RSS

ทางออกของปัญหา:คอร์รัปชั่นปราบได้ ถ้าคิดแก้ไขกันอย่างเป็นระบบ

24 มี.ค.

ทางออกของปัญหา:คอร์รัปชั่นปราบได้ ถ้าคิดแก้ไขกันอย่างเป็นระบบ
โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์     21 มีนาคม 2551 21:22 น.
คอร์รัปชั่นไม่ใช่เรื่องปกติที่สืบเนื่องมาจากความโลภของมนุษย์หรือลักษณะทางวัฒนธรรมและศีลธรรมของนักการเมืองไทยที่หลายคนคิดว่าคงจะไม่มีทางแก้ได้ แต่เป็นเรื่องผิดปกติที่เกิดจากปัญหาบริหารการจัดการทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมที่ไม่ดี และปัญหานี้มีทางป้องกันและปราบปรามได้ ถ้าประชาชนตระหนักและรู้วิธี

ประเทศไทยมีการคอร์รัปชั่นสูงอันดับต้นๆในเอเชีย และคะแนนภาพลักษณ์การคอรัปชั่นที่จัดโดยองค์กรโปร่งใสระหว่างประเทศในปี 2549 ไทยได้ 3.8 จาก 10 (ต่ำกว่า 5 คือสอบตก) และอยู่ลำดับที่ 59 ของประเทศทั่วโลก วัดจากประเทศที่โปร่งใสมากมาหาน้อย

สาเหตุที่ไทยมีคอร์รัปชั่นมาก เพราะชนชั้นนำกลุ่มน้อยมีอำนาจทางเศรษฐกิจการเมือง และการครอบงำข้อมูลข่าวสารเหนือกว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ยากจนมาก ประชาชนถูกครอบงำให้คิดว่า คอรัปชั่นเป็นเรื่องปกติในสังคมไทยที่คงไม่มีทางแก้ได้ และบางส่วนคิดว่า “ในเมื่อรัฐบาลไหนๆก็คอร์รัปชั่นด้วยกันทั้งนั้น ถ้ารัฐบาลนี้จะคอรัปชั่นบ้าง แต่ทำงานเป็น ช่วยให้เศรษฐกิจเจริญก้าวหน้า ก็ยังดีกว่ารัฐบาลที่ทำงานไม่เป็น”

การคอร์รัปชั่นของนักการเมือง/เจ้าหน้าที่รัฐ ก่อให้เกิดผลเสียหายที่ร้ายแรง คือ

1. ทำให้คนกลุ่มน้อยคดโกงทรัพยากรของส่วนรวมไปเป็นของตนเองอย่างผิดกฎหมาย/จริยธรรม การเมืองไม่ได้พัฒนาเป็นประชาธิปไตย แบบที่ประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ และความเป็นธรรมอย่างแท้จริง

2. ทำให้เกิดการบิดเบือนการใช้ทรัพยากรของประเทศที่ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับประโยชน์สูงสุด เช่น มีงบเพื่อพัฒนาการศึกษาสาธารณสุขน้อยลง การก่อสร้างถนนหรือถาวรวัตถุต่างๆมีคุณภาพต่ำ ต้องซ่อมแซมบ่อย อายุใช้งานน้อยกว่าที่ควรเป็น ประชาชนได้บริการคุณภาพต่ำ ฯลฯ

3. ทำให้เกิดการผูกขาด ไม่ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม และมีประสิทธิภาพ นำไปสู่ความอ่อนแอ ความด้อยพัฒนาล้าหลังขององค์กรทั้งภาครัฐและธุรกิจเอกชน ไปแข่งขันสู้คนอื่นไม่ได้

4 ทำให้เยาวชนและประชาชนมีค่านิยมแบบยกย่องความร่ำรวย/ความสำเร็จโดยถือว่าการโกงเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์

ปัญหาคอร์รัปชั่น ทำให้ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศขนาดกลางค่อนข้างใหญ่มีประชากรมากเป็นอันดับที่ 19 ของโลก (ใหญ่กว่า อังกฤษ , ฝรั่งเศส) กลับมีฐานะเป็นประเทศกำลังพัฒนาที่มีลำดับดัชนีการพัฒนามนุษย์อยู่ลำดับที่ 73 ในปีพ.ศ.2548

ปัญหาคอร์รัปชั่นเกิดจากระบบเศรษฐกิจการเมืองของไทยที่ไม่เป็นธรรมและไม่เป็นประชาธิปไตยแบบที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็ง และการที่ประชาชนไทยได้รับการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพต่ำ ประชาชนไทยส่วนใหญ่ยังมีกรอบวิธีคิดถึงปัญหาคอรัปชั่น ว่าเป็นเรื่องของปัจเจกชนที่โลภเห็นแก่ตัว นักการเมืองฝ่ายค้าน สื่อมวลชน นักวิชาการ องค์กรประชาชน นิยมการเปิดโปงโจมตี และเน้นการเอาผิดนักการเมืองและเจ้าหน้าที่คอรัปชั่นเป็นรายบุคคล แต่ไม่ได้เสนอแนวทางแก้ปัญหาในเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดคอร์รัปชั่นครั้งใหม่อีก

คอร์รัปชั่นไม่ใช่เรื่องที่เกิดจากธรรมชาติของมนุษย์ที่มีความโลภเห็นแก่ตัวเท่านั้น แต่ยังมีสาเหตุสำคัญจากปัญหาการบริหารจัดการทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมที่เอื้อให้ชนชั้นนำกลุ่มน้อยมีอำนาจมาก และโง่หรือเห็นแก่ตัวระยะสั้นมากเกินไป โดยไม่มีการตรวจสอบถ่วงดุลที่เหมาะสม ไม่มีการพัฒนาด้านความฉลาดเห็นการณ์ไกล เพื่อส่วนรวม

หากประเทศฟินแลนด์ สิงคโปร์ ฮ่องกง และประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมอีกจำนวนมาก ป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่นได้ผล โดยฮ่องกงใช้เวลาแค่ 30 ปีหลังนี้เอง ประเทศไทยก็น่าจะแก้หรือลดปัญหานี้ได้ ถ้าเราหัดคิดวิเคราะห์ปัญหาคอร์รัปชั่นและการพัฒนาประเทศอย่างเป็นระบบองค์รวม ตั้งใจศึกษาบทเรียนจากเขา และรู้จักประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับสังคมไทย (อ่าน วิทยากร เชียงกูล การปราบคอร์รัปชั่นอย่างได้ผล สายธาร 2549)

แนวทางแก้ไขปัญหาคอร์รัปชั่น

1.ต้องปฎิรูปการศึกษาหรือกระบวนการเรียนรู้ของประชาชนทั้งประเทศให้ฉลาดทั้งทางปัญญาอารมณ์และจิตสำนึก รู้จักการคิดในเชิงวิเคราะห์อย่างเป็นตัวของตัวเอง เข้าใจปัญหาและแนวทางแก้ไขในเชิงปฎิรูประดับโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองสังคมอย่างเป็นระบบองค์รวม แทนที่วิธีจัดการศึกษา/เรียนรู้แบบท่องจำคิดแบบแยกส่วนและแก้ปัญหาที่ตัวบุคคลอย่างที่ทำกันอยู่ ซึ่งไม่อาจจะแก้ไขรากที่เหง้าหรือของปัญหาได้อย่างแท้จริง

2.ส่งเสริมการให้การศึกษาเรื่องสิทธิหน้าที่ของพลเมือง ทำให้ประชาชนรู้ข้อมูลข่าวสารว่า ประชาชนเป็นเจ้าของทรัพยากร เช่น ป่าไม้ แหล่งน้ำ แหล่งแร่ น้ำมัน ก๊าซธรรมชาติของประเทศรวมทั้งคลื่นความถี่วิทยุโทรทัศน์ และประชาชนเป็นผู้เสียภาษีที่นำไปใช้ในลงประมาณโครงการต่างๆของรัฐ

3. แก้ไขรัฐธรรมปฏิรูปเพื่อปฏิรูปทางการเมือง ให้เป็นประชาธิปไตยแบบประชาชนมีส่วนร่วมได้มากกว่าแค่การใช้สิทธิเลือกตั้ง เช่นประชาชนตั้งพรรคการเมืองและองค์กรภาคประชาชนโดยได้รับเงินสนับสนุนจากรัฐบาล และประชาชนมีสิทธิในการใช้สื่อมวลชนซึ่งเป็นสาธารณสมบัติ ประชาชนมีสิทธิและอำนาจในการจัดตั้งองค์กรอิสระที่เป็นกลาง มีขีดความสามารถที่จะตรวจสอบนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐโดยรักษาประโยชน์ของประชาชนได้อย่างแท้จริง

4.ปฎิรูปองค์กรด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเช่น ปปช.ให้เป็นองค์กรอิสระที่คัดเลือกคนดีคนเก่งมาทำงานโดยได้เงินเดือนสูง มีงบสนับสนุนเครื่องไม้เครื่องมือพร้อม และแก้ไขกฎหมายให้อำนาจปปช.เพิ่มขึ้น

5.จัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อช่วยตรวจสอบฝ่ายบริหารเพิ่มขึ้น เช่น องค์กรอิสระข้อมูลข่าวสาร องค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภค องค์กรอิสระเพื่ออนุรักษ์สภาพแวดล้อมแห่งชาติ องค์กรอิสระเพื่อความโปร่งใส ฯลฯ และปฏิรูปกระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการองค์กร ควรให้ได้คนที่เป็นกลาง เป็นอิสระจากพรรคการเมืองและกลุ่มผลประโยชน์ทับซ้อนจริง ๆ และควรเปิดกว้างรับผู้สมัครจากภาคธุรกิจเอกชน, ผู้นำชุมชน, องค์กรประชาชน, นักวิชาการและนักวิชาชีพ, สื่อมวลชน ฯลฯ ด้วย แทนที่จะเน้นรับแต่อดีตข้าราชการระดับสูง

6.สนับสนุนให้มีการรวมตัวของภาคธุรกิจเอกชนและภาคประชาชน เป็นองค์กรผู้บริโภคด้านต่างๆและองค์กรเพื่อความโปร่งใส ติดตามตรวจสอบการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชนอย่างเข้มแข็ง เพื่อให้เกิดระบบการบริหารที่ดีหรือธรรมาภิบาล คือมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม มีการฟ้องร้อง และคว่ำบาตรทางสังคมที่ได้ผล เพื่อให้ผู้บริหารองค์กรต่างๆต้องระมัดระวังตัวที่จะไม่คอร์รัปชั่น

 

One response to “ทางออกของปัญหา:คอร์รัปชั่นปราบได้ ถ้าคิดแก้ไขกันอย่างเป็นระบบ

  1. ผุ้เกลียดคอร์รัปชั่น

    เมษายน 7, 2010 at 4:50 pm

    นักการเมืองของไทยไม่มีปัญญาทำมาหากินด้วยความสุจริต มีการคอร์รัปชั่นทุกพรรค บางพรรคกินแบบนักธุรกิจผู้รับเหมา บางพรรคงุบงิบหาผู้รับเหมาและแบ่งเปอร์เซ็นต์กัน มีการเรียกเงินข้าราชการในการโยกย้ายตำแหน่ง การแก้ไขควรวิเคราะห์ว่าพวกบ้าพวกนี้ใช้อำนาจอย่างไร ส่วนใหญ่ใช้อำนาจผ่านข้าราชการบีบบังคับให้ทำโครงการหาเงินให้ ใครไม่สนองก็ถูกเด้ง ควรตัดทอนอำนาจในการแต่งตั้งข้าราชการจากพวกนักการเมืองที่หิวโหย วิธีที่ดีที่สุด ควรให้ข้าราชการมีการเลือกผู้ดำรงตำแหน่งภายในองค์กรเอง เช่น ตำแหน่งอธิบดี ผู้อำนวยการกอง และให้อยู่วาระละ 3 ปี ซึ่งถ้าทำวิธีนี้จะขจัดปัญหาคอร์รัปชั่นที่สั่งผ่านมาทางข้าราชการได้พอสมควร ไม่ทราบว่าคนไทยทำไมต้องทะเลาะกันเองเพื่อให้นักการเมืองชั่วๆพลัดกันโกงกินบ้านเมือง ทำไมไม่หาทางแก้ปัญหาไม่ให้เกิดการโกงกินกัน ต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญไม่ให้นักการเมืองมาใชอำนาจเหนือข้าราชการในการสั่งการโกงกิน เห็นนักวิชาการพูดแต่เรื่องที่มันจับต้องไม่ได้ เช่น ต้องมีธรรมาภิบาล ฯลฯ พูดไปอีก 10 ปี ก็แก้ไขอะไรไม่ได้

     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: