RSS

Daily Archives: มิถุนายน 12, 2008

Clip video บรรยากาศการเยี่ยมเยือนสถานีวิทยุชุมชนเด็กรักป่า บ้านแสลงพันธุ์


Vodpod videos no longer available.

 

ป้ายกำกับ: , ,

Clip Video การคุยกันเรื่องผ้าป่าหนังสือ ภายในบ้านพัก ระหว่างหนูนิด พี่พนัส และพี่หน่อย ดอกแก้ว


Vodpod videos no longer available.


การพบปะพูดคุยทำความรู้จักกันให้มากขึ้น ภายในบ้านพักของคุณอาริยา โมราษฎร์

 

ป้ายกำกับ: , ,

Clip Video การเดินทางไปสำรวจพื้นที่ของโครงการผ้าป่าหนังสือเพื่อเด็กรักป่า เมื่อ 9 มิ.ย.2551


Vodpod videos no longer available.

ครั้งแรกกับการเดินทางไปยังเด็กรักป่า ของทีมงานชุดใหญ่ เมื่อ 9 มิ.ย.2551

 

ป้ายกำกับ:

วิกฤติความขัดแย้งและทางรอดของระบอบประชาธิปไตย


ปัญหา

การที่กลุ่มพลังการเมืองกำลังแบ่งแยกเป็น 2 ขั้วสุดโต่ง ระหว่างกลุ่มพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย และรัฐบาล นำโดยพรรคพลังประชาชน ตัวแทนของระบอบทักษิณ มีปัญหาลึกๆมาจากโครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง ที่เป็นแบบทุนนิยมผูกขาดที่เป็นบริวารของบรรษัทข้ามชาติ ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูง ความแตกต่างทางด้านทรัพย์สิน รายได้ ฐานะทางสังคม การศึกษา และรับรู้ข่าวสารในประชาชนกลุ่มต่างๆ มาก

กลุ่มชนชั้นนำทางเศรษฐกิจและการเมือง ใช้ทั้ง เงิน อำนาจ ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ซื้อเสียงและซื้อความนิยมภายใต้ระบบอุปถัมภ์จากประชาชนที่ยากจน การศึกษาและรู้ข้อมูลข่าวสารต่ำ ได้รับเลือกตั้งเข้าไปเป็นรัฐบาล ใช้อำนาจและซื้อเจ้าหน้าที่รัฐที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน ทำให้เกิดการคอรัปชั่น การหาผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างใหญ่โตกว้างขวาง เกิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นของเอกชนส่วนน้อย การเอาทรัพยากรของประเทศไปขายให้บริษัทข้ามชาติ ทำให้ประเทศและประชาชนได้รับความเสียหาย ประชาชนถูกทำให้แตกแยก อ่อนแอ ฉ้อฉล เห็นแก่ตัว ขาดจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ไม่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง อย่างเป็นประชาธิปไตย เป็นธรรม และยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,

ทฤษฎีสองสูง : “นโยบายราคาและรายได้”


โดย ดร.พิสิฎฐ ภัคเกษม
อดีตเลขาธิการสำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

แนวคิด “ทฤษฎีสองสูง” ที่นายธนินท์ เจียรวนนท์ ประธานกรรมการและประธานคณะผู้บริหาร เครือเจริญโภคภัณฑ์ กล่าวไว้คือ : สูงแรก :เน้นว่า “ราคาสินค้าเกษตรจะต้องสูง” เพราะเหตุผลที่ว่าราคาสินค้าเกษตรจะเป็นแรงขับเคลื่อนตัวสำคัญต่ออุปสงค์/อุ ปทาน หรือ Demand/Supply ของสินค้าเกษตร โดยการอาศัย “กลไกลตลาด” เป็นหลัก แต่ที่ผ่านมากล่าวได้ว่า ราคาสินค้าเกษตรในประเทศต่าง ๆ ไม่ได้เป็นไปตามหลักดังกล่าว แต่ราคาถูกกระทบและบิดเบือน ด้วยสาเหตุ 4 ประการ ดังนี้ :-

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: ,

ความขัดแย้งเชิงโครงสร้างในรัฐไทย : ความรุนแรงที่หลีกเลี่ยงไม่ได้!


เหตุการณ์การประท้วงและการตอบโต้ของฝ่ายรัฐที่เกิดขึ้นในช่วงสุดสัปดา ห์ที่ผ่านมามองจากภายนอกอาจคิดว่าเป็นที่เรื่องเกิดขึ้นตามระบอบประชาธิปไตย และสามารถตกลงประนีประนอมกันได้ด้วยเหตุ ด้วยผลอย่างสันติวิธี แต่ผู้เขียนเชื่อว่าเบื้องหลังของปัญหาเป็นความขัดแย้งเชิงโครงสร้างที่จะไม ่มีใครยอมใครและไม่อาจหลีกเลี่ยงความรุนแรงได้ในระยะยาว

Read the rest of this entry »