RSS

Daily Archives: มีนาคม 18, 2008

คำคมเกี่ยวกับความสุขของนักปราชญ์-นักเขียนหลายยุค (๒)


Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ทางออกของปัญหา:พุทธศาสนาจะช่วยให้เราหลุดพ้นจากวิกฤติทุนนิยมโลกได้อย่างไร


บทความที่เขียนลงใน

ผู้จัดการรายสัปดาห์ 14 มีนาคม 2551 17:01 น.

ในอดีตสังคมไทยส่วนใหญ่ยังเป็นชนบทหรือเมืองเล็กๆที่วิถีชีวิตขึ้นอย ู่กับการเกษตรและหัตถกรรมแบบพึ่งพากันและกันในท้องถิ่น รวมทั้งพึ่งพาสิ่งมีชีวิตทั้งหลายและธรรมชาติทั้งหมด คนในชุมชนขนาดเล็กจะรู้จักกันและสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด เรารู้ว่าการเพาะปลูกและการทำหัตถกรรมของเราจะมีผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมและต่ อคนในชุมชนอย่างไร สังคมแบบนี้ทำให้เราใช้ชีวิตแบบสอดคล้องกับการเป็นชาวพุทธที่ดีและมีความสุข

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

บทบาทและความคิดของกลุ่มปัญญาชนจารีตนิยม- กษัตริย์นิยม


 ก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองปี 2475 ปัญญาชนไทยส่วนใหญ่ก็คือ ปัญญาชนกลุ่มจารีตนิยม-กษัตริย์นิยม แต่ช่วงหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง 2475 จนถึงราวสงครามโลกครั้งที่สอง ปัญญาชนชั้นนำของกลุ่มนี้อยู่ในสถานะที่ยากลำบาก บางคนถูกจับกุมคุมขัง บางคนต้องออกไปอยู่ต่างประเทศ และหลาย คนต้องอยู่เงียบๆจนกระทั่งเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่สองและไทยถูกญี่ปุ่นยึดครอง ปัญญาชนในกลุ่มนี้บางส่วนได้ร่วมมือกับกลุ่มนายปรีดี ทำขบวนการเสรี ไทยต่อต้านญี่ปุ่น ทำให้ภายหลังจากที่จอมพล ป. หมดอำนาจ ปัญญาชนกลุ่มนี้ได้รับเสรีภาพ และฟื้นฟูสถานะของพวกตนขึ้นมาตาม ลำดับ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

จิตวิทยา ความฉลาด และความคิดสร้างสรรค์ (บทนำ)


บทนำ

มนุษย์เรารู้อะไรเกี่ยวกับความคิดจิตใจของตัวเราเอง

      มนุษย์เราคิดถึงเรื่องความคิด จิตใจ อารมณ์ ความฉลาดและพฤติกรรมของมนุษย์มาหลายพันปีแล้ว ที่เป็นหลักฐานก็เช่น พระพุทธเจ้า อริสโตเติล และนักคิดยุคโบราณคนอื่นๆ แต่เป็นการคิดแบบคาดคะเนและเป็นการคิดในเชิงปรัชญามากกว่าการศึกษาแบบสังเกตการณ์ ทดลอง เก็บรวบรวมแยกแยะข้อมูล อย่างเป็นวิทยาศาสตร์ ซึ่งเป็นศาสตร์ที่มีการพัฒนาในรอบ 200 – 300 ปี หลัง

      ความรู้ว่าด้วยความคิดจิตใจและพฤติกรรมของมนุษย์ หรือวิชาจิตวิทยา (Psychology) พัฒนาแยกตัวเองมาจาก 2 สาขาวิชาคือสรีรวิทยา (Physiology)1 และ ปรัชญา (Philosophy)2

  Read the rest of this entry »