RSS

เศรษฐกิจกับเงินเฟ้อ

03 ส.ค.

ถ้าจะถามว่าผมกลัวอะไรมากกว่ากันระหว่างสภาวะของแพง(เงินเฟ้อ)แต่มีงานทำกับสภาวะของแพงและไม่มีงานทำ

ผมเห็นจะตอว่าสภาวะของแพงควบคู่ไปกับการว่างงานน่ากลัวมากที่สุดเพรา ะว่าในขณะที่ราคาสินค้าและบริการ ค่าครองชีพต่างๆเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆเรากลับต้องว่างงานไม่มีรายได้เพียงพอ มาเป็นค่าใช้จ่าย ยิ่งไม่มีเงินออมรองรับไว้อย่างเพียงพอก็ยิ่งไปกันใหญ่ๆ


สภาวะที่ระบบเศรษฐกิจมีลักษระของทั้งราคาสินค้าเพิ่มสูงขึ้นไปเรื่อยๆควบคู่ไปกับการว่างงานมากขึ้นเป็นป รากฏการณ์ที่นักเศรษฐศาสตร์เขาเรียกว่า Stagflation ไม่ทราบว่ามีใครบัญญัติศัพท์เป็นไปกันแล้วหรือยัง แต่หมายความถึงปรากฏการณ์ที่ระบบเศรษฐกิจมีทั้งสภาวะเงินเฟ้อ และเศรษฐกิจตกต่ำไปพร้อมๆกัน

แท้ที่จริงแล้วการเพิ่มขึ้นของราคาสินค้าและบริการหากเป็นไปอย่างไม่ รุนแรงเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละไม่ถึงตัวเลขสองหลักก็ไม่ค่อยน่าเป็นห่งเท่าไห ร่นัก

นักเศรษฐศาสตร์เชื่อว่าสภาวะเงินเฟ้ออ่อนๆเป็นผลดีช่วยกระตุ้นให้เกิ ดการลงทุน การขยายตัวการว่าจ้างงานทำให้คนมีรายได้มากขึ้นและหากรายได้ที่เพิ่มขึ้นเป็ นไปในอัตรามากกว่าอัตราเงินเฟ้อหักลบกันแล้วรายได้ที่แท้จริงของคนในสังคมก็ มีมากขึ้น

เงินเฟ้อนั้นมีอยู่ 2 ลักษณะใหญ่ๆ ลักษณะแรก เกิดขึ้นจากการเพิ่มของอุปสงค์(Demand)หรือความต้องการซื้อสินค้าและบริการใ นตลาดมีมากกว่าอุปทาน(Supply) หรือปริมาณการผลิตทำให้ราคาสินค้าแพงขึ้นไปเรื่อยๆตราบใดที่ปริมาณสินค้ากับ ความต้องการซื้อสินค้าไม่เข้าสู่จุดดุลยภาพ

ยิ่งมีการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ประชาชนด้วยวิธีการขยายตัวทางด้านปริม าณเงิน(Money Supply)มากขึ้นไปเรื่อยๆในขณะที่ปริมาณการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ทันแล้วอาจต้องถึ งกับทำเงินกันเป็นกระสอบๆไปซื้อข้างเพียงถังเดียว เงินเฟ้ออย่างรุนแรงแบบนี้ไม่ค่อยจะเห็นกันในบ้านเราในระยะหลังๆเพราะระบบเศ รษฐกิจไทยเป็นระบบเศรษฐกิจที่เปิด
เมื่อมีความต้องการซื้อสินค้าจำนวนมากขึ้นถ้าหากภายในประเทศมีปริมาณ การผลิตไม่พอ ขาดแคลน ก็สามารถนำเข้ามาจากภายนอกได้ความขาดแคลนก็ไม่เกิดขึ้น ความกดดันทางด้านราคาก็หมดไป

เงินเฟ้อที่เกิดขึ้นอีกลักษณะหนึ่งอาจจะอาจเรียกใหม่ก็ได้ว่าเป็นสภา วะ “ราคาเฟ้อ” ของแพงขึ้นแต่เงินไม่ได้เฟ้อในความหมายของปริมาณเงินมีมากแต่เกิดจากการที่ต ้นทุนของการผลิตสินค้าและบริการเพิ่มขึ้นซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในบ้า นเราขณะนี้โดยเฉพาะอย่างยิ่งการที่ราคาน้ำมันและสินค้าอาหารต่างๆมีราคาเพิ่ มสูงขึ้นในตลาดโลก

เมื่อต้นทถนการผลิตแพงขึ้นจากราคาน้ำมันราคาสินค้าและบริการต่างๆก็ย ่อมต้องมีราคาแพงขึ้น การให้บริการลดลงเพราะอำนาจซื้อของประชาชนตกต่ำลงไป ธุรกิจการค้า การลงทุนต่างๆก็เริ่มขยายตัวในลักษณะที่ตกต่ำลงไปถ้าหากสภาพการณ์เลวร้ายลงไ ปเรื่อยๆก็จะเกิดภาวะเศรษบกิจซฐเซา เกิดการว่างงานเป็นปรากฏการณ์ที่มีทั้งปรากฏการณ์ของราคาสินค้ามีราคาแพงแต่ ประชาชนขาดอำนาจซื้อเพราะรายได้มีไม่พอหรือว่างงาน

การแก้ไขปัญหาของสถานการณ์ที่มีทั้งเงินเฟ้อและเศรษฐกิจชะงักงันไปพร ้อมๆกันที่เรียกว่า Stagflation นั้นต้องแก้กันที่การปรับโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้พึ่งพาอาศัยพลังงานที่นำเข้าม าจากภายนอกประเทศให้น้อยลง ซึ่งแม้จะเป็นเรื่องระยะยาวแต่จำเป็นจะต้องรีบเร่งลงมือดำเนินการเสียแต่บัด นี้

อย่างไรก็ตามในระยะสั้นเฉพาะหน้าคงต้องหาทางใช้พลังงานที่มีราคาแพงใ ห้มีประสิทธิภาพ ประหยัดค่าใช้จ่ายฟุ่มเฟือยที่ไม่จำเป็นรวมทั้งเร่งรัดการส่งออก

ใ นระยะสั้นนี้ผมเห็นว่าทางการควรให้น้ำหนักของการดำเนินการโดยเฉพาะทางการเงิ นการคลังไปในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจชะงักงันมากกว่าการใช้นโยบ ายการเงินในการขึ้นลงดอกเบี้ยเพื่อต่อสู้กับภาวะเงินเฟ้อเพราะเงินเฟ้อที่เก ิดขึ้นในบ้านเราไม่ได้มาจากความต้องการซื้อสินค้าและบริการที่มีมากกว่าปริม าณการผลิตแต่มาจากการที่ต้นทุนของราคาน้ำมัน รวมทั้งราคาสินค้าประเภทอาหารต่างๆมีเพิ่มสูงขึ้น การเพิ่มอัตราดอกเบี้ยจะมีผลทำให้ต้นทุนการผลิตยิ่งสูงขึ้นไปอีกและส่งผลให้ ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำยิ่งเลวร้ายลงไป

ถึงวันนี้ถ้าหากจะให้ผมเลือกระหว่างความพยายามในการรักษาเสถียรภาพทา งเศรษฐกิจด้วยวิธีการขึ้นดอกเบี้ยเพื่อตรึงเงินเฟ้อกับการป้องกันแก้ไขปัญหา เศรษฐกิจตกต่ำชะงักงันผมคิดว่าน่าจะเอาเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจกันเสียก ่อน

ทุกวันนี้สิ่งที่น่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในระบบเศรษบกิจของเราก็คือสถาน การณ์ด้านการเติบโตทางเศรษฐกิจ เมื่อวันก่อนผมเปิดอ่านหนังสือพิมพ์มติชยรายวันหน้าเศรษฐกิจของฉบับวันที่ 10 ก.ค.ที่ผ่านมามีบทความสะท้อนให้เห็นชัดเจนว่านักธุรกิจในภูมิภาคต่างๆของประ เทศกำลังตกอยู่ในภาวะขวัญเสีย อ้างคำพูดของนายสุนทร ธัญญวัฒนกุล ประธานหอการค้าชลบุรีซึ่งกล่าวว่า

” ยอมรับว่าสถานการณ์การเมืองช่วงนี้นักธุรกิจเสียขวัญในพื้นที่ชลบุรีไม่มีกา รลงทุนเพิ่มไม่รู้ว่าประเทศไทยจะไปทางไหน ถ้าการเมืองมีผลกระทบโดยตรงกับการลงทุนช่วงนี้รากหญ้าแย่มาก ค่าแรงงาน 200 บาทต่อวันยังไม่เพียงพอเลี้ยงครอบครัวหากเปรียบเทียบกับปี 2540 เศรษบกิจมีปัญหาก็เพราะคนรวยที่กู้เงินมาจากต่างประเทศแต่ครั้งนี้แย่ไปหมดเ รียกว่าเจ๊งทั้งระบบหากไม่เร่งแก้ไขในเรื่องเศรษบกิจประเทศจะแย่มากเงินภาษี ที่จัดเก็บได้ให้กับรัฐบาลไปบริหารประเทศของจังหวัดชลบุรีมีไม่น้อยกว่า 1.5 แสนล้านบาทอาจจะลดลงไปเรื่อยๆ”

คำกล่าวของประธานหอการค้าจังหวัดชลบุรีสะท้อนให้เห็นอย่างชัดเจนถึงค วามห่วงใยในเรื่องสภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวของประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อคนจนซึ่ง เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศ

เมื่อช่วงระยะเวลาของแผนพัฒนาฯฉบับที่ 5 (พ.ศ.2525 – 2529)เศรษฐกิจของประเทศไทยก็เคยประสบกับสภาวะ Stagflation อย่างรุนแรงมาแล้วค่าของเงินดอลลาห์และราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเพิ่มขึ้นตลอด เวลาทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อในลักษณะของแพงควบคู่ไปกับเศรษฐกิจถดถอย ในปี 2529 เกิดการว่างงานถึงประมาณ 1 ล้านคน
จำได้ว่ารัฐบาลสมัยนั้นดำเนินนโยบายในหลายๆด้านที่ช่วยให้ประเทศไทยผ ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจมาด้วยดีโดยเฉพาะอย่างยิ่งการณณรงค์เพื่อประหยั ดพลังงาน การใช้ของไทยและร่วมใจกันส่งออกซึ่งรัฐบาลชุดนี้ควรนำมาพิจารณาปรับใช้ให้เห มาะสมกับสถานการณ์ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ควรให้ความสำคัญกับการดำเนินนโยบายการเงิน การคลังให้สอดคล้องกันเพื่อเพิ่มอุปสงค์ในระบบเศรฐกิจด้วยวิธีการอีดฉีดเงิน เข้าไปในระบบให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวและป้องกันการว่างงานที่จะเกิดขึ้นจาก สภาวะเศรษฐกิจตกต่ำ

ส ังคมสมัยใหม่เชื่อมโยงถึงกันหมดยิ่งแตกแยกกันเลือกข้างเลือกฝ่ายบ้านเมืองโด ยรวมก็ย่อมเคลื่อนไปข้างหน้าไม่ได้เหมือนสุภาษิตที่ว่า “หยิกเล็บเจ็บเนื้อ”หากวิกฤตทางการเมืองโหมกระทำทำให้เกิดวิกฤตเศรษฐกิจจนถด ถอยไปมากๆคนก็จะว่างงาน มนุษย์เงินเดือน คนที่มีรายได้น้อย คนด้อยโอกาส ก็ยิ่งจะเดือดร้อนมากขึ้น

โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์ 18 กรกฎาคม 2551 10:05 น.

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: