RSS

Daily Archives: เมษายน 28, 2008

การพัฒนาทางด้านจิตใจ จะช่วยการแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมได้อย่างสำคัญ


บทควาทที่ตีพิมพ์ใน นสพ. ผู้จัดการรายสัปดาห์ 13 เมษายน 2551 18:51 น.

ปัญหาความคิดจิตใจของคนเชื่อมโยงกับปัญหาของสังคม

คนไทยยังสนใจศึกษาเรื่องจิตวิทยา การพัฒนาความฉลาด (วุฒิภาวะ) ทางอารมณ์ และความฉลาดทางด้านจิตสำนึกเพื่อสังคม ค่อนข้างน้อยอย่างน่าห่วงใย แม้จะมีการลงทุนทางการศึกษา สื่อสารมวลชน และการพัฒนาทางเศรษฐกิจมาก แต่เป็นการศึกษาและสื่อสารกันในเรื่องความรู้ทางวิชาชีพ ความบันเทิง การส่งเสริมลัทธิบริโภคนิยม มากกว่าที่จะส่งเสริมการเรียนรู้จักตัวเองและพัฒนาตัวเองในทุกด้าน เป็นพลเมืองดี เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ประเทศไทยซึ่งเป็นประเทศใหญ่ มีประชากรถึง 65 ล้านคน (ใหญ่อันดับที่ 19 ของโลก) มีนักจิตวิทยา จิตแพทย์ และผู้สนใจการพัฒนาด้านความคิดจิตใจน้อย แต่มีปัญหาทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมที่เพิ่มขึ้นและซับซ้อนขึ้นมาก ปัญหาเหล่านี้มีรากฐานมาจากการที่คนส่วนใหญ่ยังโง่และเห็นแก่ตัวมากกว่าที่จ ะฉลาดรอบด้านและเห็นแก่ส่วนรวม

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,

แนวทางแก้ไขคอรัปชั่น จากข้อเสนอ Center for International private enterprise


แนวทางการแก้ไขปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น จากข้อเสนอแนะของ Center for International private enterprise (ศูนย์เพื่อธุรกิจเอกชนนานาชาติ)

วิทยากร เชียงกูล

1.มุ่งแก้ไขปัญหาระดับโครงสร้างสถาบันทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม มากกว่าการลงโทษรายบุคคล

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,