RSS

Daily Archives: มีนาคม 10, 2008

มิเชล ฟูโกต์ : ทัศนะต่อปัญญาชน (บทนำ)


เป็นการยากที่จะพูดให้เฉพาะเจาะจงอย่างชัดๆว่า มิเชล ฟูโกต์ คือใคร เพราะเขาไม่ชอบเรียกตัวเองว่า เป็น “นักอะไร” ดังที่นักวิชาการในสังคมปัจจุบันนิยม ใช้ในการประทับตราคน บางคนอาจคิดว่า เขาเพียงแต่เล่นสำนวนโวหารแบบนักคิดนักปรัชญาอีกหลายๆคน การกล่าวเช่านี้อาจมีส่วนถูกอยู่บ้าง เพราะฟูโกต์ เป็นนักเขียนที่เล่นสำนวนแพรวพราวเหมือนนักประพันธ์ฝีมือดีคนหนึ่ง แต่เขาก็มีเหตุผลด้วยเช่นกัน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,

แนวคิดเรื่องภาวะการนำ (HEGEMONY) – (แนวคิดเรื่อง “ปัญญาชน” ของกรัมชี่ กับลู่ทางในการนำมาใช้วิเคราะห์ปัญญาชนไทย)


ต่อปัญหานี้ กรัมชี่พยายามอธิบายโดยใช้แนวคิดเรื่องภาวะการนำ (Hegemony( ซึ่งมีเนื้อหาหลักว่า ชนชั้นผู้ปกครองสามารถควบคุมภาวะการนำได้ แม้ในสถานการณ์ที่เกิดวิกฤติการณ์ทางสังคม เพราะพวกเขาอาศัยการชักจูงใจ (persuasion) ให้ประชาชนยอมรับค่านิยมทางจริยธรรม การเมือง วัฒนธรรมของชนชั้นผู้ปกครองเสมือนหนึ่งเป็นค่านิยมของตนเอง ควบคู่ไปกับการที่ชนชั้นผู้ปกครองใช้อำนาจบังคับ (coercion) เช่น ทหาร ตำรวจ กฏหมาย ศาล คุตะราง ดังนั้น จึงเท่ากับว่า ประชาชนสมยอมที่จะเป็นผู้อยู่ภายใต้การปกครอง ทำให้การปกครองที่นายทุนมีอำนาจอยู่เบื้องหลังมั่นคงยิ่งกว่าที่จะใช้อำนาจบังคับอย่างเดียว

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,