RSS

Daily Archives: เมษายน 11, 2008

cooperative learning


cooperative learning ทฤษฎีที่เชื่อว่าการส่งเสริมให้ผู้เรียนร่วมมือกันทำงานเป็นกลุ่ม จะได้ผลดีกว่าสำหรับทุกคนมากกว่าการต่างคนต่างทำ

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8


 

ป้ายกำกับ: , , ,

commodityfication




commodityfication
กระบวนการหนึ่งของระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมที่พยายามเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งทุกอย่างให้กลายเป็นสินค้า ทั้งๆที่โดยธรรมชาติแล้วบางอย่างไม่ใช่ หรือไม่ควรมองในแง่สินค้าล้วนๆ เช่น งานศิลปะ การรักษาสุขภาพ การเปลี่ยนแปลงทุกอย่างให้เป็นสินค้าให้ผลกำไรแก่นายทุน แต่มีผลทำให้คุณภาพชีวิตของคนตกต่ำลงจากเดิม โดยที่คนส่วนใหญ่มักไม่ค่อยได้ตระหนัก

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8


 

ป้ายกำกับ: , , ,

colonialism ลัทธิอาณานิคม



colonialism ลัทธิอาณานิคม
= การครอบงำทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมต่อประเทศด้อยพัฒนากว่า โดยประเทศที่มีความเข้มแข็งทางทหารมากกว่า ประวัติศาสตร์ของลัทธิอาณานิคม เริ่มตั้งแต่ก่อนสมัยทุนนิยม โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อการครอบครองทาส ที่ดินสำหรับการตั้งถิ่นฐานหรือสถานีการค้า หลังกลางศตวรรษที่ 19 ประเทศพัฒนาน้อยกว่าส่วนใหญ่ถูกมหาอำนาจจักรวรรดินิยมตะวันตกเข้าครอบครองเอาเป็นเมืองขึ้นอย่างเป็นระบบมากขึ้น ทำให้ประเทศพัฒนาน้อยกว่าถูกขูดรีดทรัพยากรและแรงงาน ตลอดจนการแลกเปลี่ยนที่ไม่เป็นธรรม ทำให้ประเทศเหล่านั้นถูกทำให้ด้อยพัฒนามากขึ้น ลัทธิอาณานิคมยังทำให้เกิดความขัดแย้งและสงครามแย่งชิงผลประโยชน์ของมหาอำนาจหลายครั้ง รวมทั้งสงครามโลกครั้งที่ 2 แม้ในปัจจุบันประเทศพัฒนาน้อยกว่าจะปลดปล่อยตนเองจากการเป็นอาณานิคม (decolonization) แล้ว แต่ยังไม่ได้ทำให้ลัทธิอาณานิคมหมดไปโดยสิ้นเชิง หากเปลี่ยนไปเป็นรูปแบบความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างบริษัททุนข้ามชาติกับประเทศพัฒนาน้อยกว่าที่เรียกว่า neocolonialism ลัทธิอาณานิยมสมัยใหม่

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8


 

ป้ายกำกับ: , , , ,

collectivism ระบบรวมหมู่


collectivism ระบบรวมหมู่
= ระบบการบริหารจัดการทางเศรษฐกิจการเมืองที่มีพื้นฐานอยู่ที่การร่วมมือกัน และการวางแผนจากส่วนกลาง เช่น แบบสังคมนิยม หรือแบบสหกรณ์

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8


 

ป้ายกำกับ: , , , ,

collective ownership การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน


collective ownership การเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ร่วมกัน
= การเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติหรือสินค้าร่วมกันในนามของรัฐบาลหรือกลุ่มคน ไม่ใช่ของเอกชนคนใดคนหนึ่ง

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8


 

ป้ายกำกับ: , , , ,

collective intelligence ปัญญารวมหมู่


collective intelligence ปัญญารวมหมู่
= ความสามารถของชุมชนมนุษย์ที่จะพัฒนาไปสู่การคิดแก้ไขปัญหาและการผนึกกำลังในระดับสูงและซับซ้อนเพิ่มขึ้น โดยผ่านการอภิปราย การทำงานร่วมกัน และการคิดค้นใหม่ แม้ว่าจะเป็นการถกเถียงอภิปรายและร่วมมือกับคนอื่นที่รู้น้อยกว่า แต่กลุ่มคนที่รู้น้อยกว่าก็มีประสบการณ์และทักษะที่แตกต่างกันออกไป ช่วยทำให้เกิดมุมมอง แง่คิด ที่ช่วยให้กลุ่มสรุปแก้ปัญหาและทำงานได้ดีขึ้น มากกว่าการคิดโดยผู้นำหรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเพียงไม่กี่คน

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8


 

ป้ายกำกับ: , , ,

ยุทธวิธีในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นด้านผู้รับสินบน


1.) การทำกฏหมายพาณิชย์และกฏระเบียบทางด้านธุรกิจให้ง่าย ชัดเจน ไม่เปิดช่องให้เจ้าหน้าที่รัฐเลือกตีความเพื่อเรียกเงินจากบริษัทเอกชนได้เช่น ที่สมาคมผู้ประกอบการแห่งชาติของประเทศอิคัวดอร์ได้ประชุมระดมความเห็นจากหอการค้า สมาคมอุตสาหกรรม กรมแรงงาน สหภาพแรงงาน หน่วยราชการ และองค์กรพัฒนาเอกชน มาช่วยกันแก้ไขกฎหมายพาณิชย์ ทั้งที่เกี่ยวกับการผลิต การค้าระหว่างประเทศ รกำหนดต้นทุน การโอนเทคโนโลยี ให้เป็นกฎหมายที่ง่ายชัดเจน ทำให้เจ้าหน้าที่รัฐมีโอกาสทำทุจริตคอรัปชันได้ยาก

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,