RSS

Daily Archives: เมษายน 10, 2008

สัมภาษณ์วิทยากร เชียงกูล โดยชมรมละคอน ส.จ.ม. (พ.ศ.2514)


พิมพ์ในหนังสือชมรมละคอนสโมสร๗จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2514

– ขอให้เล่าถึงงานเขียนระหว่างอยู่โรงเรียน มหาวิทยาลัย การเจริญเติบโตทางความคิด แนวโน้มและแรงกระตุ้น

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , , , ,

เศรษฐกิจทุนนิยมผูกขาด / การเมืองระบบอุปถัมภ์ และนโยบายที่เน้นการเตอบโตเพื่อประโยน์คนส่วนน้อย


ปัญหาใหญ่ในสังคมไทยเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างทั้งทางเศรษฐกิจและการเมือง กล่าวคือ ประเทศไทยมีโครงสร้างทางการเมืองแบบเจ้าขุนมูลนายและระบบอุปถัมภ์ และมีโครงสร้างเศรษฐกิจแบบทุนนิยมผูกขาดที่เป็นบริวารประเทศมหาอำนาจทุนนิยม ทำให้คนชั้นสูงและคนชั้นกลางมีอำนาจทางเศรษฐกิจการเมืองมากกว่าประชาชนส่วนใหญ่มาแต่ต้น

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

codetermination การให้ตัวแทนคนงานมีส่วนร่วมตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานบริษัท
codetermination การให้คนงานหรือตัวแทนคนงานมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท เช่น การวางแผนพัฒนาและขยายกิจการ การเลือกวิธีการผลิต การว่าจ้างและปลดบุคคล การรวมกิจการ การเลิกจ้างคนงาน การลงทุน และการจ่ายเงินปันผล

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

coca-colonization การครอบงำของอาณานิคมโดยจักรวรรดิโคคาโคล่าcoca-colonization การครอบงำของอาณานิคมโดยจักรวรรดิโคคาโคล่า การเผยแพร่วัฒนธรรมการบริโภคแบบตะวันตกโดยเฉพาะอย่างยิ่งอเมริกันไปทั่วโลกผ่านสินค้าประเภทโคคาโคล่า, อาหารสำเร็จรูป, เสื้อผ้า ดนตรีและอื่นๆ ตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่ 2 จนถึงปัจจุบัน เป็นคำที่ใช้ในเชิงคัดค้านต่อต้านบริษัทข้ามชาติ

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

classical economics เศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิคclassical economics เศรษฐศาสตร์แบบคลาสสิค
= วิชาเศรษฐศาสตร์ยุคแรกที่พัฒนาขึ้นในอังกฤษในศตวรรษที่ 18-19 โดยอาดัม สมิธ ฐ เดวิด ริคาร์โด และ จอห์น สจ๊วต มิลล์ เชื่อในเรื่องความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ การแบ่งงานกันทำตามความถนัด การค้าเสรี  พวกเขาอธิบายว่า โมเดลการแข่งขันพื้นฐานคือ ตัวกำหนดทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ เช่น ถึงจะมีสถานการณ์การว่างงานเกิดขึ้น ก็จะเป็นเพียงภาวะชั่วคราว เนื่องจากการแข่งขันในระบบตลาดเสรีจะทำให้เศรษฐกิจเติบโตขึ้น จนมีการจ้างงานเต็มที่ภายในไม่ช้า  แนวคิดนี้เป็นแบบฉบับของการพัฒนาเศรษฐกิจทุนนิยมซึ่งเป็นที่ยึดถือกันมาในอังกฤษและสหรัฐฯ จนถึงยุคเศรษฐกิจตกต่ำในทศวรรษที่ 1930 เมื่อสถานการณ์ได้พิสูจน์ว่าทฤษฎีไม่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริง จึงมีการปรับแนวคิดทฤษฎีใหม่เรียกว่า Neo-classic หรือ Neo-liberal

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

civil society สังคมพลเรือน, สังคมประชา, สังคมภาคประชาชนcivil society สังคมพลเรือน, สังคมประชา, สังคมภาคประชาชน
= การรวมกลุ่มของประชาชนที่อยู่ภายนอกรัฐและภาคธุรกิจหากำไรของเอกชน เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกัน หรือช่วยเหลือคนอื่นที่ด้อยโอกาสกว่า เช่น สหภาพแรงงาน กลุ่มศาสนา มูลนิธิสาธารณกุศล กลุ่มและองค์กรชุมชน นักพัฒนาองค์กรเอกชนที่ไม่ใช่รัฐบาล กลุ่มสตรี กลุ่มอนุรักษ์ สภาพแวดล้อม กลุ่มรณรงค์เรื่องต่างๆ

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

civil right สิทธิพลเมืองcivil right สิทธิพลเมือง ในหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศที่ผ่านการเรียกร้องต่อสู้เพื่อเอกราช เช่น สหรัฐอเมริกาจะกำหนดเรื่องสิทธิพลเมืองไว้ชัดเจนในรัฐธรรมนูญ และได้รับการประกันโดยกฎหมายว่าพลเมืองทุกคนจะมีสิทธิเท่าเทียมกัน มักเน้นสิทธิทางการเมือง ขณะที่สิทธิมนุษยชนเน้นสิทธิความเป็นมนุษย์ ซึ่งรวมทั้งสิทธิทางเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมด้วย

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8

 

ป้ายกำกับ: , , , ,