RSS

Daily Archives: มีนาคม 5, 2008

แนวคิดเรื่อง “ปัญญาชน” ของกรัมชี่ กับลู่ทางในการนำมาใช้วิเคราะห์ปัญญาชนไทย : (บทนำ)


แอนโตนิโอ กรัมชี่ (Antinio Gramsci) เป็นนักคิดนักเคลื่อนไหวทางการเมืองชาวอิตาลี ผู้มีชีวิตอยู่ในช่วงปี ค.ศ.1891 – 1937 (พ.ศ. 2434 – 2480) ทฤษฎีเกี่ยวกับปัญญาชนของเขาเป็นเสาหลักอันหนึ่งของความคิดทั้งหมดของเขา เกี่ยวกับทฤษฎีการเปลี่ยนแปลงสังคม ที่เน้นถึงความสำคัญของการต่อสู้ทางอุดมการณ์และการเมือง อันเป็นก้าวกระโดดครั้งสำคัญจากกระแสความคิดมาร์กซิสต์แบบดั้งเดิมที่มองแบบด้านเดียวว่า ปัจจัยหลักของการเปลี่ยนแปลงของสังคมอยู่ที่เศรษฐกิจ (ความขัดแย้งระหว่างพลังทางการผลิต กับความสัมพันธ์ทางการผลิต จะมีผลทำให้สังคมต้องเปลี่ยนไปสู่แบบวิถีการผลิตที่ก้าวหน้าขึ้นจากเดิม ตามลำดับ)
Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,