RSS

Daily Archives: มีนาคม 19, 2008

สถานะและอนาคตประเทศต่างๆ ในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมโลก


วิทยากร เชียงกูล

    ขณะที่โลกประกอบไปด้วยประเทศกำลังพัฒนากว่า 200 ประเทศ เศรษฐกิจโลกถูกครอบงำและบงการ โดยประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมเพียง 24 ประเทศ ที่รวมตัวกันเป็นกลุ่ม OECD ประเทศที่เป็นแกนนำของระบบทุนนิยมโลก คือ สหรัฐฯ ญี่ปุ่น เยอรมนี อังกฤษ ฝรั่งเศส อิตาลี

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,