RSS

Daily Archives: เมษายน 16, 2008

biotechnology เทคโนโลยีชีวภาพbiotechnology เทคโนโลยีชีวภาพ

= เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับการใช้สิ่งที่มีชีวิต (เช่น พวกจุลชีพ จุลินทรีย์ต่างๆ) ในกระบวนการทางอุตสาหกรรมการแพทย์ และทางวิทยาศาสตร์ เพื่อปรับปรุงพัฒนาพันธุ์ตลอดจนสร้างผลผลิตใหม่ๆ เป็นวิชาที่มีศักยภาพในการพัฒนาสูง ที่กำลังมีบทบาทในการเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าของโลกมาก

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

barriers to entry (exit) – สิ่งกีดขวางการแข่งขันจากหน่วยธุรกิจที่เล็กกว่า


barriers to entry (exit) – สิ่งกีดขวางการแข่งขันจากหน่วยธุรกิจที่เล็กกว่า เช่น การที่บริษัทขนาดใหญ่ผูกขาดสัมปทานบ่อน้ำมัน สัมปทานคลื่นวิทยุและคลื่นโทรทัศน์ การที่บริษัทเล็กไม่ได้เปรียบจากการประหยัดจากขนาด (economies of scale) ที่บริษัทขนาดใหญ่สามารถผลิตสินค้าจำนวนมากได้ต้นทุนต่ำกว่าบริษัทเล็ก บริษัทใหญ่สามารถลงทุนโฆษณาจำนวนมากจนสร้างชื่อเสียงให้ผู้บริโภคติดใจได้มากกว่าบริษัทเล็ก ทั้งนี้ทำให้เกิดการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม ที่ผู้ผลิตขนาดกลาง ขนาดเล็ก ผู้บริโภคเป็นฝ่ายเสียเปรียบ และประเทศโดยรวมได้ประโยชน์ลดลง

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

attention economics (attention mechanics)


attention economics (attention mechanics) ทฤษฎีซึ่งเสนอว่าทรัพยากรที่มีจำกัดมากที่สุดหรือมากยิ่งกว่าทรัพยากรธรรมชาติ คือ ความเอาใจใส่ในโลกสมัยใหม่ อันเนื่องมาจากการมีข้อมูลข่าวสารล้นเกิน มีการแข่งขันกันในเรื่องเวลา และการหาประโยชน์แบบตัวใครตัวมันมาก ทำให้มนุษย์ขาดแคลนความเอาใจใส่และต้องการความเอาใจใส่จากผู้อื่น นักบริหารธุรกิจมองว่าในยุคใหม่ การรู้จักดูแลเอาใจใส่ความต้องการของลูกค้าจะเป็นยุทธศาสตร์การตลาดที่สำคัญอันใหม่ แนวคิดนี้สะท้อนแนวคิดแบบแปลงทุกอย่างให้เป็นสินค้าของระบบทุนนิยม ขณะที่แนวคิดพัฒนาทางเลือกมองว่า ในสังคมแบบไม่ใช่ทุนนิยมนั้น สมาชิกในครอบครัว เครือญาติ และชุมชนจะเอาใจใส่กัน โดยไม่ได้ตีออกมาเป็นมูลค่า หรือต้องมีการจัดการขายบริการแบบทุนนิยม

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

action planning – การวางแผนเชิงปฏิบัติการ


action planning – การวางแผนเชิงปฏิบัติการ =

เทคนิคการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งใช้การสำรวจและกระบวนการทำกิจกรรมของกลุ่ม มีเป้าหมายเพื่อพัฒนาระดับแรงจูงใจในการทำงาน,การสื่อสารภายใน และการร่วมมือกันของพนักงานในองค์กร ให้สามารถทำงานตามแผนได้ดียิ่งขึ้น
ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา – –  กรุงเทพฯ ; สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

altruism – การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม


altruism – การเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
= แนวคิดและพฤติกรรมของมนุษย์ซึ่งมีอยู่จริง อาจจะเป็นผลมาจากวิวัฒนาการของมนุษย์ใช้ชีวิตแบบรวมหมู่ ต้องพึ่งพาอาศัยกันมาเป็นเวลาช้านาน แนวคิดนี้ขัดแย้งกับแนวคิดความมีเหตุผลทางเศรษฐกิจของตนที่นักเศรษฐศาสตร์กร ะแสหลักใช้เป็นสมมติฐานว่าคนทุกคนทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของตนเอง การศึกษาเศรษฐศาสตร์เชิงพฤติกรรม พบว่า บ่อยครั้งที่คนไม่ได้ตัดสินใจแบบเห็นแก่ตัวเสมอไป และการที่คนทำเพื่อประโยชน์ส่วนรวมนั้น ตัวเขาเองก็ได้ประโยชน์ด้วย เช่น รู้สึกพึงพอใจ, ทำให้ความขัดแย้งทางสังคมลดลง

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ความเคลื่อนไหว 16 เม.ย.2551 การขับเคลื่อนของโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า


ช่วงส่งท้ายวันหยุดสงกรานต์ คุณนิดแห่งชมรมศึกษาฯ ได้นัดพบกับคุณพนัส ปรีวาสนา พี่ชายของเธอจากมหาวิทยาลัยมหาสารคามเพื่อปรึกษาหารือถึงทิศทางและการขับเคลื่อน “โครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า” ซึ่งได้มีการพบปะพูดคุยกันที่สวนสุขภาพ อ.เมือง จ.มหาสารคาม

photo

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

commune คอมมูน สหการ ประชาคม


commune คอมมูน สหการ ประชาคม

commune คอมมูน สหการ ประชาคม
= กลุ่มคนหรือกลุ่มครอบครัวที่มาชีวิตร่วมกันแบบสหกรณ์ เพื่อแบ่งปันทรัพยากรและความรับผิดชอบร่วมกัน เพื่อลดต้นทุน ประหยัดเวลาและสร้างความรู้สึกสามัคคีและอบอุ่นแบบสังคมบุพกาลในอดีต คอมมูนมีหลายรูปแบบในหลายยุคสมัย ทั้งที่มีพื้นฐานความเชื่อทางศาสนา วัฒนธรรม เผ่าพันธุ์ และคติความเชื่อทางการเมือง เช่น กลุ่มความเชื่อทางศาสนาในสหรัฐฯ คอมมูนในอิสราเอล คอมมูนในประเทศสังคมนิยม ฯลฯ

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8


 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,