RSS

การเมืองใหม่ : ทางออกสำหรับประเทศไทย ?

24 ต.ค.

โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์ 25 กันยายน 2551 09:00 น.

ข้อคิดเรื่องการเมืองใหม่กลายเป็นทางออกสำหรับยุติปัญหาความขัดแย้งท างการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันไปแล้ว หลังจากที่ทุกฝ่ายส่งสัญญาณพยายามจะมีการพูดคุยเพื่อยุติปัญหาแต่สำหรับกลุ่ มผู้ต้องการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขปัญหาทางการเมือง เช่นกลุ่มพันธมิตรแล้ว เป้าหมายสุดท้ายคือการปรับปรุงสภาพทางการเมืองที่ดำรงอยู่ไปสู่สิ่งใหม่คือน ำเสนอแนวคิดเรื่อง “การเมืองใหม่”


ผู้เขียนมีความเห็นว่า ข้อวิเคราะห์ของกลุ่มพันธมิตรตั้งแต่เมื่อก่อนเกิดการปฏิวัติ พ.ศ.2550 ที่พยายามอธิบายสภาพปัญหาเชิงโครงสร้างของประเทศไทยที่มีการรวมศูนย์ผูกขาดอ ำนาจ เศรษฐกิจและการเมืองอยู่ในมือคนกลุ่มเดียวจนสามารถทำให้รูปแบบประชาธิปไตยรั บใช้กลุ่มตนได้นั้นมีส่วนจริงอยู่มาก แต่ต้องขอย้ำว่าควรยึดมั่นในแนววิเคราะห์ว่าเบื้องหลังของปัญหาเป็นปัญหาเชิ งโครงสร้างไม่ใช่เรื่องเทคนิค กลไก ของการเลือกตั้งหรือตัวแปรด้านประชาธิปไตยแต่อย่างใด

การเมืองใหม่ของกลุ่มพันธมิตรจึงต้องดูต่อไปว่า จะนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาไปบรรลุเป้าหมายเชิงโครงสร้างหรือไม่เพียงใด

ข้อเท็จจริงที่ดำรงอยู่ตลอดมาในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองในยุคหลัง ๆ ก็คือ ประชาธิปไตยของไทยเริ่มมีความต่อเนื่องในเชิงรูปแบบ คือมีการเลือกตั้ง มีพรรคการเมือง มีกลไกของพรรคการเมืองในพื้นที่ประกอบไปด้วยผู้มีโครงสร้างเชิงอำนาจทางเศรษ ฐกิจใช้ความสัมพันธ์อุปถัมภ์พึ่งพิงกับประชาชนในเขตพื้นที่โดยผ่านระบบหัวคะ แนนและการต่างตอบแทนผลประโยชน์ในรูปแบบต่าง ๆ

ผลประโยชน์ดังกล่าวแสดงออกมาในรูปที่หลากหลายตั้งแต่การให้การตอบแทน โดยตรงทางด้านเศรษฐกิจ ให้ความคุ้มครองในมิติทางการเมืองและกฎหมายหรืออื่น ๆ รวมถึงการได้ผลประโยชน์ตอบแทนอันเป็นความเป็นอยู่ที่ดีผ่านงบประมาณและหรือโ ครงการพัฒนา ซึ่งมีความชัดเจนขึ้นทุกที

ประชาชนทั่วไปส่วนใหญ่จึงมีความคุ้นเคยและรู้จักประชาธิปไตยในเชิงรู ปแบบลึกซึ้งรวมถึงก้าวไปสู่การหวงแหนรูปแบบดังกล่าวแล้วนึกไปว่าเป็นการพิทั กษ์รักษาประชาธิปไตยในเนื้อหาเช่นเรียกร้องว่าการตัดสินใจของประชาชนด้วยการ มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งคือจุดสุดยอดของประชาธิปไตยแล้ว แต่การเลือกตั้งภายใต้โครงสร้างอำนาจของประเทศที่ยังรวมศูนย์ผูกขาดกับนำไปส ู่การได้อำนาจของกลุ่มคนที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจแผ้วทางไปสู่การได้อำนาจทา งการเมืองต่างหาก

ท ี่มาของ แนวคิด “การเมืองใหม่” จึงเหมือนชี้ทางให้เห็นถึงข้อบกพร่องเชิงโครงสร้างอำนาจในรัฐไทยแล้วนำเสนอก ารแก้ไขด้วยการใช้การเมืองใหม่ ขณะที่ยังมีรายละเอียดน้อยอยู่นี้ทางฝ่ายพันธมิตรเริ่มระดมความคิดกับนักวิช าการและนัยสำคัญของแนวทางการเมืองใหม่คือปฏิเสธวิธีการเลือกตั้งและการได้มา ซึ่งตัวแทนราษฎรหรืออาจเลยไปถึงฝ่ายบริหารที่มาจากระบบการเลือกตั้งแบบเดิมท ี่ดำรงอยู่

หากแต่จะทำวิธีการเลือกตั้งโดยคำนึงถึงสัดส่วนประชากรตามลักษณะทางอา ชีพ ภูมิภาคหรืออาจเลยไปถึงชนชั้นทางเศรษฐกิจสังคมด้วยซ้ำไป

ในความเป็นจริงแล้วผู้เขียนเห็นด้วยกับแนววิเคราะห์ปัญหาที่ว่าประเท ศไทยมีปัญหาเชิงโครงสร้างจนการเลือกตั้งและระบบพรรคการเมืองมักจะกระจุตัวหน าแน่นอยู่กับกลุ่มทุน หากแต่หนทางในการแก้ปัญหานั้นผู้เขียนเชื่อว่า ใ นอดีตที่ไม่ห่างไกลที่ผ่านมาชนชั้นนำต่าง ๆ ทุกฟากฝั่งของเมืองไทยพากันตกโจทย์และไม่ทำงานทางความคิดถกแถลงในเชิงทฤษฎีใ ห้สุกงอมเสียก่อน

เข้าข่ายว่าวิเคราะห์ปัญหาได้ถูกต้องว่ามาจากปัญหาเชิงโครงสร้าง แต่เวลาแก้ปัญหากลับละเลยไม่ยอมแก้ปัญหาที่ต้นตอหรือสาเหตุ เช่นการปฏิวัติครั้งที่ผ่านมาดันทะลึ่งไปแก้ปัญหาเล็กน้อยที่ระดับเทคนิคกลไ ก คือเพิ่มลดจำนวน สส. เปลี่ยนที่มาและวิธีการเลือกตั้ง ฯลฯ รวมถึงไปมุ่งสังหารตัวบุคคลให้ดับดิ้นไป ผลคือเมื่อปล่อยให้มีการเลือกตั้งภายใต้ยุคปฏิวัติแต่โครงสร้างเดิมยังดำรงอ ยู่ ผลจึงแสดงออกมาเหมือนเดิมและนำไปสู่ความขัดแย้งรอบใหม่และรูปแบบใหม่ไม่รู้จ บสิ้น

ถ ้าไม่ลำเอียงจนเกินไปนักน่าจะวิจารณ์ตนเองกันเสียบ้างว่าใครมีส่วนก่อให้เกิ ดปัญหาความขัดแย้งระหว่างประชาชนจนขยายตัวลุกลามมาจนถึงทุกวันนี้

วิธีการคัดสรรคนเข้าสู่ระบบด้วยวิธีจัดสรรโควต้าตามตัวแปรเศรษฐกิจ สังคม หรือภูมิภาคซึ่งเป็นหัวใจของการเมืองใหม่ดังที่กล่าวมาแล้วนั้น สามารถดูตัวอย่างได้ง่ายที่สุดจากกระบวนการคัดสรรบุคคลเข้าสู่ระบบของสภาที่ ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติว่าท้ายที่สุดแล้วเกิดปัญหาด้านใดขึ้นบ้าง

อย่างไรก็ตามจุดประสงค์อันบริสุทธิ์ที่อยากให้สังคมเจริญขึ้นด้วยการ ใช้แนวทางการเมืองใหม่นั้นมีข้อพิจารณาอีกหลายประการเช่น ด้านบทบาทหน้าที่ของผู้ที่จะมาทำหน้าที่การเมืองใหม่นั้นจะให้คัดสรรคนมาทำห น้าที่เพียงผู้ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่คล้าย สสร. หรือจะให้เข้ามาทำหน้าที่ฝ่ายนิติบัญญัติไปเลย หรือจะให้คัดไปถึงขั้นเอาคนที่คิดว่าเหมาะสมมาทำหน้าที่ฝ่ายบริหารด้วย

ห ากคัดสรรคนมาเพียงทำหน้าที่ร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ก็คงจะเป็นที่ยอมรับได้บ้ างเพียงระดับหนึ่ง แต่หากจะก้าวไปสู่การให้มีอำนาจนิติบัญญัติและอำนาจบริหารด้วยนั้นคงจะต้องต อบคำถามกับทั้งประชาชนชาวไทยและสังคมโลกเองก็จะมีปฏิกิริยาทางลบได้ง่าย ๆ เพราะแนวทางแบบนี้มีประเทศน้อยรายในโลกที่ใช้กันซึ่งถ้าจะเทียบเคียงแล้วอาจ จะไปคล้ายคลึงกับลักษณะของประเทศคอมมิวนิสต์ด้วยซ้ำไป

ปัญหาระดับต่อไปเป็นเรื่องข้อเท็จจริงในระดับการปฏิบัติให้เป็นจริง มีคำถามง่าย ๆ ว่าจะทำให้แนวคิดการเมืองใหม่เช่นการคัดสรรบุคลากรตามตัวแปรดังกล่าวข้างต้น ให้เป็นจริงนั้น จะกระทำโดยใช้สิทธิอำนาจหรือสถานภาพของกฎหมายและองค์กรใด เพราะหากจะใช้หนทางในระบบคงจะเป็นไปไม่ได้แน่ ๆ แต่หากใช้หนทางนอกระบบอีกก็จะไม่เกิดความชอบธรรม

ในขณะที่ชนชั้นกลางบางส่วนก็มองเหตุการณ์ทางการเมือง ความเปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งนี้นั้นเป็นเพียงความขัดแย้งระหว่างกลุ่มทุ นใหม่และกลุ่มที่สู้ไม่ได้คือกลุ่มทุนเก่าที่มีพลังน้อยกว่าจึงไปสวามิภักดิ ์และพึ่งพิงกับอมาตยาธิปไตย ชนชั้นกลางกลุ่มนี้เชื่อในทฤษฎีว่า หากปล่อยให้ระบบย่อยต่าง ๆ ทางการเมืองมีพัฒนาการเปลี่ยนแปลงและแก้ไขความขัดแย้งในระบบอย่างธรรมชาติไป ด้วยตัวของมันเองในระบบ สังคมก็จะสามารถสร้างดุลยภาพไปสู่ความเป็นประชาชาธิปไตยที่สมบูรณ์ได้เอง

ห ากแต่สังคมไทยสภาวะดังกล่าวไม่เกิดขึ้น เพราะมีผู้มีอำนาจในสังคมกลุ่มดังกล่าวนั่นเองที่ใจเร็วด่วนได้คอยหยุดยั้งพ ัฒนาการไม่ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามธรรมชาติ แถมยังมีอคติรวมถึงมีพฤติกรรมเชิงอุปถัมภ์อย่างเหนียวแน่นเช่นเดียวกับหรือม ากกว่ากลุ่มที่ตนเองไปกล่าวหา คอยคิดหาหนทางสร้างสังคมและสร้างกลุ่มอุดมคติหวังว่าสังคมหรือกลุ่มดังกล่าว จะดีที่สุดสำหรับประเทศ…… แนวคิดการเมืองใหม่คงต้องทำงานทางความคิดกับกลุ่มชนชั้นกลางที่วิเคราะห์สัง คมในแนวนี้ให้เกิดความยอมรับเสียก่อนไม่เช่นนั้นแล้วปัญหาความขัดแย้งจะไม่จ บไม่สิ้น

จาก นสพ.ผู้จัดการรายสัปดาห์
คอลัมภ์ ดอกไม้ปลายปืน

 

ป้ายกำกับ:

2 responses to “การเมืองใหม่ : ทางออกสำหรับประเทศไทย ?

 1. แรนเถื่อน

  มิถุนายน 20, 2009 at 11:19 am

  Thank for content kubb….

   
 2. รีสอร์ทเชียงใหม่

  กุมภาพันธ์ 27, 2010 at 10:35 am

  Thank for u

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: