RSS

Daily Archives: มีนาคม 8, 2008

ปัญญาชนของมวลชน (แนวคิดเรื่อง “ปัญญาชน” ของกรัมชี่ กับลู่ทางในการนำมาใช้วิเคราะห์ปัญญาชนไทย)


ประเด็นความจำเป็นในการสร้างการต่อต้านภาวะการนำหรือการครอบงำทางอุดมการณ์ของชนชั้นผู้ปกครอง ทำให้หรัมชี่ให้ความสนใจและใช้ความพยายามอย่างหนักในการที่จะวิเคราะห์ว่า ชนชั้นผู้ไร้สมบัติ ซึ่งเป็นชนชั้นหลักในสังคมทุนนิยม (คู่กับชนชั้นนายทุน) จะสร้างปัญญาชนของชนชั้นตน ตลอดจนดึงปัญญาชนแบบจารีตและปัญญาชนของชนชั้นนายทุนเข้าเป็นพวกได้อย่างไร (12)

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,