RSS

Monthly Archives: เมษายน 2008

รายชื่อหนังสือของวิทยากร เชียงกูล ในสำนักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี


สำหรับหลายท่านที่อยากศึกษาผลงานของ อ.วิทยากร เชียงกูล ซึ่งมีมากมายหลายเล่มนั้น แต่การที่จะตามหาหนังสือเล่มต่างๆนั้น ใช่จะหาได้ง่ายนัก แต่หากแวะเข้าห้องสมุด ก็จะพบผลงานของวิทยากร เชียงกูลมากมายหลายเล่ม
สำหรับท่านที่อยู่ที่ กทม. แถวบางมด สามารถแวะไปที่สำนักห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี ซึ่งมีผลงานของวิทยากร เชียงกูลมากมาย หลายเล่ม ดังต่อไปนี้
Read the rest of this entry »

 

10 คำศัพท์ด้านสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ควรรู้


1. credit union สถาบันการเงินเครดิตยูเนียน องค์กรเพื่อการช่วยเหลือกันและกันแบบสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยผู้เป็นสมาชิกออมเงินและฝากไว้ที่กองกลาง สำหรับให้คนที่เดือดร้อนทางการเงินมากู้ไปใช้โดยเสียดอกเบี้ยต่ำ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,

แนวทางการแก้ไขปัญหาทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทย


1. แก้ไขรัฐธรรมนูญเพื่อปฏิรูปทางการเมืองให้ประชาชนมีสิทธิและอำนาจในการจัดตั้งองค์กรที่เป็นฝ่ายประชาชนหรือฝ่ายเป็นกลาง เป็นอิสระ  มีขีดความสามารถที่จะตรวจสอบนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะองค์กรด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

บทเรียนจากรัฐบาลเพื่อคนจนในเวเนซุเอล่า


บทความที่เผยแพร่ใน นสพ. ผู้จัดการรายสัปดาห์     27 เมษายน 2551 16:55 น.

เวเนซุเอล่าภายใต้รัฐบาลอูโก ชาเวซ ประธานาธิบดีหัวก้าวหน้า กำลังเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจสังคมครั้งใหญ่ที่น่าจะเป็นบทเรียนที่ดีสำหรับป ระเทศไทย รัฐบาลชาเวซแก้ไขกฎหมายเรียกค่าสัมปทานและภาษีจากบริษัทน้ำมันต่างชาติเพิ่ม แปรรูปบริษัทน้ำมันของชาติกลับมาเป็นของรัฐมากขึ้นผลที่สำคัญคือทำให้รัฐบาลชาเวซมีงบประมาณไปพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การสร้างงานและการปฏิรูปทางเศรษฐกิจสังคมโครงการต่างๆได้เพิ่มขึ้นมาก

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,

การพัฒนาทางด้านจิตใจ จะช่วยการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมได้อย่างสำคัญ


บทควาทที่ตีพิมพ์ใน นสพ. ผู้จัดการรายสัปดาห์ 13 เมษายน 2551 18:51 น.

ปัญหาความคิดจิตใจของคนเชื่อมโยงกับปัญหาของสังคม

คนไทยยังสนใจศึกษาเรื่องจิตวิทยา การพัฒนาความฉลาด (วุฒิภาวะ) ทางอารมณ์ และความฉลาดทางด้านจิตสำนึกเพื่อสังคม ค่อนข้างน้อยอย่างน่าห่วงใย แม้จะมีการลงทุนทางการศึกษา สื่อสารมวลชน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจมาก แต่เป็นการศึกษาและสื่อสารกันในเรื่องความรู้ทางวิชาชีพ ความบันเทิง การส่งเสริมลัทธิบริโภคนิยม มากกว่าที่จะส่งเสริมการเรียนรู้จักตัวเองและพัฒนาตัวเองในทุกด้าน เป็นพลเมืองดี เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศใหญ่ มีประชากรถึง 65 ล้านคน (ใหญ่อันดับที่ 19 ของโลก) มีนักจิตวิทยา จิตแพทย์ และผู้สนใจการพัฒนาด้านความคิดจิตใจน้อย แต่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้นและซับซ้อนขึ้นมาก ปัญหาเหล่านี้มีรากฐานมาจากการที่คนส่วนใหญ่ยังโง่และเห็นแก่ตัวมากกว่าที่จ ะฉลาดรอบด้านและเห็นแก่ส่วนรวม

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

แนวทางแก้ไขคอรัปชั่น จากข้อเสนอ Center for International private enterprise


แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น จากข้อเสนอแนะของ Center for International private enterprise (ศูนย์เพื่อธุรกิจเอกชนนานาชาติ)

วิทยากร เชียงกูล

1.มุ่งแก้ไขปัญหาระดับโครงสร้างสถาบันทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม มากกว่าการลงโทษรายบุคคล

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

แนวทางการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น จากข้อเสนอแนะ ADB


แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น จากข้อเสนอแนะของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)

วิทยากร เชียงกูล

การป้องกันคอรัปชั่นในภาครัฐ อาจจะทำได้ด้วยมาตรการที่มุ่งกำจัดจุดอ่อนของระบบ และเสริมสร้างความเข้มแข็งและคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น วิธีการคัดเลือกและการพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องประกาศให้ทราบทั่วกัน ดำเนินการอย่างโปร่งใส และคัดคนตามความสามารถ การปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐให้สูงขึ้น  เป็นวิธีเพิ่มแรงจูงใจให้คนเก่งเข้ามาสมัครและอยู่ในอาชีพนี้ได้อย่างพอเพียงโดยไม่ต้องคอรัปชั่น การเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง ต้องมีวิธีประเมินผล และตรวจสอบอย่างเป็นกลาง และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเล่นพรรคเล่นพวก

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,