RSS

ปัญหาการเสพย์ติดยาและสิ่งอื่นๆ

13 มิ.ย.

วิทยากร เชียงกูล

    ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพย์ติด โดยเฉพาะยาม้าหรือยาบ้าที่แพร่ไปอย่างกว้างขวางมากนั้น เป็นปัญหาทางเศรษฐกิจสังคมซึ่งมาจากหลายสาเหตุด้วยกัน  สาเหตุที่เห็นพ้องคือ ตำรวจดูแลปราบปรามด้านการค้ายาเสพย์ติดได้ไม่ดีพอ หรือตำรวจและเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นของรัฐบาลคนได้ผลประโยชน์เสียเอง

การที่ยาเสพย์ติดแพร่ระบาดมาก  ก็เพราะมันให้ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจแก่ผู้ผลิตและผู้ค้าสูง และทำให้ได้กำไรในเวลารวดเร็วด้วย ดังนั้น พวกผู้ผลิตผู้ค้าก็จะหาวิธีผลิตหาวิธีค้าและเผยแพร่โดยทุกวิถีทาง รวมทั้งวิ่งเข้าหาแบ่งปันผลประโยชน์ให้ผู้มีอำนาจไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือนักการเมือง ซึ่งก็พอดีเป็นกลุ่มที่มีความฉ้อฉล เป็นพวกหวังแต่ผลประโยชน์และอำนาจเสียด้วย ความฉ้อฉลของข้าราชการและนักการเมือง

สาเหตุที่คนไม่ค่อยได้พิจารณากันมากเท่าที่ควรก็คือ ปัญหาทางสังคมและจิตวิทยาของคนประเภทที่เข้าไปหายาเสพย์ติด หรือตกเป็นเหยี่อยาเสพย์ติด การที่สภาพวิถีชีวิตของคนไทยที่เปลี่ยนไป เนื่องจากนโยบายเน้นการพัฒนาทางเศรษฐกิจ ทำให้คนมุ่งแข่งขันหาเงิน แข่งขันในการบริโภคและเสพสุขต่างๆ ชีวิตครอบครัวเป็นแบบตัวใครตัวมันมากขึ้น พ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลลูก รวมทั้งทะเลาะเบาะแว้งหย่าร้างมากขึ้น เด็กเติบโตมาไม่ได้รับความรักความอบอุ่นจากพ่อแม่อย่างเพียงพอ มีช่องว่างระหว่างพ่อแม่กับลูกมาก ดังนั้น เด็กวัยรุ่นจึงหันไปคบเพื่อน หาความบันเทิงต่างๆ (ซึ่งในยุคนี้มีมาก เพราะเป็นยุคการแสวงหาเงินหากำไรจากธุรกิจ) รวมทั้งยาเสพย์ติดแทน ยิ่งสภาพสังคมเละเทะฟุ้งเฟ้อ มียาเสพย์ติดชนิดต่างๆขายกันเกลื่อนเมืองด้วยแล้ว เด็กวัยรุ่นที่มีปัญหาทางจิตใจ ปัญหาทางอารมณ์เหล่านี้ก็ยิ่งมีโอกาสเสพติดได้ง่ายที่สุด

ปัญหาเด็กวัยรุ่นเกเรสูบบุหรี่ ดื่มเหล้า ติดยาเสพย์ติด ไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะเด็กที่มาจากครอบครัวยากจน พ่อแม่มีความเครียดจากปัญหาทางเศรษฐกิจสูงเท่านั้น เด็กที่มาจากครอบครัวร่ำรวย ที่พ่อแม่ไม่มีเวลา ไม่มีความเข้าใจทางจิตวิทยาในการดูแลลูก เลี้ยงลูกโดยใช้เงินเลี้ยงอย่างเดียว ก็เป็นกลุ่มที่มีปัญหามาก และนับวันแต่จะมีปัญหาเพิ่มขึ้นโดยที่พ่อแม่หลายคนไม่รู้ตัวคิดว่าตนเองเลี้ยงลูกดีที่สุดแล้ว ทำงานหนักส่งเสียอำนวยความสุขทางวัตถุแก่ลูกทุกอย่าง ไม่เห็นว่าลูกจะมีปัญหาอะไร แต่ปัญหาทางจิตใจเป็นคนละเรื่องกับปัญหาทางเศรษฐกิจ และบ่อยครั้งที่การที่พ่อแม่ทุ่มเทเงินทองการบริโภคทางวัตถุให้ลูกมากเกินไป จนลูกไม่รู้จักวินัย ไม่รู้จักการพึ่งพาตัวเอง ไม่รู้จักความพอดี กลับกลายเป็นตัวการที่สร้างปัญหาให้กับลูก

ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพย์ติดในประเทศไทย ควรจะมีการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์วิจัยกันมากกว่านี้ ทั้งในแง่เศรษฐศาสตร์ การเมือง ในแง่สังคมวิทยา อาชญาวิทยา และในแง่จิตวิทยาเพื่อที่เราจะหาทางแก้ปัญหาหรือลดปัญหาให้ได้ เพราะนี้เป็นปัญหาใหญ่ที่ซ่อนอยู่และจะเป็นปัญหาใหญ่มากขึ้นในอนาคต  การพูดถึงการพัฒนากำลังคนในแผนพัฒนาฉบับที่ 8 พูดถึงการลงทุนทางด้านการศึกษาทรัพยากรกำลังคนต่างๆ จะเป็นการพูดแบบลอยๆ ตีนไม่ติดดินถ้าไม่พูดถึงปัญหาเด็กและเยาวชนจำนวนมาก ซึ่งไม่สามารถเรียนหนังสือ และพัฒนาตัวเองเป็นคนที่มีคุณภาพได้ เนื่องจากสาเหตุหลายอย่าง ทั้งความยากจน การเสียเปรียบต่างๆ รวมทั้งปัญหาการพัฒนาด้านจิตใจ อารมณ์ ปัญหาการติดยาเสพย์ติดและปัญหาอื่นๆ

ขณะที่เรามัวแต่เห่อแต่เรื่องการพัฒนาเศรษฐกิจตามกระแสโลกาภิวัฒน์ เราสนใจและมีความรู้เรื่องจิตวิทยา เรื่องการพัฒนาด้านจิตใจและอารมณ์ของคนในสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วน้อยมาก ทำให้เราพลาดที่จะเข้าใจปัญหาหลายๆอย่างที่เป็นปัญหาของคน ไม่ใช่ปัญหาของสิ่งของ ไม่ใช่ปัญหาของวัตถุ ปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพย์ติด ตัวปัญหาคือ คน ทั้งคนผลิต คนขาย คนที่ควรดูแลปราบปราม คนที่เสพย์ คนที่ไม่รู้จักดูแลลูกหลานของตนให้มีภูมิต้านทาน ที่จะไม่เข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพย์ติด

การที่คนไทยรุ่นใหม่ ติดยาเสพย์ติดมาก นักจิตวิทยาอธิบายว่าคนที่มีบุคลิกแบบเสพย์ติดว่า คือคนที่ไม่ได้รับความรักความอบอุ่นในวัยเด็กอย่างเพียงพอ หรืออย่างถูกทาง ทำให้เขามีบุคลิกแบบไม่มีความเข้มแข็งเป็นตัวของตัวเอง ต้องพึ่งพา (ในทางอารมณ์) คนอื่นอยู่เสมอ เช่น เป็นคนที่พยายามแสดงให้คนอื่นมารักตัวเอง เมื่อไม่ได้ดังใจก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆ เช่น คนที่รู้สึกว่าไม่ได้รับความรักจากพ่อแม่ก็หันไปหาเพื่อน หาคู่รัก พอรู้สึกว่าไม่ได้จากคนนั้นก็ผละไปหาคนนี้ กลายเป็นคนที่เปลี่ยนเพื่อนเปลี่ยนคู่ควงบ่อย โดยที่ตนเองก็ไม่สามารถจะพึงพอใจได้ เพราะเรียกร้องต้องการให้คนอื่นมาดูแลตนเองสูง  หนักเข้าเมื่อเขาหรือเธอไม่สามารถหาคนที่จะพึ่งพาชนิดที่ตนพอใจได้ (เพราะคนเราต่างก็เปลี่ยนแปลงได้) ก็จะหันไปพึงเหล้าหรือยาเสพย์ติดแทนคน (ดูวิทยากร เชียงกูล แปล ความรักในทัศนะใหม่ สำนักพิมพ์ปรีชญา 2538, 2539)

พูดง่ายๆ ก็คือ คนที่มีบุคลิกแบบเสพย์ติด พึ่งพาคนอื่น มีแนวโน้มจะติดยาเสพย์ติดได้ง่ายกว่าคนประเภทที่รู้จักที่จะรักและให้ความรักคนอื่น มีความมั่นคงทางอารมณ์  มีความเข้มแข็ง ในวุฒิภาวะในตัวเอง บุคลิกและวุฒิภาวะของคนเป็นผลมาจากสภาพแวดล้อมทางชีวิตครอบครัว ไม่เกี่ยวกับระดับฐานะของครอบครัว ไม่เกี่ยวกับสติปัญญาในการเรียนหนังสือหรือทำงาน แม้แต่คนที่มาจากครอบครัวมีฐานะ เรียนสูง การงานดี แต่ถ้าคนผู้นั้นยังมีปัญหาด้านการพัฒนาทางอารมณ์ เขาหรือเธอก็อาจจะมีโอกาสติดยาเสพย์ติดได้เช่นกัน การที่พ่อแม่จะให้ความรักให้ความอบอุ่นแก่เด็ก สอนให้เด็กรู้จักวินัยเข้มแข็งเป็นตัวของตัวเองได้ จึงมีความสำคัญมากต่อพัฒนาการของเด็ก

ถ้ามองให้ไกลไปกว่าปัญหายาเสพย์ติด คนไทยสมัยนี้ที่ชอบเสพย์ติดสิ่งต่างๆนั้นมีมากนอกจากบุหรี่ เหล้า การพนันอบายมุขต่างๆ แล้วแต่ประเภทที่เสพย์ติด การเล่นหุ้น การเก็งกำไรที่ดิน และการมุ่งหาเงินแบบรวดเร็วอื่นๆ เสพย์ติดเรื่องการเมือง เสพย์ติดเรื่องอำนาจ บารมีหรือแม้แต่เสพย์ติดการบวช และการได้หน้าได้ตาได้อำนาจบารมีจากการบวช ก็มีไม่น้อย  นี่เป็นปัญหาที่น่าห่วงใยในสังคมไทย ที่เราน่าจะได้มีการศึกษาและอภิปรายกันในเชิงจิตวิทยาสังคมของคนไทยกันให้มากกว่านี้ เรามัวแต่พูดเรื่องโลกาภิวัฒน์ รีเอนจิเนียริ่งระบบธุรกิจ แต่ถ้าคนไทยเป็นโรคจิตหรือมีปัญหาด้านจิตใจกันครึ่งค่อนเมือง ไม่รู้ว่าเราจะพัฒนาทางวัตถุไปเพื่ออะไรกัน ดันนั้น การคิดที่จะปฏิรูปการเมือง ปฏิรูปเศรษฐกิจต่างๆ จึงควรคิดถึงการป้องกันและแก้ไข ตระหนักถึงความสำคัญและเห็นความเชื่อมโยงกันของปัญหากับภาพรวมการเปลี่ยนแปลงของสังคมด้วย

ที่มา …จาก
วิทยากร เชียงกูล – ปฏิรูปการเมือง.– กรุงเทพฯ : มิ่งมิตร, 2540.
152 หน้า
ISBN 974-89872-7-2

+ +

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , , ,

3 responses to “ปัญหาการเสพย์ติดยาและสิ่งอื่นๆ

 1. แรนเถื่อน

  มิถุนายน 20, 2009 at 11:21 am

  Thank for content kubb….

   
 2. นักลงทุนมือใหม่

  มิถุนายน 21, 2009 at 10:29 am

  ขอบคุณสำหรับบทความครับ น่าสนใจมากเลยครับ

   
 3. stemis

  มิถุนายน 22, 2009 at 5:45 pm

  ผมชอบเรื่องราวของประเทศไทยมากเลยครับ

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: