RSS

เราจะทำให้คนส่วนใหญ่มีความสุขได้อย่างไร

20 พ.ค.

ความ สุขที่แท้จริงไม่ได้ขึ้นอยู่กับการรวยขึ้น การมีรายได้พอที่จะมีปัจจัยการดำรงชีพขั้นพื้นฐานพอเพียงก็จำเป็น เพราะถ้าคนเรายากจนขาดแคลนก็จะเป็นทุกข์ได้ แต่สำหรับคนที่มีสิ่งเหล่านี้พอเพียงแล้ว การรวยขึ้นไม่ได้ทำให้มีความสุขเพิ่มขึ้นตามปริมาณเงิน คนรวยหลายคนมีความทุกข์เพราะต้องแข่งขันต้องเครียดตลอดเวลา ความสุขยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่น เช่นการมีสุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี ซึ่งขึ้นอยู่กับการมีความรู้และความเอาใจใส่ดูแลตนเอง การมีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นซึ่งไม่เกี่ยวกับการมีเงิน และการได้อยู่สภาพแวดล้อมทางสังคมวัฒนธรรมที่ดี ซึ่งเป็นเรื่องเกี่ยวกับสังคมทั้งหมด

เราควรตั้งเป้าหมายชีวิตและเป้าหมายการพัฒนาประเทศเพื่อความสุขของคน ส่วนใหญ่ มากกว่าเพื่อเงิน หรือเพื่อเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมของประเทศ การเพิ่มผลิตภัณฑ์มวลรวมหลายอย่าง เช่นการใช้รถยนต์ส่วนตัวมาก การดื่มเหล้า เบียร์ สูบบุหรี่ ใช้ยามากเกินไปเป็นการบริโภคที่ฟุ่มเฟือยและบางอย่างเป็นโทษ ทำให้คุณภาพชีวิตประชาชนตกต่ำลงด้วย


รัฐบาลมักคิดแต่เพิ่มการเติบโตทางเศรษฐกิจด้วยการส่งเสริมการลงทุน การผลิต การบริโภค แต่รัฐบาลที่ฉลาดพอจะรู้ว่าความสุขสำคัญกว่าเงิน ควรจะดำเนินนโยบายเพื่อเพิ่มความสุขประชาชาติดังต่อไปนี้ คือ

1. การพัฒนาแบบกระจายทรัพย์สินและรายได้ให้เป็นธรรม ปฏิรูประบบภาษี เก็บภาษีมรดก ภาษีทรัพย์สิน ภาษีรายได้ในอัตราก้าวหน้า และให้สิทธิลดหย่อนภาษีแก่ผู้บริจาคเพื่อสาธารณกุศลเพิ่มขึ้น เพื่อทำให้รัฐบาลมีงบประมาณที่จะช่วยให้คนจนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่มีการศึกษา สาธารณสุขและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและมีความสุขเพิ่มขึ้น การที่คนรวยจ่ายภาษีเพิ่มขึ้น จะไม่ทำให้ความสุขเขาลดลง เพราะเขามีเกินพอเพียงอยู่แล้ว แต่เงินจำนวนเดียวกันที่นำไปช่วยคนที่ยากจนขาดแคลน จะทำให้คนจนมีความสุขเพิ่มขึ้นได้มากกว่า

การเก็บภาษีและจัดสรรงบประมาณอย่างเป็นธรรมจะช่วยให้การพัฒนา เศรษฐกิจสมดุล คนจนในประเทศซึ่งมีอย่างน้อย 40-50 ล้านคนจะมีรายได้และมีอำนาจซื้อมากขึ้น จะช่วยให้ธุรกิจของคนรวยคนชั้นกลางขายของได้มากขึ้น เศรษฐกิจที่ตกต่ำจากการส่งออกได้ลดลง จะพอไปได้ ถ้ามีการหมุนเวียนจับจ่ายใช้สอยในประเทศเพิ่มขึ้น การกระจายการพัฒนาและรายได้ที่เป็นธรรมจะทำให้มีการลดความขัดแย้ง อาชญากรรม และปัญหาสังคมด้านต่าง ๆ ซึ่งเป็นผลดีต่อคนทุกคน รวมทั้งคนรวยและคนชั้นกลางจะลดความกลัว ลดความเครียดลงได้ด้วย

2. ให้ความสำคัญอันดับแรกต่อโครงการพัฒนาคนจนทั้งทางด้านสาธารณสุข การศึกษา และการทำให้พวกเขามีงานทำ มีรายได้เพิ่มขึ้น รวมทั้งช่วยพวกเขาให้เข้าใจว่าความสุขเป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับจิตใจและ ปัจจัยด้านชีวิตและสังคมด้วย ไม่ใช่เรื่องการหาเงินมาบริโภคให้ได้มากที่สุด เนื่องจากนอกจากคนจนในปัจจุบันจะขาดแคลนปัจจัยพื้นฐานแล้ว เขายังขาดแคลนความรู้ ถูกกล่อมเกลาให้พึ่งพาโครงการประชานิยมแบบได้กู้เงินง่าย ๆ ทำให้ประชาชนมีค่านิยมแบบชอบการบริโภค ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินฐานะ จนเป็นหนี้สินล้นตัว และทุกข์ยากเพิ่มขึ้น การช่วยคนจน จะต้องช่วยให้เขาพัฒนาอาชีพและมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีในระดับพื้นฐานแบบพอ เพียง

3. เปลี่ยนกรอบวิธีคิดของประชาชนและนโยบายการพัฒนาประเทศที่เน้นการเพิ่มผลผลิต สูงสุด กำไรสูงสุดเป็นการพัฒนาเพื่อคุณภาพชีวิตและการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม การรู้จักแบ่งเวลาระหว่างงานกับชีวิตให้เหมาะสม สนใจเรื่องการบริโภคทางวัตถุลดลง และเพิ่มการพัฒนาทางด้านอารมณ์ จิตใจ และศิลปวัฒนธรรมแทน เปลี่ยนความคิดค่านิยมของประชาชนที่เคยเน้นแต่เรื่องความสำเร็จแบบร่ำรวย มีตำแหน่ง มีอำนาจ มาเป็นความสำเร็จแบบมีครอบครัวที่อบอุ่น เลี้ยงลูกให้มีความสุข เก่งและดี มีความสัมพันธ์ที่ดีกับคนอื่นๆ มีเพื่อนมาก มีคนรักชื่นชมมากได้ทำสิ่งที่ตนชอบและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ฯลฯ

เปลี่ยนความคิดค่านิยมเรื่องการพัฒนาวัตถุ เรื่องการพัฒนาความทันสมัย เช่น การสร้างทางด่วนเพื่อรถส่วนตัว เป็นการนิยมการขนส่งสาธารณะ จักรยาน พลังงานทางเลือก เทคโนโลยีทางเลือก และการสร้างเมืองให้มีสภาพแวดล้อมน่าอยู่ มีมลภาวะน้อย โดยใช้แนวทางการพัฒนาทางเลือก ที่ใช้พลังงานลดลง ลดการใช้สารเคมีลง ลดการบริโภค ฯลฯ จะทำให้เราได้ประโยชน์ทั้งสุขภาพดีขึ้น สภาพแวดล้อมดีขึ้น และการพัฒนาทางด้านจิตใจของตัวเราเอง

4. ประชาชนที่ตื่นตัวรู้ว่าการศึกษาเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุดที่จะแก้ไขวิกฤติ ของประเทศได้ น่าจะจัดตั้งกลุ่มพันธมิตรเพื่อการปฏิรูปการศึกษา เพื่อผลักดันให้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคองค์กรท้องถิ่นปฏิรูปการศึกษา ที่เน้นการให้เด็กมีความสุขในการเรียน เกิดแรงจูงใจภายในตัวเองที่จะรักการอ่าน การเรียนรู้ เน้นการพัฒนาทักษะทางสังคมและอารมณ์ รวมทั้งให้เด็กเรียนรู้จักจุดแข็งจุดอ่อนของตนเอง พัฒนาชีวิตภายใน (ความคิดจิตใจ อารมณ์ ความรู้สึก) มีความภาคภูมิใจยอมรับตัวเอง มองโลกในแง่บวก รู้สึกในทางที่ดีต่อคนอื่น เข้าใจเรื่องจริยธรรม/ศีลธรรม ว่ามีประโยชน์ต่อชีวิตของเราเองและต่อสังคมทั้งหมดอย่างไร (ไม่ใช่ให้ผู้เรียนท่องจำเพื่อสอบหรือผู้ใหญ่ใช้วิธีขู่ว่าถ้าไม่ทำแล้วจะตก นรก) เพื่อสร้างพลเมืองที่ดีมีความสุข และฉลาดแบบรอบด้าน มีจิตสำนึกส่วนรวม มากกว่าฉลาดทางปัญญา แต่เน้นประโยชน์เฉพาะตัวเองอย่างที่สังคมทุนนิยมอุตสาหกรรมชอบสอน เด็กที่มีความสุข จะมีโอกาสเรียนเก่ง และเป็นคนดีมากกว่าเด็กที่มีความทุกข์ ความเครียด ความวิตกกังวล ความรู้สึกไม่มั่นคง ฯลฯ ดังนั้นหากการจัดการศึกษาเน้นความสุขเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุดและทำให้ได้ จริงแล้ว การเรียนเก่งและเป็นคนดีจะตามมา

สำหรับผู้ใหญ่ก็ควรจัดให้มีการศึกษา (นอกระบบและตามอัธยาศัย) และคำแนะนำผ่านสื่อมวลชนและสื่อต่างๆความรู้ทางจิตวิทยา ปรัชญา ศาสนา ให้เข้าใจเรื่องความสุขที่แท้จริงและการแบ่งปันให้ความสุขกับคนอื่นเพิ่ม ขึ้น เพราะสิ่งเหล่านี้คือความฉลาดที่แท้จริง และมีแต่จะทำให้ทุกคนเป็นฝ่ายได้โดยไม่มีใครเสีย

5. นโยบายการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจต้องเน้นการลดอัตราการว่างงานหรือเพิ่มการจ้าง งานเป็นเป้าหมายที่สำคัญที่สุด เพราะคนที่ว่างงานไม่ได้ทุกข์เพราะไม่มีรายได้เท่านั้น แต่ยังทุกข์เพราะความรู้สึกว้าเหว่ ว่างเปล่าไม่มีคุณค่า ไม่ได้ทำตัวให้เป็นประโยชน์ต่อสังคม และคนว่างงานเรื้อรังมีโอกาสสร้างปัญหาทางสังคมเพิ่มขึ้น ดังนั้นรัฐบาลควรเน้นโครงการพัฒนาที่ใช้คนมากกว่าใช้เครื่องจักรและ คอมพิวเตอร์ เช่น โครงการปลูกป่าไม้ทั่วประเทศ การพัฒนาชลประทานและระบบน้ำ การปฏิรูปการศึกษาและสาธารณสุขฯลฯ และการตัดสินใจในการลงทุนใดๆที่เคยมองแต่เรื่องต้นทุน กำไรของธุรกิจหรือโครงการควรเปลี่ยนไปมองในแง่การส่งเสริมประสิทธิภาพของ สังคมส่วนรวม ซึ่งรวมทั้งเรื่องการใช้ทรัพยากรด้วย เพราะการมองแต่ประสิทธิภาพในการหากำไรของธุรกิจเอกชนอย่างเดียว นำไปสู่การพัฒนาที่มีลักษณะทำลายล้างและสร้างความทุกข์มากกว่า

นอกจากนี้ก็ควรส่งเสริมงานบางเวลา เช่น งานอาสาสมัครเพื่อสังคม สำหรับแม่บ้านและคนเกษียณอายุ ซึ่งหลายคนอาจไม่ได้ต้องการรายได้มากนัก เท่ากับต้องการได้ใช้เวลาว่างทำสิ่งที่เป็นประโยชน์และได้สัมพันธ์กับคนอื่น ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญปัจจัยหนึ่งที่ทำให้คนเราเกิดความสุขได้

6. ให้ความสำคัญต่อชีวิตครอบครัวเพิ่มขึ้น โดยการจัดศูนย์เลี้ยงเด็กในที่ทำงานขนาดใหญ่ หรือในเมืองใกล้ที่ทำงานของพ่อแม่ จัดระบบตารางการทำงานแบบยืดหยุ่น เช่น ทำงาน 4 วัน แทนที่จะทำ 5 วัน คนที่เข้าสายหน่อยก็เลิกเย็นหน่อย ฯลฯ เพิ่มวันหยุดลาคลอด กาให้สิทธิการลาทั้งสำหรับแม่และพ่อ สนับสนุนกิจกรรมพิเศษสำหรับครอบครัวและกิจกรรมชุมชนเพิ่มขึ้น

7. ควบคุมรายการทางโทรทัศน์และการโฆษณาสินค้าทางสื่อต่างๆ ที่ยั่วยุให้คนนิยมบริโภคมาก และเน้นเรื่องความร่ำรวยเกินไป เช่น สวีเดน ห้ามโฆษณาสินค้าสำหรับเด็ก เพื่อปกป้องการล้างสมองของเด็กให้นิยมการบริโภคตั้งแต่เล็ก และควรปฏิรูปสื่อให้เป็นประโยชน์ทางการศึกษา พัฒนารสนิยม ศิลปวัฒนธรรม จิตสำนึกของประชาชนมากกว่าเป็นแค่ธุรกิจการค้าและความบันเทิงระดับพื้นๆ

8. ส่งเสริมประชาชนโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้มีสถานที่สำหรับเล่นกีฬาศูนย์ เยาวชน โรงเรียนศิลปะ ดนตรี การแสดง พิพิธภัณฑ์ วัดที่ร่มรื่นและมีพระที่มีความรู้และคุณธรรม แหล่งเรียนรู้และนันทนาการที่สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น ส่งเสริมการพัฒนาทางด้านศิลปวัฒนธรรม การอนุรักษ์ธรรมชาติ กิจกรรมอาสาสมัครขององค์กรสาธารณกุศลต่างๆ

9. การส่งเสริมความคิดจิตใจและกิจกรรมแบบรวมหมู่ผ่านระบบการศึกษาสื่อมวลชน การกล่อมเกลาทางสังคมและนโยบายภาครัฐ การทำให้ประชาชนมีจิตสำนึกของพลเมือง เข้าใจว่าการทำเพื่อผลประโยชน์ระยะยาวของชุมชนและสังคมคือสิ่งที่ฉลาดกว่า การห่วงแต่ผลประโยชน์ระยะสั้นส่วนตัว เพราะจะทำให้ทุกคนได้ประโยชน์ร่วมกันมากกว่า รัฐควรส่งเสริมกิจกรรมแบบร่วมมือกัน ทำงานเป็นทีม ทั้งในโรงเรียน สถานที่ทำงาน ชุมชน ส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจรวมหมู่เพื่อส่วนรวม พัฒนาระบบสหกรณ์รูปแบบต่างๆ เช่น กลุ่มออมทรัพย์ เครดิตยูเนียน ร้านค้าสหกรณ์ สหกรณ์ผู้ผลิตและผู้บริโภค วิสาหกิจชุมชน พัฒนาสภาชุมชนขนาดเล็ก สหภาพแรงงาน สมาคมอาชีพ และสมาคมบำเพ็ญประโยชน์ด้านต่าง ๆ ให้เข้มแข็งทำการผลิตแบบพึ่งตนเองในทางเศรษฐกิจสังคมได้มากขึ้น ชุมชนสามารถดูแลสวัสดิการชุมชน การศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรมและระบบนิเวศ ในชุมชนได้มากขึ้น กิจกรรมรวมหมู่เพื่อส่วนรวมเหล่านี้ จะช่วยให้สมาชิกในชุมชนมีความสุขเพิ่มขึ้น ชุมชนและประเทศชาติจะพัฒนาไปอย่างเป็นธรรม มีประสิทธิภาพและยั่งยืนเพิ่มขึ้น

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: ,

One response to “เราจะทำให้คนส่วนใหญ่มีความสุขได้อย่างไร

  1. แรนเถื่อน

    มิถุนายน 20, 2009 at 11:16 am

    Thank for content kubb….

     

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: