RSS

มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทย

12 เม.ย.

1.ข้อเสนอของคณะทำงานองค์กรพัฒนาเอกชน THAITOPIC.COM

1) การเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ของหน่วยงานราชการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยฉพาะด้านที่เกี่ยวกับงบประมาณ โครงการให้สัมปทาน จัดซื้อจัดจ้าง การรับสมัครคนเข้าทำงาน ฯลฯ

2) การบังคับใช้กฎหมายเพื่อต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่นและมอบอำนาจ หรือเสริมความเข้มแข็งให้หน่วยงาน ซึ่งดูแลป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นให้สามารถทำงานได้อย่างปเนอิสระ

3) การผลักดันกฎหมายทีจะมีส่วนที่จะลดการทุจริตคอรัปชั่น เช่น พรบ.การจัดเก็บภาษีทรัพย์สินและมรดก ที่เน้นการจัดเก็บในอัตราก้าวหน้าผู้มีทรัพย์สินรายได้สูงต้องเสียภาษีในอัตราสูง

4) การส่งเสริมความกล้าหาญทางจริยธรรมในการเปิดเผยเปิดโปงกลโกงและวิธีการทุจริตคอรัปชั่น ควบคู่ไปกับการคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลและปกป้องพยาน

5) การกำหนดโทษและบทลงโทษผู้ทุจริตคอรัปชั่นของเจ้าหน้าที่รัฐให้รุนแรงขึ้น และให้มีอายุความที่จะสอบสวนดำเนินการได้ยาวนานขึ้น (ไม่ใช่หมดอายุความแค่ 20 ปี)

6) การปฏิรูปการศึกษาและสื่อสารมวลชน เพื่อเปลี่ยนแปลงทัศนคติ ความเชื่อ จากการเคารพนับถือบุคคลี่มีทรัพย์สินหรือมีอำนาจมาเป็นการเคารพนับถือคนที่คุณงามความดี

7) การสร้างกลไกการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบโครงการ เช่น การจัดระบบประชาพิจารณ์โครงการ

8) การกำหนดกฎจรรยาบรรณและการส่งเสริมให้มีการใช้จรรยาบรรณในวิชาชีพทั้งในภาคราชการและธุรกิจเอกชน

2.ข้อเสนอแนะของศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะลี

1)ตั้งคณะกรรมาธิการอิสระขึ้นมาตรวจสอบ ในต่างประเทศเมื่อเจ้าหน้าที่รฐบาลถูกกล่าวหาว่าทุจริตคอรัปชั่น จะมีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบในประเทศ การปกป้องก็ดี การตั้งคนในรัฐบาลขึ้นมาตรวจสอบก็ดี แก้ปัญหาไม่ได้ ในครั้งรัฐบาลชวนมีการทุจริตในกระทรวงสาธารณสุข เดิมจะตั้งผู้ตรวจราชการกระทรวงเป็นประธานคระกรรมการตรวจสอบ ซึ่งก็คงจะไม่มีน้ำยาอะไร ต่อมาคุณชวนได้ตั้งนายแพทย์บรรลุ ศิริพานิช เป็นประธานตรวจสอบ จึงได้เรื่องได้ราวถึงขั้นรัฐมนตรีถูกศาลตัดสินจำคุก เนื่องจากโครงสร้างการเมืองการบริหารประเทศเป็นการรวบอำนาจเบ็ดเสร็จ จะมีกรณีกล่าวหาว่า ทุจริตคอรัปชั่นผูดขึ้นมาอีกเรื่อยๆ นายกรัฐมนตรีจะไปเป็นผู้ปกป้องเองคงจะไม่ไหว เสียเวลาทำงาน และคนไม่เชื่อ ควรจะมีการตั้งคณะกรรมการอิสระขึ้นมาตรวจสอบ

2) ส่งเสริมสื่อมวลชนให้มีอิสระในการตรวจสอบ ควรมีการตั้งกองทุนวิจัยเพื่อสื่อมวลชน เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายของนักข่าวใรการสืบค้นข้อมูล ในขระที่อำนาจพยายามปิดกั้นและครอบงำสื่อมวลชน สังคมควรเคลื่อนไหวสนับสนุนสื่อมวลชนทุกๆทาง ทั้งทางกำลังใจ กำลังทางสังคม กำลังทางปัญญา และกำลังทรัพย์ ด้วยการร่วมบริจาคอย่างกว้างขวาง เข้ากองทุนวิจัยเพื่อสื่อมวลชน จะเกิดพลังสังคมในการตรวจสอบทุจริตคอรัปชั่น เพราะเครื่องมือหยุดยั้งทุจริตคอรัปชั่นที่ชะงักที่สุด คือ สื่อมวลชนที่อิสระ กล้า และสามารถตรวจสอบได้ฃ

3) ออกจากโครงสร้างอำนาจเบ็ดเสร็จ เป็นไปไม่ได้เลยที่การมีอำนาจเบ้ดเสร็จแล้วจะไม่ทำผิด แต่โครงสร้างอำนาจแบบเบ็ดเสร็จจะกำหนดสิ่งที่ตามมา การหลุดเข้าไปสู่ โครงสร้างมรณะ ทำให้แม้แต่คนที่เคยเป็นคนดีก็อาจเสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติคุณได้

ในสังคมที่ซับซ้อนและยาก การใช้อำนาจแก้ปัญหา นอกจากแก้ไม่ได้แล้ว ยังจะทำให้เกิดปัญหาตามมาเป็นลูกโซ่ และนำตัวเองเข้าไปสู่ โครงสร้างมรณะ เพราะอำนาจอื่นๆ รุมรัด

การจะแก้ไขปัญหาสังคมี่ยากและซับซ้อนได้ จะต้องเปิดพื้นที่ทางสังคม และพื้นที่ทางปัญญาอย่างกว้างขวาง แล้วจัดความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรต่างๆ ให้เป็นไปตามที่สังคมต้องการ โดยอาศัยรัฐธรรมนูญเป็นหลัก ก็จะสามารถออกจากโครงสร้างอำนาจเบ็ดเสร็จ หรือโครงสร้างคอรัปชั่นได้

4) ปฏิวัติจิตสำนึก – ปฏิวัติทางศีลธรรม วิกฤติคอรัปชั่นเป็นส่วนหนึ่งของวิกฤติการณ์ใหญ่ คือ วิกฤติทางศีลธรรม เริ่มจากมิจฉาทิฎฐิที่เอาโลภจริตเป็นเครื่องขับเคลื่อนการพัฒนา หรือดังคำพระราชนิพนธ์เรื่องพระมหาชนกที่ทรงเรียกว่า โมหภูมิ หรือภูมิแห่งความหลง ทำให้เกิด เมืองอวิชชา ขึ้น เมืองอวิชชาก็คือ สังคมที่วิกฤติทางศีลธรรม ผู้คนถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นใหญ่ มือใครยาวสาวได้สาวเอา โกงได้โกงเอา แย่งชิงทำร้ายกัน เอาเปรียบเด็ก เอาเปรียบสตรี เอาเปรียบผู้ด้อยโอกาส ส่งเสริมการพนันและอบายมุขอื่นๆ ทำลายสิ่งแวดล้อม ทำลายวัฒนธรรม และศีลธรรมอันดี ทั้งหมดเพื่อเงิน เพราะเป็นการพัฒนาด้วย เงินนิยม ในขณะที่ศาสนาสอนว่า การประหยัดเป็นคุณธรรม สันตฏฐีธรรมเป็นของดี การพัฒนาปัจจุบันส่งเสริมให้กินมากๆ ใช้มากๆ ใช้โทรศัพท์มือถือมากๆ ส่งเอสเอ็มเอสให้มากๆ เข้าไว้ เพื่อจะเอาเงินออกจากกระเป๋าของคนทั้งปวง การอยากมีอำนาจเบ็ดเสร็จก็มาจากโลภะ

อกุศลมูล หรือต้นเค้าแห่งความชั่ว คือ โลภะ โทสะ โมหะนั้นครบวงจนเลยทีเดียว โลภะ คือ เงิน โทสะ คือ อำนาจ โมหะ คือ มิจฉาทิฏฐิ เมื่อสังคมถูกขับเคลื่อนด้วยอกุศลมูล วิกฤติศีลธรรมจึงหนีไม่พ้นวิกฤติคอรัปชั่นปเนส่วนหนึ่งของวิกฤติศีลธรรม

การที่เราจะหลุดออกจากวิกฤติคอรัปชั่นและวิกฤติใหญ่ได้ลึกๆแล้วเราต้องการปฏิวัติทางจิตสำนึก ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิวัติทางศีลธรรม ถ้าขาดศีลธรรมเสียแล้ว แล้วไปแก้ปัญหาอะไรต่างๆ นอกจากแก้ไม่ได้แล้ว ยังทำให้ปัญหาบานปลายกลายเป็นอื่น

ศาสตราจารย์นายแพทย์ประเวศ วะสี ได้สรุปว่า

ขณะนี้การปฏิวัติจิตสำนึก หรือการสร้างจิตสำนึกใหม่เป็นกระแสโลกที่ใหญ่พอสมควร และกำลังใหญ่มากขึ้นเรื่อยๆ การสร้างจิตสำนึกใหม่ไม่เจ็บปวดอะไรเลยตรงข้ามทำให้เกิดความสุขและมิตรภาพอันไพศาล อันจะยังให้เกิดการอยู่รวมกันด้วยสันติสุข

จิตสำนึกใหม่ และจิตสำนึกทางศีลธรรม จะพาเราออกจากโครงสร้าง ที่ทำให้เกิดวิกฤติคอรัปชั่น และวิกฤติศีลธรรม ไปสู่สังคมที่เป็นธรรมและสันติ

ข้อเสนอแนะของนักวิชาการคนอื่นๆ

ศ.ดร. ปรัดี เกษมทรัพย์ อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ อาจารย์พิเศษคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เสนอแนวคิด เรื่อง คอรัปชั่น ปัญหาของสังคม ไว้ตอนหนึ่งว่า

คอรัปชั่นจะมีความหมายทางราชการ มากกว่าทางธุรกิจ เพราะธุรกิจจะมีความเป็นเจ้าของ ซึ่งการจะตรวจสอบคอรัปชั่นโดยระบบของประชาธิปไตยก็ต้องหวังพึ่งฝ่ายนิติบัญญัติเป็นผู้เข้ามาควบคุม แต่วันนี้ฝ่ายนิติบัญญัติก็กุดไปหมด สภาเงียบไปหมด

จะต้องคิดว่า ต้องทำอย่างไรที่จะทำให้ประชาชนมีความสนใจและติดตามตรวจสอบปัญหาการคอรัปชั่น เราไม่อาจหวังให้ 70 กว่าจังหวัดเหมือนกันหมด แต่ กทม. ควรจะทำเป็นตัวอย่าง เพราะมีมหาวิทยาลัยอยู่มาก จึงอยากจะปลุกระดมมวลชนในมหาวิทยาลัยให้สนใจติดตามปัญหาการคอรัปชั่นให้มาก คนที่เป็นอาจารย์ก็อย่าคิดที่จะสอนหนังสือหรือหาความรุ้เพื่อตัวเองเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องนำความรู้มาช่วยเหลือสังคม เนื่องจากในขณะนี้ สภาพสังคมมีลักษณะของความสับสน และเทิดทูนคนรวย โดยไม่คำนึงว่า คนๆนั้นร่ำรวยมาอย่างไร

ถ้าเราสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้สึกว่า สามารถทำกิจการอาชีพได้ดดยที่ไม่ต้องไปหวังพึ่งคนอื่นไม่ต้องร่ำรวย พออยู่พอกิน และให้เขารู้สึกว่า การไปออกเสียงเลือกตั้งเป็นการไปกำหนดชะตากรรมของประเทศ การเมืองไม่ใช่เรื่องของอำนาจเพียงอย่างเดียว แต่จะต้องมีคุณธรรมด้วย หรือสังคมที่ดีคือสังคมที่มีศีลธรรม ใครโกงเอาเข้าพกเข้าห่อเป็นสิ่งที่ไม่ดี ปัญหาคอรัปชั่นจะเบาบางลง และจะไม่มีใครที่จะมาใช้ระบบเผด็จการกับประชาชนได้

มหาวิทยาลัยจึงจะต้องเป็นผู้นำที่จะต้องปลูกฝังสิ่งเหล่านี้ให้กับสังคม ยุคนี้เป็นประชาธิปไตย ครูบาอาจารย์จะต้องขยันพูดกันหน่อย พูดแล้วอาจจะถูกมองว่า ขัดหูคน และเป็นผู้ทรยศ แต่ระบอบประชาธิปไตยจะต้องมีการฟังเสียงของผู้ที่คิดไม่เหมือน รวมทังจะต้องรู้สึกว่าในทางการเมืองทุกคนมีความเท่าเทียมกัน มีสิทธิที่จะแสดงความคิดเห็นที่แตกต่างกันออกไป

อาจารย์ประสิทธิ ปิวาวัฒนาพานิช จากคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้เขียนบทความเรื่อง กฎหมายระหว่างประเทศกับมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่น และให้ข้อเสนอสำหรับประเทศไทยไว้ตอนหนึ่งว่า

นอกเหนือจากปฏิบัติตามมาตรการต่างๆที่องค์การระหว่างประเทศ เช่น สหประชาชาติ, ธนาคารโลกเสนอ รัฐบาลควรจัดทำร่างกฎหมายคุ้มครองเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ให้ข้อมูลหรือให้เบาะแสเกี่ยวกับการใช้อำนาจมิชอบหรือทุจริตของเจ้าหน้าที่ด้วยกันเองภายในองค์กรอย่างในบางประเทศ เช่น ประเทศสหรัฐอเมริกาได้มีกฎหมายที่เรียกว่า Whistle blower’s Act (กฎหมายป้องกันพยานที่แฉโพยการทุจริตคอรัปชั่นของผู้มีอำนาจเหนือกว่าในองค์กร) รวมถึงการจัดทำประมวลจรรยาบรรณ (Code of Conducts) แก่ข้าราชการทุกองค์กร ทั้งนี้อาจอาศับประมวลจรรยาบรรณที่จัดทำโดยสมัชชาใหญ่ที่เรียกว่า The International code of Conduct for Public Officials ปี ค.ศ. 1996 เป็นแนวทางก็ได้

รัฐบาลไทยควรริเริ่มให้มีการทำความตกลงระหว่างประเทศ หรือกระตุ้นให้มีการจัดประชุมระหว่างประเทศ โดยเปิดโอกาสให้ผู้แทนของรัฐ นักวิชาการ และนักพัฒนาองค์กรเอกชน NGOs ได้ประชุมร่วมกันในลักษณะเป็น Workshop ในหมู่ประเทศอาเซียนเกี่ยวกับมาตรการความร่วมมือระหว่างประเทศในด้านต่างๆ เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นอกจากนี้แล้ว ควรมีการทำดัชนีชี้วัดการทุจริตซึ่งในปัจจุบันมีด้วยกันหลายวิธี เช่น The Corruption Perception Index (CPI) ซึ่งได้รับการสนับสนุนโดยองค์การเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ Transparency International ที่ดูแลตรวจตราการทุจริตคอรัปชั่นโดยตรงหรือของธนาคารโลกที่มีการเสนอให้สำรวจข้อมูล

รวมทั้งวิธีการที่เรียกว่า Victimization Methodology อันเป็นวิธีการที่เก็บข้อมูลจากผู้ที่ประสบการณ์ตรงจากการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐเรียกสินบนหรือทุจริต

ที่มา นโยบายรัฐบาลด้านเศรษฐกิจ :
การทับซ้อนของผลประโยชน์ทางธุรกิจ (Conflict of Interest)
วิทยากร เชียงกูล
ISBN 974-449-285-6

/-/-/Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: