RSS

ปัญหาที่เกิดขึ้นของข้อตกลงสัญญาเปิดเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคี

06 เม.ย.

วิทยากร เชียงกูล

     การตกลงเซ็นสัญญาเปิดเขตการค้าเสรีแบบทวิภาคี กับหลายประเทศทั้งที่ตกลงไปแล้ว และเจรจาอยู่มีปัญหาหลายประการ กล่าว คือ

    1. รัฐบาลตัดสินใจอย่างรีบเร่ง ขาดการศึกษาอย่างรอบด้าน รัฐบาลไม่ตระหนักถึงรากเหง้าสภาพเศรษฐกิจสังคมไทย ไม่ผ่านกระบวนการประชาพิจารณ์ และรัฐสภา ความพยายามของรัฐบาล พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร ที่จะนำประเทศไทยเข้าผูกพันกับการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีในครั้งนี้ เป็นไปโดยรีบเร่ง  ไม่ได้ตั้งอยู่บนรากฐานที่แท้จริงของสังคมไทย  ขาดการศึกษาวิจัยอย่างละเอียดรอบด้าน ปราศจากความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของประชาชน ไม่เคารพรัฐธรรมนูญ หลักการแห่งนิติรัฐ และระบอบประชาธิปไตยอันมีรัฐสภาเป็นองค์กรผู้แทนปวงชนและเป็นผู้ใช้อำนาจสูงสุดแทนประชาชนไทย
การทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีเป็นการสร้างภาระแก่ประเทศและก่อผลเสียหายต่อประช าชนไทยอย่างกว้างขวาง ไม่เพียงในชั่วชีวิตของเราเท่านั้น แต่ยังส่งผลต่อไปถึงอนุชนรุ่นหลัง การตัดสินใจทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีหรือไม่ ในเรื่องใดบ้าง และในขอบเขตเพียงไร จึงมิใช่อำนาจอัตวินิจฉัยของฝ่ายบริหารดังที่นายกรัฐมนตรีมักจะกล่าวอ้างอยู ่เสมอ  แต่เป็นการตัดสินใจเกี่ยวกับเอกราชและอธิปไตยของชาติที่จำเป็นต้องได้รับการ พิจารณาโดยรัฐสภาที่มีอำนาจและผ่านกระบวนการการตัดสินใจที่ถูกต้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งฉันทามติที่เหมาะสมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 มาตรา 224 ที่บัญญัติว่า “พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นๆกับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศ
หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทยหรือเขตอำนาจแห่งรัฐ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามสัญญา ต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา”

    2.เป็นการเปลี่ยนระบบและโครงสร้างของประเทศไปพึ่งพาและเสียเปรียบบริษัททุนข้ามชาติในระยะยาว

    การทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีมุ่งเน้นกิจกรรมการผลิตเพื่อส่งออก แต่จะให้ผลร้ายต่อเกษตรกรและผู้ประกอบธุรกิจคนไทยซึ่งผลิตเพื่อตลาดภายใน และมิได้ร่วมทุนหรือไม่มีทุนต่างชาติสนับสนุน จึงเป็นการให้ความสำคัญแก่ยุทธศาสตร์โลกาภิวัตน์ของชาติอุตสาหกรรมตะวันตกมา กกว่าแนวคิดเกื้อหนุนชุมชนท้องถิ่นหรือปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพึ่งตน เอง อันเป็นแนวคิดที่เหมาะสมสอดคล้องกับคติวิถีของสังคมไทยซึ่งเป็นสังคมฐานเกษต รกรรม บทเรียนข้อนี้จะเห็นได้จากการทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศจีนซึ่งเป็นกา รเปิดประตูให้จีนส่งแอปเปิ้ลและผลไม้เมืองหนาวมาขายตลาดในประเทศ จนเกิดผลกระทบต่อเกษตรกรไทยที่ปลูกหอม กระเทียม และไม้ผลพื้นเมือง

    โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีจะทำให้ประเทศต้องยอมรับข้อผูกพันทางด้านทรัพย์สินทางปัญญาเกี่ยวกับสิ่งมีชีวิต  บังคับให้ต้องเปิดเสรีทางการสาธารณสุขและการศึกษา รวมถึงให้ต้องแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่สำคัญเช่น กิจการไฟฟ้า ประปา การคมนาคม ฯลฯ ดังที่ได้เกิดแล้วในประเทศอื่นๆ ที่เลือกหนทางเดินตามแนวทางนี้ ตลอดจนสร้างข้อผูกมัดต่างๆ ซึ่งยังไม่อาจคาดการณ์ได้แน่ชัดทั้งหมดในขณะนี้

    ยิ่งไปกว่านั้น หากเป็นการลงนามทำข้อตกลงเขตการค้าเสรีกับประเทศที่มีพลังอำนาจทางเศรษฐกิจสังคมหลายด้าน (Comprehensive) เช่น รัฐบาลประกาศจะทำกับประเทศออสเตรเลีย สวิตเซอร์แลนด์ ญี่ปุ่น และสหรัฐอเมริกาด้วยแล้ว ข้อตกลงเขตการค้าเสรีจะส่งผลสะท้อนที่รุนแรงกว้างขวาง จนถึงขั้นปรับเปลี่ยนระบบและโครงสร้างทางเศรษฐกิจสังคมของประเทศไทย ให้เป็นประเทศที่ต้องพึ่งพาบริษัททุนข้ามชาติเป็นสัดส่วนสูงซึ่งตรงกันข้ามกับนโยบายเศรษฐกิจแบบพอเพียง

.

ที่มา นโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ :
การทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Conflict of Interest)
วิทยากร เชียงกูล
ISBN 974-449-285-6  Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: