RSS

วัยรุ่น อนาคตของชาติที่ควรได้รับการดูแลพัฒนามากกว่านี้

20 ส.ค.

สภาพธรรมชาติหรือปัญหา

วัยรุ่นไทยซึ่งอยู่ในวัย 11-20 ปี มีราว 12 ล้านคน เป็นคนกลุ่มใหญ่ที่รัฐบาลและชนชั้นนำยังไม่ได้สนใจดูแลอย่างจริงจัง เพราะคิดว่าเป็นเรื่องของพ่อแม่บ้าง เรื่องของครูหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องบ้าง แต่คนเหล่านั้นก็ดูแลได้ไม่ได้ดี ทั้งขาดความรู้เรื่องจิตวิทยาวัยรุ่น ทั้งไม่มีเวลา ไม่มีความตั้งใจ(ที่จะเรียนรู้และทำให้มีประสิทธิภาพ)มากพอ

วัยรุ่นเป็นวัยผู้ใหญ่ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายและความคิดจิตใจอย่างสำคัญ ทำให้ช่วงวัยรุ่นมีโอกาสเสี่ยงภัยสูง ทั้งเรื่องพฤติกรรมดื้อรั้นต่อต้านผู้ใหญ่ ความล้มเหลวในการเรียน การได้รับอิทธิพลจากเพื่อน การติดบุหรี่ เหล้า ยาเสพติด การมีพฤติกรรมความสัมพันธ์ทางเพศแบบเสี่ยงภัย การเกเร ก่อความรุนแรง รบกวนทำร้ายคนอื่น พฤติกรรมสุ่มเสี่ยงต่าง ๆ รวมทั้งการละเมิดกฎหมาย ขนบธรรมเนียมจารีตประเพณี

การที่มีข่าววัยรุ่นในทางมีปัญหามากกว่าในทางสร้างสรรค์ทำให้คนทั่ว ไปชอบมองวัยรุ่นในแง่ลบ และทำให้วัยรุ่นบางส่วนรู้สึกไม่พอใจ อยากท้าทายหรือต่อต้านสังคมเพิ่มขึ้น ทั้งพ่อแม่และคนทั่วไปจึงควรทำความเข้าใจจิตวิทยาวัยรุ่นและปฏิบัติต่อพวกเขาอย่างยืดหยุ่น สร้างสรรค์เพิ่มขึ้น

พฤติกรรมของวัยรุ่นบางเรื่อง เช่นการแต่งตัว พูดจาและพฤติกรรมแปลก ๆ หรือมีลักษณะเฉพาะ การเริ่มสนใจเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ ไม่ได้เป็นพฤติกรรมที่มีอันตรายนั้นไม่ใช่ปัญหาจริง แต่การที่พ่อแม่ ผู้ใหญ่ บางคนไม่เข้าใจและไปมองว่าเป็นปัญหา และไปว่ากล่าวตักเตือนหรือออกกฎห้าม อาจทำให้วัยรุ่นบางคนเกิดความรู้สึกต่อต้าน จนกลายเป็นปัญหาจริงตามมาได้

ความขัดแย้งและต่อต้านผู้ใหญ่จากวัยรุ่นส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นโดยธรรมชาติที่ วัยรุ่นทุกยุคสมัยก็มักจะเป็นกันแบบนี้ แต่ปัจจุบันมีลักษณะขยายกว้างหรือเพิ่มความรุนแรงขึ้น เพราะเศรษฐกิจสังคมเปลี่ยนจากระบบเศรษฐกิจชุมชนแบบพึ่งตนเองได้ไปเป็นแบบทุน นิยมอุตสาหกรรมที่ระบบตลาดและลัทธิบริโภคนิยมมีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของ ประชาชนในทางลบเพิ่มขึ้นมาก

ระบบทุน นิยมโลกปัจจุบันมุ่งเอาเปรียบ / ค้ากำไรวัยรุ่นผู้อยู่ในวัยที่จะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายเพิ่มขึ้นมาก เพราะวัยรุ่น คือตลาดสำหรับการขายสินค้าหลายอย่าง เช่นเสื้อผ้า รองเท้า เครื่องแต่งตัว เครื่องสำอาง กีฬา เกมส์ ความบันเทิงและสินค้าผิดศีลธรรมและกฎหมาย เช่นบุหรี่ เหล้า เบียร์ การพนัน ยาเสพติด รวมทั้งวัยรุ่นยังถูกระบบทุนนิยมทำให้เป็นตัวสินค้าเอง เช่นการขายแรงงานและบริการทางเพศ

หากวัยรุ่น พ่อแม่ ครู ญาติพี่น้องรู้เท่าทันจิตวิทยาและปัญหาของวัยรุ่น เขาจะได้จัดการความสัมพันธ์กับชีวิตตนเองและคนใกล้ชิดให้ผ่านพ้นปัญหาหรือ พัฒนาการด้านลบ และส่งเสริมพัฒนาศักยภาพทางด้านบวก ด้านสร้างสรรค์ของวัยรุ่นได้เพิ่มขึ้น

พฤติกรรมทางสังคมของวัยรุ่น

แบบแผนของพฤติกรรมทางสังคมของเด็กเปลี่ยนไปเมื่อเข้าถึงวัยรุ่น พวกเขาชอบใช้เวลาอยู่กับเพื่อนฝูงรุ่นเดียวกันมากขึ้น การสื่อสารกับเพื่อนวัยเดียวกัน (รวมทั้งการคุยกันทางโทรศัพท์นาน ๆ ) ทำให้วัยรุ่นมีความสุขมากกว่าการสื่อสารกับผู้ใหญ่ วัยรุ่นจะพยายามปลีกตัวออกมาเพื่อสร้างความเป็นอิสระให้ตัวเอง ซึ่งเป็นเรื่องตามธรรมชาติ ฉะนั้นการทะเลาะเบาะแว้งกับผู้ปกครองจะเพิ่มขึ้นในช่วงนี้

พฤติกรรมของเด็กวัยรุ่นจะถูกหล่อหลอมด้วยเพื่อนมากกว่าพ่อแม่ วัยรุ่นจะมีความรู้สึกเครียดหรือหดหู่น้อยลง ถ้ามีกลุ่มเพื่อนสนิทที่เป็นกำลังใจให้ การที่วัยรุ่นชอบแต่งตัว ไว้ผมและใช้ภาษาท่าทีแบบแปลก ๆ มีลักษณะเฉพาะก็เพื่อแสดงตัวเข้ากับกลุ่มเพื่อน ๆ กลุ่มเพื่อนจะส่งเสริมพฤติกรรมทั้งแบบชอบเข้าสังคม และแบบต่อต้านสังคม พฤติกรรมแบบชอบเข้าสังคมจะมีอิทธิพลสูงในช่วงวัย 11-12 ปี แต่เมื่อเข้าวัย 14-15 ปี วัยรุ่นจะมีโอกาสมีพฤติกรรมแบบต่อต้านสังคมสูงขึ้น โดยเฉพาะเมื่อเข้ารวมกลุ่มกับเพื่อนที่มีพฤติกรรมแบบนี้ การรู้จักมองคนและเลือกคบเพื่อนที่ดีจึงเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับวัยรุ่นเอง

ช่วงวัยรุ่นจะขัดแย้งกับพ่อแม่มากขึ้น และจะมีพฤติกรรมก้าวร้าวมากขึ้น อย่างไรก็ตาม การสร้าง สัมพันธ์ระหว่างวัยรุ่นกับผู้ใหญ่จะดีขึ้นเมื่อทั้งสองฝ่ายพยายามเรียนรู้ จากกันและอย่างเปิดเผยจริงใจด้วยความรัก ความปรารถนาดีและมีพฤติกรรมไกล่เกลี่ยกัน

จิตวิทยาของวัยรุ่น

วัยรุ่นมีแนวโน้มจะใจร้อนบุ่มบ่าม ชอบเสี่ยง ชอบเพลงสมัยใหม่ การกีฬา ชอบเรื่องตื่นเต้น หรือกิจกรรมที่ต้องใช้พลังงานอื่น ๆ แต่บางคนก็อาจเสี่ยงภัยไปสู่เสพยา อุบัติเหตุทางรถ การมีเพศสัมพันธ์โดยไม่ป้องกัน และอาชญากรรมได้ง่าย มีหลักฐานว่าลักษณะพฤติกรรมชอบเรื่องตื่นเต้น, เรื่องเสี่ยงนี้เป็นเรื่องของชีววิทยา คือเป็นเพราะส่วน ของสมองของวัยรุ่นที่ควบคุมการทำงานเกี่ยวกับการสังคมและอารมณ์ความรู้สึก พัฒนาเร็วกว่าส่วนของสมองที่ควบคุมเรื่องเหตุผลการนึกคิดและการควบคุมตัวเอง วัยรุ่นมักจะคิดว่าตนสามารถจะทำอะไรก็ได้โดยไม่ได้รับอันตราย

