RSS

การปฏิรูปทางการเมืองมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการปฏิรูปทั้งเศรษฐกิจและสังคมอย่างจริงจัง

21 ก.พ.

การปฏิรูปการเมืองเป็นเรื่องของการสร้างกระบวนการทางการเมืองให้เอื้อต่อฝ่า ยประชาชนที่เป็นเรื่องใหญ่กว่าการเขียนรัฐธรรมนูญใหม่และเป็นเรื่องที่จะต่อ สู้ผลักดันกันไปอีกไกลหรือยาวนาน การปฏิรูปการเมืองจะเป็นไปได้ ควรทำอย่างน้อย 12 ข้อ ดังต่อไปนี้

1. ร่างรัฐธรรมนูญ และกฏหมายประกอบรัฐธรรมนูญให้ภาคประชาชนมีบทบาทควบคุมดูแล และถอดถอนนักการเมืองได้ง่ายขึ้น รัฐธรรมนูญที่ดีต้องเปิดทางให้ภาคประชาชนสามารถเข้าชื่อให้มีการแก้ไขกฎหมาย รวมทั้งรัฐธรรมนูญได้ง่ายขึ้น มุ่งให้เกิดองค์กรอิสระต่างๆโดยเฉพาะปฏิรูปหน่วยงานป้องกันและปราบปรามคอรัป ชั่น ทั้ง ป.ป.ช. และ สตง. ให้เป็นองค์กรที่สามารถสรรหาและจ้างคนกลางที่ซื่อตรง มีความรู้ความสามารถเข้ามาทำงาน มีอำนาจเพิ่มขึ้น มีงบประมาณและกำลังคนที่มีคุณภาพ (ที่ควรได้เงินเดือนสูง) สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

ควรมีกากำหนดให้องค์กรอิสระเพื่อพัฒนาการเมืองภาคประชาชนเพิ่ม เช่น องคืกรเพื่อพัฒนาการเมืองภาคประชาชน องค์กรเพื่อการส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์ที่เป็นอิสระจากหน่วยราชการ องค์กรเพื่อสิทธิของผู้บริโภค องค์กรเพื่อดูแลสภาพแวดล้อม องค์กรเพื่อข้อมูลข่าวสารที่โปร่งใส ฯลฯ จึงจะเป็นการส่งเสริมการเมืองของภาคประชาชนให้มีบทบาทเพิ่มขึ้น สร้างประชาธิปไตยที่ประชานมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นได้อย่างแท้จริงว่าเขียนเรื่อ งสิทธิประชาชนได้อย่างสวยงามแต่ไม่มีผลบังคับใช้

2. รณรงค์ให้ประชาชนมีความรู้ ความเข้าใจ ความตื่นตัว ในเรื่องการจัดตั้งองค์กรของประชาชนรูปแบบต่างๆ (สหภาพแรงงาน กลุ่มเกษตรกร กลุ่มอาชีพ กลุ่มออมทรัพย์ สหกรณ์ ฯลฯ) เพื่อพัฒนาการเมืองภาคประชาชน โดยรัฐควรสนับสนุนทั้งทางนโยบายและงบประมาณให้มีองค์กรอิสระเพื่อส่งเสริมงา นส่งเสริมด้านนี้โดยเฉพาะ รวมทั้งสนับสนุนให้นักวิชาการ องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรประชาชนต่างๆ ทำงานเผยแพร่และจัดตั้งองค์กรภาคประชาชนเพิ่มขึ้น เพื่อที่จะช่วยให้ประชาชนได้รู้เท่าทันนักธุรกิจการเมือง สามารถตรวจสอบควบคุมถ่วงดุลอำนาจภาครัฐบาลและภาคธุรกิจเอกชนได้อย่างเข้มแข็ งขึ้น เป็นการมุ่งสร้างการเมืองภาคประชาชนให้เข้มแข็ง ที่จะช่วยให้ระบบประชาธิปไตยพัฒนาเพิ่มขึ้น

3. ปฏิรูปคุณภาพการศึกษา โดยการลดอำนาจและขนาดกระทรวงศึกษาลง เปิดให้ภาคประชาชนมีส่วนในการจัดการศึกษาได้อย่างหลากหลายรูปแบบและเนื้อหา โดยผ่านองค์กรท้องถิ่นและองค์กรประชาชนเพิ่มขึ้น ปฏิรูปฝึกอบรมครูอาจารย์ใหม่ และปรับเปลี่ยนวิธีการสอน การวัดผล ให้ผู้เรียน คิด วิเคราะห์ สร้างความรู้ด้วยตนเอง

ปฏิรูปสื่อวิทยุโทรทัศน์ของรัฐบาลและธุรกิจเอกชนให้เป็นสื่อสาธารณะที่มุ่งพ ัฒนาความรู้จิตสำนึกรสนิยมทางศิลปวัฒนธรรมของประชาชนเพื่อประโยชน์ของประชาช นมากขึ้น เช่น เปลี่ยนคณะกรรมการบริหารผู้อำนวยการ เปลี่ยนโครงสร้างการบริหาร เปลี่ยนเป้าที่เน้นการการค้าหากำไร เป็นการยกระดับความรุ้และรสนิยมของประชาชนให้ประชาชนเป็นฝ่ายเข้าไปจัดรายกา รและสื่อเรื่องราวของท้องถิ่นและชุมชนได้เพิ่มขึ้น

สื่อวิทยุโทรทัศน์ที่ภาครัฐให้ธุรกิจเอกชนเช่าไปทำ ต้องมีการตรวจสอบควบคุมถ่วงดุลอำนาจ ให้ลดการเป็นสื่อเพื่อการค้าที่ผูกขาดดดยคนกลุ่มน้อย ทำให้เป็นสื่อที่คนส่วนใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมและมีสาระประโยชน์การพัฒนาความร ู้ จิตสำนึกและศิลปวัฒนธรรมของประชาชนมากขึ้น

ส่งเสริมให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงวิทยุและโทรทัศน์แห่งชา ติ (กสช.) ที่เป็นคนดี คนกล้าปฏิรูป และทำงานเป็น มาจัดสรรคลื่นความถี่ใหม่และปฏิรูปสื่อวิทยุโทรทัศน์และสื่ออื่นๆ ให้เป็นสื่อเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตอย่างแท้จริง ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงการศึกษา ข้อมูลข่าวสาร ผ่านทางสถานการศึกษา ห้องสมุด สื่อต่างๆและเครือข่ายอินเตอร์เนต โดยส่งเสริมการศึกษาและสื่อที่มีคุณภาพ มีเนื้อหาสาระที่พัฒนาให้ประชาชนฉลาดและมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม และมีการพัฒนาทางศิลปวัฒนธรรมมากขึ้น

4. ปฏิรูประบบภาษีอากรโดยเก็บภาษีจากคนรวยเพิ่มขึ้น และเก็บจากคนจนลดลง เช่น เก็บภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สิน ในอัตราก้าวหน้า เก็บภาษีรายได้จากการขายทรัพย์สินและหุ้น เพิ่มภาษีสินค้าฟุ่มเฟือยจากต่างประเทศ ลดหรือยกเว้นภาษีรายได้สำหรับผู้มีรายได้น้อย ลดหรือยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่มสำหรับสินค้าจำเป็น และสินค้าเพื่อการศึกษา ลดหย่อนภาษีรายได้ทั้งบุคคลและนิติบุคคลที่ใช้จ่ายเพื่อการศึกษาอบรมการวิจั ยและพัฒนามากขึ้น

ขณะเดียวกันก็ควรปฏิรูปการจัดหารายได้ของรัฐจากการให้สัมปทานคลื่นความถี่วิ ทยุ โทรศัพท์ โทรทัศน์ และสาธารณสมบัติต่างๆให้เข้ารัฐเพิ่มขึ้น เพื่อที่รัฐบาลจะได้มีงบประมาณที่จะนำไปพัฒนาการศึกษา สาธารณสุข การพัฒนาชนบท และชุมชนผู้มีรายได้น้อยในเมืองและสวัสดิการสังคมเพิ่มขึ้นได้ แต่ทั้งนี้ก็ต้องปฏิรูประบบบริหารราชการและการควบคุมดูแลให้มีการใช้จ่ายงบป ระมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใสควบคู่ไปด้วย

5. ทบทวนและชะลอการตกลงการค้าเสรีแบบทวิภาคีเพื่อปกป้องผลประโยชน์ของเกษตรกรผู ้ผลิต และผู้บริโภคของไทย แก้ไขกฏหมาย 11 ฉบับและกฎหมายอื่นๆ ที่เปิดกว้างให้นักลงทุนจากต่างประเทศได้เปรียบมากเกินไป เพื่อให้ประชาชนไทยมีเวลาที่จะพัฒนาตนเองและความสามารถในการแข่งขันในระบบเศ รษฐกิจโลกได้โดยไม่เสียเปรียบมากเกินไป เพราะถ้ารีบเปิดการค้าเสรีในสภาพที่ผู้ผลิตไทยยังอ่อนแอ ก็คือการสนับสนุนการแข่งขันแบบมือใครยาวสาวได้สาวเอา ไม่ใช่การแข่งขันที่เป็นธรรม

ทั้งรัฐบาลจะต้องเข้ามาส่งเสริมการปฏิรูปภาคเกษตรและผู้ประกอบการขนาดกลางแล ะขนาดย่อม รวมทั้งการจัดการศึกษาอบรมแรงงานอย่างจริงจัง รวมทั้งถ้ามีการตกลงการค้าเสรีแบบทวีภาคีกับบางประเทศที่ทำให้ธุรกิจบางสาขา ได้ประโยชน์ แต่บางสาขาเช่น เกษตรกรเสียประโยชน์ ควรจะนำภาษีค่าธรรมเนียมจากธุรกิจที่ได้ประโยชน์มาช่วยชดเชยธุรกิจที่เสียปร ะโยชน์ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและช่วยให้ผู้เสียประโยชน์ปรับตัวได้

6. ทบทวนการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เป็นสาธารณูปโภคสำคัญ เน้นที่การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ ให้พนักงานประชาชนและองค์กรประชาชนเข้าถือหุ้น และมีผู้แทนของตนในคณะกรรมการบริหารแบบบริษัทมหาชนจริงๆหรือแบบสหกรณ์ที่พนั กงานและประชาชนผู้บริโภคร่วมกันเป็นเจ้าของ ซึ่งเป็นทางเลือกที่ดีกว่ารัฐวิสาหกิจแบบเก่าและการปล่อยให้เป็นธุรกิจเอกชน เพื่อการกำไรของเอกชนล้วนๆ การปฏิรูปต้องรวมถึงการสรรหาคัดเลือกผู้บริหารแบบมืออาชีพอย่างโปร่งใส เพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภคและประเทศในระ ยะยาว

7. ปฏิรูปกองทุนหมู่บ้าน กองทุนแก้ปัญหาหนี้เกษตร กองทุนพัฒนาชนบท และชุมชนต่างๆ รวมทั้งธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ให้เป็นระบบเดียวกัน หรือเป็นเครือข่ายที่ทำงานร่วมกันอย่างเห็นภาพรวม และมุ่งแก้ไขที่รากเหง้าของปัญหาความยากจนของคนจน ทั้งในชนบทและในเมืองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอย่างครบวงจร

เช่น แก้ทั้งเรื่องปัจจัยการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง และการตลาด ปฏิรูปที่ดินเพื่อการเกษตร ปฏิรูปโครงการปลูกป่าไม้โตเร็วทั่วทั้งประเทศ ทั้งในรูปหน่วยงานของรัฐ สหกรณ์ องค์กรประชาชน และธุรกิจเอกชน แก้ปัญหาเรื่องผู้ประกอบอาชีพอิสระรายย่อยในเมืองที่ถูกเอารัดเอาเปรียบและถ ูกกีดกัน

ปฏิรูปการเกษตรและปฏิรูปหัตถกรรมขนาดย่อมอย่างครบวงจร ทำให้ประชาชนมีที่ทำกินและที่ทำงาน เกษตรกรมีแหล่งน้ำ แหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ มีระบบการตลาดที่มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ประชาชนทั่วไปมีทุนทรัพย์ ความรู้ความสามารถในการประกอบอาชีพ สร้างระบบสหกรณ์และเศรษฐกิจชุมชนที่พึ่งตัวเองได้ให้เข้มแข็ง มีอำนาจการต่อรองกับระบบพ่อค้าคนกลางได้เพิ่มขึ้น และลดพ่อค้าคนกลางที่ไม่จำเป็นลง ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น

8.แก้ไขกฎหมายแรงงานให้เอื้อประโยชน์คนงานเพิ่มขึ้น พัฒนาทักษะและความรู้ของแรงงาน รวมทั้งส่งเสริมพัฒนาผู้ประกอบการอาชีพอิสระรายย่อยๆ ส่งเสริมสิทธิเสรีภาพคนงาน การตั้งสหภาพแรงงานและสหกรณ์ของคนงาน พัฒนาระบบคุ้มครองและรักษาสวัสดิภาพของแรงงาน ส่งเสริมให้แรงงานเข้าไปถือหุ้นในบริษัทที่ตนทำและผู้แทนแรงงานเข้าไปร่วมบร ิหารแบบสหกรณ์ที่พนักงานเป็นเจ้าของเพิ่มขึ้น พัฒนาระบบประกันสังคมให้กว้างขวาง ครอบคลุมการประกันว่างงาน เร่งรัดพัฒนาการศึกษาด้านอาชีพ และพัฒนาฝีมือแรงงาน

นโยบายการพัฒนาประเทศควรเน้นการเพิ่มการจ้างงานและใช้เทคโนโลยีทีเหมาะสมมาก กว่าการใช้เครื่องจักรอัตโนมัติหรือคอมพิวเตอร์แบบไฮเทคเกินความจำเป็น เพราะการช่วยให้ประชาชนมีงานทำจะช่วยให้พวกเขาช่วยตัวเองได้ และเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคนและเศรษฐกิจประเทศในระยะยาว มากกว่าการมุ่งการเติบโตของเศรษฐกิจโดยรวมแบบหากำไรเอกชนที่อาจลดการจ้างงาน ได้ เพราะนายทุนเอกชนนิยมลดต้นทุนด้วยการใช้เครื่องจักรคอมพิวเตอร์แทนแรงงาน

9. ปฏิรูประบบประกันสุขภาพใหม่ ปฏิรูประบบสาธารณสุข โดยเน้นการป้องกันโรคภัย และการส่งเสริมแพทย์ทางเลือก (การกินอาหรารชีวจิต สมุนไพร การออกกำลังกาย การนั่งสมาธิ ฯลฯ) ควบคู่กับความรู้แผนใหม่ การกระจายความรู้ และบริการ ให้ประชาชนทั่วไปช่วยป้องกันโรคภัยและดูแลสุขภาพตัวเองได้อย่างทั่วถึง เพิ่มงบประมาณ กำลังคน เพื่อผลิตแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ในระดับต่างๆ เพิ่มขึ้นอย่างเร่งด่วน เนื่องจากปัจจุบันประเทศไทยมีสัดส่วนแพทย์และบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรต ่ำกว่าหลายประเทศมาก (มีแพทย์ทั้งประเทศ 2 หมื่นคนสำหรับประชากร 65 ล้านคน) เพิ่มการลงทุนด้านศูนย์ดูแลเด็กและคนชราให้มีคุณภาพมากขึ้น

การปฏิรูประบบสาธารณสุขโดยการพัฒนาคนและทรัพยากรในประเทศนอกจากจะมีผลดีต่อส ุขภาพประชาชนแล้ว ยังมีผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจในแง่ช่วยเพิ่มการจ้างงานและเพิ่มคุณภาพชีวิตข องคนไทยได้มากขึ้น

10. เพิ่มงบประมาณ กำลังคนในการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีทางเลือก โดยเฉพาะเรื่องพลังงานทางเลือก การแพทย์สาธารณสุขทางเลือก เกษตรทางเลือก ที่เหมาะสมกับการใช้ทรัพยากรภายในประเทศ แทนการสั่งเข้า ที่ทำให้ต้องขาดดุลการค้าและเป็นหนี้ และยังส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมที่ช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตประช าชนได้มากกว่าการใช้แต่เทคโนโลยีกระแสหลักของประเทศทุนนิยมอุตสาหกรรม ซึ่งทำให้เราต้องพึ่งพาเป็นหนี้ไม่รู้จักจบสิ้นและทั้งสุขภาพทำลายสภาพแวดล้ อม

11. ป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและอบายมุข ด้วยการผ่าตัดปฏิรูประบบตำรวจและผู้เกี่ยวข้อง เช่น อัยการ ศาล ราชทัณฑ์ สังคมสมเคราะห์ มหาดไทย ให้มีการคัดเลือกและมีการฝึกอบรมให้มีคุณภาพสูงได้ผลตอบแทนที่สูงขึ้น ทำงานอย่างมีจิตสำนึกเพื่อส่วนรวม มีประสิทธิภาพและโปร่งใส

ขจัดและลงโทษ ตำรวจ ทหาร ข้าราชการและนักการเมืองที่ทุจริตฉ้อฉลในเรื่องอบายมุขอย่างไม่เห็นแก่พรรคพ วก สร้างระบบป้องกันและตรวจสอบที่ดี ทำลายระบบการหากำไรจากการขายยาเสพติด โดยการแยกผู้เสพออกจากผู้ค้า และรัฐลงทุนด้านสร้างศูนย์บำบัดผู้เสพยาเสพติด เหล้า บุหรี่และอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพมากขึ้น

ส่งเสริมให้พ่อแม่ผู้ปกครอง ครู ผู้นำชุมชน ตื่นตัวต่อปัญหาและเข้ามามีบทบาทช่วยป้องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรมและอบายม ุขและปัญหาสังคมต่างๆ เพิ่มขึ้น โดยภาครัฐควรให้เงินสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชน มูลนิธิ อาสาสมัครต่างๆ เข้ามาช่วยทำกิจกรรมเหล่านี้เพิ่มขึ้น จะทำให้กิจกรรมด้านนี้มีความคล่องตัวและประสิทธิภาพมากกว่าการทำงานภายใต้ระ บบราชการล้วนๆ

12. แก้ไขปัญหาความรุนแรง 3 จังหวัดภาคใต้และปัญหาอาชญากรรมที่รุนแรงต่างๆ โดยใช้นโยบายการเมืองและการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมนำการทหารและตำรวจ และพยายามแก้ไขให้ถึงรากเหง้าปัญหาของปัญหา เช่น ปัญหาใน 3 จังหวัดภาคใต้ ควรมีผู้นำที่เป็นเอกภาพ คัดเลือกส่งเจ้าหน้าที่ที่ฉลาด ใจกว้าง ยอมรับความแตกต่างทางศาสนาและวัฒนธรรม และซื่อสัตย์สุจริตเข้าไปแก้ไขปัญหา ปราบคนทุจริต ผู้มีอิทธิพลอย่างจริงจัง แยกประชาชนออกจากโจรผู้ก่อความรุนแรง เน้นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมในท้องที่โดยเฉพาะการศึกษาและการมีงานทำ ปฏิรูประบบการบริหารแบบกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นให้ผู้นำและประชาชนในท้องถิ่น มีการบริหารตนเองได้เพิ่มขึ้น ยอมรับศาสนาและวัฒนธรรมที่แตกต่าง ด้านการปราบโจรผู้ก่อความรุนแรง ควรคัดทหารที่ได้รับการฝึกสำหรับทำสงครามนอกแบบที่เป็นหัวกะทิมีความชำนาญกา รจริงๆ จะดีกว่าการใช้วิธีส่งทหารที่ถนัดแต่สงครามในแบบเข้าไป ซึ่งถึงจะส่งเข้าไปจำนวนมากก็ได้ผลน้อย

แนวทางการปฏิรูปเศรษฐกิจ การเมือง และสังคม 12 หัวข้อที่กล่าวข้างต้น เป็นเงื่อนไขจำเป็นสำหรับการสร้างพื้นฐานประชาธิปไตยที่ประชาชนมีส่วนร่วม ที่คณะปฏิรูปฯ และรัฐบาลยุคปฏิรูปควรช่วงชิงโอกาสนี้ทำงานปฏิรูปเศรษฐกิจสังคมให้ได้ก่อนหร ือให้ได้มากที่สุด ก่อนที่จะจัดให้มีการเลือกตั้งใหม่ แต่ถ้ารัฐบาลทหาร/ขุนนางชุดนี้ยังทำไม่ได้หรือทำไม่เป็น ประชาชนก็ต้องเสนอแนะผลักดันกันต่อไป
วิทยากร เชียงกูล
ก้าวข้ามระบอบทักษิณ สู่เส้นทางปฏิรูปการเมือง เศรษฐกิจ. _ _ กรุงเทพฯ
บ้านพระอาทิตย์, 2550
ISBN 978-974-8003-90-0

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , , , , ,

2 responses to “การปฏิรูปทางการเมืองมีเงื่อนไขขึ้นอยู่กับการปฏิรูปทั้งเศรษฐกิจและสังคมอย่างจริงจัง

 1. ภัทรษมน

  กุมภาพันธ์ 22, 2009 at 10:35 pm

  เห็นด้วยกับข้อ 4 มากๆ เลยค่ะ

  คนรวยกลุ่มนี้มีอยู่ 20% ของประชาชนทั้งประเทศ

  รายได้+ทรัพย์สินพวกเค้ารวมกันก็เกิน 50% ของรายได้รวมทั้ง

  ประเทศ เมื่อไหร่กฎหมายนี้จะคลอดคะอาจารย์

  ปัญหาการกระจายรายได้ประเทศเราจะได้ไม่รุนแรงขนาดนี้

  *เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกดำเนินชีวิต เลือกทำความดีกันได้ใช่มั้ยคะ พี่น้อง!

   
 2. ชมรมศึกษาผลงานฯ

  กุมภาพันธ์ 23, 2009 at 1:59 pm

  เลือกเกิดไม่ได้ แต่เลือกดำเนินชีวิต เลือกทำความดีกันได้ใช่มั้ยคะ
  เห็นด้วยกับข้อความที่กล่าวมาค่ะ

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: