RSS

Daily Archives: กันยายน 27, 2008

การดิ้นรนสู้ทางความคิดก่อน “การเมืองใหม่”


กรณีสมัคร สุนทรเวช ถูกสอยจากเก้าอี้นายกรัฐมนตรี ด้วยคำวินิจฉัยของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ บางคนอาจมองว่าเป็นการใช้กระบวนการทางศาลเล่นงานทางการเมือง

แต่คนที่ใช้ปัญญาน่าจะเห็นสัจจธรรมของกฎแห่งกรรมอันเป็นผลจากเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญฉบับ 2550 ที่มุ่งสู่ระบบการเมืองใหม่
นี่เป็นเพียงคดีแรกที่คนไม่รู้กาลเทศะและขาดจริยธรรมในการใช้สถานภาพ ผู้นำประเทศเพื่อประโยชน์ส่วนรวมที่ซึ่งยังจะต้องเจอวิบากกรรมอีกหลายคดีตาม มา

Read the rest of this entry »

 

ป้ายกำกับ: , , ,