สมองโดยรวมของวัยรุ่นยังพัฒนาไม่เต็มที่ การรับรู้ความคิดตัดสินใจต่าง ๆ ยังไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่เท่าสมองของผู้ใหญ่ ร่างกายของวัยรุ่นต้องการนอนมากกว่าผู้ใหญ่ แต่เนื่องจากร่างกายของพวกเขาและเธอจะโตเท่า ๆ กับผู้ใหญ่แล้ว พ่อแม่จึงมักคาดหมายสูงว่าพวกเขาควรจะทำอะไรอย่างมีเหตุผลแบบผู้ใหญ่และชอบดุว่า ว่าพวกเขายังทำตัวเป็นเด็ก ๆ ซึ่งเป็นการคาดหมายและการวิจารณ์ที่ไม่เป็นธรรมนัก

ถึงแม้ว่าวัยรุ่นส่วนใหญ่จะมีสภาวะจิตใจที่มีสุขภาพดี แต่บางคนก็สามารถมีปัญหาทางจิตใจได้ วัยรุ่นอาจจะเกิดความเครียดทางอารมณ์โดยการแสดงออกด้วยการกินมากไป นอนมากไป, วิตกกังวลเรื่องรูปร่าง หน้าตามากไป บางคนอยู่ ๆ ก็รู้สึกซึมเศร้า อยากปลีกตัวออกห่างจากคนอื่น บางคนสับสนว่าชีวิตมีค่าควรแค่การอยู่ต่อไปหรือไม่ ความเครียดของวัยรุ่นบางครั้งไม่อาจจะเห็นได้ชัดเจน หากพ่อแม่ไม่ช่างสังเกต ไม่ได้เอาใจใส่ดูแลลูกอย่างใกล้ชิด ก็จะไม่ค่อยรู้ว่าลูกวัยรุ่นต้องผ่านความยุ่งยากใจอะไรบ้าง

บ้านเป็นสิ่งสำคัญต่อพัฒนาการทางจิตใจของวัยรุ่น บรรยากาศบ้านและครอบครัวมีอิทธิพลอย่างมากต่อการพัฒนาจิตใจของวัยรุ่นซึ่งมี ผลไปถึงวัยผู้ใหญ่ด้วย เช่นพ่อแม่ที่ทำร้ายลูก จะทำให้ลูกชอบแกล้งเพื่อนร่วมห้องได้ตั้งแต่ตอนอายุเจ็ดขวบ และเมื่อเขาโตเป็นวัยรุ่น พฤติกรรมเขาอาจจะเลวร้ายขึ้น ยกตัวอย่างเช่น เด็กคนนี้อาจจะเริ่มใช้ยาเสพติดหรือใช้ความรุนแรงกับเพื่อน ถ้า พ่อแม่ไม่สอนให้เด็กรู้ว่าอะไรถูกอะไรผิดตั้งแต่เล็ก ๆ วัยรุ่นจะขาดความรู้ที่จะแยกแยะอะไรถูกผิด และจะไม่สามารถควบคุมอารมณ์ ทำให้เขาตัดสินใจผิด ๆ ได้

วัยรุ่นเป็นวัยที่พยายามค้นหาความต้องการที่แท้จริงของตนเอง เรียนรู้บทบาทหน้าที่และพัฒนาความสามารถเฉพาะตน เพื่อที่จะวางแผนชีวิตต่อไปในอนาคต ถ้าเขาค้นหาเอกลักษณ์ (IDENTITY) ของตัวเองพบ เขาจะเข้าใจในบทบาทหน้าที่และเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่รู้จักความสามารถของตน รวมทั้งมีการวางแผนชีวิตที่เหมาะสม ในทางตรงกันข้าม หากวัยรุ่นเกิดความล้มเหลวในการค้นหาเอกลักษณ์เฉพาะตน เขาก็จะสับสนในบทบาทหน้าที่และมีผลกระทบต่อการเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต

ในการค้นหาเอกลักษณ์ของตัวเองแล้ว วัยรุ่นยังปรารถนาที่จะเป็นเหมือนผู้ใดผู้หนึ่งในสังคม นั่นคือวัยรุ่นจะเลือกเอาลักษณะบางอย่างของผู้อื่นมาใช้เป็นลักษณะของตนเอง โดยต้นแบบมักจะได้แก่ พ่อ แม่ ญาติพี่น้อง และครูอาจารย์ แต่การเลียนแบบพฤติกรรมนั้นมิได้จำกัดเฉพาะพฤติกรรมที่ดี วัยรุ่นอาจรับเอาลักษณะก้าวร้าวหรือรุนแรงมาได้หากวัยรุ่นผู้นั้นประสบกับ เหตุการณ์ที่โหดร้าย หรือรุนแรงในชีวิต หรืออาจจดจำพฤติกรรมที่ไม่ดีมาจากบุคคลที่ใกล้ชิด ภาพยนตร์ ละคร หรือเกมส์ต่อสู้ต่าง ๆ ก็ได้

เป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องรู้ว่าช่วง การพัฒนาทางสมองของวัยรุ่นนั้นเป็นไปอย่างรวดเร็ว ความคิดต่าง ๆ ที่มีในช่วงวัยรุ่นจะส่งผลกระทบสำคัญต่อบุคคลนั้น ๆ ในระยะยาว โดยเฉพาะจะส่งผลต่อบุคลิกลักษณะและนิสัยของบุคคลนั้นตลอดไป

การเปลี่ยนแปลงด้านความรู้สึกอารมณ์ ลักษณะทางกายภาพ และความสัมพันธ์ต่อผู้อื่น ทำให้วัยรุ่นมักเครียดและก็กลัวการเปลี่ยนแปลงนั้น ความคิดเรื่องครอบครัวของวัยรุ่นก็เปลี่ยนไป ในมุมมองเก่านั้นจะมองว่าเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้ที่วัยรุ่นทุกคนจะชอบ ท้าทายโต้แย้งและปลีกตัวออกห่างจากพ่อแม่ แต่มุมมองใหม่มองว่าเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ไปอีกขั้นหนึ่ง และถ้าพ่อแม่เข้าใจจิตวิทยาวัยรุ่นและปฏิบัติต่อลูกวัยรุ่นอย่างเหมาะสม อาจรักษาความผูกพันในครอบครัวไว้ได้ดี พ่อแม่ควรเรียนรู้และใช้จิตวิทยาทางบวก ในการสร้างแรงจูงใจแก่วัยรุ่นเพื่อให้เขาพัฒนาตัวเองมาเป็นบุคคลที่สังคมยอม รับและมีลักษณะเฉพาะ เพราะวัยรุ่นหลายคนมักจะเบื่อ ลังเล และไม่มีแรงจูงใจอยากทำอะไร

(อ่านเพิ่มเติม วิทยากร เชียงกูล จิตวิทยาวัยรุ่น : ก้าวข้ามปัญหาและพัฒนาศักยภาพด้านบวก สายธาร 2552)

 

ป้ายกำกับ: ,

12 responses to “วัยรุ่น อนาคตของชาติที่ควรได้รับการดูแลพัฒนามากกว่านี้

 1. กิตติศักดิ์ กาวิกูล

  กันยายน 15, 2009 at 9:38 pm

  จริงคับ

   
 2. may

  กันยายน 30, 2009 at 7:18 pm

  ขอบคุณผู้ให้ข้อมูลนี้มากน่ะค่ะ

  เย๊!!~รายงานของนู๋เสร็จซะที

  ขอบคุณมากๆน่ะค่ะ

   
 3. may

  กันยายน 30, 2009 at 7:19 pm

  ช่ายค่ะ

  วัยรุ่นทุกคนต้องการความเข้าใจจากพ่อแม่มากที่สุด

  ที่นู๋เกเรก้อเพราะพ่อแม่ไม่เข้าใจนี่แหละค่ะ

  เครียด!!!~

   
 4. ชมรมศึกษาผลงานฯ

  ตุลาคม 3, 2009 at 8:08 pm

  ยินดีด้วยกับความสำเร็จของหนู หวังว่าคงเป็นเด็กดีนะค่ะ ถ้าหนูรู้ว่าสิ่งที่หนูกระทำถูกต้องแล้ว โดยที่หนูคิดและไตร่ตรองพิจารณาอย่างรอบคอบแล้ว ผลที่ตามมาคงต้องดีอย่างแน่นอน เป็นกำลังใจให้ค่ะ

   
 5. intelli

  ธันวาคม 16, 2009 at 1:01 am

  วัยรุ่นหลายคนไม่มีโอกาสได้กลับตัวเลย
  วัยรุ่นบางคนเข้าไปอยู่ในบ้านกาญจนาภิเษกแล้วโชคดีกลับตัวได้

   
 6. ชมรมศึกษาผลงานฯ

  ธันวาคม 22, 2009 at 6:41 pm

  ทุกอย่างล้วนอยู่ที่ัตัวเด็กและสภาพแวดล้อมของสังคมที่เด็กอยู่ด้วยค่ะ เมื่อเราทราบถึงปัญหาตรงอยู่ก็ช่วยกันค่ะ สังคมแรกคือลูกหลานของเราเองหนทางที่จะดูแลแก้ไขอย่างไรกับพฤติกรรมของวัยรุ่น ช่วยกันค่ะสังคมไทยจะได้ไม่เสื่อมถอย

   
 7. bun

  เมษายน 27, 2010 at 9:57 am

  “สวัสดดีครับทุกคน” ผมมีเรื่องอยากจะขอความช่วยเหลือครับ
  คือผมไปรู้จักน้องคนหนึ่งน้องเขาชื่อว่า น้องมิค น้องเขาเป็นคนที่เรียนดีมากแต่ทางบ้านไม่มีเงินจะส่งให้น้องมิคเรียนต่อได้ และแม่ของน้องมิคก็ยังเป็น โรคมะเร็งอีก ผมฟังน้องมิคเล่าชีวิตของเขาบอกตรงๆ ว่าสุดจะรันทส เลยทีเดียว ใครไม่เดือดร้อนแบบนี้บ้างไม่รู้สึกลอก บางคนชีวิตมีพร้อมทุกอย่างทำตัวฟุ่มเฟือยอยากทำอะไรทำ อยากซื้ออะไรซื้อ ผมบอกตรงๆว่าผมไม่รู้จะช่วยน้องเขาอย่างไร ถ้าท่านได้อ่านข้อความนี้แล้วอยากจะช่วยน้องเขาจริงจริง
  ช่วยโพสข้อความที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นให้ด้วยนะครับ หรือถ้าท่านอยากจะช่วยบริจาคเป็นเงินด้วยบัตร ATM ก็บริจาคมาที่ ธนาคารกรุงเทพ สาขา ถนนนาคนิวาส
  บัญชีเลขที่ 918-0-06679-8 และ ณ. ที่นี้ ผมต้องขอขอบคุณแทน
  น้องมิคด้วยนะครับ
  และถ้าท่านอยากจะช่วยน้องมิคจริงจริง ให้ท่านโพสข้อความดังกล่าวหรือโอนเงิน ก่อนวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2553
  เพราะต้องเอาเงินไปเป็นค่ารักษาโรคมะเร็งของแม่น้องมิค ส่วนเงินที่เหลือก็เป็น ทุณการศึกษาของน้องมิคต่อไป
  ผมต้องขอขอบคุณ ที่ยังมีคนที่ใจดีอีกมากมาย ในขนะที่ตอนนี้บ้านเมือง ยังวุ่นวายเพราะความคิดที่แตกต่างกัน ก็ขอให้รักกันไว้ดีกว่า เพราะยังมีคนที่ต้องการความช่วยเหลืออยู่อีกมาก “ก็อย่างกรณีของน้องมิคไงครับ”

   
 8. แบล็ค

  มิถุนายน 17, 2010 at 7:29 pm

  อ่านๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ

   
 9. นาตารี

  สิงหาคม 7, 2010 at 2:34 pm

  จะเกิดอะไรขึ้น ก็อยู่ที่เราปฏิบัติตัวเอง ถ้าเราคิดว่าเรานั้นดี ทุกๆสิ่งที่ดีๆก็จะเข้ามาในชีวิตของเราไม่ต้องไปกังวลกับปัญหาที่จะเกิด
  จาก ชมรม คนรักดนตรี 2010 สายวิทย์ ร.ร ดารุสสลามวิทยา สุราษฎร์ธานี

   
 10. ชมรมศึกษาผลงานวิทยากร เชียงกูล

  สิงหาคม 10, 2010 at 12:46 pm

  ค่ิะคิดดีและทำดีอะไรหลายอย่างในชีวิตก็จะออกมาดีเองค่ะ

   
 11. ชมรมวันรุ่นไทยและวัยทำงาน

  กันยายน 1, 2010 at 3:03 am

  ขอบพระคุณข้อมูลที่ดี ชมรมฯกำลังติดต่อกับ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี คาดว่าจะมีความคืบหน้าที่ดีต่อไป ครับ

  สุริยะ เลาะหะหมัด
  ประธานชมรม
  fogusprogress@yahoo.co.th
  0863013408

   
 12. นัส

  ตุลาคม 13, 2010 at 8:33 pm

  ถ้าเราทำดีย่อมได้ดีแน่นอน

   

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s

 
%d bloggers like this: