RSS

Daily Archives: เมษายน 8, 2008

คำคมเกี่ยวกับความสุขของนักปราชญ์-นักเขียนหลายยุค (๕)


Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

นโยบายเปิดเสรีทางการค้าเอื้อประโยชน์ต่อบรรษัทข้ามชาติ (multinational corporations) มากกว่าประชาชนในประเทศกำลังพัฒนา


วิทยากร เชียงกูล

  ..เนื่องจากบรรษัทข้ามชาติ มีเงินทุนและเทคโนโลยีที่เหนือกว่า สามารถผลิตสินค้าได้ราคาต่ำกว่า และสามารถตัดราคาขายปลีกเพื่อขับไล่คู่แข่งออกจากตลาด (Dumping) ได้ นโยบายเปิดเสรีทางการค้าทำให้สินค้าของบรรษัทข้ามชาติหลั่งไหลเข้ามาในประเทศไทย ทำลายธุรกิจขนาดเล็ก และขนาดกลางที่คนไทยเป็นเจ้าของดังที่ได้เกิดขึ้นมาแล้วทั่วโลก ในประเทศไทยเอง การเปิดเสรีทางการค้ากับประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมจะส่งผลต่อธุรกิจต่างๆ ดังนี้

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

การป้องกันและปราบปรามคอรัปชั่นด้านผู้ให้สินบน


วิทยากร เชียงกูล

ที่ผ่านมาการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นมักจะเน้นที่ด้านผู้รับสินบนหรือด้านเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น การหาทางป้องกันให้เจ้าหน้าที่รัฐรับสินบนหรือเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องได้ลดลง แต่เรื่องการทุจริตคอรัปชั่นเป็นเรื่องของทั้งการให้และการรับสินบน นั้นก็คือ บริษัทธุรกิจเอกชนเป็นผู้วิ่งเต้นเสนอให้สินบนแก่เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ตนเองได้สัมปทานได้สัญญาและสิทธิเหนือธุรกิจเอกชนอื่นๆ ด้วย ดังนั้นทางป้องกันและแก้ไขจึงจะต้องทำทางด้านผู้ให้สินบน หรือด้านธุรกิจเอกชนไปพร้อมๆกัน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

การทำข้อตกลงเปิดเขตการค้าเสรี และผลกระทบต่อประเทศ


วิทยากร เชียงกูล

  .การทำข้อตกลงเปิดเขตการค้าเสรี (FREE TRADE AGREEMENT – FTA) คือ การตกลงยกเลิกการกีดกันทางการค้า และการลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งสามารถทำได้โดย

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,