RSS

Daily Archives: มีนาคม 2, 2008

พัฒนาการบทบาทของปัญญาชนไทยช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ถึงปัจจุบัน


ปัญญาชนสมัยหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบันมีการพัฒนาการและบทบาทที่พอจะแบ่งออกตามลักษณะแนวคิดอุดมการณ์ได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ๆ คือ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

ทางออกของปัญหา:กองทุนหมู่บ้าน- ประชานิยมไม่อาจแก้ปัญหาความยากจนเชิงโครงสร้างได้


บทความที่เขียนใน นสพ. ผู้จัดการรายสัปดาห์ 17 กุมภาพันธ์ 2551 19:01 น.

โครงการกองทุนหมู่บ้านและโครงการให้สินเชื่อรายย่อยประเภทต่างๆ ช่วยให้คนจนมีเงินสดหมุนเวียนไปประกอบอาชีพเกษตรกรและอาชีพอิสระรายย่อยเพิ่ มขึ้นได้บ้าง แต่ยากที่จะแก้ปัญหาความยากจนได้จริงๆ เพราะก ารที่คนจนจะก้าวข้ามพ้นความยากจน ซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างระบบเศรษฐกิจการเมืองได้ขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย ่าง เช่น การมีโอกาสได้เป็นเจ้าของที่ดินหรือปัจจัยการผลิตอื่น มีความรู้ความสามารถในการจัดการ มีระบบตลาดและการขนส่งที่มีประสิทธิภาพและเป็นธรรม ผู้ผลิตรู้จักรวมตัวกันเป็นกลุ่มสหกรณ์ที่เข้มแข็ง ฯลฯ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,