RSS

ประชาธิปไตยรูปแบบใหม่ของไทย!

04 ต.ค.

ในการสัมมนากับนักวิชาการต่างชาติในประเทศยุโรป สิ่งที่เป็นคำถามที่ชาวต่างชาติถามและแสดงความประหลาดใจอยู่เสมอได้แก่ การที่กลุ่มประท้วงของไทยไม่ยอมรับเกณฑ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยแบบสากล

ผ ู้เขียนอธิบายถึงปรากฎการณ์ความเป็นจริงเชิงโครงสร้างอำนาจในสังคมไทยว่า มีลักษณะที่กลุ่มทุนใหม่ครอบครองทั้งอำนาจเศรษฐกิจและการเมือง จนทำให้กลไกต่าง ๆ ตามรัฐธรรมนูญไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ นำสู่ความขัดแย้งในสังคมไทยมาถึงทุกวันนี้

ดูเหมือนผู้ร่วมสัมมนาและฝรั่งส่วนใหญ่ที่รู้จักเมืองไทยดีจะยอมรับว ่าการมีรูปแบบประชาธิปไตยที่เนื้อหาเชิงโครงสร้างอำนาจกระจุกตัวรวมศูนย์นั้ นเป็นปัญหาต่อระบบแน่นอน การเริ่มต้นประท้วงนั้นยอมรับได้ว่าเป็นความหวังดีและบริสุทธิใจเพื่อให้เกิ ดประชาธิปไตยอย่างแท้จริง

แต่เกือบทั้งหมดของผู้ร่วมประชุมมีความคิดเห็นไปในทำนองเดียวกันว่า ปัญหาอยู่ที่หนทางในการแก้ไขเยียวยาระบอบนี้ให้ดำรงอยู่ต่อไปต่างหาก

ในขณะที่จะแก้ไขความล้มเหลวของประชาธิปไตย สังคมไทยช่วงที่ผ่านมากลับเลือกวิธีการที่ไร้ประชาธิปไตยและผลงานก็เป็นที่ป ระจักษ์โดยตนเองแล้วว่า ช่วงปฏิวัติที่ผ่านมา 1 ปี มีความล้มเหลว

ปัจจุบันการเสนอทางเลือกด้วยการประท้วงต่อเนื่องยาวนานดูเหมือนจะยอม รับกันได้ต่อมาอีก แต่เมื่อพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตย เองก็มีข้อจำกัด ขาดแคลนกำลังพล จึงต้องร่วมมือกับกลุ่มชนต่าง ๆ และไม่มีทางเลือก ทำให้พวกสายที่ใช้ความรุนแรง ก้าวพลาดเข้าใช้กำลังยึด ทำลาย สถานีวิทยุโทรทัศน์ของรัฐ จุดนี้เองทำให้เกิดความเสียหายเพลี่ยงพล้ำ

ความรู้สึกต่อสื่อสารมวลชน ด้านเสรีภาพ ความเป็นกลางนั้นเป็นความรู้สึกที่นานาชาติและทางสากลยอมรับกัน การใช้กำลังของพันธมิตรฯ หรือกลุ่มหนึ่งในแนวร่วมของพันธมิตรฯ จึงมีผลในสายตาชาวต่างชาติเป็นลบทันที

ประกอบกับการใช้มวลชนเข้ายึดทำเนียบรัฐบาลเองก็ไม่เป็นที่ยอมรับของช าวต่างชาติเท่าใดนัก เพราะบางประเทศ เช่น เยอรมันนี มีกฎหมายห้ามผู้ประท้วงทำการประท้วงเข้าใกล้ที่ทำการรัฐเกิน 1.5 ก.ม. เนื่องจากยอมรับกันว่า “กลไกรัฐ” มีสภาพเป็นกลาง นักการเมืองมาแล้วก็ไป แต่กลไกรัฐต้องอยู่เป็นหลักรักษาระบบต่อไป จึงไม่ให้ใครเข้าไปแทรกแซงก้าวก่ายได้ง่าย ๆ

มีอาจารย์ชาวเยอรมันท่านหนึ่งอภิปรายถึงปัญหาทางการเมืองในเยอรมันนี ช่วงผู้ทำเผด็จการฮิตเลอร์ว่า มีการใช้สื่อระดมความคิด จิตสำนึกของผู้คนให้มีความเห็นตรงกัน คล้อยตาม “ท่านผู้นำ” ที่มาจากระบอบประชาธิปไตยด้วยซ้ำไป แต่ผลจากการระดมความรู้สึกผู้คนให้มีสำนึกในชาติอารยันแบบชาตินิยม จนท้ายที่สุดสามารถฆ่าล้างเผ่าพันธุ์พวกยิวได้อย่างเลือดเย็น

ห ลังสงครามโลกจบลง ประเทศเยอรมันจึงไม่ยอมให้สื่อหลุดออกจากความเป็นกลางเลย คนทำสื่อต้องเป็นนักวิชาชีพ ถูกเข้มงวดเรื่องคุณสมบัติ คุณภาพและจรรยาบรรณ ห้ามไม่ให้ผู้ประกาศข่าวให้ความเห็นในเนื้อหาข่าว หากจะให้ความเห็นต้องหาแหล่งที่มา และต้องเป็นความเห็นสองทางอยู่เสมอ

นอกจากนั้น รายการเช่นวิทยุก็ไม่อนุญาตให้แสดงความเห็นแบบสด (Real Time) มีแต่ต้องพูดคุยบอกข้อจำกัดกันเสียก่อนว่าอะไรควร ไม่ควร เมื่อผู้ฟังยอมรับจึงจะอนุญาตให้ออกรายการได้
รวมความแล้วฝรั่งมองออกว่า การใช้สื่ออย่างเสรีมี 2 ด้าน อาจเป็นได้ทั้งบวกและลบ การระดมผู้คนได้มากมายขนาดนี้ มาจากอิทธิพลของสื่อนั่นเอง เพียงแต่เตือนกันให้ระวังอย่าให้สังคมตกที่นั่งแบบยุคฮิตเลอร์ให้ดีเท่านั้น เอง

บางคนคิดสรุปรวบยอดกันเอาว่า ทิศทางการแก้ปัญหาของพันธมิตรฯ ที่เสนอต่อสังคมไทยนั้น มีลักษณะแตกต่างจากประชาธิปไตยในรูปแบบ เช่น การไม่ยอมรับการเลือกตั้ง อ้างกันว่าการเลือกตั้งมีแต่ซื้อเสียง อันเป็นที่มาของการเสนอแนวทางประชาธิปไตยแบบคัดสรร ซึ่งในเชิงทฤษฎีแล้วเป็นเรื่องชนชั้นสูง (Elite) ตัดสินใจกันเอง มองว่าคนชั้นล่างยังไม่มีความรู้เพียงพอ

การคัดสรรแบบโควต้าอ้อย 70 : 30 จึงเป็นหนทางใหม่ของประชาธิปไตยไทยที่ย้อนยุคกลับไปสู่การเมืองแบบโบราณ ก่อนมีการเลือกตั้งนั่นเอง ข้อเสนอแบบนี้สังคมไทยจะยอมรับได้มากน้อยเพียงใดคงต้องดูอีกต่อไป

ฝ ่ายนักเลือกตั้งเอง ก็อ้างแต่จำนวนคะแนนเสียงที่ได้รับจากประชาชน ซึ่งก็ควรจะปรับปรุงระบบการตรวจสอบ การคัดสรรบุคลากรในพรรคให้มีคุณภาพ สุจริต ไม่เช่นนั้นไม่มีทางแก้ปัญหาทางการเมืองได้อย่างถาวรแน่นอน แม้จะชนะเลือกตั้งแต่มีปัญหาการยอมรับ นำสู่การประท้วงอีกรอบอย่างแน่นอน

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: