RSS

การกล้าปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เพื่อคนส่วนใหญ่ สำคัญยิ่งกว่าการร่างรับธรรมนูญ

21 ม.ค.

เนื้อหาของระบอบประชาธิปไตย คือ ต้องเป็นการปกครองโดยตัวแทนของประชาชน เพื่อประโยชน์ของประชาชน

การที่นักธุรกิจการเมืองในยุคทักษิณใช้การซื้อเสียงระบอบอุปถัมภ์ นโยบายประชานิยมที่หลอกลวงประชาชน และใช้อำนาจทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และการครอบงำข้อมูลข่าวสารเข้ามาเผด็จการผูกขาดอำนาจทั้งทางรัฐสภา สถาบันการเมือง และสถาบันเศรษฐกิจอื่นๆ และมุ่งแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว ทั้งโกง ทั้งหาผลประโยชน์ทับซ้อนสารพัด เป็นระบอบประชาธิปไตยของปลอม

เพราะประชาธิปไตยของแท้ ต้องควบคู่ไปกับการยอมรับสิทธิเสรีภาพของประชาชนที่จะตรวจสอบดูแลคัดค้านฝ่า ยบริหารได้ มีสิทธิมีเสียงในการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการทรัพยากรของชาติ เพื่อผลประโยชน์ของคนทั้งประเทศอย่างทั่วถึงเป็นธรรม

ประชาธิปไตยของแท้ ต้องหมายรวมถึงประชาธิปไตยทางเศรษฐกิจและสังคม คือ มีการกระจายทรัพย์สิน รายได้ การศึกษา สถานะทางสังคมที่เป็นธรรม รวมทั้งให้ประชาชนและสื่อมวลชนมีสิทธิเสรีภาพใรการแสดงความคิดเห็นและได้รับ การรับฟังจากรัฐบาลด้วย

แม้รัฐบาลทักษิณกลายเป็นเผด็จการเสียงข้างมากในรัฐสภา ที่ประชาชนไม่สามารถตรวจสอบควบคุมให้อยู่ในความพอเหมาะพอดี ซึ่งเป็นหลักการสำคัญข้อหนึ่งของประชาธิปไตยได้ จึงทำให้เกิดวิกฤติการขาดความชอบธรรมหรือความเชื่อถือของรัฐบาล คนที่มีการศึกษาในเมืองเริ่มไม่เชื่อถือรัฐบาล และออกมาชุมนุมประท้วงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ แม้จำนวนคนจะไม่มาก ถ้าเทียบกับคนทั้งประเทศ แต่พวกเขาเป็นกลุ่มคนที่มีการศึกษา มีการเสนอข้อมูลเหตุผลสนับสนุนเข้มแข็งที่ทำให้การคัดค้านดำรงอยู่และขยายได ้อย่างต่อเนื่อง

จนในที่สุดก็นำไปสู่การยึดอำนาจการปกครอง เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 โดยคระปฏิรูปการปกครอง ผู้อ้างเหตุผล 4 ข้อว่ารัฐบาลทักษิณโกง, แทรกแซงองค์กรอิสระเพื่อประโยชน์ส่วนตัว , ทำให้คนในชาติแตกแยก และหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และให้สัญาว่าจะจัดให้มีการร่างรัฐธรรมนูญและการเลือกตั้งใหม่ภายใน 1 ปี

ปฏิรูปการเมือง ต้องปฏิรูปทางเศรษฐกิจ สังคม การศึกษา และสื่อสารมวลชนด้วย ไม่ใช่แค่การแก้ไขรัฐธรรมนูญ

รัฐธรรมนูญปี 2540 เขียนถึงเสรีภาพของประชาชนไว้มากพอสมควร แต่นอกจากรัฐธรรมนูญฉบับนี้ไม่มีผลบังคับใช้ตามเจตนารมณ์แล้ว ยังมีช่องโหว่ทำให้เกิดระบอบทักษิณ ปัญหาไม่ได้อยู่ที่ตัวรัฐธรรมนูญเท่านั้น แต่ปัญหาอยู่ที่โครงสร้างการแบ่งสรรและการต่อรองทางอำนาจ ทั้งทางเศรษฐกิจการเมือง ซึ่งยังเป็นแบบเจ้าขุนมูลนายและทุนนิยมผูกขาด และวัฒนธรรมทางการเมือง ที่ประชาชนไทยส่วนใหญ่ยังยากจน ได้รับการศึกษาและข้อมูลข่าวสารที่มีคุณภาพต่ำ ขาดการจัดตั้งองค์กร มีฐานะทางสังคมต่ำ มีค่านิยมแบบเกรงกลัวคนมีอำนาจและนิยมระบบอุปถัมภ์

การจะร่างรัฐธรรมนูญใหม่ให้ดีกว่าหรือให้เกิดผลบังคับใช้ตามเจตนารมณ์ได้มาก กว่ารัฐธรรมนูญปี 2540 ทำได้ยาก เพราะคนร่างรัฐธรรมนูญมีความคิดแบบชนชั้นนำมากกว่าที่จะคิดในเชิงปฏิรูป ทำให้ประชาชนและการเมืองภาคประชาชนเข้มแข็ง และกลุ่มนักธุรกิจการเมืองที่รวยกว่า มีอำนาจกว่า มีความรู้ ได้รับข้อมูลมากกว่าประชาชนส่วนใหญ่มาก ก็ยังคงหาช่องโหว่ในรัฐธรรมนูญหรือเพิกเฉยต่อรัฐธรรมนูญบางมาตรา และหาวิธีหลอกลวงและเอาเปรียบประชาชนที่ขาดอำนาจต่อรองและรู้ไม่เท่าทันได้ต ่อไป เราจึงไม่ควรฝากความหวังหรือโทษรัฐธรรมนูญปัจจัยเดียว

ประชาชนต้องตระหนักด้วยว่า รัฐธรรมนูญเป็นเพียงส่วนหนึ่ง คือ เป็นแค่กติกาและกระบวนการต่อรองที่เป็นลายลักษณ์อักษร ไม่ใช่การเมืองที่เป็นจริงทั้งหมด ซึ่งหมายถึงประชาชนต้องใช้สิทธิ์ใช้เสียงตรวจสอบดูแลต่อรองกับนักการเมืองแล ะชนชั้นนำอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

วิทยากร เชียงกูล
ก้าวข้ามระบอบทักษิณ สู่เส้นทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ. _ _ กรุงเทพฯ
บ้านพระอาทิตย์, 2550
ISBN 978-974-8003-90-0

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: