RSS

บรรณานุกรม

06 มี.ค.

บรรณานุกรม

 

กลุ่มพัฒนาระบบสารสนเทศ  ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงาน กระทรวงศึกษาธิการ  สถิติการศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2550  สกศ.2551  (เอกสารถ่ายสำเนา)

จุฬาภรณ์ มาเสถียรวงศ์, ดร.  เด็กไทยบนทางสามแพร่ง บทสังเคราะห์ กรณีศึกษา เด็กและเยาวชนระดับจังหวัดในโครงการติดตามสภาวะการณ์เด็กและเยาวชนรายจังหวัด สถาบันรามจิตติ สกว.2550

ธนาคารโลก ตามติดเศรษฐกิจไทย เมษายน 2551  www.worldbank.or.th

ปราโมทย์ ประสานกุล และคณะ การเปลี่ยนแปลงประชากรไทยกับการศึกษา เอกสารประกอบการประชุมระดมความคิด เรื่อง ภาพการศึกษาไทยในอนาคต 10-20 ปี วันที่  22-23 กุมภาพันธ์ 2550  จัดโดยสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

มูลนิธิสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย การสัมมนาวิชาการประจำปี 2550 เรื่อง จะแก้ปัญหาความยากจนกันอย่างไร : แข่งขัน แจกจ่าย หรือสวัสดิการ  วันที่ 10-11พฤศจิกายน 2550   WWW.TDRI.OR.TH

วิทยากร เชียงกูล  การเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ  สายธาร 2549

วิทยากร เชียงกูล  ความสุขซื้อไม่ได้ แต่สร้างได้ด้วยตัวเอง ประพันธ์สาสน์  2548

วิทยากร เชียงกูล  แก้วิกฤตเศรษฐกิจแนวพุทธ  สายธาร 2551

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ การสัมนา เรื่อง หนทางสร้างสุขของคนในชุมชนและสังคมไทย” 2550  WWW. NESDB.GO.TH

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  รายงานสภาสังคมในไตรมาสแรกปี 2551  WWW.NESDB.GO.TH

สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา (ร่าง)  แผนยุทธศาสตร์คุรุสภา ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  รายงานการศึกษาไทยในเวทีสากลโลกพ.ศ.2549  สกศ.2550

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ สมรรถนะการศึกษาไทยในเวทีสากล พ.ศ.

2550  สกศ.2551

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(ร่าง)  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพการศึกษา ระเบียบวาระแห่งชาติ(พ.ศ.2551-2555)  เสนอที่ประชุมสมัชชาคุณภาพการศึกษา ฉบับที่ 23-24 พฤศจิกายน 2550

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  ผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  สกศ.2551

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา รายงานฉบับสิ้นสุดโครงการ  โครงการความร่วมมือระหว่างธนาคารโลกและกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อการพัฒนาประเทศด้านการศึกษา ภายใต้กองทุน ASEM สกศ.2549

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  รายงานผลการประเมินโอกาสและคุณภาพการศึกษาของคนไทย  สกศ.2550

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา เอกสารการประชุมระดมความคิด  วิกฤตปัญหาคุณภาพการศึกษาและแนวทางแก้ไข  การประชุมสมัชชาคุณภาพการศึกษา วันที่ 23-24 พฤศจิกายน 2550  สกศ.2551

สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  การประเมินผล การบังคับใช้กฎหมายการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาครูและบุคคลากรทางการศึกษา  สกศ.2549

สำนักงานสถิติแห่งชาติ  การสำรวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนไทย พ.ศ.2550  http://www.nso.go.th

หนังสือพิมพ์

มติชน 13 มีนาคม 2551

มติชน 16 มีนาคม 2551

มติชน  29 กรกฎาคม 2551

ผู้จัดการรายวัน  29 กรกฎาคม 2551

ผู้จัดการออนไลน์  5 มิถุนายน 2551

เดลินิวส์  31 กรกฎาคม 2551

IMD  WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK 2008

MARTIN, PAUL  MAKING HAPPY PEOPLE  THE NATURE OF HAPPINESS AND ITS ORIGINS IN CHILDHOOD.  LONDON, FOURTH ESTATE, 2005

WWW. CHILDWATCHTHAI.COM

 

 

ป้ายกำกับ: , ,

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: