RSS

งบอุดหนุนพรรคการเมืองและองค์กรทางการเมือง

21 เม.ย.

วิทยากร เชียงกูล

    การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทางการเมือง เป็นสิ่งที่ควรสนับสนุน เพราะงบที่ฝ่ายนิติบัญญัติหรือรัฐสภาได้รับยังเป็นสัดส่วนที่น้อยมาก เทียบกับที่ฝ่ายบริหารได้รับ รวมทั้งไม่มีงบให้ฝ่ายบริหารเพื่อการพัฒนาการเมือง นอกจากงบเลือกตั้งและการประชาสัมพันธ์การเลือกตั้งที่มหาดไทยเป็นผู้ใช้ เราต้องยอมรับว่าเวลานี้การเมืองเรายังด้อยกว่าการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ดังนั้นถ้าจะหาทางแบ่งงบประมาณพัฒนาเศรษฐกิจมาพัฒนาทางเมืองมากขึ้นย่อมเป็นสิ่งที่สมควร

งบพัฒนาการเมืองนี้ไม่ควรให้เฉพาะพรรคการเมือง ควรครอบคลุมถึงองค์กรอื่นๆ เช่น สหภาพแรงงาน สมาคม สหพันธ์องค์กรนักศึกษา องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรประชาชนกลุ่มต่างๆด้วย เพราะคนที่มีส่วนพัฒนาการเมือง ไม่ใช่แต่เฉพาะพรรคการเมืองเท่านั้น องค์กรประชาชน สมาคมสถาบัน องค์กรต่างๆก็มีบทบาทในการพัฒนาทางการเมืองที่สำคัญเช่นกัน รัฐบาลจึงควรจัดสรรงบประมาณไว้ให้การสนับสนุนพวกเขาด้วย โดยถือเป็นงบพัฒนาในด้านเศรษฐกิจสังคมได้ด้วยในขณะเดียวกัน เพราะการพัฒนาทางการเมืองเป็นเรื่องที่เชื่อมโยงกันกับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม

ในทางปฏิบัติ รัฐบาลน่าจะจัดสรรงบประมาณเพื่อการพัฒนาการเมืองโดยตรงก้อนหนึ่ง อีกทางหนึ่งก็คือ ให้ผู้เสียภาษีรายได้สามารถบริจาคให้พรรคการเมือง และองค์กรสมาคมต่างๆโดยใช้เงินจำนวนนี้ไปหักเป็นค่าลดหย่อยออกจากรายได้สุทธิในการคำนวณเสียภาษีเหมือนการบริจาคให้มูลนิธิการกุศล โดยทางการอาจสำรวจและประกาศรายชื่อองค์กร สมาคม ที่ดำเนินการเพื่อประโยชน์สาธารณะจริงจัง ให้ผู้เสียภาษีเลือกบริจาคได้ และใช้ใบเสร็จจากการบริจาคนั้นมาใช้หักค่าลดหย่อนภาษีได้

การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาทางการเมือง อาจแบ่งเป็น 2 ส่วน ส่วนหนึ่งให้พรรคการเมือง ส่วนหนึ่งให้องค์กรประชาชนที่ไม่ใช่พรรคการเมือง ซึ่งควรจะต้องมีการจัดตั้งองค์กรกลางเพื่อประชาธิปไตย หรือเพื่อพัฒนาการเมืองเป็นการถาวร องค์กรกลางนี้นอกจากจะให้มีหน้าที่ส่งเสริมการศึกษา เรื่องประชาธิปไตยและดุแลการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมแล้ว ก็ควรทำหน้าที่ในการพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุน รวมทั้งทำหน้าที่เป็นผู้ตรวจสอบ การใช้จ่ายทั้งของพรรคการเมืองและองค์กรต่างๆ ที่รับเงินสนับสนุนจากทางการ องค์กรกลางเพื่อการพัฒนาการเมืองนี้ควรตั้งเป็นองค์กรอิสระ ทำนองรัฐวิสาหกิจ หรือองค์กรกึ่งรัฐ การแต่งตั้งผู้อำนวยการและคณะกรรมการน่าจะมาจากรัฐสภา  โดยมีคณะกรรมการสรรหาแล้วเสนอผ่านประธานรัฐสภา ให้สมาชิกรัฐสภาลงมติเห็นชอบด้วย เมื่อแต่งตั้งไปแล้ว ต้องให้อิสระในการทำงาน พ้นตำแหน่งตามวาระหรือเมื่อมีการร้องเรียนเรื่องประพฤติมิชอบ และมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนพบว่าผิดจริง จึงให้พ้นวาระได้

การให้เงินอุดหนุนพรรคการเมือง ไม่ควรให้เป็นก้อนแบบจะเอาไปใช้ทำอะไรก็ได้ ควรเน้นที่การใช้จ่ายเพื่อพัฒนาการเมือง เช่น ค่าเช่าสำนักงาน ค่าวัสดุอุปกรณ์ ค่าใช้จ่ายสำนักงาน  ค่าจ้างเจ้าหน้าที่ประจำ ค่าซื้อหนังสือพิมพ์ หนังสือและข้อมูลข่าวสารต่างๆ ค่าไปรษณีย์ โทรศัพท์ ค่าพิมพ์เอกสาร จัดประชุม อบรมสัมมนาปาฐกถา อภิปราย การจัดรายการทางวิทยุ-โทรทัศน์ หรือลงโฆษณาในหน้าหนังสือพิมพ์ โดยพรรคการเมืองต้องเสนอบัญชีค่าใช้จ่ายให้องค์กรกลางเพื่อการพัฒนาการเมือง และประชาชนสามารถขอไปตรวจสอบได้ การให้เงินอุดหนุนพรรคการเมืองควรให้เฉพาะพรรคที่มีผู้แทนเข้ามาในสภาเท่านั้น เพื่อป้องกันการตั้งพรรคการเมืองขึ้นมาเพียงเพื่อหาเงินอุดหนุน และเพื่อป้องกันไม่ให้พรรคเล็กเสียเปรียบพรรคใหญ่มากเราอาจจะตั้งงบเป็น 2 ส่วน คือ 1. งบค่าใช้จ่ายพื้นฐานขั้นต่ำที่ทุกพรรคได้เท่ากัน 2. งบตามสัดส่วนจำนวนของสมาชิกสภาผู้แทนของแต่ละพรรค

    การให้เงินอุดหนุนองค์กรที่ไม่ใช่พรรคการเมือง อาจใช้วิธีตั้งงบรวมไว้ที่องค์กรกลางเพื่อการพัฒนาการเมือง และให้องค์กรต่างๆเสนอโครงการแผนงานมายังองค์กรกลางเพื่อการพัฒนาการเมืองว่า องค์กรของตนขอเสนอแผนงาน โครงการให้การศึกษารณรงค์ทางการเมืองและสังคมอย่างไรบ้าง ต้องเสียค่าใช้จ่ายอย่างไร และขอสนับสนุนอะไรบ้าง องค์กรกลางก็จัดสรรให้ไปตามที่เห็นสมควรคอยติดตามประเมินผลการใช้จ่ายและรายงานต่อประชาชนด้วย

ที่มา …จาก
วิทยากร เชียงกูล – ปฏิรูปการเมือง.– กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2540.
152 หน้า
ISBN 974-89872-7-2

+ +

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: