RSS

วิกฤติความขัดแย้งและทางรอดของระบอบประชาธิปไตย

12 มิ.ย.

ปัญหา

การที่กลุ่มพลังการเมืองกำลังแบ่งแยกเป็น 2 ขั้วสุดโต่ง ระหว่างกลุ่มพันธมิตรประชาชน เพื่อประชาธิปไตย และรัฐบาล นำโดยพรรคพลังประชาชน ตัวแทนของระบอบทักษิณ มีปัญหาลึกๆมาจากโครงสร้างเศรษฐกิจการเมือง ที่เป็นแบบทุนนิยมผูกขาดที่เป็นบริวารของบรรษัทข้ามชาติ ทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูง ความแตกต่างทางด้านทรัพย์สิน รายได้ ฐานะทางสังคม การศึกษา และรับรู้ข่าวสารในประชาชนกลุ่มต่างๆ มาก

กลุ่มชนชั้นนำทางเศรษฐกิจและการเมือง ใช้ทั้ง เงิน อำนาจ ความรู้ข้อมูลข่าวสาร ซื้อเสียงและซื้อความนิยมภายใต้ระบบอุปถัมภ์จากประชาชนที่ยากจน การศึกษาและรู้ข้อมูลข่าวสารต่ำ ได้รับเลือกตั้งเข้าไปเป็นรัฐบาล ใช้อำนาจและซื้อเจ้าหน้าที่รัฐที่เห็นแต่ประโยชน์ส่วนตน ทำให้เกิดการคอรัปชั่น การหาผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างใหญ่โตกว้างขวาง เกิดการแปรรูปรัฐวิสาหกิจเป็นของเอกชนส่วนน้อย การเอาทรัพยากรของประเทศไปขายให้บริษัทข้ามชาติ ทำให้ประเทศและประชาชนได้รับความเสียหาย ประชาชนถูกทำให้แตกแยก อ่อนแอ ฉ้อฉล เห็นแก่ตัว ขาดจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม ไม่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง อย่างเป็นประชาธิปไตย เป็นธรรม และยั่งยืนได้อย่างแท้จริง

ปัญหาไม่ได้อยู่ที่คนๆเดียว หรือกลุ่มเดียวเท่านั้น แต่อยู่ที่ระบบโครงสร้างเศรษฐกิจการเมืองแบบทุนนิยมผูกขาดที่เป็นบริวาร และระบอบคิดของชนชั้นนำทางเศรษฐกิจและการเมือง ที่มุ่งแสวงหาอำนาจและผลประโยชน์ส่วนตน โดยไม่มีจิตสำนึกและวิสัยทัศน์ในการปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจ การเมือง ให้เป็นธรรม เป็นประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วมกำหนด อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างยั่งยืน

การที่กลุ่มพันธมิตรชุมนุมเพื่อโค่นล้มกลุ่มบุคคล กลุ่มคน เป็นเพียงการแก้ปัญหาระยะสั้นเฉพาะหน้า ทางออกที่แท้จริงต้องปฏิวัติทั้งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม (คือ เปลี่ยนแปลงทางโครงสร้างอย่างถึงรากถึงโคน)เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางคุ ณภาพอย่างแท้จริง

ทางออกทางการเมือง

ประเด็นหลัก คือ ทำให้ประชาชนเป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและตื่นตัว มีความรู้ทางเศรษฐกิจการเมือง ด้วยการส่งเสริมการจัดตั้งองค์กรประชาชน เพื่อศึกษาและหาทางแก้ปัญหาของทั้งกลุ่มตน ชุมชน และประเทศชาติอย่างได้ผล ไม่จำเป็นต้องรอการแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายให้ดีกว่านี้ ไม่จำเป็นต้องรอการเลือกตั้งครั้งต่อไป ไม่ต้องรอกฎหมาย สภาชุมชนและอื่นๆ ประชาชนที่ตื่นตัวแล้วต้องเริ่มจัดตั้งกลุ่ม องค์กร ในรูปแบบต่างๆ เช่นกลุ่มศึกษาปัญหาเศรษฐกิจการเมือง กลุ่มอาชีพ กลุ่มสหภาพแรงงาน กลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ กลุ่มพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยในจังหวัดต่างๆ เป็นตัวอย่างของการจัดตั้งกลุ่มประเภทหนึ่ง แต่น่าจะคิดให้ไกลกว่าการเป็นกลุ่มเฉพาะกิจ ต้องทำให้เป็นกลุ่มที่เรียนรู้และพัฒนาได้อย่างต่อเนื่อง พึ่งตนเองได้ นำตนเองได้ มีความคิดและนโยบายแก้ไขปัญหา ทั้งในระดับท้องถิ่นและในระดับประเทศ

ทางออกเฉพาะหน้า เพื่อป้องกันความรุนแรงจากการปะทะกันของกลุ่มสุดโต่ง 2 ขั้ว คือ ควรเคารพรัฐธรรมนูญและกระบวนการยุติธรรม เรียกร้องผลักดันให้ สส. สว. ชลอการแก้ไขรัฐธรรมนูญ 2550 ออกไปอย่างน้อย 1 ปี เรียกร้องให้ผู้เกี่ยวข้องกับกระบวนการไต่สวนและพิจารณาคดีการเมืองที่ค้างค าอยู่ในขณะนี้ ต้องทำงานเร็วขึ้น กล้าหาญและโปร่งใส ผู้เป็นจำเลยต้องมาขึ้นศาล และแก้ข้อกล่าวหาไปตามกระบวนการยุติธรรม รัฐบาลต้องเคารพสิทธิของประชาชนตามรัฐธรรมนูญในการชุมนุมโดยสันติวิธี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี มหาดไทย ฯลฯ ไม่ควรออกมาคุกคาม ปลุกปั่น ขยายความรู้สึกขัดแย้งเพิ่มขึ้นและคนของพรรครัฐบาลไม่ควรจะไปจัดตั้งประชาชน ฝ่ายตน มาก่อกวนปะทะกับฝ่ายพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย

ทางออกในทางเศรษฐกิจ

ต้องเปลี่ยนนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมผูกขาดสุดโต่งที่พึ่งกา รลงทุนและการค้ากับต่างชาติและบรรษัทขนาดใหญ่มากไป จนทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำต่ำสูง และการเป็นหนี้เพิ่มขึ้น เป็นระบบเศรษฐกิจแบบผสมระหว่างทุนนิยมที่มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในหมู่ผู ้ประกอบการขนาดกลาง ขนาดย่อม กับระบบสหกรณ์ผู้ผลิตผู้บริโภคและระบบรัฐสวัสดิการ เพื่อกระจายทรัพย์สิน และรายได้ที่เป็นธรรม เพิ่มการจ้างงาน และขยายตลาดภายในประเทศ แบบพึ่งพาตนเองในระดับชุมชนและระดับประเทศได้เพิ่มขึ้น

เน้นการพัฒนาทางเลือก ที่ลดการใช้น้ำมันลง พัฒนาพลังงานทางเลือกเพิ่มขึ้น (ลดวันทำงานจาก 5 วัน เป็น 4 วัน วันละ 9 – 10 ชั่วโมง ใช้มาตรการทางภาษีเพิ่มการขนส่งสาธารณะและจักรยาน และลดการใช้รถส่วนตัว) ส่งเสริมเกษตรทางเลือก เกษตรอินทรีย์ การแพทย์ สาธารณสุขทางเลือก อาหาร สมุนไพรพื้นบ้าน ฟื้นฟูพัฒนาภูมิปัญญาและเทคโนโลยีพื้นบ้าน ลดการพึ่งพาทุนและเทคโนโลยีจากบริษัทข้ามชาติให้เหลือน้อยลงเท่าที่จำเป็นแล ะเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่

เน้นการพัฒนาแรงงานให้มีคุณภาพสูงขึ้นและมีงานทำที่เหมาะสม ด้วยการปฏิรูปการศึกษาและการฝึกอบรม ให้ประชาชนมีความรู้ความสามารถ ที่ใช้แก้ปัญหาและพัฒนาตนเอง ชุมชน และสังคมได้จริง เน้นนโยบายการเพิ่มการจ้างงานและการใช้ทรัพยากรภายในประเทศ มากกว่าโครงการประเภทใช้ทุนและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ด้วยโครงการเช่น การปลูกป่าไม้ทางเศรษฐกิจ การพัฒนาระบบกักเก็บน้ำและชลประทานที่เหมาะสม การส่งเสริมการประกอบการขนาดกลาง ขนาดเล็ก และระบบสหกรณ์ ผู้ผลิตและผู้บริโภค การพัฒนาศูนย์เด็กเล็ก โรงเรียน ศูนย์สาธารณสุข ศูนย์การศึกษานอกระบบ การดูแลคนชรา คนพิการ คนมีปัญหาด้านต่างๆ ให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง

ทางออกในทางสังคม

ปฏิรูปการศึกษา สื่อสารมวลชน ระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรท้องถิ่น อย่างขนานใหญ่ ปฏิรูปครูอาจารย์ ผู้ทำงานสื่อมวลชน ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่นให้เป็นผู้นำทางปัญญา ส่งเสริมให้ประชาชนฉลาดคิด วิเคราะห์เป็น พัฒนาความฉลาดทางอารมณ์ และความฉลาดด้านจิตสำนึก เพื่อที่จะได้เป็นพลเมืองที่สามารถแก้ปัญหาและพัฒนาตนเองและชุมชนได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ส่งเสริมการจัดตั้งองค์กร สื่อและสภาพแวดล้อมเพื่อการเรียนรู้ ทำให้ทุกองค์กรทั้งภาครัฐ เอกชน และสังคมประชาต้องคิดวิเคราะห์อย่างสร้างสรรค์ ว่าตนเองมีข้อบกพร่อง ข้อจำกัดที่ต้องเรียนรู้ใหม่ พัฒนาใหม่อย่างไร ทำให้องค์กรต่างๆเป็นองค์กรที่รู้จักการรับฟังและรู้จักเรียนรู้อะไรใหม่ๆ มีการศึกษาวิจัยถกเถียงอภิปรายปัญหา เศรษฐกิจ การเมือง สังคม และหาทางออกกันอย่างมีเหตุผล มีหลักวิชาการสนับสนุน อย่างสร้างสรรค์ เพื่อประโยชน์ของคนส่วนใหญ่เพิ่มขึ้น

– ปฏิรูปองค์กรทางด้านศาสนา ให้เน้นเรื่องความรู้ในหลักธรรมและการหาทางแก้ปัญหาอย่างมีปัญญา และช่วยสร้างสังคมให้เป็นธรรม เลิกลดความเชื่อแบบงมงาย การก่อสร้างวัตถุ เลิกหาประโยชน์ส่วนบุคคล

– การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม ต้องกำจัดสื่อลามก, สื่อรุนแรง, สื่อที่ส่งเสริมการแข่งขันชิงดีชิงเด่นของระบบทุนนิยมเพื่อการบริโภค ส่งเสริมการพัฒนาศิลปวัฒนธรรม ที่ยกระดับความคิดจิตใจ รสนิยมวัฒนธรรมของประชาชน ส่งเสริมให้เด็กเยาวชน ประชาชนรักความสวยงาม ความดีงาม ความไพเราะ รักธรรมชาติสภาพแวดล้อม รักเพื่อนมนุษย์และสรรพสัตว์ต่างๆ มีจิตใจดี เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม และยกย่องคนดี คนกล้าหาญ คนที่ฉลาด และทำประโยชน์ต่อส่วนรวม แทนการยกย่องคนรวย คนมีอำนาจ ยศฐาบรรดาศักดิ์ คนเด่นดังแบบผิวเผินที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมน้อย

จากคอลัมภ์ ทางออกของปัญหา
บทความของวิทยากร เชียงกูล ที่ตีพิมพ์ใน นสพ.ผู้จัดการรายสัปดาห์

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: