RSS

Monthly Archives: สิงหาคม 2008

การเมืองภาคประชาชน แสดงพลังไล่รัฐบาล


คำแถลงโต้การชุมนุมใหญ่ของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยเมื่อวันอังคารที่ผ่านมายังคงเป็นตรรกแบบการตีสำนวนแบบโต้วาที

สำนวนที่มักอ้างว่าแกนนำพันธมิตรต่อต้านรัฐบาลไม่มีกฎหมายรองรับสถาน ะและเป็นเหมือนแก๊งซ์ข้างถนน 5 – 6 คนไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่จะมากำหนดชะตากรรมของประเทศได้อย่างไร

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,

ปัญหาเศรษฐกิจกับการไม่เสถียรภาพทางการเมือง


ประเด็นปัญหาสำคัญของชาติที่รอการตัดสินใจของรัฐบาลมาทุกยุคสมัยได้แก่การแ ก้ไขปัญหาจากภายนอกเรื่องการพึ่งพิงพลังงานที่รัฐไทยจำเป็นต้องนำมาใช้บริโภ คและเป็นปัจจัยการผลิตจนกระทั่งสูญเสียเงินตราต่างประเทศ สั่งน้ำมันจากต่างประเทศเข้ามาบริโภคภายในประเทศ ซึ่งปีที่ผ่านมาถือเป็นการนำเข้าน้ำมันมูลค่า 137,366 ล้านบาท

Read the rest of this entry »

 

หนทางที่เหลือของสังคมไทย!


การต่อสู้ทางการเมืองที่ยืดเยื้อยาวนานมาเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างอำนาจของร ัฐไทย ซึ่งมีความขัดแย้งดำรงอยู่อย่างต่อเนื่อง ซึ่งภายใต้ข้อจำกัดของระบอบประชาธิปไตย แต่ละฝ่ายต้องคำนึงถึงความถูกต้องของระบอบการปกครองที่ดำรงอยู่ด้วย

หลังจากที่ศาลได้ตัดสินคดีของคุณหญิงพจมาน ชินวัตร ทำให้เห็นเค้าลาง ทางรอดของคู่ขัดแย้งต่าง ๆ นานา

ห ากจะสังเกตให้ดีจะพบว่าสัปดาห์ที่แล้วมีความเปลี่ยนแปลงที่สำคัญยิ่งเกิดขึ้ นในประเทศคือ เจ้าของประเทศตัวจริงส่งสัญญาณรักษาระบอบหรือปล่อยให้ระบบและองค์กรด้านประช าธิปไตยดำเนินการต่อไป รูปธรรมคือการได้ 2 รัฐมนตรีคนสำคัญ คือ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งสัมพันธ์และมีนัยสำคัญเชิงโครงสร้างอำนาจในรัฐไทยอย่างยิ่ง

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , ,

ความเสมอภาคกับเศรษฐกิจสังคม


วิทยากร เชียงกูล
ระบบทุนนิยมโลก ทำให้เกิดความไม่เสมอภาคระหว่างประเทศร่ำรวยกับประเทศยากจน ระหว่างคนรวยกับคนจนในประเทศส่วนใหญ่ ระหว่างคนต่างชาติต่างพันธุ์ ระหว่างคนต่างชั้นทางสังคม และระหว่างผู้หญิงกับผู้ชาย การเพิ่มความเหลื่อมล้ำต่ำสูงระหว่างชาวโลกด้วยกัน ช่วยเพิ่มความตึงเครียด ความขัดแย้ง ความรุนแรง และสงครามย่อยๆทั่วโลก รวมทั้งการบิดเบือนการใช้ทรัพยากรของโลก เพื่อกำไรและการบริโภคฟุ่มเฟือยของคนรวยส่วนน้อย การทำลายทรัพยากรสภาพแวดล้อม และการทำให้คนจนพึ่งพาธรรมชาติและพึ่งพาตนเองได้ลดลง อดอยากขาดแคลนเพิ่มขึ้น

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

ข้อคิดเตือนใจจาก Barry Schwarts


“ความเสียใจ (Regret) แตกต่างจากอารมณ์ด้านลบอื่นๆ

เช่น ความโกรธ ความเศร้า ความผิดหวัง หรือแม้แต่ความทุกข์

คือมันเป็นสิ่งที่สามารถหลีกเลี่ยงโดยตัวคุณเองได้

ถ้าหากคุณเลือกตัดสินใจแตกต่างออกไป”

Barry Schwarts

ที่มา
วิทยากร เชียงกูล.
จิตวิทยา ความฉลาด และความคิดสร้างสรรค์.
กรุงเทพฯ : สายธาร, 2551.
ISBN : 978-974-04-5187-7

 

ป้ายกำกับ: , ,

ความมั่นคงและความปลอดภัยด้านอาหาร..กับเศรษฐกิจสังคม


  วิทยากร เชียงกูล

    ชุมชนและประเทศจะมั่นคง ต่อเมื่อประชาชนมีอาหารพอกิน โดยเฉพาะถ้าประเทศผลิตอาหารได้พอเลี้ยงตนเอง โดยไม่ต้องพึ่งพาการสั่งเข้าประเทศอื่น ประชาชนควรจะมีอาหารที่ปลอดภัย ในโลกยุคการทำให้การผลิตทางการเกษตรเป็นแบบอุตสาหกรรม หรือการผลิตขนานใหญ่เพื่อการค้า ทำให้การผลิตสินค้าเกษตรและอาหาร มีสารเคมีปนเปื้อนเพิ่มขึ้น

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , ,

คำคมเกี่ยวกับความสุขของนักปราชญ์-นักเขียนหลายยุค (๑๖)


Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,