RSS

การแก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชันอย่างได้ผล

10 พ.ค.

บทความที่ตีพิมพ์ใน ผู้จัดการรายสัปดาห์ 5 พฤษภาคม 2551 03:12 น.

1. ร่างกฏหมายลูกเพื่อรองรับรัฐธรรมนูญในส่วนที่ส่งเสริมแก้ให้ประชาชนตรวจสอบแ ละถอดถอนนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐได้เพิ่มขึ้น ปฏิรูปสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ให้เป็นองค์กรที่มีกำลังคนงบประมาณและความเข้มแข็งแบบเดียวกับในสิงคโปร์และ ฮ่องกง รวมทั้งพัฒนาองค์กรอื่น เช่น สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน ผู้ตรวงการแผ่นดินของรัฐสภา ให้เข้มแข็งเพิ่มขึ้น

2. ออกกฏหมายตั้งองค์กรอิสระเพิ่มขึ้น เช่นองค์การอิสระการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ องค์กรอิสระคุ้มครองผู้บริโภค องค์กรอิสระสภาพแวดล้อมแห่งชาติ องค์กรอิสระเพื่อความโปร่งใส และปฏิรูปกระบวนการได้มาซึ่งคณะกรรมการองค์กร ให้ได้คนที่มีความรู้คู่คุณธรรม เป็นกลาง เป็นอิสระจากพรรคการเมืองจริงๆ

3. จัดสรรงบสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรประชาชน ให้ทำงานคู่ขนานร่วมมือกับองค์กรอิสระ เพราะการเคลื่อนไหวเสริมของภาคประชาชนจะเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้งานขององค ์กรอิสระประสบความสำเร็จเพิ่มขึ้น ขณะเดียวกันก็จะช่วยให้ภาคประชาชนเข้มแข็ง พัฒนาระบบประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมให้ก้าวหน้าไปมากยิ่งขึ้น

4. เร่งปฏิรูปกฏหมาย ปฏิรูปกระบวนการยุติธรรมทุกระดับ ปฏิรูประบบราชการ (โดยเฉพาะหน่วยงานด้านที่เกี่ยวข้องกับการเงิน, การใช้งบประมาณ, การออกใบอนุญาตต่างๆ) ปฏิรูประบบการศึกษา ปฏิรูปการสื่อสารมวลชน เพื่อให้กลไกการทำงานของกฏหมาย การศึกษา ระบบข้อมูลข่าวสาร มีความชัดเจน โปร่งใส มีประสิทธิภาพ ประชาชนเข้าถึงได้ง่าย เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น

5. ประชาชน นักวิชาการ ผู้ทำงาน สื่อสารมวลชนร่วมกันเรียกร้องให้หน่วยราชการเปิดเผยข้อมูลด้านงบประมาณและกา รใช้จ่ายรวมทั้งการทำสัญญาต่างๆ ของรัฐให้ประชาชนรับรู้ และเข้าถึงได้ง่าย ร่วมกันศึกษาทำความเข้าใจและเผยแพร่ความรู้ระบบเศรษฐกิจ ธุรกิจสมัยใหม่ที่มีความซับซ้อนให้ประชาชนเข้าใจและรู้เท่าทันนักการเมืองให ้มากที่สุด

6. ส่งเสริมการรวมตัวของภาคธุรกิจ ภาคประชาชนทุกฝ่าย เป็นองค์กรผู้บริโภค และองค์กรเพื่อความโปร่งใสที่เข้มแข็ง ติดตามตรวจสอบการทำงานของทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อให้เกิดระบบการบริหารที่ดีหรือธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) คือมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม เพราะการจัดตั้งองค์กรอิสระเพื่อช่วยตรวจสอบประเภทนี้ และการพัฒนาระบบบริหารที่ดี เป็นหนทางที่ป้องกันและลดการทุจริตคอรัปชั่นอย่างได้ผลทางหนึ่ง

7. ปฏิรูปและบังคับใช้กฏหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งการเมืองทั้งรัฐมนตรี สส.สว.ที่ปรึกษาเลขานุการ ฯลฯ และครอบครัวต้องโอนหุ้นที่มีเกิน 5%ให้ทรัสตีบริหารแทน และห้ามผู้มีตำแหน่งทางการเมืองเข้าไปเกี่ยวข้องที่จะเอื้อประโยชน์ให้บริษั ทที่ตนถือหุ้นอยู่ด้วย

8. ออกกฏหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการระดับสูงและคู่สมรสรายงานและเปิดเผย (DISCLOSURE) สถานะการเป็นเจ้าของทรัพย์สินตอนเริ่มเข้ารับตำแหน่ง และต้องรายงานทุกปี เพื่อความโปร่งใสให้สาธารณชนรับทราบ แก้กฏหมายให้คณะกรรมการการตรวจสอบปราบปรามคอรัปชั่นมีอำนาจเพิ่มขึ้นถ้าหากค ณะกรรมการสงสัยว่าเจ้าหน้าที่รัฐคนใด มีทรัพย์สินและพฤติกรรมการบริโภคที่ร่ำรวยผิดปกติ เจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นต้องเป็นฝ่ายพิสูจน์ว่าได้ทรัพย์สินที่เพิ่มขึ้นด้วยว ิธีการลงทุนที่สุจริตวิธีใด หากพิสูจน์ไม่ได้ อาจถูกฟ้องยึดทรัพย์สินส่วนเกินและ/หรือ ถูกลงโทษได้ อย่างเช่นกรณีของฮ่องกง

9. การใช้หลักให้ผู้เกี่ยวข้องงดการเข้าร่วมพิจารณา (RECUSAL) เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อป้องกันการลำเอียงจากผลประโยชน์ทับซ้อน รวมทั้งในการ พิจารณาจ้างคนหากกรรมการคนใดมีญาติพี่น้องของตนลงร่วมสมัคร เขาก็ต้องงดเว้น ไม่เข้าร่วมในคณะกรรมการการพิจารณาคัดเลือก

10. การกำหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรม (CODE OF ETHICS) หรือหลักเกณฑ์ทางการ ประพฤติ (CODE OF CONDUCT) สำหรับนักการเมือง ข้าราชการ และอาชีพที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์สาธารณะโดยประกาศให้สาธารณชนทราบ และอยู่ในเว็บไซด์ที่เข้าไปเปิดดูได้ตลอด หลักเกณฑ์ต้องกำหนดให้เป็นรูปธรรม

 

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: