RSS

สภาพปัญหาของเศรษฐกิจทุนนิยมโลก

07 ก.ค.

วิทยากร เชียงกูล
หากดูจากมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวม (GDP) ของประเทศต่างๆทั้งโลก จะพบว่าส่วนใหญ่คือ 64% มาจากภาคการค้าและบริการ รองลงมาคือ 32% มาจากภาคอุตสาหกรรม และ 4% มาจากภาคเกษตร(ปี ค.ศ.2004) ที่เป็นเช่นนี้เพราะว่า กลุ่มประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมราว 30 ประเทศ มีสัดส่วนในผลิตภัณฑ์มวลรวมมากกว่าครึ่งหนึ่งของทั้งโลกและระบบเศรษฐกิจของกลุ่มประเทศเหล่านี้ รวมทั้งประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ด้วย มีสัดส่วนของมูลค่าผลผลิตภาคการค้า บริการและภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าภาคเกษตรมาก

ภาคเกษตร ยังเป็นภาคที่ประชากรโลกส่วนใหญ่ซึ่งอยู่ในประเทศกำลังพัฒนา ยังทำมาหากินและพึ่งพาอาหาร ยา สร้างบ้าน เครื่องใช้ไม้สอย ฯลฯ ที่ใช้วัตถุดิบจากภาคเกษตรอยู่มาก แต่ส่วนหนึ่งเป็นการผลิตแบบเลี้ยงชีพไม่ได้เพื่อขาย จึงไม่นับรวมใน GDP ส่วนที่ผลิตเพื่อขายก็เป็นการทำเกษตรแบบอุตสาหกรรม ที่ใช้เครื่องจักร (แทรกเตอร์รุถเก็บเกี่ยว รถ/เครื่องบินพ่นยา ฯลฯ) การชลประทานสมัยใหม่ ปุ๋ยเคมี ยาปราบศัตรูพืชมาก และสินค้าเกษตรถูกนำไปแปรรูปและส่งไปขายทั่วโลกมาก กิจกรรมเหล่านี้จึงถูกนับอยู่ในภาคอุตสาหกรรม การค้า บริการด้วย

เศรษฐกิจโลกโดยรวมเติบโตปีละ 3-4% และมีบางช่วงที่เกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ำบ้าง โดยทั่วไปเศรษฐกิจโลกเติบโตมาโดยตลอดเพราะประชากรโลกเพิ่ม และระบบทุนนิยมอุตสาหกรรมเน้นการลงทุน การขยายการผลิต ขยายการบริโภคเพื่อหากำไรสูง อย่างไรก็ตามแต่ละประเทศมีอัตราการเจริญเติบโตที่แตกต่างกันมาก  ประเทศพัฒนาอุตสาหกรรมที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ อาจจะเติบโตเพียงปีละ 2-4% ก็อยู่ในเกณฑ์ใช้ได้ เพราะประชาชนในประเทศเหล่านั้นมีบ้านและปัจจัยยังชีพอื่นๆมากพอสมควรอยู่แล้ว และอัตราการเพิ่มประชากรก็ค่อนข้างต่ำ

ประเทศอุตสาหกรรมใหม่หรือประเทศเศรษฐกิจขยายตัวในเอเชียตะวันออก และบางประเทศในลาตินอเมริกา มีการเติบโตในอัตราที่สูงกว่า คือระหว่าง 4-10% ส่วนประเทศกำลังพัฒนาอื่นๆที่ยากจนกว่า มีอัตราการเติบโตแตกต่างกันไป

อย่างไรก็ตาม อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศส่วนใหญ่ก็เพียงสะท้อนว่า มีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบทุนนิยมอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นเท่านั้น ไม่ได้สะท้อนการกระจายผลการพัฒนาสู่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างเป็นธรรม และไม่ได้สะท้อนการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้วย

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อนาคตเศรษฐกิจโลกและทางออกของไทย. – กรุงเทพ ฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2550.
176 หน้า.
ISBN 978-974-13-0621-3

+++

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: