RSS

สภาวะความเป็นประชาธิปไตย 6 ข้อ สำหรับประชาธิปไตยที่มีชีวิตจริง

08 ส.ค.

วิทยากร เชียงกูล

ระบบการเลือกตั้งเป็นเพียงส่วนหนึ่งของประชาธิปไตย ไม่ได้แปลว่า มีเลือกตั้งแล้วถือว่าเป็นประชาธิปไตยแล้วเสมอไป  หากประชาชนต้องการจะตรวจสอบว่า สภาพการเมืองในตอนไหนเป็นประชาธิปไตยที่แท้หรือไม่ ต้องพิจารณาว่า สภาพการเมืองในขณะนั้นประกอบไปด้วยสภาวะความเป็นประชาธิปไตย อย่างน้อย 6 ข้อ ดังต่อไปนี้ มากน้อยเพียงไร

1) การเลือกตั้งผู้แทนจะต้องเป็นอิสระและยุติธรรม ไม่มีอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รัฐเพื่อโกงการเลือกตั้งไม่มีการซื้อเสียงขายเสียงและการที่กลุ่มอภิสิทธิ์ชน ใช้อำนาจอิทธิพลและระบบอุปถัมภ์ ครอบงำโน้มน้าวให้ประชาชนที่ยากจนขาดการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพต้องเลือกเฉพาะพวกเขา

2) ต้องมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุลอำนาจที่ดี เช่น ฝ่ายนิติบัญญัติ ฝ่ายตุลาการ องค์กรอิสระ องค์กรประชาชนอิสระ และมีอำนาจต่อรองจริง สามารถตรวจสอบถ่วงดุลฝ่ายบริหารได้ และต่างฝ่ายต่างตรวจสอบถ่วงดุลซึ่งกันและกัน รวมทั้งภาคประชาชน สามารถยื่นถอดถอนผู้แทนที่มีพฤติกรรมไม่ชอบธรรมได้ สิทธิของประชาชนในการยื่นถอดถอนผู้แทน ต้องถือว่าสำคัญเท่ากับสิทธิในการเลือกตั้ง และต้องอยู่คู่กัน จะขาดเสียไม่ได้

3) การบริหารบ้านเมืองจะต้องโปร่งใส มีความรับผิดชอบที่ผูกพันกับผลกระทบภายหลัง อย่างมีเหตุผลอธิบายได้ (Accountability) เป็นไปเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม  ไม่มีการคอร์รัปชั่น หาผลประโยชน์ทับซ้อน การเล่นพรรคพวก การหาประโยชน์ส่วนตัว การใช้อภิสิทธิ์และอำนาจบาตรใหญ่ของฝ่ายผู้ทน ที่ได้รับเลือกเข้ามาเป็นรัฐบาล

4) มีรัฐธรรมนูญและกฏหมาย ขนบธรรมเนียม ที่มุ่งประโยชน์คนส่วนใหญ่ อย่างเสมอภาค มีเหตุผล มีความคงเส้นคงวา คนส่วนใหญ่ยอมรับ รวมทั้งรัฐธรรมนูญและกฏหมายเหล่านั้นต้องมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติได้จริงๆ

5) สื่อมวลชนและองค์กรประชาชนมีสิทธิเสรีภาพ เป็นอิสระ มีศักดิ์ศรี และเข้มแข็ง ประชาชนมีจิตสำนึกความเป็นพลเมือง และมีส่วนร่วมในการไปใช้สิทธิเลือกตั้ง การแสดงความคิดเห็น การสมาคม การชุมนุม การทำประชาพิจารณ์ (เปิดอภิปรายความคิดเห็นประชาชนเรื่องกฎหมายและโครงการต่างๆ) และการลงประชามติว่า ประชาชนจะรับมือหรือไม่ในเรื่องสำคัญ ตลอดจนประชาชนสามารถใช้สิทธิ์ในการเข้าชื่อถอดถอน ผู้แทนที่มีพฤติกรรมโกง หรือเสื่อมเสียอื่นๆได้ โดยไม่เสี่ยงต่อ การคุกคามจากอำนาจรัฐ

6) มีการกระจายการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคม สู่ประชาชนอย่างเป็นธรรม ทำให้เกิดประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและสังคม (เสรีภาพและความเสมอภาค ทางศาสนา วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข ฐานะทางสังคม) และมีการพัฒนาทางเศรษฐกิจ สังคมที่มั่นคงสม่ำเสมอ  (วิทยากร เชียงกูล ก้าวข้ามระบอบทักษิณสู่เส้นทางการปฏิรูปการเมืองเศรษฐกิจ: สนพ.บ้านพระอาทิตย์, 2550. )
ที่มา
วิทยากร เชียงกูล
อนาคตเศรษฐกิจโลกและทางออกของไทย. – กรุงเทพ ฯ : บ้านพระอาทิตย์, 2550.
176 หน้า.
ISBN 978-974-13-0621-3

 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

One response to “สภาวะความเป็นประชาธิปไตย 6 ข้อ สำหรับประชาธิปไตยที่มีชีวิตจริง

  1. lek

    สิงหาคม 8, 2008 at 9:00 am

    I don’t like the Party List (not exactly don’t like it, but I don’t like the result of Part List election).
    For example, Party A, number 1-10 are good people, and number 11-20 are bad guys. If party A win for 15 people, we will get 5 bad guys into Sapa.

     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: