RSS

Daily Archives: เมษายน 22, 2008

ขอเชิญร่วมบริจาคโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า


โครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า

1. ความเป็นมา

สืบเนื่องจากขณะนี้สถิติการอ่านหนังสือของเด็กไทย ลดลง ซึ่งเป็นที่น่าตกใจมาก คือปีละ 6-7 บรรทัด แน่นอนผลสะท้อนตรงนี้ คงจะไม่สามารถนำไปสู่การพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าทัดเทียมประเทศอื่นๆได้ ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล ศูนย์ศึกษาศิลปะธรรมชาติเด็กรักป่าจังหวัดสุรินทร์ คุณพนัส ปรีวาสนา แห่งมหาวิทยาลัยมหาสารคาม และคุณเฉลิมเกียรติ สอนคำแก้ว ตลอดจนผู้ร่วมในอุดมการณ์เดียวกัน อยากที่จะเห็นอนาคตของชาติ นั่นก็คือเด็กไทย ได้รับการปลูกฝังและส่งเสริมให้เด็กไทย เน้นการรักการอ่านหนังสือ มากยิ่งๆ ขึ้น ซึ่งนอกจากจะอ่านในตำราเรียนแล้ว ยังมีหนังสืออีกมากมายที่ประเทืองปัญญาชี้ช่องทางอนาคตที่ก้าวไกลแก่เยาวชนไทยต่อไป จึงทำให้เกิดการดำเนินงานโครงการ ผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า ขึ้น

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: ,

คำคมเกี่ยวกับความสุขของนักปราชญ์-นักเขียนหลายยุค (๗)


Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

10 คำศัพท์สังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่น่ารู้


1. deep ecology นิเวศวิทยาแบบลึก – แนวคิดที่มองสังคมสมัยใหม่เป็นสังคมแบบให้สายพันธุ์มนุษย์และผลประโยชน์ของพวกเขาอยู่เหนือสายพันธุ์และสิ่งมีชีตอื่นๆในโลก ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้อง สังคมควรจะเป็นสังคมแบบ Biocentric คือ ยอมรับว่าสิ่งมีชีวิตทุกสายพันธุ์รวมทั้งมนุษย์ซึ่งเป็นสายพันธุ์หนึ่ง ต่างก็มีคุณค่าของตัวเอง และความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กับธรรมชาติ ควรเป็นไปอย่างระมัดระวัง เพื่อมุ่งความอยู่รอดและความยั่งยืนของสิ่งมีชีวิตอื่นๆด้วย ไม่ใช่การทำทุกอย่างเพื่อผลประโยชน์ของสายพันธุ?มนุษย์เท่านั้น

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,

รูปแบบของการทุจริตคอรัปชั่น รวมทั้งผลประโยชน์ทับซ้อนในปัจจุบัน


การทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยหากดูจากภาพลักษณ์การคอรัปชั่น (Corruption perception index) ที่องค์กรเพื่อความโปร่งใสระว่างประเทศ (Transparency International) สำรวจจากทัศนะหรือการมองภาพจากกลุ่มนักธุรกิจและประชาชนนทั่วไปเป็นประจำทุกปี ก็อยู่ในเกณฑ์สูงกว่าประเทศตลาดเกิดใหม่เพื่อนบ้านอื่นๆ เช่น สิงคโปร์ ฮ่องกง เกาหลีใต้ มาเลเซีย อย่างสม่ำเสมอไม่เปลี่ยนแปลงนัก เช่น ปี พ.ศ.2545 ไทยได้คะแนน 3.2 (จากคะแนนเต็ม 10) อยู่ในลำดับที่ 64 จากประเทศทั้งหมด ในปี พ.ศ.2548 ไทยได้คะแนน 3.8 อยู่ในลำดับที่ 61 เปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ ไทยมีภาพลักษณ์การคอรัปชั่นค่อนข้างสูง แต่ที่คะแนนและลำดับดีขึ้นนิดหน่อยในช่วงปี พ.ศ.2545-2548 เพราะดัชนีนี้วัดเรื่องการคอรัปชั่แบบเก่า เช่น รับสินบน ไม่ได้ครอบคลุมเรื่องปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนที่นักธุรกิจอาจจะไม่ค่อยสนใจ หรือไม่ได้ตระหนักรับรู้มากขึ้น ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นในประเทศไทยทั้งแบบเก่าและแบบใหม่ ส่วนใหญ่เกิดมาจากโครงสร้างทางเศรษฐกิจการเมืองที่มีลักษณะผูกขาดอำนาจอยู่ในมือคนกลุ่มน้อยที่มีทั้งทุนความรู้ อำนาจทางการเมือง อำนาจในการครอบงำข้อมูลข่าวสาร ขณะที่ประชาชนส่วนใหญ่ยากจน การศึกษาต่ำ การเข้าถึงข้อมูลข่าวสารต่ำ อยู่อย่างกระจัดกระจาย มีการรวมตัวกันน้อย รวมทั้งประเทศไทยมีวัฒนธรรมแบบเล่นพรรคเล่นพวก เป็นผู้ชอบอยู่ใต้ความอุปถัมภ์ หวังพึงพาคนที่รวยกว่า หรือมีอำนาจมากกว่าที่ให้มาช่วยแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเป็นเรื่องๆ ให้กับตนได้ มากกว่าที่จะเข้าใจเรื่องสิทธิหน้าที่ของพลเมืองและความเป็นธรรมในระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างแท้จริง การแสวงหาผลประโยชน์ของผู้มีอำนาจหากรู้จักแบ่งให้ผู้อยู่ให้อุปถัมภ์ด้วยมักถูกถือว่าเป็นเรื่องปกติ

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,