RSS

ทุกคนเพื่อการศึกษา (all for education)

26 ก.ค.

โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์ 3 กรกฎาคม 2551 09:26 น.

ผมนั่งภาวนาว่าวิธีคิด พยากรณ์การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในบ้านเราแบบลากเป็นเส้นตรงหรือ linear thinking ขอให้ผิดพลาดออกทะเลไปสักครั้งหนึ่งเถอะ เพราะมันจะเป็นบุญของประเทศอย่างล้นเหลือ

ว ิธีคิดแบบเส้นตรงก็คือวิธีคิดที่ใช้แนวโน้มข้อมูลของเหตุการณ์ในอดีตทำนายทา ยทักสิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคต เช่นคิดว่าเมื่อมีกลุ่มชนมาชุมนุมกันทางการเมืองเป็นจำนวนมากและบานปลายออกไ ปจนเกิดความไม่สงบฝ่ายที่มีกำลังทหารก็จะออกมาทำการปฏิวัติรัฐประหาร ล้มรัฐบาลแล้วตั้งรัฐบาลใหม่ชั่วคราวเข้ามาดูแลการร่างรัฐธรรมนูญ กำหนดกติกากันใหม่ ไปเลือกตั้งกันใหม่ นับหนึ่งกันใหม่


เป็นวงจรแห่งควงามชั่วร้ายที่แทบจะทำนายทายทักกันไว้ล่วงหน้าได้ในประวัติศาสตร์การเมืองของบ้านเรา

มาในครั้งนี้ก็เกิดเหตุการณ์การชุมนุมกันยืดเยื้อมาร่วมสองเดือนแม้จ ะมีการเคลื่อนขบวนเข้ามาล้อมรอบปักหลักอยู่หน้าทำเนียบรัฐบาลแต่จนบัดนี้การ ชุมนุมก็ยังเป็นการชุมนุมโดยสงบปราศจากอาวุธตามสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่กำ หนดไว้ในรัฐธรรมนูญ

ตราบใดที่ยังไม่บานปลายเลยเถิดออกไปถึงขั้นการใช้ความรุนแรงถึงขนาดม ีการใช้กำลังฆ่าฟันกัน สังคมไทยเราโดยรวมก็น่าจะได้ประโยชน์คุ้มค่าจากประสบการนี้

แม้จะมีหลายฝ่ายบอกว่าการชุมนุมกันทางการเมืองส่งผลกระทบต่อความเชื่ อมั่นทางเศรษฐกิจของประเทศมากมาย แต่อย่างไรเสียถ้ายังชุมนุมกันอยู่เพื่อให้ข้อมูล ข้อเท็จจริง เปิดหูเปิดตาให้ประชาชนได้รับรู้ข่าวสารอย่างสงบก็ยังนับว่าคุ้มค่าเพราะเป็ นการยกระดับคุณภาพของคนในสังคมให้สูงขึ้น

บ ้านเมืองเราคิดอะไรเป็นเงินเป็นทองกันหมด ตีค่าอะไรออกมาเป็นตัวเงิน วัตถุนิยมกันมากเอาเศรษฐกิจเป็นตัวตั้งเป็นสิ่งสำคัญอย่างเดียวในชีวิต

หาได้ตระหนักกันไม่ว่าเรื่องของการศึกษา การเรียนรู้ยกระดับคุณภาพของประชากรให้มีความตื่นตัวเป็นพลเมืองที่ดีมีคุณภ าพ รับผิดชอบต่อบ้านเมืองต่อสังคมภายใต้ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัติริย์ท รงเป็นประมุขนั้นแม้จะต้องลงทุนยอมเสียประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจไปบ้างก็คุ้ม ค่า

โดยเฉพาะเวลานี้สังคมไทยนับว่าเป็นสังคมเปิดประชาชนในสังคมมีสิทธิเส รีภาพในการแสดงความคิดเห็นกันอย่างกว้างขวาง รัฐบาลควรจะได้ถือโอกาสนี้สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการส่งเสริมให้ประชาช นมีความตื่นตัวทางการเมือง ให้ความสนใจการเมืองกันอย่างเต็มที่

การเปิดพื้นที่เวทีสาธารณะให้ฝ่ายที่กำลังขัดแย้งกันทั้งสองฝ่ายได้ม ีโอกาสให้ข้อมูลแสดงจุดยืนเหตุผลข้อเท็จจริงต่างๆมาแลกเปลี่ยน เรียนรู้กันอย่างกว้างขวางน่าจะเป็นเรื่องที่ดี

ผ มไม่ได้พูดว่าให้ทั้งสองฝ่ายมาพูดคุยเจรจากันซึ่งมันคงจะสายเกินไปเสียแล้ว แต่ผมกำลังพูดว่าทั้งสองฝ่ายควรได้รับการส่งเสริมให้มีโอกาสอย่างเต็มที่ต่า งคนต่างก็มีเวที มีโอกาสสะท้อนความคิดเห็นของตนแก่ประชาชนอย่างกว้างขวางเท่าๆกัน

สื่อต่างๆก็ควรที่จะทำงานสะท้อนความเห็นที่แตกต่างกันอย่างเสมอภาคกันโดยไม่ยกกำลังเข้าทำร้ายกัน

ถ้าหากว่าประชาชนจะต้องเลือกข้างก็ขอให้ได้เลือกข้างในลักษณะที่มิใช ่โดนใครจูงจมูกฟังความแต่ฝ่ายเดียว ขอให้ประชาชนได้เรียนรู้ที่จะตัดสินใจในการเลือกข้างด้วยวิจารณญาณของตนเองจ ากการที่ได้รับฟังข้อมูลข้อเท็จจริงจุดยืนของทั้งสองฝ่ายอย่างเต็มที่

ที่จริงแล้ววิกฤตทางการเมืองในระยะเวลาที่ผ่านมาส่งผลดีต่อสังคมไทยอ ย่างมหาศาลช่วยให้คนไทยได้เรียนรู้เรื่องการเมืองกันมากขึ้น ได้มีโอกาสรับรู้ข้อมูลข่าวสารต่างๆทั้งจากการชุมนุมของภาคพลเมืองและจากการ เมืองในรัฐสภาเป็นปรากฏการณ์ที่ฟังว่าได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางจากประชา ชนทุกภาคส่วน ทุกภูมิภาคของประเทศอย่างไม่เคยเห็นมาก่อน

การที่ฝ่ายค้านเปิดอภิปรายรัฐบาลครั้งล่าสุดถ้าติดตามกันอย่างใกล้ชิ ดจริงๆจากการถ่ายทอดสดจะเห็นว่าการเมืองในสภาก็พัฒนาไปมากประธานสภาและรองปร ะธานสภาทั้ง 3 ท่าน ก็ทำหน้าที่ได้อย่างดีมีคุณภาพทั้งฝ่ายค้านและฝ่ายรัฐบาลก็นำข้อมูลมาโต้ตอบ กันอย่างมีเหตุมีผล

ใครเป็นใคร ใครที่ยังเล่นการเมืองแบบน้ำเน่าก็เชื่อว่าประชาชนจะสามารถตัดสินได้เพราะประชาชนยุคนี้ไม่โง่พอที่จะดูไม่ออก
เห็นจะต้องยอมรับว่าวิกฤตทางการเมืองในระยะที่ผ่านมาทำให้ประชาชนมีค วามตื่นตัวมีความสนใจเรื่องการเมืองกันมากขึ้นแม้จะมีคนจำนวนหนึ่งที่ไม่เห็ นโอกาสในวิกฤตยังคิดว่าการเมืองเป็นเรื่องน่าเบื่อทะเลาะกันไม่เลิกก็ตาม

ขออย่างเดียวเท่านั้นครับว่าอย่าคิดสั้นใช้อำนาจมาล้มกติกานับหนึ่งใหม่กันอีก
เพราะบ้านเมืองจะเสียโอกาสจากการที่คนไทยได้เรียนรู้วิธีการที่จะอยู ่ร่วมกันได้อย่างสันติในท่ามกลางความเห็นที่ขัดแย้งกันซึ่งประเด็นนี้เป็นปร ะเด็นสำคัญที่จะทำให้การปกครองในระบอบประชาธิปไตยเดินหน้าไปได้อย่างยั่งยืน ทัดเทียมอารยประเทศ

มีผู้ตั้งข้อสังเกตว่าคุณภาพการศึกษาของไทยนั้นค่อนข้างต่ำ เพราะการศึกษาของเรามีแต่เชิงปริมาณขาดคุณภาพคนไทยถึงขาดความสามารถในการคิด เป็น ทำเป็น มีลักษนะการใช้ปัญหาด้วยการใช้ความรู้สึกมากกว่าใช้เหตุผลจึงมักจะถูกชักจูง ได้ง่าย

การปฏิรูปการศึกษาของเราในระยะที่ผ่านมาได้เป็นที่ยอมรับกันอย่างแพร ่หลายแล้วว่าประสบความล้มเหลวในเชิงคุณภาพ ยังมีปัญหาและอุปสรรคภายในระบบการศึกษาของเรามากมาย

นับตั้งแต่การขาดครู อาจารย์ ที่มีคุณภาพ สามารถจัดการเรียนการสอนในลักษนะผู้เรียนเป็นศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภา พ หลักสูตรการศึกษาก็ยังไม่ทันโลกไม่สามารถบูรณาการให้ผู้เรียนเป็นทั้งคนเก่ง คนดี มีความเป็นพลเมืองที่รับผิดชอบต่อสังคมไทยโดยรวมได้

หลักสูตรการศึกษาของไทยเราดูเหมือนว่าเมื่อเข้าสู่การเรียนในระดับมห าวิทยาลัยยังขากการปูพื้นฐานทางด้านมนุษยศาสตร์ ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการสร้างจิตสำนึกของความเป็นพลเมืองอยู่มาก เราเน้นการสอนหนังสือ สอนวิชาการ สอนเทคนิค ทฤษฎีกันมากกว่าการสอนคนให้มีความเป็นมนุษย์ที่ครบทุกด้านทั้งทางกาย ทางใจ ทางจิตวิญญาณ

ผ มคิดว่าเวลานี้มันสายเกินไปเสียแล้วที่จะขอให้มีการปฏิรูปการศึกษาในระบบ โรงเรียน มหาวิทยาลัยทั้งหลายให้มีคุณภาพเพราะเราจำเป็นจะต้องมีการเรียนรู้นอกระบบ ทางลัด เช่นการเรียนรู้นอกห้องเรียนจากวิกฤตทางการเมืองที่กำลังเกิดขึ้นในขณะนี้ เรามาช่วยกันพลิกวิกฤตครั้งนี้ให้เป็นโอกาสในการปฏิรูปการศึกษา ยกระดับคุณภาพของประชาชนพลเมืองของไทยให้สูงขึ้น เพราะถ้าเราฝ่าวิกฤตครั้งนี้ไปได้โดยไม่ถอยหลังเข้าคลองกันการเมืองไทยจะยกร ะดับคุณภาพขึ้นมาได้อย่างแน่นอนประชาชนที่มีคุณภาพ คิดเป็น ทำเป็น คิดดี ทำดี เท่านั้นที่จะสร้างนักการเมืองที่มีคุณภาพจนเราสามารถฝากบ้านฝากเมืองให้ดูแ ลบริหารได้อย่างสนิทใจ

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: