฒนาทรัพยากรของตนเอง มากกว่าที่จะคิดพึ่งแต่บริษัททุนข้ามชาติขนาดยักษ์  และการกู้ยืมเพื่อลงทุนทางด้านวัตถุมากเกินไป  อย่างที่ชนชั้นนำไทยกำลังเลือกเดินอยู่ในปัจจุบัน เราจึงจะมีทางพบแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ของวิกฤติอันดำมืดนี้ได้.

        แต่ถ้าหากเราไม่กล้าเลือกทางเดินใหม่ ได้แต่ยอมจำนน เดินตาม IMF และพยายามเอาอกเอาใจนายทุนนายธนาคารต่างชาติ  สังคมไทยจะยิ่งถลำลึกสู่วิกฤติทางเศรษฐกิจสังคมที่ยืดเยื้อ และแก้ไขได้ยากลำบากยิ่งขึ้น จนมีแนวโน้มว่าจะเกิดมิคสัญญี    เกิดความวุ่นวายแบบอนาธิปไตยได้.  ถึงแม้ประเทศไทยจะโชคดีกว่าอีกหลายประเทศที่เราผลิตอาหารได้พอกินและมีเหลือส่งออก  แต่ถ้าเราไม่ปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม  ให้เป็นประชาธิปไตย  เป็นธรรม  และมีการบริหารจัดการที่ดีพอแล้ว  คนไทยที่ตกงาน (ขณะนี้มีราว 2 ล้านคน  และมีแนวโน้มจะเพิ่มขึ้น)  และไม่มีอะไรจะกิน ก็ยังมีสิทธิ์ที่จะอดตาย และเกิดการรบราฆ่าฟันแย่งชิงอาหารกันเหมือนในประเทศอื่น ๆ ได้.

      ถ้าไม่อยากปล่อยให้สถานะการณ์วิกฤติถลำลึกไปสู่ความเลวร้ายมากกว่านี้  เราต้องมาร่วมกันคิด ร่วมกันสร้างสังคมใหม่กันตั้งแต่ตอนนี้ !

      ถ้าเราไม่กล้าแม้แต่จะคิดฝันที่จะทำอะไรใหม่ ๆ ที่จะเลือกทางเดินใหม่ ๆ ด้วยตัวเราเอง เราและลูกหลานของเราจะต้องยอมจำนนเลยมีชีวิตที่ทนทุกข์ทรมานไปถึงไหนกัน ?

 

14 responses to “5. แนวทางแก้ไขวิกฤติและฟื้นฟูเศรษฐกิจสังคมได้ทั้งระบบและอย่างยั่งยืน

 1. Mr Paul Turner

  กันยายน 1, 2014 at 5:13 pm

  สวัสดี

  เราเป็นองค์กรคริสเตียนที่เกิดขึ้นจะช่วยให้คนที่อยู่ในความต้องการของ
  ช่วยเช่น help.So การเงินหากคุณกำลังจะผ่านทางการเงิน
  ยากหรือคุณอยู่ในระเบียบทางการเงินใด ๆ และคุณต้องกองทุนที่จะเริ่มต้นขึ้น
  ธุรกิจของคุณเองหรือคุณจำเป็นต้องกู้เงินเพื่อชำระหนี้ของคุณหรือชำระของคุณ
  ค่าใช้จ่ายเริ่มต้นธุรกิจที่ดีหรือคุณกำลังมองหามันยากที่จะได้รับทุน
  เงินกู้ยืมจากธนาคารในประเทศติดต่อเราวันนี้ผ่านทางอีเมล
  clarkfinanceplc11@gmail.com สำหรับพระคัมภีร์กล่าวว่า “” ลุค 11:10 ทุกคนที่
  ขอให้ได้รับ; เขาที่แสวงหาพบ; และแก่ผู้ที่เคาะประตูจะเป็น
  เปิด “ดังนั้นจะไม่ปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านคุณโดยเพราะพระเยซูเป็น
  เมื่อวานนี้เหมือนกันในวันนี้และตลอดไป more.Please เหล่านี้เป็นอย่างใจ
  และพระเจ้ากลัวคน

  ชื่อของคุณ:
  ยอดจัดสินเชื่อ:
  เงินกู้ระยะเวลา:
  ที่ถูกต้องหมายเลขโทรศัพท์มือถือ:

  ขอบคุณสำหรับความเข้าใจของคุณไปยังที่ติดต่อของคุณในขณะที่เรารอ

  ขอแสดงความนับถือ
  การบริหารจัดการ
  Mr.Paul อร์เนอร์

   
 2. Mr Reekado

  พฤษภาคม 5, 2015 at 10:46 am

  reekadorosey07 @
  gmail.com

  คุณไม่จำเป็นต้องกู้เงินเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณ? เรามีเงินให้สินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 เพื่อ 250,000,000.00 แม็กซ์เรามีความน่าเชื่อถือที่มีประสิทธิภาพได้อย่างรวดเร็วและแบบไดนามิกที่มีการตรวจสอบเครดิตไม่มีและมีการรับประกัน 100% กู้ยืมจากต่างประเทศในช่วงนี้ นอกจากนี้เรายังได้ออกเงินให้กู้ยืมในยูโรบาทไทยบาทสเตอร์ลิงและอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงินดอลลาร์เป็น 2% ของสินเชื่อทั้งหมดหากคุณสนใจที่ได้รับกลับมาให้เราผ่าน reekadorosey07 @
  gmail.com ด้วยข้อมูลต่อไปนี้ชื่อของคุณ: ประเทศ: เมือง: ที่อยู่: จำนวนเงินที่จำเป็น: ระยะเวลา: อายุ: เพศ: อาชีพ: ไม่มีโทรศัพท์: ขอบคุณ Mr.Reekado

   
 3. Citigroup

  เมษายน 13, 2016 at 7:29 am

  องค์กร Citi ทางการเงินอยู่ที่นี่อีกครั้งกับข้อเสนอเงินกู้ฉ่ำของเรา
  เป้าหมายของเราคือการเสริมสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจอย่างมีนัยสำคัญของทั้งหมดตามกฎหมาย
  และบุคคลธรรมดาที่ออกกำลังกายของกิจกรรมการสร้างรายได้ผ่าน
  บทบัญญัติของเครดิตและไมโครการเงิน เราเป็นองค์กรทางการเงิน
  ความมุ่งมั่นในการช่วยให้บุคคลและ บริษัท แก้ปัญหาทางการเงินและความยากลำบากให้คุณมีความร้ายแรงและมีความน่าเชื่อถือ ส่งงานของคุณสำหรับเครดิต เรามีทั้งที่จำหน่ายของคุณ อัตราดอกเบี้ยของเราคือ 2% เป็น 15% ขึ้นอยู่
  ในการกู้ยืมเงิน เรามีเงินทุนของ $ 1,000,000 เราต้องการที่จะให้คุณ
  ท่านที่ยังถูกปฏิเสธโดยธนาคารเพราะบันทึกของคุณไม่ตรงกับ
  สถานะของพวกเขามากกว่าความกังวลในขณะนี้เพราะเงื่อนไขการจัดหาเงินกู้ของฉัน
  มีความเรียบง่ายและเข้าถึงทุกคน
  ติดต่อเราตอนนี้ในอีเมลของเรา Citigroup@qualityservice.com
  โทรศัพท์: +447087690378
  Citigr.wordpress.com

   
 4. ROBINSON MICHAEL

  พฤษภาคม 7, 2016 at 6:57 pm

  ความสนใจ

  คุณไม่จำเป็นต้องธุรกิจหรือสินเชื่อส่วนบุคคลหรือไม่คุณต้องการเงินทุนในการเริ่มต้นธุรกิจของคุณเองหรือชำระหนี้ของคุณคุณมีการตั้งค่าเป้าหมายของคุณในขณะนี้สำหรับพลิกของคุณหรือคุณต้องการเงินเนื่องจากวิกฤตการณ์ทางการเงินหรือไม่ฉันให้ความช่วยเหลือทางการเงินที่ทั่วประเทศให้กับลูกค้า ที่อยู่ในความต้องการของเงินทุนมีค่า MIC เอกชนให้ยืมคุณมีการเข้าถึงความหลากหลายของโปรแกรมเงินกู้ที่อื่นจะออกจากการเข้าถึงไปยัง seeker.I เงินกู้เฉลี่ยมีเงินให้สินเชื่อส่วนบุคคลทุนเริ่มต้นขึ้นเงินให้กู้ยืมเงินให้สินเชื่อรวมเงินให้กู้ยืมสะพาน, สินเชื่อฟาร์ม , สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์, ก่อสร้าง, โปรแกรมเงินกู้และอื่น ๆ อีกมากมายนอกจากนี้ยังมีไม่เกิน 90% ของราคาซื้อและ 100% ของการฟื้นฟู 60 ถึง 85% เกี่ยวกับคุณสมบัติเชิงพาณิชย์ 65 ถึง 90% LTV ในที่อยู่อาศัย 90% ยาต้านไวรัสในการแก้ไขและพลิก ถึงเงินกู้ 95% ค่าใช้จ่ายที่มีอัตราดอกเบี้ยต่ำ 3% .Loans มีความพร้อมที่จะเช่า out.Approval และการเบิกจ่ายให้เร็วที่สุดเท่า 48 hours.My โปรแกรมเงินกู้มีอัตราต่ำสุดและมีขั้นตอนง่ายๆของฉันคุณสามารถใช้และมีคุณสมบัติ หนึ่งของเงินให้สินเชื่อเหล่านี้ใน minutes.If คุณสนใจกรุณาเขียนกลับมาให้ฉันผ่านทางที่อยู่อีเมลของฉันที่จะเริ่มต้นกับการทำธุรกรรมเงินกู้ของคุณ
  อีเมล์: micprivatelending@outlook.com

  หมายเหตุ: เงินให้กู้ยืมของฉันเป็นผู้ประกันตนได้ดีสำหรับการรักษาความปลอดภัยสูงสุดคือความสำคัญของเรา

   
 5. Lee

  มิถุนายน 18, 2016 at 6:31 pm

  นี้คือการแจ้งให้ประชาชนทั่วไปที่ให้ บริษัท กู้ยืมเงินริงกิตพลัสเงินกู้ให้กับทุกคนที่มีความสนใจที่ต่ำมากของ 3% สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมแจ้งกรุณาติดต่อ:
  riggitplus@gmail.com

   
 6. Maria Jorge

  มิถุนายน 26, 2016 at 8:07 pm

  คุณกำลังมองหาเงินกู้หรือไม่? คุณอยู่ที่สถานที่ที่เหมาะสมสำหรับการแก้ปัญหาเงินกู้ของคุณที่นี่! ทั่วโลก Finance Limited ให้ออกเงินให้กู้ยืมแก่ บริษัท และบุคคลในอัตราดอกเบี้ยต่ำและราคาไม่แพง 2% โปรดติดต่อเราได้ทาง e-mail ผ่าน: (mariajorgeglobalfinance@gmail.com)
  ขอขอบคุณ.

   
 7. rebacca

  ตุลาคม 24, 2016 at 3:35 am

  Kami adalah และองค์กรคริสเต dibentuk untuk membantu Orang หยาง membutuhkan บ้านทวน, Seperti help.So Keuangan Jika Anda akan melalui kesulitan Keuangan atau อันดายังอยู่ Dalam kekacauan Keuangan แดนอันดา Perlu Dana memulai untuk bisnis Anda sendiri, atau Anda membutuhkan pinjaman untuk melunasi Hutang atau membayar tagihan อันดา, memulai bisnis หยาง Baik, atau Anda พบชื่อ kesulitan untuk mendapatkan pinjaman Dari ท้องถิ่นธนาคาร hubungi Kami melalui อีเมล Hari INI untuk บ้านทวน tersebut (pinjaman, Uang เริ่มต้นขึ้น): rebaccamorrisloanfirm @ gmail COM untuk Alkitab mengatakan “” ลูคัส 11: 10 Setiap Orang หยาง meminta, menerima; Dia หยาง mencari, mendapat แดน setiap Orang หยาง mengetok, baginya Pintu akan dibukakan “Jadi Jangan Biarkan kesempatan INI Berlalu Begitu saja Karena Yesus adalah sama Kemarin ฮาริ INI แดน Selamanya. Silakan INI Hanya untuk ลิงลิงหยาง berpikiran Serius แดนอัลเลาะห์ตะกุด di Keuangan kesulitan แดน Ingin พบชื่อ Jalan keluar

  อันดา disarankan untuk mengisi แดน mengembalikan rincian di bawah INI ..

  Namamu: ______________________

  Alamat Anda: ____________________

  ประเทศ: ____________________

  Kerjamu: __________________

  Jumlah Pinjaman Dibutuhkan: ______________

  Pinjaman Durasi: ____________________

  bulanan Pendapatan: __________________

  telepon Nomor: ________________

  Apakah Anda mengajukan pinjaman sebelumnya: ________________

  Jika Anda telah membuat pinjaman sebelumnya ดิอันดามานา diperlakukan dengan Jujur? ดิมานะ Perusahaan tersebut berlokasi? .

   
 8. Lending Tree

  ธันวาคม 1, 2016 at 4:47 pm

  รัก เราสามารถช่วยคุณได้กับสินเชื่อตั้งแต่ $2,000.00 ถึง $ 5,000,000.00 ที่ดอกเบี้ย 3.15% ต่อปี เราเป็นบริษัทส่วนตัวที่ท่านต้องการเงินช่วยไม่คลุ้งบีเคอาร์ (douglebda803@gmail.com) คุณสามารถยืมเงินจากเรา ไม่มีคำถามเพิ่มเติม แต่ข้อตกลงที่ชัดเจนและความคมชัดสำหรับเรา กันเรากำหนดระยะเวลาของเงินกู้และการผ่อนชำระรายเดือนต้องจ่าย กรุณาติดต่อเราได้ทันที และเราจะติดต่อคุณสำหรับความปรารถนาของคุณ ชัดเจนรวดเร็วและสำหรับคุณ รอไม่ได้ แต่แก้ปัญหานี้ ด้วยมือทั้งสองคว้า ติดต่อเราสำหรับใบเสนอราคา ขอแสดงความนับถือ ผู้จัดการนายดั๊ก Lebda อีเมล์: douglebda803@gmail.com

   
 9. boltonmicrofinance

  ธันวาคม 12, 2016 at 3:38 am

  คุณจะเป็นชายหรือหญิงที่คุณกำลังมองหาเงินกู้ในการขยายธุรกิจของคุณ
  หรือจ่ายธุรกิจของคุณเองหรือหนี้ค่าเช่าบ้านของคุณหรือไม่ ถ้าใช่แล้วเรามีเงินให้กู้ยืมคำตอบของคุณของ€ 15,000.00 (€) จะสูงสุด€ 500,000,000.00 (€) มีระยะเวลาที่คุณสามารถจ่ายได้และประเภทของสินเชื่อซึ่งควรได้รับการร้องขอของลูกค้า: * สินเชื่อบุคคล * ธุรกิจ * * * * กู้สินเชื่อบุคคลดอกเบี้ย 2% ให้น่าสนใจสำหรับอีเมลที่ติดต่อข้อมูลเพิ่มเติม (boltonmicrofinance@gmail.com)

   
 10. johan

  กันยายน 14, 2017 at 3:18 pm

  คุณกำลังหมดความต้องการเงินกู้ยืมหรือไม่? คุณได้รับการปฏิเสธการกู้ยืมเงินจากธนาคารหรือ บริษัท การเงินของคุณหรือไม่? คุณต้องการความช่วยเหลือทางการเงินหรือไม่? คุณต้องการเงินกู้เพื่อชำระค่าหรือซื้อบ้านหรือรวมหนี้สินของคุณและเป็นหนี้ฟรีหรือไม่? คุณต้องการมีธุรกิจของคุณเองและคุณต้องการความช่วยเหลือสินเชื่อการเงินหรือไม่? ติดต่อเราวันนี้เพื่อขอความช่วยเหลือทางการเงินอีเมลของคุณ {businesscomparison.com@gmail.com)

  เรามีเงินกู้ประเภทต่างๆดังนี้

  * สินเชื่อรวมหนี้ไม่เกิน 5 ล้านเหรียญ
  * เงินกู้ธุรกิจไม่เกิน 5 ล้านเหรียญ
  * สินเชื่อส่วนบุคคลสูงถึง 550,000 เหรียญ
  * สินเชื่อบ้านถึง 5,000,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
  * สินเชื่อรถยนต์ถึง 750,000 ดอลล่าร์สหรัฐ
  * เงินกู้เพื่อการพาณิชย์สูงถึง 5,000,000 เหรียญ
  * เงินลงทุนเงินให้กู้ยืมได้ถึง $ 5,000,000

  หมายเหตุ: เราให้เงินกู้กับอัตราดอกเบี้ยต่ำ 2% และระยะเวลาเงินกู้ 1 ถึง 20 ปีในการชำระคืนเงินกู้ไม่ให้ปัญหาทางการเงินของคุณต่อตัวคุณเองเพื่อไม่ให้คุณเป็นเจ้าหนี้หรือความเครียดทางการเงิน นั่นคือเหตุผลที่คุณต้องติดต่อเราอย่างรวดเร็วเพื่อแก้ไขปัญหาทางการเงินของคุณ จะเป็นความสุขที่ยิ่งใหญ่ให้กับเราเมื่อคุณมีความมั่นคงทางการเงิน .. อีเมล {businesscomparison.com@gmail.com)

   
 11. Rev Jackson

  กันยายน 14, 2017 at 3:30 pm

  เรามีการบริหารจัดการเงินให้กู้ยืมทางการเงินแบบจ่ายเงินวันจ่ายเงิน FES / SA / 2012/213655/07 ซึ่งจะประกาศให้ทราบว่าเรามีเงินกู้ 2 – บริษัท เงินกู้ที่สามารถส่งมอบสิ่งที่เราสัญญาไว้กับลูกค้าของเรา ด้วยประวัติที่เรามีเราสามารถมั่นใจได้ว่าคุณจะได้รับบริการที่ดีที่สุดเราภูมิใจที่จะบอกว่าเราช่วยคนนับแสนที่ไม่สามารถรับความช่วยเหลือได้ทุกที่ในประเทศเราสามารถภาคภูมิใจว่าเราขยายเวลา ธุรกิจของเราและเป็นดังนี้:

  เราทำธุรกิจการเงิน (สินเชื่อธุรกิจ) ได้ถึง% 5,000.000.00

  เราทำเงินให้สินเชื่อบ้านแม้ว่าคุณจะถูกบัญชีดำ

  เราทำสินเชื่อส่วนบุคคลได้ถึง 500,000.00 ดอลลาร์แม้ว่าคุณจะถูกบัญชีดำ

  เราทำเงินให้สินเชื่อรถยนต์แม้ว่าคุณจะถูกบัญชีดำ

  เราทำพันธบัตรครั้งที่ 2, สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยและสินเชื่อรวม

  เราทำการเงินการแต่งงานรวมทั้งยัง ..
  เว็บไซด์ {https://www.wannaloan.co.za}

  เราให้บริการสินเชื่อประเภทดังกล่าวทั้งหมดที่ดอกเบี้ย 2% ซึ่งเป็นราคาที่ถูกที่สุดในโลก

  นั่นเป็นเหตุผลที่เราภูมิใจที่จะกล่าวว่าเราเป็น บริษัท ที่ดีที่สุดและเป็น บริษัท เดียวที่สามารถและจะช่วยคุณได้ ฉันหวังและเชื่อว่าคุณจะพบเราและ บริษัท ของเราและงานของเราเพื่อความพึงพอใจของคุณ คุณได้รับการปฏิเสธเนื่องจากประวัติเครดิตไม่ดีของคุณติดต่อเราวันนี้เพื่อขออนุมัติเงินกู้และการโอนเงินด่วนของคุณคุณสามารถสมัครวันนี้ได้ไม่ว่าสถานที่หรือเผ่าพันธุ์ของคุณจะเป็นไปตามเงื่อนไขของเราหรืออย่างไรโปรดติดต่อเราทางอีเมล: (personalpaydaycashloans@gmail.com )

   
 12. Morris Laurence

  ตุลาคม 30, 2018 at 10:41 am

  ขอให้เป็นวันที่ดี

  คุณต้องการสินเชื่อเร่งด่วนเพื่อแก้ปัญหาความต้องการทางการเงินของคุณเราเสนอสินเชื่อตั้งแต่ 5,000.00 ถึง 10,000,000.00 สูงสุดเราเชื่อถือได้มีประสิทธิภาพรวดเร็วและไดนามิกด้วยการรับประกัน 100% นอกจากนี้เรายังให้เงินกู้ยืมในสกุลเงินยูโรปอนด์และสกุลเงิน อัตราดอกเบี้ยที่ใช้กับเงินกู้ทั้งหมดคือ (2%) หากคุณสนใจจะติดต่อกลับทางเรา (morrislaurenceloanfirm@gmail.com)

  บริการ Rendered ประกอบด้วย:

  *การปรับปรุงบ้าน
  สินเชื่อที่อยู่อาศัยของ Inventor
  * สินเชื่อรถยนต์
  สินเชื่อรวม *
  * บรรทัดเครดิต
  * สินเชื่อที่สอง
  * สินเชื่อธุรกิจ
  * สินเชื่อส่วนบุคคล
  * เงินกู้ระหว่างประเทศ

  ขอบคุณ

   
 13. ถ้าคุณต้องการเงินติดต่อเรา (richardcosmos5@gmail.com)

  พฤศจิกายน 10, 2018 at 11:48 pm

  ขอให้เป็นวันที่ดี,

  ฉันเป็นเจ้าหนี้เอกชนที่ลงทะเบียนแล้ว เราออกเงินให้กู้ยืมเพื่อช่วยเหลือบุคคลและ บริษัท ที่ต้องปรับปรุงฐานะการเงินของตนทั่วโลกโดยมีอัตราดอกเบี้ยต่ำกว่า 2% ต่อปีเป็นระยะเวลา 30 ปีในการชำระหนี้ทุกแห่งทั่วโลก เราจะออกเงินให้กู้ยืมตั้งแต่ 5,000 ถึง 100,000,000 ยูโร สินเชื่อมีความปลอดภัยและความสำคัญของเราคือการประกันความปลอดภัยสูงสุด บุคคลที่คุณสนใจควรติดต่อฉันทางอีเมล (richardcosmos5(a)gmail.com)

  ข้อเสนอเงินกู้.

   
 14. เราให้เงินดอกเบี้ย 2%! ติดต่อเราได้ที่ dakany.endre@gmail.com

  เมษายน 16, 2019 at 4:39 am

  เราให้เงินดอกเบี้ย 2%! ติดต่อเราได้ที่ dakany.endre(a)gmail.com

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: