RSS

ทางออกของปัญหา : ผู้แทนจะมีคุณภาพได้ต้องสร้างพลเมืองให้มีคุณภาพก่อน

03 มี.ค.

      พลเมืองสมัยใหม่ต่างจากไพร่ฟ้าข้าราษฎรอย่างไร

รัฐธรรมนูญทั้งปี 2540 และปี 2550 ไม่สามารถทำให้เกิดการปฏิรูปทางการเมืองได้ เพราะโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองไทยเป็นระบบทุนนิยมผูกขาดแบบเป็นบริวารทุนต่ างชาติ ที่คนรวยกลุ่มน้อยมีอำนาจครอบงำประชาชนทุกด้านสูงมาก ประชาชนส่วนใหญ่ยากจน ขาดความรู้และจิตสำนึกในฐานะพลเมือง ยังคิดว่าตนเองเป็นไพร่ฟ้าที่ต้องพึ่งพาอยู่ภายใต้อุปถัมภ์และเป็นหนี้บุญคุ ณของผู้มีอำนาจ

การตระหนักถึงความเป็นพลเมือง ต่างจากการเป็นไพร่ฟ้าข้าราษฎร คือพลเมืองรู้ว่าตนเองเป็นผู้เสียภาษีทั้งทางตรงและทางอ้อม (ผ่านการซื้อสินค้าต่างๆ) ที่นำไปใช้เป็นงบประมาณของรัฐบาลรู้ว่าตนเอง เป็นเจ้าของประเทศ เจ้าของทรัพย์สมบัติสาธารณะ ทั้งรัฐวิสาหกิจ คลื่นความถี่ วิทยุโทรทัศน์ โทรศัพท์ ฯลฯ มีสิทธิต่างๆที่เรียกร้องได้ และมีหน้าที่พลเมืองที่จะต้องคิดและทำเพื่อส่วนรวม

การจัดการศึกษาให้ประชาชนตระหนักในความเป็นพลเมืองจึงเป็นเรื่องสำคั ญที่ควรทำทั้งในโรงเรียน ที่ทำงาน ชุมชน และการสื่อสารผ่านสื่อต่างๆ เพื่อมุ่งให้คนเข้าใจเรื่องประวัติศาสตร์ และเศรษฐศาสตร์การเมืองของประเทศและสามารถวิเคราะห์สาเหตุและทางออกได้ถึงอย ่างเชื่อมโยงเป็นระบบองค์รวม ไม่ใช่แค่การสอนประชาธิปไตยแบบไปอธิบายเรื่องรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งแบบท ่องจำ

ควรช่วยให้เด็ก เยาวชน และประชาชนเข้าใจอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่า ที่คนเราเข้ามาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมพลเมือง มีร ัฐ มีชนชั้นปกครอง มีตัวแทน มีกฎหมายระเบียบต่างๆนั้น เป็นเหมือนการสัญญาประชาคมร่วมกัน ที่ทั้งฝ่ายผู้ปกครองและฝ่ายพลเมืองต่างมีหน้าที่ที่จะต้องทำเพื่อประโยชน์ร ่วมกันของสมาชิกทุกคนในสังคม ประชาชนเสียภาษี เป็นเจ้าของทรัพยากรร่วมกันและมอบหมายโดยผ่านการเลือกตั้งให้สมาชิกสภาผู้แทนไปทำหน้าที่เป็นผู้บริหารจัดการ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกในสังคม ถ ้าผู้แทนที่ขึ้นไปทำหน้าที่บริหารจัดการ/ปกครองทำไม่ได้ตามสัญญาประชาคม พลเมืองมีสิทธิถอดถอน มีสิทธิดื้อแพ่งที่จะไม่เสียภาษี ไม่ร่วมมือ รวมทั้งชุมนุมคัดค้าน และหาทางเปลี่ยนแปลงรัฐบาลโดยสันติวิธีได้

เราต้องเปลี่ยนความคิดทัศนคติของคนไทยส่วนใหญ่ให้รู้จักคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลว่า ( แทนที่จะเชื่อตามๆกันหรือตามอารมณ์ความรู้สึก) ชนชั้นผู้ปกครองไม่ใช่เทวดา ไม่ได้มีอำนาจชอบธรรมโดยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ สิทธิโดยกำเนิด หรือบุญบารมีเฉพาะบุคคลแต่อย่างใด รัฐบาลที่จะมีความชอบธรรมในการป กครองต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งที่สุจริต และหรือได้รับการยอมรับจากพลเมืองว่ารัฐบาลกำลังทำงานเพื่อส่วนรวม โดยไม่โกงหรือหาประโยชน์ทับซ้อน ถ้ารัฐบาลไหนไม่มีปัจจัยเหล่านี้ รัฐบาลนั้นก็ไม่มีความชอบธรรม

ระบอบอุปถัมภ์ถูกตีความแบบบิดเบือนว่าชนชั้นสูงใจดีให้ความช่วยเหลือ ชนชั้นล่าง จนคนชั้นล่างต้องยกย่องและจงรักภักดี ทั้งๆที่ระบอบอุปถัมภ์เป็นวัฒนธรรมการร่วมมือกันและต่างฝ่ายต่างให้ประโยชน์ ซึ่งกันและกัน ชนชั้นล่างก็อุปถัมภ์หรือให้ประโยชน์ชนชั้นสูงด้วย เช่น การเกณฑ์ทหารและแรงงานเพื่อราชการ การเสียภาษี ส่วย อากรต่างๆ การยอมให้ผู้ปกครองเป็นผู้บริหารมีเงินเดือนและใช้ทรัพย์สมบัติของส่วนรวมได ้ การที่คนจนทำงานหนัก ผลิตอาหารและสินค้าจำเป็นต่างๆให้คนรวยและคนชั้นกลางทำงานนั่งโต๊ะแบบสุขสบา ย

โยงความเข้าใจเรื่องเศรษฐกิจและเรียนรู้จากภาคปฏิบัติ

เราควรช่วยให้นักเรียน นักศึกษา ประชาชนทุกคนเข้าใจว่า เราคือผู้เสียภาษีรวมทั้งภาษีทางอ้อมเช่นทุกครั้งที่เราซื้อสินค้าและบริการ ที่ได้กลายมาเป็นงบประมาณของประเทศ เราเป็นเจ้าของทรัพยากรส่วนรวม เช่น ที่ดิน ป่าไม้ แร่ธาตุ พลังงาน คลื่นความถี่วิทยุ โทรทัศน์ โทรศัพท์ ประชาชนในฐานะพลเมืองจึงมีสิทธิที่จะได้บริการการศึกษา สาธารณสุข บริการด้านสาธารณะ และโครงการพัฒนาต่างๆจากรัฐ นี่คือสิทธิของพลเมือง ไม่ใช่เรื่องที่นักการเมืองมายื่นให้เป็นพิเศษโดยใช้นโยบายประชานิยม

การจะช่วยให้ประชาชนตระหนักถึงเรื่องความเป็นพลเมือง ต้องส่งเสริมให้คนเรียนรู้จากภาคปฏิบัติในชีวิตจริงด้วย เ ช่น ในสถาบันการศึกษา ต้องจัดให้มีการเลือกหัวหน้าชั้น มีสภานักเรียน สภานักศึกษา สภาคณาจารย์ สมาคมผู้ปกครองที่มีบทบาทจริง คณะกรรมการสถานศึกษาและสภามหาวิทยาลัยควรมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษา ครูอาจารย์และบุคคลากร ตลอดจนผู้ปกครองและผู้นำในชุมชนเข้าร่วม

ในที่ทำงาน ควรส่งเสริมให้พนักงานจัดตั้งสหภาพแรงงาน และมีตัวแทนเข้าร่วมในคณะกรรมการนโยบายและบริหารของบริษัทและองค์กรต่างๆ ในชุมชน ควรจะส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์และสหกรณ์ประเภทต่าง ๆ สมาคมอาชีพ สภาองค์กรชุมชน สภาประชาชนระดับหมู่บ้านและตำบล ที่จะเป็นเวทีประชาธิปไตยทางตรงที่ประชาชนสามารถเข้ามาร่วมประชุมถกปัญหาการ ใช้งบประมาณ เสนอทางแก้ไขปัญหาและการพัฒนาชุมชน ตลอดจนตรวจสอบการบริหารของเจ้าหน้าที่รัฐและผู้บริหารท้องถิ่นได้อย่างสม่ำเ สมอ

ปฏิรูปการศึกษาและสื่อมวลชนเพื่อสร้างพลเมืองที่มีคุณภาพ

เรื่องสำคัญคือต้องปฏิรูประบบการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ ตามอัธยาศัย และปฏิรูปสื่อสารมวลชนให้มีคุณภาพ รณรงค์ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน ประชาชนรักการอ่าน การเรียนรู้ พัฒนาตนเอง คิด วิเคราะห์ในเชิงเหตุผลตามหลักวิทยาศาสตร์เป็น เลิกเรียนแบบท่องจำและการรับรู้ข้อมูลข่าวสารแบบด้านเดียว ที่ทำให้ประชาชนเชื่อตามๆกันด้วยอารมณ์ความรู้สึกแบบสุดโต่งข้างใดข้างหนึ่ง

การศึกษาและสื่อมวลชนควรเน้นการพัฒนาความฉลาดทางด้านปัญญา ด้านอารมณ์ และด้านจิตสำนึกต่อส่วนรวม (จริยธรรม คุณธรรม) ควบคู่กันไป เน้นการทำให้เด็กเยาวชน ประชาชน มีความภูมิใจ มั่นใจในตัวเอง ภูมิใจในประวัติศาสตร์ วัฒนธรรมของชุมชนและประเทศ มีวุฒิภาวะในการมองเข้าใจปัญหาและคิดหาทางแก้ไขอย่างสร้างสรรค์ และลุ่มลึก เป็นเหตุเป็นผล เชื่อมโยงอย่างเป็นระบบองค์รวม เพื่อประโยชน์ส่วนรวมในระยะยาว (แทนการสอนและการสอบแบบเน้นคะแนนและการแข่งขันเอาชนะคนอื่นเพื่อหาเงินให้ได ้มากที่สุดด้านเดียว)

ประชาธิปไตยไม่ใช่เรื่องที่จบลงแค่การไปเลือกตั้งผู้แทนและให้พรรคที ่ได้สส.มากได้เป็นรัฐบาลแล้วต่อไปพวกเขาจะทำอะไรก็ได้ตามใจชอบ ป ระชาธิปไตยหมายถึงประชาชนต้องมีสิทธิเสมอภาค มีเสรีภาพทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมที่จะได้ประโยชน์จากการบริหารบ้านเมืองและการใช้ทรัพยากรส่วนรวม การออกและบังคับใช้กฎหมายต่างๆอย่างยุติธรรม และการมีบทบาทในเรื่องที่เกี่ยวกับส่วนรวมได้ตลอดเวลา ทั้งวิพากษ์วิจารณ์เสนอแนะ คัดค้าน ประท้วง เสนอกฎหมายใหม่ ยื่นเรื่องถอดถอนผู้แทนและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตหรือด้อยประสิทธิภาพ เราจึงจะใช้ปัญญารวมหมู่ของพลเมืองไปช่วยพัฒนาเศรษฐกิจสังคมให้เจริญเติบโตอ ย่างเป็นธรรมและยั่งยืนได้

กล่าวโดยสรุป หัวใจของประชาธิปไตยคือประโยชน์ส่วนรวมสำคัญกว่าประโยชน์ส่วนตัว แต่ต้องคำนึงถึง/เคารพสิทธิเสรีภาพของคนส่วนน้อย และปัจเจกชนที่คิดแตกต่างด้วย

 

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: