RSS

ร่วมพลังสร้างสมการการเมืองใหม่!

28 ต.ค.

โดย ผู้จัดการรายสัปดาห์ 2 ตุลาคม 2551 08:15 น.

จากความขัดแย้งของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยกับรัฐบาลตัวแทนระ บอบทักษิณ ทำให้เกิดประเด็นถกเถียงกันอย่างกว้างขวางในเรื่องการเมืองใหม่ที่ต้องการเห ็นการเมืองโปร่งใส ชาวไทยได้ประโยชน์และสามารถตรวจสอบได้ การเมืองใหม่จึงเป็นประเด็นร้อนที่พูดถึงกันทั่วบ้านทั่วเมือง พูดกันในหลากหลายมิติ ไม่ว่าการมีส่วนร่วมของประชาชนในการตรวจสอบการฉ้อราษฎร์บังหลวง หรือคดีที่เกิดจากการทุจริตคอรัปชั่นของนักการเมืองเป็นคดีที่ไม่มีกำหนดอาย ุความ ประชาชนสามารถฟ้องดำเนินคดีเองได้ ฯลฯ


ภายใต้มิติสาระต่างๆที่ถูกนำเสนอออกมานั้นถ้าไม่มองอย่างหวดกลัวและไ ม่มีอคติจะเห็นได้ว่าต่างเป็นปรากฏการณ์ที่เป็นคุณต่อการพัฒนาประชาธิปไตยทั ้งสิ้น เพราะต่างเกิดขึ้นจากพื้นฐานการเข้ามามีส่วนร่วมด้วยจิตสำนึกความรู้สึกของก ารเป็นเจ้าของที่หวงแหนประชาธิปไตยและสิทธิ์ขั้นพื้นฐานของประชาชน

การนำเสนอสูตรไม่ว่าใครจะเสนอ 30:70 หรือ 25:30:45 ก็แล้วแต่การหาสมการและการคำนวณที่ยืดหยุ่นได้แต่อย่างไรก็ตามไม่ควรมีจำนวน สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมากกว่าจำนวนที่มีอยู่เพราะจำนวน ส.ส.ในสภาที่เพิ่มมากขึ้นก็ไม่ได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นหรือสามารถสร้างผลงาน มากขึ้น

ผ ู้เขียนจึงขอนำเสนอสูตร 30:30:40 หรือ 25: 30 :45 นี้เพื่อเป็นตุ๊กตาอีกตัวหนึ่งที่หวังให้เป็นข้อคิด ข้อเปรียบเทียบเพื่อหาจุดอ่อนจุดแข็งเพื่อหาข้อสรุปที่ดีกว่าหรือพัฒนาให้ดี ยิ่งขึ้นซึ่งก็จะเป็นการดีต่อสังคมไทยที่รอคอยความเปลี่ยนแปลงที่ดีกว่าการย ่ำเท้าอยู่กับที่กับการเมืองเก่าที่รอวันตายกับเชื้อโรคของการโกงกินภายใต้ร ะบอบทักษิณ จึงใคร่ขอเสนอดังนี้

1.เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนทั่วไปสัดส่วนไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์โดยเปลี่ยนเป็นเขตใหญ่ขึ้นตามมาตราส่วนประชาชน 250,000 หรือ 350,000 คน เพื่อให้ผู้แทนในมิติใหม่ไม่ต้องอ้างอีกว่าต้องดูแลประชาชนเพราะหน้าที่ผู้แ ทนต้องทำหน้าที่ควบคุมการทำงานของรัฐบาลและที่สำคัญคือการตรวจสอบพิจารณากลั ่นกรองกฎหมายซึ่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชุดปัจจุบันกว่าจะตั้งคณะกรรมาธิการได ้ ใช้เวลา 3 เดือนครึ่ง และ 7 เดือนที่ผ่านมาออกกฎหมายแค่ 2 ฉบับ อีกทั้งหน้าที่ที่มักอ้างว่าการดูแลประชาชนทุกวันนี้ควรยกบทบาทให้องค์การบร ิหารส่วนจังหวัดที่เลือกตั้งโดยตรงจากประชาชนมาแล้วเช่นกัน

2.เลือกตั้งในสัดส่วนที่เลือกพรรคไม่เกิน 30 เปอร์เซ็นต์ ยังคงเป็นการสนับสนุนระบบพรรคการเมืองที่จำเป็นต่อการพัฒนาประชาธิปไตยระยะย าวเป็นระบบที่ดี ถ้าจัดเปอร์เซ็นต์สัดส่วนที่เปิดโอกาสให้พรรคเล็กๆได้มีโอกาสเกิดได้และไม่ผ ูกขาดโดยพรรคใหญ่ ซึ่งระบบสัดส่วนพรรคนี้รัฐธรรมนูญ 2550 ทำไว้ได้ดีพอสมควรแต่จุดอ่อนอยู่ที่กฎหมายที่ยังเกิดขึ้นคือกระบวนการลงโทษ เช่นกรณีการให้ใบแดงผู้สมัครเข้ารับเลือกตั้งในกลุ่มสัดส่วนพรรคแล้วก็เป็นค วามผิดเฉพาะบุคคลทั้งที่ผู้ร่วมทีมได้รับอานิสงฆ์คะแนนเต็มๆไปด้วย

3.การเลือกตั้งอิสระในส่วนของอาชีพที่เป็นการเลือกตั้งโดยตรงไม่ผ่าน องค์กรวิชาชีพและคนๆหนึ่งระบุได้ว่ามีอาชีพเดียวเท่านั้น สำหรับการเลือกตั้งครั้งนั้นๆส่วนการกำหนดอาชีพว่ามีกี่กลุ่มคงต้องปรึกษาหา รือหรือถกเถียงหาข้อคิดเห็นที่แตกต่างเพื่อหาข้อสรุป ซึ่งการจัดกลุ่มอาชีพนี้ถ้าเรามองตามมาตรฐานขององค์การกรรมกรสากลที่จัดให้ม ี 10 ประเภทหลักและมีอาชีพย่อยๆอีกมากมาย นอกจากนี้ยังมีการจัดแยกกลุ่มอาชีพด้วยวิธีการอื่นซึ่งจำเป็นที่ต้องนำรายละ เอียดมากำหนดกฎเกณฑ์ต่อไป

ก ารเลือกตั้งแบบตัวแทนอาชีพนี้อาจเป็นของใหม่ที่ยังคงถูกตั้งคำถามหรือพยายาม จะให้หาคำยืนยันรับประกันว่าผู้แทนจากกลุ่มอาชีพจะไม่ไปร่วมสังฆกรรมและตกเป ็นเครื่องมือของพรรคเก่าๆที่มีอยู่ซึ่งคงไม่มีใครให้คำรับรองนี้ได้ แต่ถ้าหันมามองว่าระบบที่มีอยู่ว่าถึงทางตันไม่มีที่จะไปแล้ว แล้วทำไมไม่ลองหันไปหาระบบการเลือกตั้งแบบอื่นๆที่อาจเป็นทางออกที่ดีก็ได้

ส่วนสูตรหรือสัดส่วน 30: 30: 40หรือ 25: 30 :45 ที่พยายามเสนออยู่นี้จะเห็นได้ว่าประชาชนมีส่วนร่วมในการใช้สิทธิ์ในการเลือ กตัวแทนได้ 3 ครั้งซึ่งหมายถึงการใช้วิจารณญาณ 3 ครั้งเช่นกัน ถึงจะมีความพยายามซื้อเสียงก็ทำด้วยความลำบากยิ่งขึ้น

ก ารปรับเปลี่ยนสูตรหรือสร้างสมการการเมืองใหม่จึงเป็นการป้องกันและรักษาประช าธิปไตยที่ดีกว่าเก่าเพราะในระบบเก่าเป็นการเปิดโอกาสให้อำนาจชั่วร้ายดำรงอ ยู่และฝังรากลึกไปทั่วหย่อมหญ้าซึ่งส่งผลให้สังคมเกิดการแตกแยกไม่มีที่สิ้น สุด

ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องเข้ามามีส่วนร่วมในการสรรค์สร้างและผ ลักดันการเมืองใหม่ให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและนำไปสู่การปฎิบัติได้อย่า งแท้จริง ทั้งนี้ก็เพื่อประชาชนคนไทยทั้งประเทศ ไม่ใช่เพื่อกลุ่ม ก๊วนและเครือญาตเหมือนอย่างการเมืองเก่าภายใต้ระบอบทักษิณ!!…

Advertisements
 

ป้ายกำกับ:

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: