RSS

Daily Archives: เมษายน 20, 2008

การเรียนรู้และการตื่นตัวของประชาชน สำคัญกว่าตัวรัฐธรรมนูญ


ปัญหาการร่างรัฐธรรมนูญและการปฏิรูปการเมืองควรถือเป็นวาระแห่งชาติ ที่มีการรณรงค์ให้ประชาชนเข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องการปฏิรูปรัฐธรรมนูญ และการปฏิรูปทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม อย่างกว้างขวางที่สุดเท่าที่จะทำได้ ทั้งโดยการจัดประชุมเวทีย่อย เวทีใหญ่ต่างๆ และโดยการแลกเปลี่ยนผ่านรายการ เช่น วิทยุ โทรทัศน์ อินเตอร์เนต แฟกซ์ ไปรษณีย์ ฯลฯ  เพื่อสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ขนานใหญ่ที่จะทำให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและตื่นตัวทางการเมืองเพิ่มขึ้น จะทำให้เกิดภูมิปัญญาแบบรวมหมู่ที่ลึกซึ้งกว้างขวางกว่าการพึ่งนักกฎหมายผู้เชี่ยวชาญเพียงไม่กี่คน

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ประสบการณ์แก้ไขปัญหาคอรัปชั่นของประเทศสิงคโปร์


วิทยากร เชียงกูล

ประเทศสิงคโปร์ในยุคก่อนที่นาย ลี กวน ยิว จะชนะการเลือกตั้งขึ้นมาเป็นนายกรัฐมนตรีในปี ค.ศ.1959 (พ.ศ.2502) ปเนประเทศที่ปัญหาคอรัปชั่นโดยนักการเมืองและข้าราชการเหมือนประเทศอื่นๆในเอเชีย แต่หลังจากการบริหารประเทศโดยนายกรัฐมนตรีลี กวน ยิว ผู้นำที่มีการศึกษาและจิตสำนึกในการพัฒนาประเทศชาติสูง การรณรงค์และป้องกันการปราบปรามการค อรัปชั่นถือเป็นเรื่องจำเป็นที่จะต้องทำเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมของสิงคโ ปร์ซึ่งเป็นประเทศที่เล็กมากให้อยู่รอดได้ ในตอนสร้างชาติใหม่ๆนั้น สิงคโปร์ต้องเผชิญกับปัญหาหลายด้าน เช่น การเป็นประเทศเล็กที่แทบไม่มีทรัพยากรธรรมชาติเลย มีประชาชนหลายเชื่อชาติทั้งจีน มาเลเซีย อินเดีย เคยรวมกับประเทศมาเลเซียอยู่ระยะหนึ่งแต่มีปัญหาความขัดแย้ง ความระแวงระหว่างชาวมาเลเซียและชาวจีนจนต้องแยกตัวออกมา ดังนั้น ความสำนึกของประชาชนและปัญญาชนชาวสิงคโปร์เป็นเรื่องความจำเป็นต้องร่วมมือก ันสร้างชาติให้เข้มแข็งเพื่อที่ประเทศและประชาชนจะอยู่รอดได้จึงมีสูง

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

butterfly effect


butterfly effect คำเปรียบเทียบว่า สาเหตุเพียงเล็กน้อยอาจทำให้เกิดผลที่ใหญ่หลวงได้ โดยยกมาจากตัวอย่างว่าผีเสื้อขยับปีกในญี่ปุ่นจะมีผลทำให้เกิดพายุในอังกฤษได้ในที่สุด แนวคิดนี้มองว่าทุกสรรพสิ่งในโลกนี่มีความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน แนวคิดนี้สัมพันธ์โดยตรงกับทฤษฎีความไร้ระเบียบ

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อธิบายศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนา, – – กรุงเทพฯ : สายธาร, 2550.
ISBN : 978-974-94365-7-8

 

ป้ายกำกับ: , , ,