RSS

Daily Archives: เมษายน 27, 2008

แนวทางการแก้ไขปัญหาคอรัปชั่น จากข้อเสนอแนะ ADB


แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น จากข้อเสนอแนะของธนาคารเพื่อการพัฒนาแห่งเอเชีย (ADB)

วิทยากร เชียงกูล

การป้องกันคอรัปชั่นในภาครัฐ อาจจะทำได้ด้วยมาตรการที่มุ่งกำจัดจุดอ่อนของระบบ และเสริมสร้างความเข้มแข็งและคุณธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ เช่น วิธีการคัดเลือกและการพัฒนาเจ้าหน้าที่รัฐ ต้องประกาศให้ทราบทั่วกัน ดำเนินการอย่างโปร่งใส และคัดคนตามความสามารถ การปรับเงินเดือนเจ้าหน้าที่รัฐให้สูงขึ้น  เป็นวิธีเพิ่มแรงจูงใจให้คนเก่งเข้ามาสมัครและอยู่ในอาชีพนี้ได้อย่างพอเพียงโดยไม่ต้องคอรัปชั่น การเลื่อนตำแหน่งเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูง ต้องมีวิธีประเมินผล และตรวจสอบอย่างเป็นกลาง และมีประสิทธิภาพ เพื่อป้องกันการเล่นพรรคเล่นพวก

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,