RSS

Daily Archives: มีนาคม 20, 2008

บทบาทและความคิดของกลุ่มปัญญาชนเสรีนิยม


ปัญญาชนกลุ่มเสรีนิยมซึ่งเติบโตขึ้นตามลำดับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการศึกษา มีบทบาทในลักษณะเป็นข้าราชการ นักวิชาชีพที่ทำงานรับใช้ระบบ และเสนอแนวคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสังคมอย่างค่อยเป็นค่อยไป ภายใต้กรอบของกระแสความคิดหลักของการพัฒนาประเทศให้ทันสมัยแบบทุนนิยม ตะวันตกมากกว่าที่จะท้าทายระบบ หรือเสนอให้มีการปฏิรูปอย่างถึงรากถึงโคน ส่วนใหญ่มีแนวคิดโน้มเอียงไปทางจารีตนิยมมากกว่าความคิดก้าวหน้าแบบรา ดิคัล เพราะโดยพื้นฐานทางครอบครัว สิ่งแวดล้อม สถาบันการศึกษา การมีโอกาสได้ทำงานที่ค่อนข้างดี มีโอกาสไต่เต้าไปเป็นชนชั้นกลางและชั้นสูง ทำให้ ปัญญาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับแนวนโยบายของรัฐและชนชั้นสูง และอยากรักษาสถานภาพที่เป็นอยู่มากกว่าที่จะอยากเปลี่ยนแปลง

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

ิชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล กับร่างโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า


เนื่องจากแนวคิดเพื่อสังคมของสมาชิกชมรม ที่ต้องการจะจัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านขึ้น  หลังจากที่คุณนิด – ขนิษฐา ศิริพร ประธานชมรมศึกษาผลงานวิทยากร  เชียงกูล   ได้หารือกับ ท่าน อ.วิทยากร เชียงกูล และแนวร่วมหลายท่านแล้ว และได้ปรึกษากับทางศูนย์ศึกษาศิลปะธรรมชาติเด็กรักป่า จ.สุรินทร์ โดย คุณอาริยา โมราษฎร์ จึงเกิดร่างโครงการดังนี้ขึ้นมา

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,