RSS

ปัญหาของระบบการเงินการธนาคารในระบบทุนนิยม ที่เน้นการสร้างหนี้เพิ่มตลอดเวลา (Debt-Based Financial System)

25 ก.ค.

วิทยากร เชียงกูล

    การพัฒนาเศรษฐกิจในประเทศทุนนิยมอุตสาหกรรมในปัจจุบันวางรากฐานอยู่บนระบบการเงินการธนาคาร ที่พึ่งพาเงินทุนสำรองของทางธนาคารเพียงเสี้ยวหนึ่ง (เช่น 10-12%) แต่ธนาคารสามารถสร้างเงินใหม่ เพื่อปล่อยให้ธุรกิจและผู้บริโภคกู้ไปใช้จ่าย ได้มากกว่าทรัพย์สินที่ทั้งระบบธนาคารและโลกมีอยู่จริงหลายเท่าตัว ระบบเศรษฐกิจแบบนี้สร้างความกดดันให้ต้องมีการขยายการลงทุน การบริโภคที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพราะธนาคารในระบบทุนนิยม ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อสร้างกำไรสูงสุด ธนาคารต้องผลักดันให้มีการขยายการลงทุน เพื่อธนาคารจะได้ดอกเบี้ยเพิ่มขึ้น  ผู้ลงทุนต้องการกำไร ก็ต้องผลักดันการขยายการบริโภค โดยไม่คำนึงว่า ประชาชนมีความจำเป็นหรือมีความต้องการ ที่จะบริโภคสินค้าและบริการเหล่านี้อย่างแท้จริงหรือไม่

    ระบบเศรษฐกิจแบบนี้ ทำให้เกิดการเร่งพัฒนาแบบกอบโกยล้างผลาญทรัพยากรในอัตราสูงขึ้น และทำให้เกิดการค้าระหว่างประเทศและบริโภคที่ฟุ่มเฟือยเกินความจำเป็น เมื่อเทียบกับสังคมก่อนยุคทุนนิยมซึ่งเป็นเศรษฐกิจแบบพอยังชีพ ในยุคเศรษฐกิจแบบพอยังชีพนั้นเราจะผลิตและบริโภคเท่าที่เรามีทุน แต่ระบบทุนนิยมทำให้เกิดการทำลายธรรมชาติและสภาพแวดล้อม ผลักดันให้คนมุ่งทำงานหนัก และเคร่งเครียด เพื่อแข่งขันกันหาเงินมาบริโภคทางวัตถุและบริการ มากกว่าที่คนจะได้มีเวลาทำงานและใช้ชีวิตแบบพอเพียง ในสภาพแวดล้อมที่ดี และคนมีความพอใจ ความสุขอย่างแท้จริง

    นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ แนวการเน้นการเติบโตของการผลิตและบริโภคเพื่อกำไรของเอกชน  ยังก่อให้เกิดภาวะการพัฒนาที่ไม่มั่นคง เกิดภาวะเงินเฟ้อ เกิดวิกฤติเศรษฐกิจตกต่ำ เกิดปัญหาการว่างงาน ปัญหาสงครามและความขัดแย้ง เพื่อแย่งชิงทรัพยากรและความมั่งคั่ง รวมทั้งปัญหาอื่นๆตามมามากมาย

    ระบบการเงินการธนาคาร ที่เน้นการสร้างหนี้เพิ่มตลอดเวลา สร้างปัญหา 2 ทาง คือ

    1. ภาคธุรกิจและภาครัฐบาลที่เป็นหนี้มาก มีปัญหาเรื่องความกดดันเรื่องความเสี่ยงทางการเงินสูง ระบบนี้จะนำไปสู่ความพยายามที่จะผลิตสินค้าอุตสาหกรรมแบบขนานใหญ่ต้นทุนต่ำ เพื่อที่จะขายให้ได้มาก นำไปสู่การรวมศูนย์การผลิต  การกระจายและการขายปลีกของบริษัทยักษ์ใหญ่ ผู้มีอำนาจผูกขาดมากเกินไป ทำให้ผู้ประกอบการขนาดเล็กล้มละลาย เกิดการพัฒนาที่ไม่สมดุล ไม่เป็นธรรม

    2. ประชาชนมีรายได้สุทธิ และความสามารถในการดูแลรายรับรายจ่ายด้วยตัวเองได้น้อยลง เพราะพวกเขาจะต้องหาเงินไปผ่อนใช้ดอกเบี้ยเงินกู้และเงินต้นบางส่วน ทำให้พวกเขามีรายได้สุทธิส่วนที่จะใช้จ่ายได้ลดลง และหลายคนเมื่อรู้สึกว่าเงินไม่พอใช้ หรืออยากใช้จ่ายมากกว่ารายได้ที่มี ก็จะถูกสถานการณ์บังคับให้ต้องหาทางไปกู้หนี้ใหม่มาใช้หนี้เก่า หรือที่เรียกว่าหมุนหนี้ ต้องทำงานหนัก เครียดมากขึ้น ประชาชนในระบบทุนนิยมสมัยใหม่ ต้องเสียค่าใช้จ่ายเรื่องดอกเบี้ยมากขึ้น จนกลายเป็นทาสเงินกู้ของระบบธนาคารและสถาบันการเงิน

    ระบบเศรษฐกิจที่พึ่งพาการเป็นหนี้ เป็นตัวผลักดันให้มีการเร่งรัดพัฒนาเทคโนโลยี  ที่จะแข่งขันกันผลิตสินค้าและบริการใหม่ๆออกมาตลอดเวลา  เลยต้องลงทุนเรื่องการโฆษณาประชาสัมพันธ์การตลาดอย่างมหาศาล เพื่อจะจูงใจให้ผู้บริโภค เกิดความอยากและเข้าไปซื้อสินค้าเพิ่มขึ้น ระบบเศรษฐกิจแบบศูนย์รวมผูกขาดโดยบริษัทยักษ์ใหญ่มากไป ทำให้คนเป็นหนี้มากเกินไป และผลิตสินค้าบริโภคสำหรับเอกชนมากไป การพัฒนาเศรษฐกิจยิ่งไม่สมดุลมากขึ้น สินค้าหลายอย่างมีการลงทุน และค่าใช้จ่ายเรื่องการโฆษณา การทำหีบห่อ การขนส่ง และการตลาด รวมกันแล้วมากกว่าต้นทุนในการผลิตตัวสินค้า ทำให้มีการใช่ทรัพยากรมาก ผลิตขยะ สร้างมลภาวะมาก ผู้บริโภคก็ต้องจ่ายแพงกว่าที่ควร

    การเน้นการค้าและการบริโภคมากทำให้เกิดปัญหาการขนส่งสินค้าบริการและผู้คนมากขึ้น มีปัญหาจราจรคับคั่งในเมืองใหญ่ สิ้นเปลืองพลังงาน เวลา และสุขภาพ การขยายตัวของเมืองใหญ่ที่ต้นทุนสูง ทำให้มีความแออัดและปัญหาต่างๆ เพิ่มขึ้นตามมา รัฐบาลเหลืองบท่าจะให้บริการสาธารณะที่เป็นประโยชน์ เช่น สาธารณสุข การศึกษาลดลง  ธุรกิจและผู้ประกอบการขนาดกลางขนาดย่อม แข่งขันสู้บริษัทและธนาคารขนาดใหญ่ไม่ได้ นำไปสู่การรวมศูนย์ทุน  การผูกขาดของบริษัทขนาดใหญ่ และการพัฒนาแบบกอบโกยทำลายล้างเพิ่มขึ้น

 

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อนาคตเศรษฐกิจโลกและทางออกของไทย. – กรุงเทพ ฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2550.
176 หน้า.
ISBN 978-974-13-0621-3

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

One response to “ปัญหาของระบบการเงินการธนาคารในระบบทุนนิยม ที่เน้นการสร้างหนี้เพิ่มตลอดเวลา (Debt-Based Financial System)

 1. อิทธิกร

  กรกฎาคม 21, 2009 at 12:15 pm

  เศรษฐกิจประเทศไทยยังคงต้องพึ่งพาระบบการเงินโดยผ่านธนาคารพาณิชย์ และการส่งออก นโยบายพึงพิงการส่งออกที่ผ่านมาค่อนข้างผิดพลาด ในส่วนของธนาคารพาณิชย์เองก็ขาดจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจ วิธีแก้ไขทำได้โดยการใช้เศรษฐกิจพอเพียง ประเทศไทยไม่จำเป็นต้องเน้นการส่งออก การส่งออกเป็นเพียงภาพลวงตาของฐานะทางการเงินเท่านั้น แต่สิ่งสำคัญที่สุดคือความเป็นอยู่ของประชาชน หรือแม้แต่นโยบายรัฐบาลช่วง 10 ปี ที่ผ่านมา ก็ยังคงเน้นประชานิยม เป็นการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเท่านั้น ไม่มีการวางฐานการเติบโตระยะยาว ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจแห่งชาติเป็นเพียงเสือกระดาษ ดังนั้น ประเทศไทยจะสามารถอยู่รอดได้ต้องอาศัยเศรษฐกิจพอเพียงฉบับประยุกต์ของนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ ผมแนะนำคร่าว ๆ ดังนี้
  1.ต้องแก้บทลงโทษกฏหมาย สำหรับนักการเมือง
  2.ต้องใช้ระบบสหกรณ์เข้ามาแก้ไขปัญหาเกษตรกร
  3.การใช้มาตรการที่แข็งแกร่งต่อสถาบันการเงิน
  4.การเพิ่มบทลงโทษเพื่อคุ้มครองผู้บริโภค
  5.การใช้ระบบสินค้าแลกสินค้าในระบบสหกรณ์ แทนการค้าเงิน
  ทั้งหมดนี้อยู่ในงานวิจัยของนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ทั้งสิ้น รอพบกับเวปใหม่ของนักเศรษฐศาสตร์รุ่นใหม่ มีงานวิจัยที่น่าสนใจมากมาย

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: