RSS

การเมืองใหม่ต้องสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ด้วย

30 พ.ค.

จะสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ได้ ต้องรู้จักคิดนอกกรอบ

วิกฤติเศรษฐกิจโลกตกต่ำ มีสาเหตุมาจากโครงสร้างของระบบทุนนิยมโลกซึ่งมีลักษณะผูกขาดกลุ่มโดยบริษัท ข้ามชาติและนายทุนใหญ่ ทำให้นายทุนและชนชั้นกลางส่วนน้อยรวยขึ้น แต่คนส่วนใหญ่ยากจน ขาดกำลังซื้อ จึงเกิดความไม่สมดุล นายทุนผลิตสินค้าได้มาก แต่ขายได้น้อย คนไม่มีปัญญาซื้อบ้านและอื่น ๆ เกิดหนี้เสีย สถาบันการเงินและบริษัทต่าง ๆ ล้มหรือลดการผลิต คนตกงาน ธุรกิจและเศรษฐกิจตกต่ำ


ประเทศไทย ใช้ระบบเศรษฐกิจทุนนิยมผูกขาดที่เป็นบริวารต่างชาติ คือพึ่งพาทุนนิยมโลก พึ่งพาการส่งออกมากเกินไป เปิดกว้างให้บริษัทค้าปลีกข้ามชาติเข้ามาลงทุนได้อย่างเสรี ทำให้ร้านค้าปลีกเล็ก ๆ ล้มละลายได้ง่ายเกินไป ปล่อยให้ธุรกิจขนาดใหญ่เอาเปรียบคนงาน โรงพยาบาลเอกชนเก็บค่ารักษาแพง ธนาคารทั้งเอกชนและรัฐบาลซึ่งเป็นกลุ่มผูกขาดคิดดอกเบี้ยเงินกู้สูงกว่า ดอกเบี้ยเงินฝากมากฯลฯ ดังนั้นไทยจึงได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจทุนนิยมโลกตกต่ำหนัก และคนจนลำบากกว่าคนรวยและคนชั้นกลาง

นี่คือปัญหาเชิงโครงสร้างของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม ไม่ใช่แค่ปัญหาเทคนิคการจัดการ การแก้ไขปัญหาด้วยวิธีกระตุ้นเศรษฐกิจโดยภาครัฐแบบที่รัฐบาลประชาธิปัตย์ทำ เป็นการแก้ปัญหาเลียนแบบประเทศทุนนิยมที่พัฒนาแล้ว ซึ่งมีโครงสร้างเศรษฐกิจต่างจากไทย จะได้ผลน้อยหรือบรรเทาปัญหาได้ชั่วคราว แต่ไม่ได้แก้ปัญหาเชิงโครงสร้างเศรษฐกิจที่ไม่สมดุลและไม่เป็นธรรม

ทางแก้ไขที่แท้จริง คือต้องปรับเปลี่ยนระบบเศรษฐกิจทุนนิยมผูกขาดให้เป็นเศรษฐกิจระบบผสมระหว่างทุนนิยมที่มีการแข่งขันที่เป็นธรรม ของผู้ผลิตขนาดกลางและขนาดย่อม กับระบบสังคมนิยมประชาธิปไตย เช่นระบบสหกรณ์และรัฐสวัสดิการ ชุมชนสวัสดิการ ซึ่งหมายถึงการต้องจัดระบบเศรษฐกิจใหม่ ทำให้การใช้แรงงาน ทรัพยากร และเทคโนโลยีการผลิต เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และปฏิรูปการจัดเก็บภาษีและการจัดสรรงบประมาณให้เป็นธรรมขึ้นด้วย การที่รัฐบาลจัดสรรเงินก้อนหนึ่งมาแจกอย่างไม่ทั่วถึงและไม่เป็นธรรม ไม่ใช่วิธีที่จะแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำได้อย่างยั่งยืน

เศรษฐกิจใหม่ที่คนไทยรู้จักน้อยหรือมองข้ามคือ ระบบ สหกรณ์ (COOPERATIVE) การที่ประชาชนร่วมมือกันลงทุน ร่วมมือกันผลิต การให้บริการ การจัดจำหน่ายทั้งสินค้าเกษตร อุตสาหกรรม การให้บริการ การค้าต่าง ๆ ระบบสหกรณ์รวมทั้งระบบที่พนักงานเข้าไปถือหุ้นและบริหารในบริษัทโรงงานต่าง ๆ ในยุโรป คานาดา ญี่ปุ่นเป็นระบบที่เจริญเติบโตแข่งขันกับธุรกิจเอกชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ในประเทศไทยสหกรณ์ซึ่งถูกดองโดยระบบราชการ คนส่วนใหญ่รู้จักกันแค่ว่าสหกรณ์ คือที่ ๆ จะไปกู้ยืมเงินได้

กลุ่มที่ประชาชนจัดตั้งและดำเนินงานกันเองโดยใช้ชื่ออื่น เช่นกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มสัจจะออมทรัพย์ เครดิตยูเนียน ธนาคารหมู่บ้าน ธนาคารชุมชน สถาบันการเงินชุมชน ศูนย์สาธิตตลาด วิสาหกิจชุมชนฯลฯ ความจริงก็คือระบบสหกรณ์ประเภทหนึ่ง บางกลุ่มเติบโตมีสมาชิกมาก มีเงินทุนหมุนเวียนมาก แต่ส่วนใหญ่ยังมีบทบาทแค่ระดับสหกรณ์ออมทรัพย์ ซึ่งช่วยลดขั้นตอนของคนกลาง ทำให้ประชาชนกู้ยืมโดยเสียดอกเบี้ยต่ำลง ได้เงินปันผลจากการออมและลงทุนเพิ่มขึ้น รวมทั้งหลายกลุ่มมีการแบ่งเงินปันผลมาช่วยเรื่องสวัสดิการชุมชนได้บ้าง แต่ สหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย์ต่าง ๆ ยังไม่ได้รวมกันผลิตและขายสินค้าเพื่อแข่งขันสู้กับธุรกิจเอกชนได้เท่าที่ ควร เมื่อเทียบกับในประเทศอื่น ดังนั้น จึงเป็นเพียงบรรเทาปัญหาการเอาเปรียบเรื่องดอกเบี้ย แต่การผลิตการจำหน่ายการบริโภคของสมาชิกยังพึ่งระบบทุนนิยม สหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย์ของไทยยังเป็นแค่ส่วนย่อยของระบบเศรษฐกิจทุนนิยม มากกว่าจะคิดไปไกลถึงขั้นจะสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ที่แข่งขันระบบเศรษฐกิจทุน นิยมได้

สหกรณ์ไทยซึ่งตั้งมาร้อยกว่าปีแล้วยังโตช้ากว่าในหลายประเทศ เช่นชุมนุมสหกรณ์มอนดราก้อนของสเปน ซึ่งก่อตั้งเมื่อ 51 ปีที่แล้วจากคนจบอาชีวะ 5 คน ปัจจุบันได้เติบใหญ่เป็นชุมชนสหกรณ์ที่มีสหกรณ์ลูกอยู่ในเครือข่าย 150 แห่ง มีทั้งสหกรณ์โรงงาน ธนาคาร ร้านค้า วิทยาลัย โรงเรียน สถานพยาบาลฯลฯ มีพนักงานซึ่งเป็นเจ้าของผู้ถือหุ้นด้วยรวม 7 หมื่นคน มีทรัพย์สินรวม 25,164 ล้านดอลลาร์สหรัฐ และมียอดขายรวม 14,155 ล้านดอลลาร์สหรัฐ(ในปีพ.ศ. 2547) หรือที่ญี่ปุ่น 1 ใน 5 ของครัวเรือนทั้งประเทศเป็นสมาชิกและซื้อของจากร้านค้าสหกรณ์ที่มีสาขาทั่ว ประเทศ ซึ่งสมาชิกไม่เพียงแต่ลดคนกลาง ได้ปันผลคืนเท่านั้น แต่ยังได้ใช้สินค้าที่ปลอดภัยต่อสุขภาพและสภาพแวดล้อมมากกว่าด้วย

ระบบเศรษฐกิจใหม่ควรเน้นเรื่องสหกรณ์หรือทุนนิยมที่ประชาชนเป็นเจ้าของทุนเอง

การเมืองใหม่จะเป็นไปได้ต้องค้นคว้าและพัฒนาระบบเศรษฐกิจสังคมแบบใหม่ที่ เป็นธรรม และเป็นประโยชน์ต่อประชาชนส่วนใหญ่ควบคู่ไปด้วย เศรษฐกิจใหม่จะต้องลดขนาดของทุนนิยมผูกขาดลง และเน้นการสร้างระบบสหกรณ์ในความหมายกว้างแทน

สหกรณ์เป็นทางเลือกที่ดีกว่าระบบทุนนิยมมาก เพราะสหกรณ์ เป็นระบบธุรกิจที่ตัดคนกลาง ลดต้นทุน เพิ่มประโยชน์ให้ผู้ผลิตและผู้บริโภคได้ดีกว่าบริษัทธุรกิจเอกชน ขณะเดียวกันก็สามารถจัดระบบการบริหารให้เป็นประชาธิปไตย ทำให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสกว่าระบบรัฐวิสาหกิจแบบที่นักการเมืองและข้าราชการชั้นสูงเป็นผู้ ดูแล

ประเทศอื่นสามารถพัฒนาสหกรณ์ได้แทบ ทุกสาขาธุรกิจ ทั้งธนาคารสหกรณ์ สหกรณ์ประกันภัย ประกันชีวิต สหกรณ์การประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ สหกรณ์ที่คนงานถือหุ้นเป็นเจ้าของโรงงานเอง สหกรณ์เพื่อที่อยู่อาศัยและหอพักนักศึกษา สหกรณ์เพื่อการดูแลสุขภาพ ดูแลเด็ก คนชรา สหกรณ์ผู้ขับรถรับจ้าง สหกรณ์สวนป่าไม้ สหกรณ์การท่องเที่ยว สหกรณ์ร้านหนังสือ สหกรณ์ให้บริการด้านต่าง ๆ ดังนั้นเราต้องทั้งแก้ไขกฎหมายให้เปิดกว้าง ให้การศึกษาฝึกอบรมคนและส่งเสริมพัฒนาสหกรณ์อย่างจริงจัง เราจึงจะสร้างระบบสหกรณ์ให้ใหญ่โตเข้มแข็งเป็นส่วนหนึ่งของเศรษฐกิจใหม่ที่ มีความเป็นธรรม มีประสิทธิภาพและยั่งยืนกว่าระบบทุนนิยมผูกขาดที่เป็นบริวารต่างชาติได้

เราควรแก้ไขกฎหมายสหกรณ์ใหม่ เปลี่ยนหน่วยงานส่งเสริมสหกรณ์ให้เป็นองค์กรอิสระหรือองค์กรมหาชน ทำหน้าที่ส่งเสริมประสานงานกับทั้งสหกรณ์และกลุ่มออมทรัพย์กลุ่มต่าง ๆ เพื่อจะได้พัฒนาสหกรณ์ทั้งระบบได้อย่างคล่องตัวและมีประสิทธิภาพ เปิดกว้างให้ประชาชนจัดตั้งสหกรณ์ได้ง่าย รัฐบาลมีกองทุนดอกเบี้ยต่ำให้สหกรณ์กู้ยืมและสนับสนุนด้านการฝึกอบรมพัฒนาคน เปิดให้สหกรณ์ทำธุรกรรมได้อย่างคล่องตัวเพิ่มขึ้น ตั้งธนาคารของสหกรณ์ที่ทำธุรกิจกับคนทั่วไปได้ พัฒนาสหกรณ์การผลิต การให้บริการ และสหกรณ์ร้านค้าที่แข่งขันกับธุรกิจเอกชนได้ โดยภาครัฐ (รวมทั้งองค์กรปกครองท้องถิ่น) ลดหย่อนภาษี สั่งซื้อสินค้าและบริการจากสหกรณ์ จะเป็นแนวทางที่แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำได้อย่างแท้จริง มากกว่าโครงการแจกเงินแจกสิ่งของแบบตำน้ำพริกละลายแม่น้ำที่รัฐบาลชุดนี้ กำลังทำ

ระบบสหกรณ์ที่เป็นอิสระจากการควบคุมของระบบราชการและนายทุนธนาคาร และกล้าเรียนรู้กล้าพัฒนาแข่งกับธุรกิจเอกชน จะช่วยลดคนกลางและแบ่งปันผลตอบแทนให้คนส่วนใหญ่ได้อย่างยุติธรรม มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและยั่งยืนกว่าระบบทุนนิยมผูกขาด รวมทั้งระบบสหกรณ์ที่มีการบริหารอย่างเป็นประชาธิปไตย โปร่งใส มีประสิทธิภาพจะแก้ปัญหาการว่างงาน ความยากจน ความเหลื่อมล้ำต่ำสูง และปัญหาทางเศรษฐกิจ สังคม อื่น ๆ ได้ผลดีกว่าระบบ ทุนนิยมด้วย เพราะกรรมการผู้บริหารสหกรณ์มีภาระหน้าที่ที่จะต้องคิดถึงผลประโยชน์ของ สมาชิกทั้งหมดซึ่งอยู่ในชุมชนเดียวกัน มากกว่าทำเพื่อกำไรส่วนตัวแบบธุรกิจเอกชน

การต่อสู้ของขบวนการแรงงานและกลุ่มสหพันธ์เกษตรกรใน การเรียกร้องส่วนแบ่งจากนายทุนเพิ่มขึ้นภายใต้ระบอบทุนนิยมที่ทุนและการ ดำเนินงานยังเป็นของนายทุนเอกชนเพียงส่วนน้อย (รวมทั้งสหกรณ์ออมทรัพย์, กลุ่มออมทรัพย์, โครงการเศรษฐกิจพอเพียง) เป็นเพียงการบรรเทาปัญหาได้บางระดับ บางส่วนเท่านั้น ทางออกที่แท้จริง จากวิกฤติของระบบทุนนิยม คือต้องแก้ไขที่สาเหตุพื้นฐาน คือโครงสร้างการเป็นเจ้าของทุน โครงสร้างการผลิตและการกระจายสินค้าอย่างแท้จริง โดยการสร้างระบบ เศรษฐกิจใหม่ คือระบบเศรษฐกิจผสมระหว่างทุนนิยมที่มีการแข่งขันเป็นธรรมของผู้ผลิตขนาด กลางและขนาดย่อมจำนวนมาก กับระบบสหกรณ์ ระบบรัฐสวัสดิการและชุมชนสวัสดิการ ควบคู่ไปกับการสร้างการเมืองภาคพลเมืองที่เข้มแข็ง (CIVIL SOCIETY) มาแทนที่ระบบทุนนิยมผูกขาดที่เป็นบริวารทุนต่างชาติ

มีแต่ต้องสร้างระบบเศรษฐกิจแบบใหม่นี้เท่านั้น เราจึงจะสนใจพัฒนาเรื่องความสุขประชาชาติ คุณภาพชีวิต ความปลอดภัยด้านสุขภาพ และสภาพแวดล้อมของประชาชนส่วน ใหญ่มากกว่าระบบเศรษฐกิจแบบทุนนิยมที่เน้นการเพิ่มเงิน เพิ่มการบริโภคสินค้าและบริการซึ่งจะไม่เป็นธรรม ไม่มีประสิทธิภาพ และไม่ยั่งยืน เท่าระบบเศรษฐกิจแบบใหม่

(ดูตัวอย่างความสำเร็จของสหกรณ์ในประเทศต่าง ๆ ได้จากวิทยากร เชียงกูล หยุดวิกฤติซ้ำซากด้วยระบบสหกรณ์ บ้านพระอาทิตย์ 2550)

Advertisements
 

ป้ายกำกับ: , ,

7 responses to “การเมืองใหม่ต้องสร้างระบบเศรษฐกิจใหม่ด้วย

 1. thurakarnkorat6

  มิถุนายน 7, 2009 at 7:46 pm

  เคยเห็นแต่หนังสือครับ พึ่งรู้ว่ามีบล็อกด้วย จะมาอ่านเรื่อยๆครับอาจารย์

   
 2. songsak

  มิถุนายน 7, 2009 at 9:48 pm

  ถ้าอยากรู้เร็วๆก็ติดต่อมาที่ อีเมลนะครับ เราทำงานเป็นทีม และเริ่มทำงานกันแล้ว

  songsak_ch14@hotmail.com

   
 3. songsak

  มิถุนายน 7, 2009 at 9:49 pm

  การเมืองแบบใหม่ของดีที่มีอยู่มาเนิ่นนานกับสังคม

  จะกลายมาเป็นแนวทางที่ดีที่สุดแค่ประยุกต์นิดเดียวเองครับ

  ทางม้าวิ่ง

   
 4. แรนเถื่อน

  มิถุนายน 8, 2009 at 8:18 am

  ขอให้เศรษฐกิจดีขึ้นล่ะกัน

   
 5. แรนเถื่อน

  มิถุนายน 20, 2009 at 11:14 am

  Thank for content kubb….

   
 6. เฉลิมชัย

  มิถุนายน 24, 2009 at 11:50 pm

  เพิ่งอ่านฮูโกซาเวทจบไปครับ..น่าสนใจทีเดียว แต่บ้านเราคงทำยาก เห็นด้วยกับการรวมกลุ่มครับ กำลังหาหยุดวิกฤติซ้ำซากด้วยระบบสหกรณ์ มาอ่านร้านซีเอ็ดที่บ้านผมไม่มีขาย…

   
 7. ชมรมศึกษาผลงานฯ

  มิถุนายน 26, 2009 at 11:24 am

  ขอบคุณมากค่ะ บ้านเราก็คง “รอ”ไว้ก่อน ส่วนเรืองหยุดวิกฤติซ้ำซากด้วยระบบสหกรณ์ พิมพ์ที่สำนักพิมพ์บ้านพระอาทิตย์ ค่ะลองเข้าไปดูนะค่ะที่
  http://bookstore.manager.co.th/BookView.asp?ID=5308

  สั่งซื้อทางออนไลน์ก็ได้นะค่ะ ลดแล้วหรือ 108 บาท

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: